PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

SYNTOCINON® 6,7 mikrog/dose nesespray, oppløsning

Oksytocin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Syntocinon er og hva det brukes mot
 2. . Hva du må vite før du bruker Syntocinon
 3. Hvordan du bruker Syntocinon
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Syntocinon
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Syntocinon er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Oksytocin er et naturlig forekommende hormon. Syntocinon nesespray inneholder syntetisk fremstilt oksytocin. Preparatet virker sammentrekkende på muskulaturen i melkekjertlene slik at melken presses ut. Dette gjør at barnet lettere kan suge ut melken samt at sårhet og sprekker i brystvortene forebygges. Smerter ved diegiving og pumping opptrer i langt mindre grad.
Syntocinon brukes til lettelse av diegiving, smerter ved diegiving eller pumping. Ved stuvning av melken og forebyggende mot brystkjertelbetennelse.
 
2. . Hva du må vite før du bruker Syntocinon
Bruk ikke Syntocinon
 • dersom du er allergisk overfor oksytocin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • ved graviditet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Vis forsiktighet ved bruk av Syntocinon:
 • dersom du bruker høy dose og samtidig drikker store mengder væske. Da Syntocinon er svakt vanndrivende kan dette føre til for lavt saltnivå i blodet og gi vannforgiftning.
 • dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper. Da bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 • dersom du er allergisk overfor konserveringsmidlene propylparahydroksybenzoat (E 216) eller metylparahydroksybenzoat (E 218).
Lateksallergi
Virkestoffet i Syntocinon kan forårsake en alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi) hos pasienter med lateksallergi. Si fra til legen din hvis du vet at du er allergisk mot lateks.
Andre legemidler og Syntocinon
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Samtidig bruk av prostaglandiner krever nøye oppfølging da det er økt fare for bivirkninger. Enkelte anestesimidler til inhalasjon (for eksempel cyklopropan, halotan, sevofluran, desfluran) kan redusere effekten av Syntocinon. Videre kan man få lavt blodtrykk eller hjerterytmeforstyrrelser. Ved spinalanestesi (bedøvelse i nedre del av ryggen) eller lokalbedøvelse kan Syntocinon gi økt effekt.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Syntocinon nesespray skal ikke brukes under graviditet (se Bruk ikke Syntocinon).
Bruk ved amming, se pkt 1 - Hva Syntocinin er, og hva det brukes mot. Det er ikke sannsynlig at Syntocinon gir skader hos det nyfødte barnet. Absorpsjon i barnets mage-tarmkanal regnes som svært usannsynlig.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Syntocinon
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den til deg. Vanlig dosering er 1 spraydose i ett av neseborene 5 minutter før diegiving eller pumping. Se bruksanvisning.
Bruksanvisning
Mangler tekstalternativ for bilde
1. Fjern beskyttelseshylsen fra dosepumpen.
2. Før flasken anvendes første gang bør man pumpe noen ganger til sprayvæsken avgis.
3. Puss først nesen og før deretter flasken loddrett inn i neseboret. Trykk én gang. Hodet skal ikke være tilbakebøyd under sprayingen. Du bør sitte og puste forsiktig gjennom nesen.
4. Etter bruk settes beskyttelseshylsen på dosepumpen.
Av tekniske årsaker er flasken ikke helt fylt med sprayvæske.
Dersom du tar for mye Syntocinon
Akutt overdose er ikke sett. Skulle du få i deg for mye Syntocinon nesespray, vil sannsynligvis overskuddet renne over i spiserøret og raskt brytes ned og bli uvirksomt.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel og føler ubehag, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kan gi smertefulle sammentrekninger av livmor eller ubehag i nesen. I sjeldne tilfeller: Allergiske hudreaksjoner, kvalme eller hodepine.
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan du oppbevarer Syntocinon
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Åpnet flaske kan oppbevares i romtemperatur. Holdbar 1 måned etter at flasken er åpnet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Syntocinon
 • Virkestoff er syntetisk oksytocin 6,7 mikrog/dose
 • Andre innholdsstoffer er propylparahydroksybenzoat (E 216), metylparahydroksybenzoat (E 218), klorbutanolhemihydrat 2,5 mg, dinatriumfosfat vannfri, sitronsyre vannfri, natriumklorid, eddiksyre, natriumacetattrihydrat, sorbitol, glyserol, renset vann til 1 ml.
Hvordan Syntocinon ser ut, og innholdet i pakningen
Hver pakning inneholder 1 sprayflaske à 5 ml (50 doser).
Flasken er av brunt glass med påmontert spraypumpe.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Alfasigma S.p.A.
Via Ragazzi del ’99, n.5
40133 Bologna (BO)
Italia
Tilvirker
Delpharm Hunigue
26 ruede la Chapelle
668330 Huningue
Frankrike
Lokal representant:
CD Pharma Srl.
Milan (MI)
Italia
Tel. +39 02 439 80 539
info@cdpharmagroup.one
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.07.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.