Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Surmontil 10 mg tabletter

Surmontil 25 mg tabletter

trimipramin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Surmontil er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Surmontil
 3. Hvordan du bruker Surmontil
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Surmontil
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Surmontil er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Surmontil virker ved å bedre nedstemthet og andre symptomer på depresjon samt virker angstdempende og søvnforbedrende.
Surmontil brukes ved ulike former for depresjon og kan også forsøksvis brukes ved irritabel mage-tarm syndrom.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Surmontil
Bruk ikke Surmontil dersom:
 • du har ubehandlet trangvinklet glaukom (en spesiell type grønn stær).
 • du bruker en MAO-hemmer (et annet middel mot depresjon).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Surmontil.
Ta kontakt med lege dersom:
 • du får synsforstyrrelser og/eller øyesmerter under behandling med Surmontil
 • du har hjertelidelser, diabetes eller økt risiko for å utvikle diabetes, prostatabesvær, forstoppelse, leverlidelser, hjernelidelser, epilepsi og hjerneskader.
 • du opplever nye symptomer som for eksempel ufrivillige muskelbevegelser, forhøyet kroppstemperatur, hjertebank, svetting, skjelving, rødme, forstørrede pupiller, diaré, angst, uro, rastløshet, forvirring eller koma. Dette kan være symptomer på serotonergt syndrom som er en potensiell alvorlig tilstand.
Selvmordstanker og forverring av din depresjon eller angstlidelse
Dersom du er deprimert og/eller har angstlidelser, kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan øke når du begynner å ta antidepressiva fordi det tar litt tid før denne medisinen begynner å virke. Vanligvis tar det ca to uker, men noen ganger lengre tid før medisinen virker.
Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten dersom:
 • du tidligere har hatt tanker om å begå selvmord eller skade deg selv
 • du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelatert oppførsel hos voksne under 25 år som led av psykiske sykdommer og som ble behandlet med antidepressiva.
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du kontakte legen din eller et sykehus øyeblikkelig.
Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller en nær venn at du er deprimert eller har en angstlidelse og å be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem fortelle deg det dersom de tror at din depresjon eller angst har blitt verre, eller om de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Barn og ungdom under 18 år
Surmontil bør normalt ikke brukes til behandling av depresjon hos barn og ungdom under 18 år. Du bør også vite at det er en økt risiko for bivirkninger som selvmordstanker, selvmordsforsøk og fiendtlighet (særlig aggresjon, opposisjonell adferd og sinne) for andre grupper legemidler som benyttes i behandling av depresjon. Det kan ikke utelukkes at dette også gjelder for Surmontil. Legen kan likevel forskrive Surmontil til pasienter under 18 år dersom han/hun bestemmer at dette er til deres eget beste. Dersom legen har forskrevet Surmontil til en pasient under 18 år og du ønsker å diskutere dette, ta kontakt med legen. Du bør informere legen hvis noen av symptomene overfor utvikler eller forverrer seg når en person under 18 år tar Surmontil. I tillegg er Surmontil forbundet med risiko for hjerte-karbivirkninger i alle aldersgrupper. Det er ennå ikke tilgjengelig langtids sikkerhetsdata for Surmontil vedrørende vekst, modning, samt kognitiv utvikling og adferdsutvikling hos denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Surmontil
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Surmontil bør ikke kombineres med alkohol.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis Surmontil tas sammen med visse andre legemidler.
Inntak av Surmontil sammen med mat, drikke og alkohol
Surmontil bør ikke kombineres med alkohol.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege dersom du er gravid.
Det er mulig at barn som ammes kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Surmontil ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Surmontil kan nedsette reaksjonsevnen, spesielt i starten av behandlingen. Dette bør en tenke på i tilfeller hvor det kreves skjerpet oppmerksomhet, f.eks. ved bilkjøring eller presisjonsbetont arbeid.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Surmontil
Bruk alltid Surmontil slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Doseringen varierer for de forskjellige bruksområder. Det er viktig at du bruker nøyaktig den doseringen som er forskrevet og ikke avslutter behandlingen uten i samråd med din lege.
Ved depresjoner: Legen tilpasser doseringen til hver enkelt pasient. Se apoteketiketten.
Ved irritabel mage-tarm syndrom: Vanligvis 20-50 mg om kvelden 1/2-1 time før sengetid.
Dersom du tar for mye av Surmontil
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg for mye legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Surmontil forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mange av de bivirkninger som kan forekomme med Surmontil pleier som regel kun å opptre i begynnelsen og forsvinner som oftest av seg selv.
De vanligste bivirkningene er tretthet, appetittøkning, vektøkning, svetting, forbigående forstyrrelse av sexlyst og potens, munntørrhet (tannhygiene er viktig), forstoppelse og synsforstyrrelser. Mindre vanlige er hodepine, svimmelhet, hjerterytmeforstyrrelser, blodtrykksfall (spesielt hvis man reiser seg hurtig), nummenhet/prikking i huden, talevansker, stivhet, skjelvinger og hemmede muskelbevegelser, ubehagfølelse i mage/tarm, vanskeligheter med å late vannet (spesielt eldre menn med prostataproblemer). Sjeldne tilfeller av endrede blodverdier, krampeanfall, endret smaksoppfatning, utslett, økte leverenzymverdier, gulsott, rennende bryst, forstørrede brystkjertler hos menn, delirium, hallusinasjoner og lett oppstemthet er rapportert. Andre bivirkninger som kan inntreffe (frekvens ukjent) er unormal høy sukkerkonsentrasjon i blodet (hyperglykemi), tilfeller av selvmordstanker, selvmordsrelatert adferd og EKG-forandringer. En økt risiko for benbrudd er sett hos pasienter som bruker denne typen legemidler.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Surmontil
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning
 • Virkestoff er trimipramin.
 • Hjelpestoffer er potetstivelse, kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, magnesiumstearat, talkum, laktose, hypromellose, makrogoler, titandioksid (E171).
Hvordan Surmontil ser ut og innholdet i pakningen
Hvite til svak gule filmdrasjerte tabletter med bikonveks overflate.
SURMONTIL 10 og 25 er preget på den ene siden.
Styrken 10 mg har delestrek
Innehaver av markedsføringstillatelsen for Surmontil er:Innehaver av markedsføringstillatelsen for Surmontil er:
sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker.
Tilvirker av Surmontil er:
Famar Healthcare Services Madrid S.A.U., Alcorcón, Spania.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 04.11. 2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.