Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Suprecur 0,15 mg/dose nesespray, oppløsning

buserelin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Suprecur er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Suprecur
 3. Hvordan du bruker Suprecur
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Suprecur
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Suprecur er og hva det brukes mot
Suprecur brukes som forbehandling ved prøverørsbefruktning (in vitro-fertilisering) for å hemme påvirkning fra kroppens egne hormoner.
Suprecur virker ved å hemme produksjonen av de kvinnelige kjønnshormonene østradiol og progesteron slik at eggstokkenes funksjon reduseres.
Ved prøverørsbefruktning (in vitro-fertilisering) utnyttes dette prinsippet for å unngå for tidlig dannelse av det gule legeme og spontan eggløsning. Når konsentrasjonen av østradiol har sunket til et meget lavt nivå, fortsettes behandlingen med gonadotropin, et hormon som stimulerer eggløsningen.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Suprecur
Bruk ikke Suprecur
 • dersom du er allergisk overfor buserelin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du er gravid eller ammer.
Advarsler og forsiktighetsregler
Vis forsiktighet ved bruk av Suprecur
 • dersom du har sukkersyke (diabetes) må blodsukkeret måles regelmessig da det er risiko for dårlig blodsukkerkontroll.
 • dersom du har høyt blodtrykk bør blodtrykket kontrolleres regelmessig.
 • dersom du har polycystisk ovariesyndrom
 • dersom du er i en risikogruppe for å utvikle osteoporose
 • dersom du er deprimert. Si i så fall fra til legen din.
 • dersom slimhinnene i nesen hovner opp, kan dette skyldes konserveringsmiddelet (benzalkonklorid), spesielt ved langtidsbruk. Ved mistanke om slik reaksjon bør lege kontaktes og det bør vurderes om du skal gå over til et annet legemiddel eller en annen legemiddelform.
 • før behandling med Suprecur må graviditet utelukkes
Hvis du får symptomer som akutte smerter i magen, følelse av trykk i magen, økt livvidde, kvalme, oppkast, kortpustethet, diaré og lite urin, dette kan være symptomer på et syndrom som kalles OHSS. Ta kontakt med lege umiddelbart.
Det har vært tilfeller av depresjon som kan være alvorlig hos pasienter som bruker Suprecur. Hvis du blir deprimert under behandlingen må du kontakte legen din.
Konserveringsmiddelet (benzalkonklorid) kan føre til at slimhinnene i nesen hovner opp, spesielt ved langtidsbruk.
Dersom noen av det følgende gjelder deg, må du fortelle legen din det:
 • du har en hjerte- eller karsykdom, inkludert hjerterytmeforstyrrelser (arytmi), eller blir behandlet med legemidler for disse tilstandene. Risikoen for hjerterytmeforstyrrelser kan være større ved bruk av Suprecur.
Andre legemidler og Suprecur
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Effekten av legemidler mot sukkersyke (diabetes) kan bli nedsatt ved behandling med Suprecur.
Ved samtidig bruk av andre kjønnshormoner bør østrogendosen begrenses slik at effekten ikke reduseres.
Suprecur kan påvirke legemidler som brukes til å behandle hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. kinidin, prokainamid, amiodaron og sotalol) eller øke risikoen for hjerterytmeforstyrrelser når det brukes sammen med andre legemidler (f.eks. metadon (brukes som smertestillende og som en del av rusavveningsprogram)), moksifloksacin (et antibiotikum), antipsykotika (brukes mot alvorlig mentale lidelser).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Suprecur skal ikke brukes under graviditet. Hvis du blir gravid, avbryt behandlingen og kontakt lege.
Suprecur går over i morsmelk, men det er ikke klarlagt om barnet som ammes påvirkes. Suprecur skal ikke brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Noen av bivirkningene av Suprecur (f.eks. svimmelhet) kan nedsette din konsentrasjons- og reaksjonsevne, og dette kan påvirke evnen til f.eks. å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med apotek eller lege.
Suprecur inneholder benzalkonklorid
Se avsnittet Advarsler og forsiktighetsregler vedrørende benzalkonklorid (konserveringsmiddel).
 
3. Hvordan du bruker Suprecur
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Som forbehandling ved prøverørsbefruktning:
Behandlingen bør starte dag 1 eller 2 i follikkelfasen, eventuelt midt i lutealfasen (ca. dag 21) i de tilfeller hvor graviditet kan utelukkes.
Normal døgndose er 0,6 mg fordelt på fire doseringer. Én spraydose à 0,15 mg 4 ganger daglig. Én spraydose gis i det ene neseboret ved følgende foreslåtte tidspunkter: kl. 7, kl. 12, kl. 17 og kl. 22. Enkelte pasienter trenger høyere doser: Én spraydose gis i hvert nesebor 4 ganger daglig (totalt 1,2 mg buserelin), ved forslagsvis følgende tidspunkter: kl. 7, kl. 12, kl. 17 og kl. 22.
En flaske à 10 g (= 100 doser) rekker til 3 ukers behandling (0,6 mg/døgn), eventuelt 1,5 uke (1,2 mg/døgn) og skal deretter kasseres.
Bruksanvisning
Montering av nesesprayen:

1.

Glassflaske: Skru av lokket.

2.

Plastbeholder: Ta ut doseringspumpen.
 • Fjern beskyttelseshetten (hvit) fra doseringspumpen.
 • Fjern deretter den halvgjennomsiktige beskyttelseshetten fra pumperøret.

3.

Før pumperøret ned i flasken og skru på doseringspumpen. Nesesprayen er nå ferdigmontert.

4.

Før sprayflasken brukes første gang, pump 5-8 ganger ut i luften til en jevn ”sky” oppnås. Sprayen skal holdes loddrett. Ytterligere prøvespraying er ikke nødvendig og medfører bare sløsing av preparatet.

Bruk:

5.

Når sprayen skal brukes, holdes hodet lett foroverbøyd og sprayen holdes loddrett. Dosering: Se Dosering. OBS! Selv om man er forkjølet og nesen kjennes tett, er preparatet effektivt. Man skal bare passe på at nesen er rengjort før bruk.

6.

Etter bruk skal doseringspumpen være skrudd fast på glassflasken. Beskyttelseshetten (hvit) settes tilbake på doseringspumpen og hele sprayen oppbevares best stående i den gjennomsiktige plastbeholderen.

Dersom du tar for mye av Suprecur
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan inntreffe hos opptil 1 av 10 personer):
Vektendringer. Hodepine, søvnforstyrrelser, tretthet, svimmelhet. Økt eller redusert hodebehåring, kviser (akne), tørr hud. Hjerteklapp. Nervøsitet, følelsesmessig ustabilitet. Humørsvingninger, depresjon (vanlig ved langtidsbehandling, mindre vanlig ved korttidsbehandling). Menstruasjonslignende blødning, hetetokter, økt svetting, redusert seksualdrift, reduksjon av bentetthet, eggstokkcyster (blæredannelse på eggstokkene). Tørr vagina, smerte ved samleie, ømhet i brystene med forandring av brystkjertlenes størrelse, vaginal utflod. Kvalme, oppkast, diaré, forstoppelse, magesmerte. Irritasjon av neseslimhinnen, neseblod, lukt- og smaksforandringer. Muskel- og skjelettsmerter inkludert muskelstivhet.
Mindre vanlige bivirkninger (kan inntreffe hos opptil 1 av 100 personer):
Endret hårvekst, sprukne negler. Økt tørste, endret matlyst. Overfølsomhetsreaksjoner (hudrødme, kløe, elveblest). Væskeansamling (ødem) i ansiktet, armer og ben. Hukommelses- og konsentrasjonsproblemer, en følelse av at maur kryper på huden og prikking i huden. Angstfølelse, depresjon. Melkeutskillelse. Økning i leverenzymverdier. Tørre øyne, trykk bak øynene, synsforstyrrelser, for eksempel tåkesyn.
Sjeldne bivirkninger (kan inntreffe hos opptil 1 av 1000 personer):
Endrede blodfettverdier. Øresus, hørselsforstyrrelser. Økt blodtrykk ved allerede eksisterende høyt blodtrykk. Redusert glukosetoleranse. Endringer i dannelsen av blodceller. Alvorlig allergisk reaksjon med anstrengt pust, krampe i luftrørets muskulatur. Blærebetennelse.
Ikke kjent (kan ikke fastslås utifra tilgjengelige data):
Endringer i EKG (QT-forlengelse)
I meget sjeldne tilfeller har svulst i hypofysen og degenerering av bindevevssvulster i livmoren blitt observert. Kan også gi redusert bentetthet, osteoporose og økt risiko for benbrudd. Risikoen for benbrudd øker med behandlingslengden.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Suprecur
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Holdbarhet etter at flasken er åpnet: 5 uker.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Suprecur
 • Virkestoff er buserelinacetat 1,575 mg/g tilsvarende buserelin 1,5 mg/g.
 • Andre innholdstoffer er sitronsyremonohydrat, natriumsitratdihydrat, natriumklorid, benzalkonklorid (konserveringsmiddel) og vann til injeksjonsvæsker
Hvordan Suprecur ser ut og innholdet i pakningen
Hver pakning inneholder 2 glassflasker med tilhørende doseringspumper.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker.
Tilvirker
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt am Main, Tyskland.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.01.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

gonadotropin: Gonadotropiner er hormoner som påvirker kjønnskjertlenes funksjon. Kjønnskjertlene er eggstokkene hos kvinner og testiklene hos menn. Disse hormonene stimulerer blant annet sædproduksjon hos menn, og eggdannelsen hos kvinner.

hudrødme (erytem): Diffus rødhet i huden.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

in vitro-fertilisering (ivf, prøverørsbefruktning): Befruktning utenfor kroppen. Modne egg hentes ut av eggstokkene, befruktes på laboratoriet, og tilbakeføres til livmoren etter noen få dager.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.