Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Suliqua 100 enheter/ml + 50 mikrogram/ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn

insulin glargin + lixisenatid

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Suliqua er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Suliqua
 3. Hvordan du bruker Suliqua
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Suliqua
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Suliqua er og hva det brukes mot
Suliqua er et diabeteslegemiddel til injeksjon som inneholder to aktive stoffer:
 • insulin glargin: et langtidsvirkende insulin som hjelper til å kontrollere blodsukkeret (glukose) hele døgnet.
 • lixisenatid: en “GLP‑1‑analog” som hjelper kroppen med å øke sin egen insulinutskillelse ved økninger i blodsukkeret, samt forsinker opptak av sukker fra maten
Suliqua brukes til å behandle voksne med type 2-diabetes, for å hjelpe å kontrollere blodsukkernivåer når de er for høye. Det gis sammen med metformin, når andre legemidler alene ikke klarer å kontrollere blodsukkeret ditt. Disse andre legemidlene kan inkludere diabetesmedisiner som tas gjennom munnen (som for eksempel metformin, sulfonylureapreparater) eller insulin.
Dersom du bruker andre diabetesmedisiner må du diskutere med legen din om du skal slutte med det legemidlet når du starter med Suliqua.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Suliqua
Bruk ikke Suliqua:
 • dersom du er allergisk overfor insulin glargin eller lixisenatid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Suliqua dersom:
 • du har type 1-diabetes, da Suliqua brukes i behandling av type 2‑diabetes og denne medisinen ikke vil være den rette for deg.
 • du har diabetisk ketoacidose (en diabeteskomplikasjon som oppstår når kroppen ikke kan bryte ned glukose på grunn av insulinmangel) da dette legemidlet ikke vil være det rette for deg.
 • du har et alvorlig mage-/tarmproblem, som for eksempel en sykdom i magemusklene som heter “gastroparese” og som fører til forsinket tømming av magen. Fordi Suliqua kan forårsake magebivirkninger er ikke medisinen undersøkt hos pasienter med alvorlige mage-/tarmproblemer. Vennligst les informasjonen vedrørende medisiner som ikke skal ligge for lenge i magen din i avsnittet «Andre legemidler og Suliqua».
 • du har alvorlig nyresykdom eller du er dialysepasient. Bruk av dette legemidlet er ikke anbefalt.
Følg din leges instruksjoner nøye når det gjelder dosering, kontroll av blod og urin, kosthold og fysisk aktivitet (fysisk arbeid og trening) og injeksjonsteknikk.
Vær spesielt oppmerksom på følgende:
 • For lavt blodsukker (hypoglykemi). Dersom blodsukkeret ditt er for lavt, følg veiledningen for hypoglykemi (se informasjonen i boksen i slutten av dette pakningsvedlegget).
 • For høyt blodsukker (hyperglykemi). Dersom blodsukkeret ditt er for høyt, følg veiledningen for hyperglykemi (se informasjonen i boksen i slutten av dette pakningsvedlegget).
 • Forsikre deg om at du bruker riktig medisin. Du må alltid sjekke etiketten før hver injeksjon for å unngå forveksling mellom Suliqua og andre insulintyper.
 • Dersom du er svaksynt, vennligst se avsnitt 3.
Mens du bruker denne medisinen må du være oppmerksom på følgende og snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Suliqua:
 • alvorlige smerter i mageregionen (abdomen) som ikke blir bedre. Dette kan være et tegn på betennelse i bukspyttkjertelen (akutt pankreatitt).
 • væsketap fra kroppen din (dehydrering), for eksempel ved oppkast og diaré. Det er viktig å unngå dehydrering ved å drikke rikelig med væske, spesielt under de første ukene av behandling med Suliqua.
Reiser
Rådfør deg med legen din før du skal ut og reise. Det kan være nødvendig å ta opp:
 • Tilgjengeligheten av din type medisin i det landet du besøker.
 • Forsyninger av medisinen din, sprøyter osv.
 • Riktig oppbevaring av medisinen under reisen.
 • Tidspunkt for måltider og medisinering under reisen.
 • Eventuelle følger av å krysse tidssoner.
 • Eventuelle nye helsefarer i de land du besøker.
 • Hva du skal gjøre i nødsituasjoner dersom du føler deg uvel eller blir syk.
Barn og ungdom
Det er ikke erfaring med bruk av Suliqua hos barn og ungdom under 18 år. Suliqua anbefales derfor ikke brukt i denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Suliqua
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Enkelte legemidler kan forårsake en endring i blodsukkernivået ditt. Dette kan bety at Suliqua-dosen må endres. Før du begynner å ta et legemiddel må du derfor spørre legen din om det vil påvirke blodsukkeret ditt og hva du eventuelt må gjøre. Vær også oppmerksom når du skal slutte å ta et annet legemiddel.
Effekten av enkelte legemidler som svelges, kan påvirkes av Suliqua. Det kan være nødvendig å ta enkelte legemidler, som for eksempel antibiotika, p-piller, statiner (medisiner som atorvastatin som senker kolesterolet), magesaftresistente tabletter eller kapsler som ikke bør være for lenge i magen, minst én time før eller fire timer etter Suliqua-injeksjon.
Ditt blodsukkernivå kan synke (hypoglykemi) dersom du tar:
 • Alle andre medisiner for behandling av diabetes.
 • Disopyramid, brukes ved visse hjerteproblemer.
 • Fluoksetin, brukes ved depresjon.
 • Antibiotika av typen sulfonamider, brukes ved infeksjoner.
 • Fibrater, brukes for å senke høye nivåer av blodlipider.
 • Legemidler som hemmer enzymet monoaminoksidase (MAO), brukes ved depresjon eller Parkinsons sykdom.
 • Legemidler som hemmer angiotensinkonverterende enzym (ACE), brukes ved visse hjerteproblemer eller høyt blodtrykk.
 • Smertestillende og febernedsettende, som pentoksyfyllin, propoksyfen, salisylater (for eksempel acetylsalisylsyre).
 • Pentamidin, mot visse parasittinfeksjoner. Dette kan forårsake for lave blodsukkernivåer som noen ganger etterfølges av for høye blodsukkernivåer.
Ditt blodsukkernivå kan øke (hyperglykemi) dersom du tar:
 • Kortikosteroider som kortison og prednisolon, brukes ved betennelsestilstander.
 • Danazol, brukes ved endometriose.
 • Diazoksid, brukes ved høyt blodtrykk.
 • Proteasehemmere, brukes ved HIV.
 • Vanndrivende, brukes ved høyt blodtrykk eller væske i kroppen.
 • Glukagon, brukes ved veldig lavt blodsukker.
 • Isoniazid, brukes ved tuberkulose.
 • Somatropin, et veksthormon.
 • Thyreoideahormoner, brukes ved sykdom i skjoldbruskkjertelen.
 • Østrogener og progesteroner, for eksempel i p-piller brukt som prevensjon eller østrogener mot benskjørhet (osteoporose).
 • Klozapin, olanzapin og fenotiazinderivater, brukes ved psykiatriske lidelser.
 • Såkalte sympatomimetika, som adrenalin, salbutamol og terbutalin, brukes ved astma.
Blodsukkernivået kan enten synke eller øke hvis du tar:
 • Betablokkere eller klonidin, brukes ved høyt blodtrykk.
 • Litiumsalter, brukes ved psykiatriske lidelser.
Medisiner som kan redusere varselssymptomer på lavt blodsukker
Betablokkere og noen andre legemidler (for eksempel klonidin, guanetidin og reserpin mot høyt blodtrykk) kan gjøre det vanskeligere å gjenkjenne varselsymptomene ved for lavt blodsukker (hypoglykemi). Det kan til og med skjule eller hemme de første symptomene på at ditt blodsukker er for lavt.
Dersom noe av det over gjelder deg (eller du ikke er sikker), snakk med legen din, apotek eller sykepleier før du bruker denne medisinen.
Warfarin og andre blodfortynnende (antikoagulantia)
Gi beskjed til legen din dersom du bruker warfarin eller andre antikoagulantia (medisiner som brukes for å forebygge blodpropp) fordi du kanskje må ta hyppigere blodprøver (disse heter ‘International Normalised Ratio’ eller INR-test) for å sjekke din blodlevring (koagulering).
Suliqua sammen med alkohol
Blodsukkernivået ditt kan enten øke eller synke hvis du drikker alkohol. Du bør kontrollere blodsukkeret ditt oftere.
Graviditet og amming
Suliqua skal ikke brukes under graviditet. Det er ikke kjent om Suliqua kan skade ditt ufødte barn.
Suliqua skal ikke brukes under amming. Det er ikke kjent om Suliqua går over i morsmelk.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
For lavt eller for høyt blodsukker (se informasjonen i boksen i slutten av dette pakningsvedlegget) kan påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner. Konsentrasjonen din kan påvirkes. Dette kan være farlig for deg selv og andre.
Spør legen din om du kan kjøre dersom:
 • Blodsukkeret ditt ofte er for lavt.
 • Du synes det er vanskelig å kjenne når blodsukkeret ditt er for lavt.
Viktig informasjon om noen av ingrediensene i Suliqua
Dette legemiddelet inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium per dose, dvs. så godt som «natriumfritt».
Dette legemidlet inneholder metakresol som kan forårsake allergiske reaksjoner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Suliqua
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Legen din kan be deg bruke en annen dose av Suliqua sammenlignet med din tidligere insulindose. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Basert på din livsstil, dine blodsukkertester og din tidligere insulinbruk, vil legen din gi deg beskjed om:
 • Hvor mye Suliqua du trenger hver dag og til hvilket tidspunkt.
 • Når du skal kontrollere blodsukkeret ditt og om du må kontrollere urinen.
 • Når du kan trenge en høyere eller lavere dose.
Legen din kan gi deg beskjed om å bruke Suliqua med andre legemidler mot for høyt blodsukker.
Hvor mye du skal bruke
Suliqua 100 enheter/ml + 50 mikrogram/ml ferdigfylt penn:
 • Denne pennen leverer en dose på 10 til 40 dosetrinn i en injeksjon, i steg på 1 dosetrinn.
 • Hvert dosetrinn Suliqua du stiller inn inneholder 1 enhet insulin glargin og 0,5 mikrogram lixisenatid.
Din Suliqua-dose gis som “dosetrinn”. Dosevinduet på pennen viser antall dosetrinn.
Injiser ikke en lavere dose enn 10 dosetrinn. Injiser ikke en høyere dose enn 40 dosetrinn. Dersom det er behov for en dose høyere enn 40 dosetrinn, vil legen din forskrive en annen styrke. For dosetrinn fra 30‑60 enheter, er Suliqua 100 enheter/ml + 33 mikrogram ferdigfylt penn (Suliqua 30‑60 penn) tilgjengelig.
Mange faktorer påvirker blodsukkeret ditt. Du bør vite hva disse er slik at du kan ta riktige grep dersom blodsukkeret ditt endrer seg, slik at du hindrer at det blir for høyt eller for lavt. Se boksen sist i dette pakningsvedlegget for mer informasjon.
Bruk hos eldre pasienter (65 år og eldre)
Dersom du er 65 år eller eldre må du snakke med legen din fordi du kan ha behov for en lavere dose.
Dersom du har nyre- eller leverproblemer
Dersom du har nyre- eller leverproblemer må du snakke med legen din fordi du kan ha behov for en lavere dose.
Når du skal injisere Suliqua
Suliqua injiseres én gang daglig, i løpet av timen før et måltid. Det anbefales at Suliqua injiseres før det samme måltidet hver dag, når det mest passende måltidet er valgt.
Før du injiserer Suliqua
 • Følg alltid “Bruksanvisning” som følger med dette pakningsvedlegget.
 • Dersom du ikke følger disse instruksjonene kan du få for mye eller for lite Suliqua.
For å unngå feilmedisinering må du alltid kontrollere medisinpakken og etiketten på pennen før hver injeksjon for å sikre at du har rett penn, særlig dersom du injiserer mer enn ett legemiddel. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Annen viktig informasjon vedrørende bruk av de ferdigfylte pennene
 • Bruk alltid en ny kanyle til hver injeksjon. Gjenbruk av kanylene øker risikoen for tilstoppet kanyle, som igjen kan føre til for lav eller for høy dose. Kast kanylen på en sikker måte etter bruk.
 • For å unngå at infeksjon smitter fra en person til en annen skal insulinpenner aldri brukes av mer enn én person, selv om kanylen byttes.
 • Bruk bare kanyler som er beregnet for bruk med Suliqua-pennen (se «Bruksanvisning»).
 • En sikkerhetstest må gjennomføres før hver injeksjon.
 • Bruk ikke pennen dersom du tror den er ødelagt. Skaff en ny penn. Forsøk ikke å reparere pennen.
 • Kast brukte kanyler i en beholder for skarpe gjenstander, eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
Hvordan du skal injisere
 • Suliqua injiseres under huden (subkutan bruk eller “s.c.”).
 • Sett injeksjonen på forsiden av låret, overarmer eller i magen.
 • Bytt injeksjonssted hver dag innen det området du setter injeksjonen. Dette reduserer risikoen for å utvikle søkk eller klumper på injeksjonsstedet (for mer informasjon, se “Andre bivirkninger” i avsnitt 4).
Injiser ikke Suliqua:
 • i en blodåre. Dette endrer måten den virker på og kan føre til for lavt blodsukker.
 • dersom det er partikler i Suliqua. Oppløsningen skal være klar, fargeløs og vannaktig.
For å unngå doseringsfeil og mulig overdose skal du aldri bruke en kanyle til å trekke opp oppløsning fra pennen.
Dersom pennen er skadet, ikke er oppbevart korrekt, eller dersom du ikke er sikker på at den fungerer som den skal eller du merker at blodsukkeret ditt på uventet vis blir vanskeligere å kontrollere:
 • kast pennen og bruk en ny.
 • rådfør deg med legen, apotek eller sykepleier dersom du tror det er noe galt med pennen din.
Dersom du tar for mye av Suliqua
Dersom du har injisert for mye av denne medisinen kan blodsukkeret ditt bli for lavt (hypoglykemi). Kontroller blodsukkeret ditt og spis mer mat for å forhindre at blodsukkeret ditt blir for lavt (hypoglykemi). Dersom blodsukkeret blir for lavt, se råd i boksen i slutten av dette pakningsvedlegget.
Dersom du har glemt å ta Suliqua
Dersom du glemmer en dose Suliqua eller du ikke har injisert nok insulin kan blodsukkeret ditt bli for høyt (hyperglykemi):
Ved behov kan Suliqua injiseres før neste måltid.
 • Injiser ikke en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
 • Sett ikke to injeksjoner samme dag.
 • Kontroller blodsukkeret ditt, og injiser så neste dose ved vanlig tidspunkt.
 • For informasjon vedrørende behandling av hyperglykemi, se boksen på slutten av dette pakningsvedlegget.
Dersom du avbryter behandling med Suliqua
Ikke slutt å bruke Suliqua uten å snakke med legen. Dersom du slutter å bruke Suliqua, kan det føre til veldig høyt blodsukker (hyperglykemi) og en opphopning av syre i blodet (ketoacidose).
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du opplever tegn på at blodsukkeret ditt er for lavt (hypoglykemi), ta grep for å øke blodsukkeret ditt umiddelbart (se boksen i slutten av dette pakningsvedlegget).
Hypoglykemi kan være veldig alvorlig og er veldig vanlig med medisiner som inneholder insulin (kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer).
Lavt blodsukker betyr at det ikke er nok sukker i blodet ditt.
Dersom blodsukkeret ditt blir for lavt kan du besvime (bli bevisstløs).
Dersom blodsukkeret ditt forblir veldig lavt for lenge kan det føre til hjerneskade og kan være livstruende. For mer informasjon, se boksen i slutten av dette pakningsvedlegget.
Andre bivirkninger
Fortell legen din, apotek eller sykepleier dersom du opplever noen av de følgende bivirkningene:
Vanlige bivirkninger: kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer
 • Svimmelhet
 • Kvalme
 • Oppkast
 • Diaré
Mindre vanlige bivirkninger: kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer
 • Forkjølelse, rennende nese, vond hals
 • Elveblest (urtikaria)
 • Hodepine
 • Fordøyelsesbesvær (dyspepsi)
 • Vondt i magen
 • Tretthet (fatigue)
 • Endringer der hvor injeksjonen settes: Hvis du injiserer Suliqua for ofte på samme sted, kan du få søkk i huden på dette stedet, forårsaket av at fettvevet under huden skrumper inn (lipoatrofi) eller du kan få klumper, forårsaket av oppbygging av fettvev under huden (lipohypertrofi). Medisinen kan gi dårligere virkning. Bytt injeksjonssted hver gang du setter insulin for å forhindre disse hudforandringene.
 • Hud- og allergiske reaksjoner på injeksjonsstedet: Tegnene kan inkludere rødhet, uvanlig sterk smerte under injeksjonen, kløe, elveblest, hevelse eller betennelse. Dette kan spre seg rundt injeksjonsstedet. De fleste mindre reaksjoner mot insuliner forsvinner vanligvis innen noen dager til noen uker.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Suliqua
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på penneetiketten og på kartongen etter EXP/Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Før første bruk
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Skal ikke fryses. Skal ikke plasseres ved fryseboksen eller en frysepakning.
Oppbevares i ytterkartongen for å beskytte mot lys.
Penner som er i bruk eller medbringes som en reserve
Pennen kan oppbevares i høyst 28 dager utenfor kjøleskap, men under 25ºC. Kassér pennen etter denne perioden.
Legg ikke pennen tilbake i kjøleskapet. Skal ikke fryses. Oppbevar pennen beskyttet mot direkte varme eller direkte lys. Når du ikke bruker pennen, skal beskyttelseshetten alltid sitte på for å beskytte mot lys.
Forlat ikke pennen i en bil på en særdeles varm eller kald dag.
Skal ikke oppbevares med kanylen påsatt.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Suliqua
 • Virkestoffene er insulin glargin og lixisenatid.
  Hver penn inneholder 300 enheter insulin glargin og 150 mikrogram lixisenatid i 3 ml injeksjonsvæske, oppløsning.Hver ml inneholder 100 enheter insulin glargin and 50 mikrograms lixisenatid.
  Hvert dosetrinn Suliqua inneholder 1 enhet insulin glargin og 0,5 mikrogram lixisenatid.
 • Andre innholdsstoffer er glyserol 85 %, metionin, metakresol, sinkklorid, konsentrert saltsyre og natriumhydroksid (til justering av pH) og vann til injeksjoner. Se også avsnitt 2 «Hva du må vite før du bruker Suliqua» for informasjon om natrium og metakresol.
Hvordan Suliqua ser ut og innholdet i pakningen
Suliqua er en klar og fargeløs injeksjonsvæske, oppløsning (injeksjon) i en sylinderampulle av glass, montert i en SoloStar ferdigfylt penn.
Hver penn inneholder 3 ml injeksjonsvæske, oppløsning.
Pakninger med 3, 5 og 10 ferdigfylte penner.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis være tilgjengelig.
Kanyler er ikke inkludert i pakningen.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
sanofi-aventis groupe
54, rue La Boétie
75008 Paris
Frankrike
Tilvirker:
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Industriepark Höchst - 65926 Frankfurt am Main
Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
sanofi-aventis Norge AS
Tlf: +47 67 10 71 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert september 2018
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/
 
HYPERGLYKEMI OG HYPOGLYKEMI

Dersom du bruker insulin skal du alltid ha med deg følgende:
 • Mat som inneholder sukker, som druesukker eller sukkerholdig drikke (minst 20 gram).
 • Ha med deg informasjon som viser at du er diabetiker.
Hyperglykemi (for høyt blodsukkernivå)
Hvis blodsukkeret ditt er for høyt (hyperglykemi) kan du ha injisert for lite insulin.
Årsaker til hyperglykemi:
For eksempel hvis:
 • Du ikke har injisert Suliqua eller ikke injisert nok.
 • Medisinen din har mistet effekten - ved for eksempel feil oppbevaring.
 • Pennen din ikke fungerer som den skal.
 • Du får mindre mosjon enn vanlig.
 • Du er stresset – som bekymringer eller opphisselse.
 • Du er skadet, har en infeksjon eller feber eller har hatt en operasjon.
 • Du tar eller har tatt enkelte andre legemidler (se avsnitt 2, ”Andre legemidler og Suliqua”).
Varselsymptomene ved hyperglykemi
Tørste, økt behov for å late vannet, tretthet, tørr hud, ansiktsrødme, dårlig appetitt, lavt blodtrykk, hjertebank, og glukose og ketonlegemer i urinen. Magesmerter, rask og dyp innånding, søvnighet og eventuelt bevisstløshet kan være tegn på en alvorlig tilstand (ketoacidose) som er en følge av mangel på insulin.
Hva skal du gjøre hvis du får hyperglykemi
 • Kontroller blodsukkernivået, og dersom det er høyt og som avtalt med legen din eller sykepleier, test for ketoner i urinen så snart symptomer som beskrevet over oppstår.
 • Kontakt legen din umiddelbart dersom du har alvorlig hyperglykemi eller ketoacidose. Dette må alltid behandles av lege, vanligvis på sykehus.
Hypoglykemi (for lavt blodsukkernivå)
Hvis ditt blodsukkernivå faller for mye kan du besvime (miste bevisstheten). Alvorlig hypoglykemi kan forårsake hjerteinfarkt eller hjerneskade og kan være livstruende. Du må lære deg å gjenkjenne tegnene på at blodsukkernivået ditt faller for mye, slik at du kan iverksette nødvendige tiltak og forhindre at det blir verre.
Årsaker til hypoglykemi
For eksempel hvis:
 • Du injiserer for mye Suliqua.
 • Du utelater eller utsetter måltider.
 • Du ikke spiser nok eller spiser mat med mindre karbohydrater enn vanlig - kunstige søtstoffer er ikke karbohydrater.
 • Du drikker alkohol - særlig hvis du spiser lite.
 • Du taper karbohydrater på grunn av oppkast eller diaré.
 • Du får mer mosjon enn normalt eller utfører andre former for fysisk aktivitet enn vanlig.
 • Du er i ferd med å komme deg etter en skade, operasjon eller annen belastning.
 • Du er i ferd med å komme deg etter en sykdom eller feber.
 • Du tar eller har sluttet å ta enkelte andre medisiner (se avsnitt 2, ”Andre legemidler og Suliqua”).
Det er også større risiko for å få hypoglykemi hvis:
 • Du nettopp har begynt med Suliqua-behandling – dersom lavt blodsukker inntreffer, så er det mer sannsynlig at det oppstår om morgenen enn om natten.
 • Blodsukkernivået ditt er nesten normalt eller ustabilt.
 • Du bytter injeksjonsområde for Suliqua-injeksjonen. For eksempel fra lår til overarm.
 • Du lider av alvorlig nyre- eller leversykdom eller av enkelte andre sykdommer, som for eksempel hypotyreoidisme.
Varselsymptomene ved hypoglykemi
De første tegnene kan være i kroppen generelt. Eksempler på symptomer på at blodsukkeret faller for mye eller for raskt: svette, klam hud, angst, rask og uregelmessig hjerterytme, høyt blodtrykk og hjertebank. Slike symptomer forekommer ofte før symptomene på lavt sukkernivå i hjernen.
Andre eksempler er: hodepine, intens sult, kvalme, oppkast, tretthet, søvnighet, rastløshet, søvnforstyrrelser, aggressivitet, konsentrasjonsvansker, nedsatt reaksjonsevne, depresjon, forvirring, taleforstyrrelser (iblant fullstendig tap av taleevnen), synsforstyrrelser, skjelvinger, lammelser, prikking (parestesi), nummenhet og prikking i området rundt munnen, svimmelhet, manglende selvbeherskelse, hjelpeløshet, kramper og bevisstløshet.
Når tegnene på hypoglykemi kan være mindre tydelige:
De første symptomene på at hypoglykemi er i ferd med å oppstå kan forandres eller utebli helt hvis:
 • Du er eldre.
 • Du har hatt diabetes lenge.
 • Du lider av en spesiell type nervesykdom (diabetisk autonom nevropati).
 • Du nylig har hatt hypoglykemi (for eksempel dagen før).
 • Din hypoglykemi utvikles langsomt.
 • Ditt lave blodsukker alltid er tilnærmet «normalt» eller din diabeteskontroll er nylig betydelig forbedret.
 • Du nylig byttet fra animalsk insulin til fremstilt insulin, som det er i Suliqua.
 • Du tar eller har tatt visse andre legemidler (se avsnitt 2, ” Andre legemidler og Suliqua”).
I slike tilfelle risikerer du å utvikle alvorlig hypoglykemi (og til og med besvime) før du selv blir klar over problemet. Vær oppmerksom på dine varselssymptomer. Det kan være du må kontrollere blodsukkeret ditt oftere. Dette kan hjelpe deg med å oppdage milde hypoglykemiske episoder. Hvis du synes det er vanskelig å kjenne igjen varselssymptomene dine, må du unngå situasjoner der du eller andre kan utsettes for risiko på grunn av hypoglykemi (for eksempel bilkjøring).
Hva skal du gjøre hvis du får hypoglykemi
1. Ikke injiser Suliqua. Spis umiddelbart 15 til 20 g sukker, for eksempel glukose, sukkerbiter eller drikk en sukkerholdig drikk. Ikke drikk eller spis mat som inneholder kunstige søtningsmidler (for eksempel lett-drikker) fordi det har ingen effekt ved behandling av hypoglykemi.
2. Du kan ha behov for å spise noe (for eksempel brød eller pasta) som har en langvarig blodsukkerhevende effekt, spesielt dersom det ikke er tid for ditt neste måltid. Spør legen din eller sykepleier dersom du ikke er sikker på hvilke typer mat du bør spise. Med Suliqua tar det lenger tid å bli bra igjen etter å ha hatt lavt blodsukker, fordi det inneholder et langtidsvirkende insulin (insulin glargin).
3. Kontroller blodglukosenivåene etter 10‑15 minutter etter sukkerinntak. Dersom blodglukosenivåene fortsatt er for lave (<4 mmol/l) eller hypoglykemien kommer tilbake, spis på nytt 15 til 20 gram sukker.
4. Kontakt lege straks hvis du ikke klarer å kontrollere hypoglykemien, eller hvis tilstanden oppstår på nytt.
Hva andre må gjøre dersom du får hypoglykemi
Fortell dine slektninger, venner og nære kollegaer følgende at de umiddelbart må skaffe medisinsk hjelp hvis du ikke er i stand til å svelge eller hvis du blir bevisstløs.
Du må få en injeksjon med glukose eller glukagon (et legemiddel som hever blodsukkernivået). Det er trygt å få disse injeksjonene også om det ikke er sikkert at du har hypoglykemi.
Vi anbefaler at du kontrollerer blodsukkeret umiddelbart etter inntak av glukosen, for å kontrollere om du virkelig har hypoglykemi.

Suliqua 100 enheter/ml + 50 mikrogram/ml injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn (10-40).BRUKSANVISNINGLeg pakningsvedlegget og bruksanvisningen før du bruker pennenSuliqua (10-40)‑penn inneholder insulin glargin og lixisenatid. Kombinasjonen av legemidler i denne pennen er for den daglige injeksjonen av 10 to 40 dosetrinn Suliqua.
 • Bruk aldri kanyler om igjen. Dersom du gjør det kan det hende at du ikke får hele dosen din (underdosering) eller får for mye (overdosering) fordi kanylen kan tilstoppes.
 • Bruk aldri en sprøyte til å trekke opp medisin fra pennen. Dersom du gjør det kan du få feil mengde legemiddel.
Ta vare på denne bruksanvisningen til senere.
Viktig informasjon
 • Lån aldri pennen bort – den er kun for deg
 • Bruk aldri pennen dersom den er ødelagt eller du ikke er sikker på at den fungerer som den skal.
 • Utfør alltid en sikkerhetstest. Se STEG 3.
 • Ha alltid med deg en ekstra penn og ekstra kanyler i tilfelle du mister dem eller de ikke fungerer.
 • Sjekk alltid etiketten på pennen før bruk for å forsikre at du har rett penn.
Lær å injisere:
 • Snakk med helsepersonell om hvordan du skal injisere før du bruker pennen.
 • Be om hjelp dersom du har vanskeligheter med å bruke pennen, for eksempel dersom du er svaksynt.
 • Les hele bruksanvisningen før du bruker pennen. Dersom du ikke følger disse instruksjonene kan det hende at du får for mye eller lite medisin.
Behov for hjelp?
Dersom du har noen spørsmål om Suliqua, pennen eller om diabetes, spør legen din, apotek eller sykepleier eller ring det lokale telefonnummeret til sanofi-aventis som er oppgitt sist i pakningsvedlegget (se den andre siden).
Ekstrautstyr:
 • en ny steril kanyle (se STEG 2).
 • en beholder for brukte kanyler og penner (se Kast pennen).
Mulige injeksjonssteder
Mangler tekstalternativ for bilde
Bli kjent med pennen din
Mangler tekstalternativ for bilde
*Du vil ikke se stempelet før du har injisert noen doser
STEG 1: Kontroller pennen
Ta en ny penn ut av kjøleskapet minst 1 time før injeksjonen. Det er mer smertefullt å injisere kald medisin.
A. Kontroller navn og utløpsdato på etiketten på pennen din.
 • Forsikre deg om at du har rett medisin. Denne pennen er ferskenfarget med en oransje injeksjonsknapp.
 • Bruk ikke denne pennen dersom du trenger en daglig dose på mindre enn 10 dosetrinn eller du trenger mer enn 40 dosetrinn. Diskuter med legen din hvilken penn som er egnet til ditt behov.
 • Bruk ikke pennen din etter utløpsdatoen.
Mangler tekstalternativ for bilde
B. Ta av pennens beskyttelseshette.
Mangler tekstalternativ for bilde
C. Kontroller at medisinen er klar.
 • Bruk ikke pennen dersom medisinen er uklar, farget eller inneholder partikler.
Mangler tekstalternativ for bilde
STEG 2: Sett på en ny kanyle
 • Bruk ikke kanyler om igjen. Sett alltid på en ny, steril kanyle før hver injeksjon. Dette er med på å forebygge tilstopping av kanylen, forurensning og infeksjon.
 • Bruk alltid kanyler som er beregnet for bruk med Suliqua-pennen.
A. Ta av forseglingen på en ny kanyle.
Mangler tekstalternativ for bilde
B. Hold kanylen rett og skru den på pennen inntil den sitter fast. Skru ikke for hardt.
Mangler tekstalternativ for bilde
C. Trekk av den ytre kanylehetten. Ta vare på denne til senere.
Mangler tekstalternativ for bilde
D. Trekk av den indre kanylehetten og kast den.
Mangler tekstalternativ for bilde
Håndtering av kanyler
 • Vis aktsomhet når du håndterer kanyler for ikke å stikke deg og hindre smitte.
STEG 3: Utfør en sikkerhetstest
Gjennomfør alltid en sikkerhetstest før hver injeksjon for å:
 • Kontrollere at pennen og kanylen fungerer som de skal.
 • Forsikre deg om at du får rett dose.
A. Still inn 2 dosetrinn ved å vri dosevelgeren til doseviseren peker på tallet 2.
Mangler tekstalternativ for bilde
B. Trykk injeksjonsknappen helt inn.
 • Når medisin kommer ut av kanylespissen fungerer pennen som den skal, og dosevelgeren går tilbake til “0”.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom ingen væske kommer til syne:
 • Det er mulig du må utføre sikkerhetstesten inntil 3 ganger før du ser medisin.
 • Hvis medisin fortsatt ikke kommer ut av kanylen er det mulig denne er blokkert. Dersom dette skjer:
  • bytt kanyle (se STEG 6 og STEG 2),
  • gjenta deretter sikkerhetstesten (STEG 3).
 • Bruk ikke pennen din dersom det fortsatt ikke kommer medisin ut av kanylespissen. Bruk en ny penn.
 • Bruk ikke en sprøyte til å trekke opp legemiddel fra pennen din.
Dersom du ser luftbobler
 • Du kan se luftbobler i oppløsningen. Dette er normalt og vil ikke skade deg.
STEG 4: Still inn en dose
 • Bruk denne pennen kun til å injisere den ene daglige dosen fra mellom 10 til 40 dosetrinn.
 • Still ikke inn en dose eller trykk inn injeksjonsknappen uten at en kanyle er påsatt. Dette kan ødelegge pennen.
A. Forsikre deg om at kanylen er påsatt og dosen stilt inn på ‘0’.
Mangler tekstalternativ for bilde
B. Vri dosevelgeren inntil doseviseren er på linje med din dose.
 • Dersom du vrir lenger enn til din dose kan du vri tilbake igjen.
 • Dersom det ikke er nok dosetrinn igjen i pennen til din dose vil dosevelgeren stoppe på det antallet doser som er igjen.
 • Dersom du ikke kan velge hele dosen din, bruk en ny penn eller injiser resten av dosetrinnene og bruk en ny penn til å fullføre doseringen. Det er kun i dette tilfellet det er greit å injisere en del av en dose på mindre enn 10 dosetrinn. Bruk alltid en annen Suliqua (10-40) penn til å fullføre doseringen; og ikke en annen type penn.
Hvordan lese dosevinduet
 • Bruk ikke pennen dersom din enkelte daglige dose er lavere enn 10 dosetrinn, vist som hvite tall på en sort bakgrunn.
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
Antall enheter medisin i pennen din
 • Pennen din inneholder totalt 300 dosetrinn. Du kan stille inn dosen din i steg på 1 dosetrinn.
 • Bruk ikke denne pennen dersom du trenger en enkelt daglig dose som er lavere enn 10 dosetrinn, eller mer enn 40 dosetrinn.
 • Hver penn inneholder mer enn 1 dose.
STEG 5: Injiser dosen
 • Dersom det er vanskelig å trykke inn injeksjonsknappen, bruk ikke makt, da dette kan ødelegge pennen:
  • Bytt kanylen (se STEG 6 Ta av kanylen og STEG 2 Sett på en ny kanyle) og gjennomfør en sikkerhetstest (se STEG 3).
  • Dersom det fortsatt er vanskelig å trykke inn, skal du bruke en ny penn.
  • Bruk ikke en kanyle til å trekke opp medisin fra pennen din.
A. Velg injeksjonssted som vist i figuren over.B. Stikk kanylen inn i huden din slik du er blitt vist av helsepersonell.
 • Berør ikke injeksjonsknappen ennå.
Mangler tekstalternativ for bilde
C. Plasser tommelen din på injeksjonsknappen. Trykk deretter hele veien inn og hold.
 • Trykk ikke inn på skrått. Tommelen din kan hinder dosevelgeren fra å vri rundt.
Mangler tekstalternativ for bilde
D. Hold injeksjonsknappen inne, og når du ser "0" i dosevinduet, tell sakte til 10. Dette forsikrer at du injiserer hele dosen din.
Mangler tekstalternativ for bilde
E. Etter at du har holdt injeksjonsknappen inne mens du har telt sakte til 10, slipp injeksjonsknappen. Trekk deretter kanylen ut fra huden dinSTEG 6: Ta av kanylen
 • Vær forsiktig når du håndterer kanyler for å hindre stikk eller smitte.
 • Sett ikke på den indre kanylehetten igjen.
A. Ta tak i den tykkeste delen av den ytre kanylehetten. Hold kanylen rett og før den inn i den ytre kanylehetten. Trykk den deretter hardt på.
 • Kanylen kan stikke hull på hetten dersom den settes på skrått.
Mangler tekstalternativ for bilde
B. Grip og ta godt tak i den tykkeste delen av den ytre kanylehetten. Vri pennen flere ganger med den andre handen for å ta av kanylen.
 • Prøv igjen dersom du ikke får av kanylen første gangen.
Mangler tekstalternativ for bilde
C. Kast den brukte kanylen i en beholder for skarpt avfall (se “Kast pennen” sist i denne bruksanvisningen).
Mangler tekstalternativ for bilde
D. Sett på beskyttelseshetten igjen.
 • Legg ikke pennen tilbake i kjøleskapet.
Mangler tekstalternativ for bilde
Hvordan du oppbevarer pennenFør første gangs bruk (før anbrudd)
 • Oppbevar nye penner i kjøleskap ved 2ºC til 8ºC.
 • Skal ikke fryses.
Etter første gangs bruk (etter anbrudd)
 • Oppbevar pennen ved romtemperatur, under 25ºC.
 • Legg ikke pennen tilbake i kjøleskapet.
 • Oppbevar ikke pennen med kanylen påsatt.
 • Oppbevar pennen med beskyttelseshetten påsatt.
 • Bruk bare pennen i inntil 28 dager etter den er tatt i bruk.
Hvordan du tar vare på pennen dinHåndter pennen forsiktig
 • Dersom du tror at penne kan være ødelagt skal du ikke forsøke å reparere den. Bruk en ny penn.
Beskytt pennen din mot støv og skitt
 • Du kan rengjøre utsiden av pennen ved å tørke den med en fuktig klut (kun vann). Pennen må ikke legges i vann, vaskes eller smøres da dette kan skade den.
Kast pennen
 • Ta av kanylen før du kaster pennen.
 • Kast den brukte pennen din slik lege, apotek eller sykepleier har forklart deg.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endometriose: Tilstand der livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren. Blant annet kan den begynne å vokse på eggstokkene eller egglederne. Dette gir ofte opphav til sterke smerter ved menstruasjon.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glukagon: Hormon som produseres i bukspyttkjertelen og øker sukkernivået i blodet ved å sette i gang prosesser som bryter ned stoffet glykogen til glukose. Det har motsatt effekt av insulin. Glukagon fører også til at syredannelsen i magen hemmes.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

hypotyreoidisme (hypotyreose, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao (monoaminoksidase): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

Suliqua ferdigfylt penn