Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Strefen 8,75 mg munnspray, oppløsning

flurbiprofen

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Strefen munnspray er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Strefen munnspray
 3. Hvordan du bruker Strefen munnspray
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Strefen munnspray
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Strefen munnspray er og hva det brukes mot
Dette legemidlet er reseptfritt. Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Strefen munnspray inneholder virkestoffet flurbiprofen. Flurbiprofen tilhører en legemiddelgruppe som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID). Disse legemidlene virker ved å lindre smerter, hevelser og høy kroppstemperatur.
Til voksne over 18 år: lindring av ubehag ved sår hals.
 
2. Hva du må vite før du bruker Strefen munnspray
Bruk ikke Strefen munnspray:
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet, andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID), acetylsalisylsyre eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du tidligere har hatt en allergisk reaksjon etter bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) eller acetylsalisylsyre, som f.eks. astma, hvesing, kløe, rennende nese, hudutslett, hevelser
 • dersom du har eller har hatt to eller flere episoder med sår eller blødning i magesekken eller tarmen
 • dersom du har hatt en alvorlig tarmbetennelse (kolitt)
 • dersom du har hatt blodlevringsforstyrrelser eller blødninger etter bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID)
 • dersom du er gravid de siste 3 månedene av graviditeten
 • dersom du har alvorlig hjerte-, nyre- eller leversykdom.
Advarsler og forsiktighetsreglerKontakte lege eller apotek før du bruker Strefen munnspray dersom:
 • du bruker andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) eller acetylsalisylsyre
 • du har halsbetennelse eller du tror du har en halsinfeksjon forårsaket av bakterier (du kan ha behov for antibiotika)
 • du er eldre (da har du økt risiko for å få bivirkninger)
 • du har hatt astma eller allergi
 • du har en hudsykdom som kalles systemisk lupus erytematosus (SLE) eller blandet bindevevssykdom
 • du har høyt blodtrykk
 • du har en betennelsessykdom i tarmen (som ulcerøs kolitt, Crohns sykdom)
 • du har hjerte-, nyre- eller leverproblemer
 • du har hatt slag
 • du er gravid de første 6 månedene av graviditeten eller du ammer.
Ved bruk av Strefen munnspray
 • Ved første tegn på hudreaksjon (utslett, hudavskalling, blemmedannelse) eller andre tegn på en allergisk reaksjon, skal du slutte å bruke munnsprayen og kontakte lege umiddelbart.
 • Ved unormale magesymptomer (særlig blødning) skal du informere lege.
 • Dersom du ikke blir bedre, du blir verre eller utvikler nye symptomer, skal du kontakte lege.
 • Legemidler som Strefen munnspray kan øke risikoen for å få hjerteinfarkt eller slag. Risikoen øker med økende doser og ved langtidsbehandling. Ikke bruk mer enn anbefalt dose eller lengre enn anbefalt behandlingstid (se avsnitt 3).
Barn
Dette legemidlet skal ikke gis til barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Strefen munnspray
Kontakte lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder spesielt dersom du bruker:
 • andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) (omfatter også såkalte COX-2- hemmere), da disse kan øke risikoen for blødninger i magen eller tarmen.
 • blodfortynnende legemidler (som warfarin og acetylsalisylsyre)
 • legemidler mot høyt blodtrykk (som ACE-hemmere og angiotensin II-antagonister)
 • vanndrivende legemidler (som diuretika, inkludert kaliumsparende diuretika))
 • legemidler mot depresjon (som selektive serotoninreopptakshemmere SSRI)
 • legemidler mot hjerteproblemer (som digoksin)
 • immundempende legemidler (som ciklosporin eller takrolimus)
 • betennelsesdempende legemidler (kortikosteroider)
 • litium (legemiddel til behandling av bipolar sykdom)
 • metotreksat (legemiddel mot psoriasis, leddgikt og kreft)
 • mifepriston (legemiddel som brukes til å avbryte et svangerskap). Strefen bør ikke brukes de første 8-12 dagene etter bruk av mifepriston, da dette kan føre til nedsatt effekt av mifepriston.
 • legemidler mot sukkersyke (diabetes) som tas via munnen
 • fenytoin (legemiddel mot epilepsi)
 • legemidler mot urinsyregikt (probenecid, sulfinpyrazon)
 • visse typer antibiotika (som ciprofloksacin, levofloksacin)
 • zidovudin (legemiddel mot HIV)
Inntak av Strefen munnspray sammen med mat, drikke og alkohol
Du skal ikke drikke alkohol når du bruker Strefen munnspray, da det kan øke risikoen for blødninger i mage-tarmkanalen.
Graviditet, amming og fertilitet
Kontakte lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ta ikke dette legemidlet dersom du er gravid de siste 3 månedene av graviditeten.
Dersom du er gravid de første 6 månedene av graviditeten, eller ammer, skal du kontakte lege før du tar dette legemidlet.
Strefen munnspray tilhører en legemiddelgruppe som kan nedsette fruktbarheten hos kvinner. Denne fruktbarhetsnedsettende effekten opphører når behandlingen avbrytes. Det er ikke sannsynlig at Strefen munnspray, dersom den brukes av og til, vil påvirke dine muligheter til å bli gravid, men dersom du har problemer med å bli gravid skal du kontakte lege før du tar dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Strefen munnspray påvirker sannsynligvis ikke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner. Svimmelhet og synsforstyrrelser er imidlertid mulige bivirkninger ved bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID). Dersom du får slike bivirkninger bør du avstå fra å kjøre bil og bruke maskiner.
Strefen munnspray inneholder metylparahydroksybenzoat (E 218) og propyl parahydroksybenzoat (E 216)
Kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).
 
3. Hvordan du bruker Strefen munnspray
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Kontakte lege eller apotek hvis du er usikker.
Anbefalt dosering
Voksne over 18 år:
3 sprayer bak i svelget hver 3.-6. time ved behov, inntil 5 ganger per døgn.
3 sprayer inneholder 8,75 mg flurbiprofen.
Dette legemidlet skal ikke gis til barn og ungdom under 18 år.Til bruk i munnen og svelget
 • Spray kun bak i svelget
 • Ikke inhaler under spraying
 • Ikke bruk mer enn 15 sprayer per døgn.
Denne sprayen er kun ment for korttidsbruk.
Du skal ta færrest mulig doser og ikke ta dem over en lengre periode enn det som er nødvendig for å lindre symptomene. Dersom det oppstår irritasjon i munnen, skal du slutte å bruke Strefen munnspray.
Ikke bruk Strefen munnspray i mer enn 3 dager, med mindre legen har bedt deg gjøre det.
Du må kontakte lege eller apotek dersom du ikke føler deg bedre, du føler deg verre eller det oppstår nye symptomer.
Klargjøring av pumpen
Pumpen må klargjøres før du bruker den for første gang (eller etter lagring over lengre tid).
Vend munnstykket bort fra deg og spray minst 4 ganger inntil det dannes en fin, jevn tåkesky. Pumpen er dermed klargjort for bruk. Dersom legemidlet ikke er brukt på en stund, vend munnstykket bort fra deg og spray minst én gang for å sikre at det dannes en jevn tåkesky. Påse at det alltid dannes en jevn tåkesky før du tar legemidlet i bruk.
Bruk av munnspray
Vend munnstykket bakover mot svelget.

Riktig

Feil

Mangler tekstalternativ for bilde

Mangler tekstalternativ for bilde

Trykk raskt på pumpen tre ganger, og påse at pumpen presses helt ned for hver gang. Løft fingeren opp fra toppen av pumpen mellom hver spray.

Mangler tekstalternativ for bilde

Mangler tekstalternativ for bilde

Ikke inhaler under spraying.
Dersom du tar for mye av Strefen munnspray
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har tatt for mye Strefen munnspray kan du få symptomer som kvalme eller oppkast, magesmerter eller diaré mer sjeldent. Øresus, hodepine og blødning i mage-tarmkanalen er også mulige symptomer.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
SLUTT Å TA dette legemidlet og kontakt lege umiddelbart dersom du får:
 • alvorlige hudreaksjoner som reaksjoner med blemmedannelse, disse omfatter Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse (sjeldne medisinske tilstander som kan forekomme som bivirkninger eller ved infeksjon i hud og slimhinner). Hyppighet: Ikke kjent (forekommer hos et ukjent antall brukere).
 • tegn på en allergisk reaksjon som astma, uventet hvesende pust eller pustevansker, kløe, rennende nese eller hudutslett. Hyppighet: Sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 1000 personer).
 • tegn på en alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) som hevelse i ansikt, tunge eller svelg som fører til pustevansker, hjertebank, blodtrykksfall som fører til sjokk (kan skje selv ved første gangs bruk). Hyppighet: Mindre vanlige (forekommer hos inntil 1 av 100 personer).
 • tegn på overfølsomhet eller hudreaksjoner, som rødhet, hevelse, avskalling, blemmedannelse, flassing eller sår på hud og slimhinner. Hyppighet: Mindre vanlige (forekommer hos inntil 1 av 100 personer).
Kontakte lege eller apotek dersom du opplever noen av følgende bivirkninger eller bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget:
Vanlige (forekommer hos inntil 1 av 10 personer):
 • svimmelhet, hodepine
 • irritasjon i svelget
 • munnsår, smerte eller nummenhet i munnen
 • smerter i svelget
 • ubehag i munnen (varme eller brennende følelse)
 • kvalme og diaré
 • stikkende, prikkende følelse i huden
Mindre vanlige (forekommer hos inntil 1 av 100 personer)
 • døsighet
 • blemmedannelse i munnen eller i svelget, nummenhet i svelget
 • oppblåst mage, magesmerter, luft i magen, forstoppelse, fordøyelsesproblemer, kvalme
 • munntørrhet
 • brennende følelse i munnen, endret smaksans
 • feber, smerte
 • søvnighet eller søvnvansker
 • forverring av astma, hvesing, pustevansker
 • nedsatt følelse i svelget
Ikke kjent (forekommer hos et ukjent antall brukere)
 • blodmangel, nedsatt antall blodplater (kan føre til blåmerker og blødning)
 • hevelse, høyt blodtrykk, hjertesvikt eller hjerteinfarkt
 • leverbetennelse (gulsott)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Strefen munnspray
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Brukes innen 6 måneder etter første gangs bruk.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Strefen munnspray
 • Virkestoff er flurbiprofen. 3 sprayer inneholder 8,75 mg flurbiprofen tilsvarende 16,2 mg/ml flurbiprofen.
 • Andre innholdsstoffer er: betadeks, dinatriumfosfatdodekahydrat, sitronsyremonohydrat, metylparahydroksybenzoat (E 218), propylparahydroksybenzoat (E 216), natriumhydroksid, peppermyntesmak, kirsebærsmak, N,2,3-trimetyl-2-isopropylbutanamid, sakkarinnatrium, hydroksypropylbetadeks, renset vann.
Hvordan Strefen munnspray ser ut og innholdet i pakningen
Munnsprayen er en klar, fargeløs til lys gul oppløsning med smak av kirsebær og peppermynte. Strefen munnspray er en oppløsning i en plastflaske med en pumpeenhet.
Hver flaske inneholder 15 ml oppløsning, som gir ca. 83 sprayer.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S
Vandtårnsvej 83A
2860 Søborg Danmark
Tilvirker
RB NL Brands B.V.
WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207,
1118 BH Schiphol, Nederland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.02.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

bipolar sykdom (bipolar lidelse, bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cox (cyklooksygenase): (COX: cyklooksygenase) Et enzym i kroppen som kan danne stoffer som øker smerte, feber og betennelse. Cyklooksygenase finnes i to former, COX-1 og COX-2. COX-1 danner også stoffer som beskytter magens slimhinne og som er nødvendig for å stoppe blødninger. COX-2 oppstår hovedsakelig ved betennelse. COX-enzymer hemmes av mange vanlige smertestillende legemidler.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.