Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Stocrin 600 mg filmdrasjerte tabletter

efavirenz

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Stocrin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Stocrin
 3. Hvordan du bruker Stocrin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Stocrin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Stocrin er og hva det brukes mot
Stocrin, som inneholder virkestoffet efavirenz, tilhører en klasse legemidler mot retrovirus som kalles ikke-nukleosidreverstranskriptasehemmere (NNRTI). Det er et legemiddel mot retrovirus som bekjemper humant immunsviktvirus (HIV)-infeksjon ved å redusere virusmengden i blodet. Det brukes av voksne, ungdom og barn 3 år og eldre.
Legen har forskrevet Stocrin til deg fordi du har en HIV-infeksjon. Stocrin tatt i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler reduserer virusmengden i blodet. Dette vil styrke immunforsvaret og redusere risikoen for å utvikle sykdom knyttet til HIV-infeksjon.
 
2. Hva du må vite før du bruker Stocrin
Bruk ikke Stocrin
 • hvis du er allergisk overfor efavirenz eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Kontakt legen din eller apoteket for råd.
 • hvis du har alvorlig leversykdom.
 • hvis du har en hjertesykdom, slik som endringer i rytmen eller frekvensen av hjerteslagene, langsomme hjerteslag eller alvorlig hjertesykdom.
 • hvis noen i familien din (foreldre, besteforeldre, brødre eller søstre) har dødd plutselig på grunn av hjerteproblemer eller ble født med hjerteproblemer.
 • hvis legen din har fortalt deg at du har høye eller lave nivåer av elektrolytter i blodet slik som kalium eller magnesium.
 • hvis du bruker et eller flere av de følgende legemidlene (se også «Andre legemidler og Stocrin»):
  • astemizol eller terfenadin (brukes til å behandle symptomer på allergi)
  • bepridil (brukes til å behandle hjertesykdom)
  • cisaprid (brukes til å behandle halsbrann)
  • sekalealkaloider (f.eks. ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin og metylergonovin) (brukes til å behandle migrene og clusterhodepine)
  • midazolam eller triazolam (brukes for å hjelpe deg å sove)
  • pimozid, imipramin, amitriptylin eller klomipramin (brukes til å behandle visse psykiatriske sykdommer)
  • johannesurt (Hypericum perforatum) (et urtepreparat som brukes ved depresjon og angst)
  • flekainid, metoprolol (brukes til å behandle uregelmessige hjerteslag)
  • visse antibiotika (makrolider, fluorokinoloner, imidazol)
  • legemidler mot sopp av triazoltypen.
  • visse legemidler mot malaria
  • metadon (brukes til å behandle opiatavhengighet)
  • elbasvir/grazoprevir.
Hvis du tar noen av disse legemidlene, må du informere legen din med en gang. Hvis disse legemidlene tas sammen med Stocrin, kan det føre til mulige alvorlige og/eller livstruende bivirkninger eller til at Stocrin slutter å virke som det skal.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Stocrin.
 • Stocrin skal tas sammen med andre legemidler som virker mot HIV-viruset. Hvis behandlingen med Stocrin startes fordi din nåværende behandling ikke har forhindret viruset i å formere seg, må du samtidig begynne med et annet legemiddel som du ikke har brukt tidligere.
 • Du kan fremdeles overføre HIV-infeksjon til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Det er viktig at du tar forholdsregler for å unngå å smitte andre ved seksuell kontakt eller overføring via blod. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendige for å unngå å smitte andre personer. Dette legemidlet er ikke en kur mot HIV-infeksjon, og du kan fortsatt utvikle infeksjoner eller andre sykdommer som er knyttet til HIV-sykdommen.
 • Du må fortsette å gå til kontroll hos lege mens du bruker Stocrin.
 • Snakk med legen din:
  • hvis du har eller har hatt en psykiatrisk sykdom, inkludert depresjon, eller hvis du er eller har vært stoff- eller alkoholmisbruker. Informer legen din med en gang hvis du føler deg deprimert, har selvmordstanker eller har unormale tanker (se avsnitt 4, Mulige bivirkninger).
  • hvis du har eller har hatt epileptiske kramper eller anfall eller hvis du behandles med legemidler mot kramper, som karbamazepin, fenobarbital og fenytoin. Hvis du tar noen av disse legemidlene, kan legen finne det nødvendig å ta en blodprøve for å kontrollere mengden av krampestillende legemiddel i blodet og sørge for at det ikke forandrer seg når du tar Stocrin. Det kan hende legen vil gi deg et annet krampestillende legemiddel.
  • hvis du har eller har hatt en leversykdom, inkludert aktiv kronisk hepatitt. Pasienter med kronisk hepatitt B eller C som behandles med flere antiretrovirale legemidler, har en økt risiko for å få alvorlige og muligens livstruende leverproblemer. Det kan hende legen vil ta blodprøver for å sjekke hvor godt leveren din fungerer eller kan bytte legemidlet ditt med et annet. Hvis du har en alvorlig leversykdom, skal du ikke ta Stocrin (se avsnitt 2, Bruk ikke Stocrin).
  • hvis du har en hjertesykdom, slik som unormalt elektrisk signal, kalt forlengelse av QT-intervallet.
 • Når du begynner å ta Stocrin, må du følge med på om du merker:
  • antydning til svimmelhet, søvnproblemer, søvnighet, vanskeligheter med konsentrasjonen eller unormale drømmer. Disse bivirkningene kan begynne de første par dagene av behandlingen og forsvinner vanligvis etter 2 til 4 uker.
  • antydning til utslett på huden. Hvis du ser antydning til alvorlige utslett med blemmer og feber, må du slutte å ta Stocrin og snakke med legen med en gang. Hvis du har fått utslett mens du tok et annet legemiddel av samme type (NNRTI), kan det være større risiko for at du får utslett av Stocrin.
  • alle tegn på betennelse (inflammasjon eller infeksjon). Hos noen pasienter med langtkommet HIV-infeksjon (AIDS), og som tidligere har hatt opportunistiske infeksjoner, kan tegn og symptomer på betennelse fra tidligere infeksjoner forekomme like etter at behandling mot HIV-infeksjon er startet opp. Det antas at disse symptomene skyldes en bedring i kroppens immunforsvar, noe som gjør at kroppen kan bekjempe infeksjoner som kan ha vært tilstede uten merkbare symptomer. Hvis du merker noen som helst symptomer på infeksjon, må du snakke med legen din med en gang.
   I tillegg til opportunistiske infeksjoner, kan autoimmune sykdommer (en tilstand hvor immunsystemet angriper friskt kroppsvev) også forekomme etter at du har startet med legemidler for din HIV-infeksjon. Autoimmune sykdommer kan forekomme flere måneder etter behandlingsstart. Hvis du merker symptomer på infeksjon eller andre symptomer, slik som muskelsvekkelse, svakhet som begynner i hender og føtter og brer seg oppover mot sentrum av kroppen, hjertebank, skjelving eller hyperaktivitet, må du kontakte legen umiddelbart for å få nødvendig behandling.
  • problemer i benbygningen. Noen pasienter som tar antiretroviral kombinasjonsbehandling, kan utvikle en bensykdom som kalles osteonekrose (dødt benvev forårsaket av manglende blodforsyning til benet). Blant annet kan varigheten av den antiretrovirale kombinasjonsbehandlingen, bruk av kortikosteroider, bruk av alkohol, alvorlig immunsuppresjon (undertrykkelse av kroppens eget immunforsvar) og høyere kroppsmasseindeks, være noen av mange risikofaktorer for utvikling av denne sykdommen. Kjennetegn på osteonekrose er leddstivhet, verk og smerter (spesielt i hofte, kne og skulder) og bevegelsesproblemer. Informer legen din dersom du opplever noen av disse symptomene.
Barn og ungdom
Stocrin er ikke anbefalt til barn under 3 år eller barn som veier mindre enn 13 kg, da det ikke har blitt tilstrekkelig undersøkt hos disse pasientene.
Andre legemidler og Stocrin
Du må ikke ta Stocrin sammen med enkelte andre legemidler. Disse er listet opp i avsnittet "Bruk ikke Stocrin", i begynnelsen av avsnitt 2. Dette gjelder også noen vanlige legemidler og et naturlegemiddel (johannesurt) som kan føre til alvorlige bivirkninger.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Stocrin kan påvirke eller påvirkes av andre legemidler, inkludert naturmidler som Ginkgo biloba-ekstrakter. Dette kan føre til at mengden av Stocrin eller andre legemidler i blodet kan endres. Dette kan igjen føre til at legemidlet ikke lenger virker som det skal, eller at bivirkningene blir verre. I noen tilfeller kan legen finne det nødvendig å justere dosen eller kontrollere mengden legemiddel i blodet. Det er viktig at du informerer legen din eller apotek dersom du tar noen av de følgende legemidlene:
 • Andre legemidler som brukes ved HIV-infeksjon:
  • proteasehemmere: darunavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, ritonavir, atazanavir som er forsterket med ritonavir, sakinavir eller fosamprenavir/sakinavir. Legen kan vurdere å gi deg et alternativt legemiddel eller endre dosen av proteasehemmerne.
  • maraviroc
  • kombinasjonstabletten som inneholder efavirenz, emtricitabin og tenofovir skal ikke tas sammen med Stocrin hvis ikke legen din har anbefalt det, siden den inneholder efavirenz som er virkestoffet i Stocrin.
 • Legemidler som brukes til å behandle infeksjoner med hepatitt C-virus: boceprevir, telaprevir, simeprevir, sofosbuvir/velpatasvir, glekaprevir/pibrentasvir og sofosbuvir/velpatasvir/voksilaprevir.
 • Legemider som brukes til å behandle bakterieinfeksjoner, inkludert tuberkulose og AIDS-relatert mycobacterium avium complex: klaritromycin, rifabutin, rifampicin. Legen kan vurdere å endre dosen eller gi deg et alternativt antibiotikum. I tillegg kan legen forskrive en høyere dose med Stocrin.
 • Legemidler som brukes til å behandle soppinfeksjoner (antimykotiske midler):
  • vorikonazol. Stocrin kan redusere mengden vorikonazol i blodet, og vorikonazol kan øke mengden Stocrin i blodet. Hvis du tar disse to legemidlene samtidig, må dosen av vorikonazol økes og dosen av efavirenz må reduseres. Snakk med legen først.
  • itrakonazol. Stocrin kan redusere mengden itrakonazol i blodet.
  • posakonazol. Stocrin kan redusere mengden posakonazol i blodet.
 • Legemidler som brukes til å behandle malaria:
  • artemeter/lumefantrin: Stocrin kan redusere mengden av artemeter/lumefantrin i blodet.
  • atovakvon/proguanil. Stocrin kan redusere mengden atovakvon/proguanil i blodet.
 • Legemidler som brukes til å behandle epileptiske kramper/anfall (antikonvulsive midler): karbamazepin, fenytoin, fenobarbital. Stocrin kan redusere eller øke mengden av krampestillende midler i blodet. Karbamazepin kan føre til at Stocrin sannsynligvis ikke virker. Legen kan vurdere å gi deg et annet krampestillende middel.
 • Legemidler som brukes til å redusere fettmengden i blodet (også kalt statiner): atorvastatin, pravastatin, simvastatin. Stocrin kan redusere mengden av statiner i blodet. Legen vil kontrollere kolesterolnivåene dine og overveie å endre statindosen om nødvendig.
 • Metadon (et legemiddel som brukes til å behandle narkotikaavhengighet): legen kan finne det nødvendig å anbefale en annen behandling.
 • Sertralin (et legemiddel som brukes til å behandle depresjon): legen kan finne det nødvendig å endre sertralindosen din.
 • Bupropion (et legemiddel som brukes til å behandle depresjon eller til røykeavvenning): legen kan finne det nødvendig å endre bupropiondosen din.
 • Diltiazem eller lignende legemidler (kalt kalsiumkanalblokkere som er legemidler som vanligvis brukes ved høyt blodtrykk eller hjerteproblemer): når du begynner å ta Stocrin, kan legen finne det nødvendig å justere dosen av kalsiumkanalblokkeren din.
 • Immunsuppressive midler som ciklosporin, sirolimus eller takrolimus (legemidler som brukes til å hindre at transplanterte organer utstøtes av kroppen): når du begynner med eller slutter å ta Stocrin, vil legen følge plasmanivåene av det immunsuppressive midlet nøye, og det kan bli nødvendig å justere dosen av det immunsuppressive midlet.
 • Hormonelle prevensjonsmidler, f.eks. p-piller, prevensjonsmiddel som injiseres med sprøyte (f.eks. Depo-Provera) eller prevensjonsimplantat (f.eks. Nexplanon): Du må i tillegg bruke en pålitelig form for barriereprevensjon (se Graviditet, amming og fertilitet). Stocrin kan redusere sannsynligheten for at hormonelle prevensjonsmidler virker som de skal. Det har forekommet graviditeter hos kvinner som tar Stocrin mens de bruker et prevensjonsimplantat, men det er ikke fastlagt at behandlingen med Stocrin var årsaken til at prevensjonsmidlet ikke virket.
 • Warfarin eller acenokumarol (legemidler som brukes til å redusere koaguleringen av blodet): legen kan finne det nødvendig å justere warfarin- eller acenokumaroldosen din.
 • Ginkgo biloba-ekstrakter (et naturmiddel).
 • Legemidler som påvirker hjerterytmen:
  • Legemidler som brukes til å behandle problemer med hjerterytmen, slik som flekainid eller metoprolol.
  • Legemidler som brukes til å behandle depresjon, slik som imipramin, amitriptylin eller klomipramin.
  • Antibiotika, inkludert følgende typer: makrolider, fluorokinoloner eller imidazol.
Inntak av Stocrin sammen med mat og drikke
Inntak av Stocrin på tom mage kan gi færre bivirkninger. Grapefruktjuice skal unngås når du bruker Stocrin.
Graviditet og amming
Kvinner bør ikke bli gravide når de behandles med Stocrin og i 12 uker etter avsluttet behandling. Legen kan kreve at du tar en graviditetstest for å være sikker på at du ikke er gravid før du starter behandlingen med Stocrin.
Hvis du kan bli gravid mens du får Stocrin, må du bruke sikker barriereprevensjon (f.eks. kondom) sammen med andre prevensjonsmidler som p-piller eller andre prevensjonsmidler som inneholder hormoner (f.eks. implantater, injeksjon). Blodet ditt kan inneholde efavirenz en stund etter at behandlingen er avsluttet. Du må derfor fortsette å bruke prevensjonsmidler som nevnt ovenfor i 12 uker etter at du har sluttet med Stocrin.
Fortell legen umiddelbart om du er gravid eller planlegger å bli gravid. Hvis du er gravid, bør du bare bruke Stocrin hvis du og legen avgjør at det er absolutt nødvendig. Be om råd hos legen eller på apoteket før du tar noen legemidler.
Alvorlige fødselsskader er sett hos ufødte dyr og hos barn av kvinner som ble behandlet med efavirenz eller et kombinasjonslegemiddel inneholdende efavirenz, emtricitabin og tenofovir mens de var gravide. Hvis du har tatt Stocrin eller en kombinasjonstablett inneholdende efavirenz, emtricitabin og tenofovir mens du var gravid, kan legen be om regelmessige blodprøver og andre diagnostiske prøver for å følge utviklingen av barnet ditt.
Du skal ikke amme hvis du bruker Stocrin.
Kjøring og bruk av maskiner
Stocrin inneholder efavirenz og kan gi svimmelhet, nedsatt konsentrasjonsevne og søvnighet.
Hvis du opplever noen av disse symptomene, må du ikke kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner.
Stocrin inneholder laktose i hver daglige dose på 600 mg.
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet. Personer med disse tilstandene kan bruke Stocrin-mikstur, som er laktosefri.
 
3. Hvordan du bruker Stocrin
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker. Legen vil gi deg veiledning om korrekt dosering.
 • Dosen for voksne er 600 mg én gang daglig.
 • Stocrin-dosen kan måtte økes eller reduseres når den tas samtidig med noen andre legemidler (se Andre legemidler og Stocrin).
 • Stocrin skal tas gjennom munnen. Det anbefales at Stocrin tas på tom mage, helst ved sengetid. Det kan hjelpe til å gjøre noen av bivirkningene (f.eks. svimmelhet, søvnighet) mindre plagsomme. Tom mage defineres vanligvis som 1 time før eller 2 timer etter et måltid.
 • Det anbefales at tabletten svelges hel med vann.
 • Stocrin må tas hver dag.
 • Stocrin skal aldri brukes alene til behandling av HIV. Stocrin skal alltid tas i kombinasjon med andre legemidler mot HIV.
Bruk av Stocrin hos barn og ungdom
 • Dosen for barn som veier 40 kg eller mer, er 600 mg én gang daglig.
 • Dosen for barn som veier mindre enn 40 kg, regnes ut etter kroppsvekt og tas én gang daglig som vist nedenfor:

Kroppsvekt
kg

Stocrin
Dose (mg)*

13 til < 15

200

15 til < 20

250

20 til < 25

300

25 til < 32,5

350

32,5 til < 40

400

* Stocrin 50 mg, 200 mg og 600 mg filmdrasjerte tabletter er tilgjengelig.
Dersom du tar for mye av Stocrin
Rådfør deg med lege eller sykehus hvis du har fått i deg for mye Stocrin. Ta med deg boksen med legemiddel slik at du lett kan beskrive hva du har tatt.
Dersom du har glemt å ta Stocrin
Prøv å ikke glemme en dose. Hvis du glemmer en dose, ta neste dose så fort som mulig, men du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Spør legen din eller apoteket hvis du trenger hjelp til å planlegge de beste tidspunktene å ta legemidlet på.
Dersom du avbryter behandlingen med Stocrin
Når din forsyning av Stocrin begynner å nærme seg slutten, må du få mer fra legen eller på apoteket. Dette er veldig viktig fordi virusmengden kan begynne å øke hvis du slutter å ta legemidlet, selv i et kort tidsrom. Da kan viruset bli vanskeligere å behandle etterpå.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Når man behandler en HIV-infeksjon, er det ikke alltid mulig å si om noen av bivirkningene skyldes Stocrin eller andre legemidler som du tar samtidig, eller selve HIV-sykdommen.
Behandling av HIV kan føre til en vektøkning og en økning av lipid- (fett) og glukosenivåene i blodet. Disse er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil. Økningen i lipider (fett) kan i noen tilfeller være forårsaket av HIV-legemidlene. Legen din vil ta prøver for å undersøke om du får slike endringer.
De mest merkbare bivirkningene rapportert med Stocrin i kombinasjon med andre legemidler mot HIV, er hudutslett og symptomer fra nervesystemet.
Du bør kontakte legen hvis du får utslett, siden noen utslett kan være alvorlige, men i de fleste tilfellene forsvinner utslettet uten noen endringer i behandlingen med Stocrin. Utslett er mer vanlig hos barn enn hos voksne som behandles med Stocrin.
Symptomene fra nervesystemet oppstår som regel i begynnelsen av behandlingen, men avtar vanligvis i løpet av de første få ukene. I en studie forekom symptomer fra nervesystemet ofte i løpet av de første 1–3 timene etter dosering. Hvis du er plaget, kan legen foreslå at du tar Stocrin ved sengetid og på tom mage. Noen pasienter har mer alvorlige symptomer som kan påvirke humøret eller evnen til å tenke klart. Noen pasienter har faktisk begått selvmord. Disse problemene synes å forekomme oftere hos dem som tidligere har vært mentalt syke. Meld alltid fra til legen hvis du har disse symptomene eller andre bivirkninger mens du bruker Stocrin.
Meld fra til legen dersom du merker noen av følgende bivirkninger:Svært vanlige (forekommer hos mer enn 1 av 10 brukere)
 • utslett
Vanlige (forekommer hos 1 til 10 av 100 brukere)
 • unormale drømmer, svekket konsentrasjonsevne, svimmelhet, hodepine, søvnløshet, døsighet, problem med koordinasjonen eller balansen
 • vondt i magen, diaré, kvalme, oppkast
 • kløe
 • tretthet
 • følelse av bekymring, følelse av nedtrykthet
Tester kan vise:
 • økte leverenzymer i blodet
 • økte triglyserider (fettsyrer) i blodet
Mindre vanlige (forekommer hos 1 til 10 av 1000 brukere)
 • nervøsitet, glemsomhet, forvirring, epileptiske anfall (kramper), unormale tanker
 • tåkesyn
 • følelse av å snurre rundt
 • vondt i magen på grunn av betennelse i bukspyttkjertelen
 • allergisk reaksjon (overfølsomhet) som kan føre til alvorlige hudreaksjoner (erythema multiforme, Stevens‑Johnsons syndrom)
 • gulfarging av hud eller øyne, kløe eller vondt i magen på grunn av betennelse i leveren
 • forstørrelse av brystene hos menn
 • aggressiv oppførsel, humørforstyrrelser, hallusinasjoner (ser og hører ting som i virkeligheten ikke er der), mani (sinnstilstand karakterisert av perioder av overaktivitet, opprømthet eller irritabilitet), forfølgelsestanker, selvmordstanker, katatoni (tilstand hvor pasienten blir ubevegelig og stum i en periode)
 • plystre- eller ringelyd eller annen vedvarende lyd i ørene
 • skjelving
 • rødme
Tester kan vise:
 • økt kolesterol i blodet
Sjeldne (forekommer hos 1 til 10 av 10 000 brukere)
 • kløende utslett forårsaket av en reaksjon på sollys
 • leversvikt, som i noen tilfeller kan føre til død eller levertransplantasjon, har skjedd ved bruk av efavirenz. De fleste tilfelle skjedde hos pasienter som allerede hadde leversykdom, men det har vært noen få rapporter om pasienter uten noen tidligere leversykdommer.
 • uforklarlig følelse av engstelse som ikke er knyttet til hallusinasjoner, men som kan gjøre det vanskelig å tenke klart eller fornuftig
 • selvmord
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Stocrin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Stocrin etter utløpsdatoen som er angitt på boksen og kartongen etter Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Stocrin
 • Hver Stocrin filmdrasjerte tablett inneholder 600 mg av virkestoffet efavirenz.
 • Hjelpestoffene i tablettkjernen er: krysskarmellosenatrium, mikrokrystallinsk cellulose, natriumlaurylsulfat, hydroksypropylcellulose, laktosemonohydrat og magnesiumstearat.
 • Filmdrasjeringen inneholder: hypromellose (E464), titandioksid (E171), makrogol 400, gult jernoksid (E172) og karnaubavoks.
Hvordan Stocrin ser ut og innholdet i pakningen
Stocrin 600 mg filmdrasjerte tabletter leveres i bokser med 30 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nederland
Tilvirker
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
Postbus 581
2003 PC Haarlem
Nederland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
MSD (Norge) AS
Tlf: +47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12/2019
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret: http://www.ema.europa.eu.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

clusterhodepine: Hodepinetype som kjennetegnes av daglige episoder med intens hodepine på den ene siden av hodet i 6-12 uker. Anfallene kan vare i 15-180 minutter og opptre 1-8 ganger daglig. Øvrige symptomer kan være tåreflod, redusert pupill, nesetetthet og rennende nese.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

humant immunsviktvirus (hiv): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.