Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Stesolid 5 mg og 10 mg stikkpiller

diazepam

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Stesolid stikkpiller er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Stesolid stikkpiller
 3. Hvordan du bruker Stesolid stikkpiller
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Stesolid stikkpiller
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Stesolid stikkpiller er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Stesolid stikkpiller er et beroligende, angstdempende og muskelavslappende legemiddel som virker dempende på sentralnervesystemet.
Stesolid stikkpiller brukes i forbindelse med psykiske lidelser som preges av angst, uro og spenninger. Stesolid stikkpiller benyttes bl.a. mot nevroser og fobier. Stesolid stikkpiller brukes dessuten mot muskelspenninger og søvnbesvær.
 
2. Hva du må vite før du bruker Stesolid stikkpiller
Bruk ikke Stesolid stikkpiller
 • dersom du er allergisk overfor diazepam eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har myasthenia gravis.
 • dersom du lider av søvnapné (en søvnforstyrrelse med unormale pustestopp når du sover).
 • dersom du har en alvorlig leversykdom.
 • dersom du plutselig får pustestans.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Stesolid stikkpiller:
 • dersom du er eldre
 • dersom du har sykdom i lever eller nyre.
 • dersom du har eller tidligere har hatt problemer med misbruk av alkohol eller andre legemidler.
 • dersom du har nedsatt allmenntilstand.
 • dersom du har pusteproblemer eller nedsatt lungefunksjon over lang tid (kronisk).
Stesolid stikkpiller kan gi hukommelsessvikt. Dette oppstår ofte flere timer etter inntak av Stesolid stikkpiller. For å miske risikoen for hukommelsessvikt, bør du sørge for at du får 7-8 timer med uforstyrret søvn.
Stesolid stikkpiller anbefales ikke som hovedbehandling av psykotiske lidelser, og de bør ikke brukes som eneste behandling av depresjon eller angst i forbindelse med depresjon.
Tilvenning
Hvis behandlingen med Stesolid stikkpiller varer flere uker, vil effekten etter hvert kunne avta (tilvenning). Stesolid stikkpiller skal derfor brukes i kortest mulig tid (se avsnitt 3 "Behandlingens varighet" nedenfor).
"Rebound-effekt"
Såkalt "Rebound-effekt" er et forbigående syndrom der symptomene på sykdommen kommer sterkere tilbake igjen. Dette kan oppstå når behandlingen avsluttes. Andre reaksjoner som humørforandringer, angst, søvnvansker og rastløshet kan også oppstå. Risikoen for slike reaksjoner er større dersom behandlingen avsluttes brått, og det anbefales derfor en gradvis nedtrapping av dosen.
Avhengighet og misbruk
Langvarig bruk eller bruk av høye doser Stesolid stikkpiller kan føre til at du blir fysisk og psykisk avhengig av legemidlet. Abstinenser eller forverring av symptomene kan oppstå når behandlingen avsluttes, spesielt dersom behandlingen avsluttes brått. Abstinenser gir symptomer som hodepine, muskelsmerter, voldsom angst, spenning, rastløshet, forvirring og irritabilitet, og i alvorlige tilfeller vrangforestillinger og sviktende selvoppfattelse, følelsesløshet og prikkende, stikkende følelse i armer og/eller bein, overfølsomhet for lys og/eller lyd, støy og fysisk kontakt, hallusinasjoner eller epileptiske anfall. Det kan også være større risiko for abstinenser dersom du bytter til et annet lignende legemiddel med kortere virketid.
Det har også vært tilfeller av misbruk.
Barn
Stesolid stikkpiller bør ikke gis til barn med mindre legen har vurdert det som nødvendig. Hvis det gis til barn skal behandlingstiden være kortest mulig.
Andre legemidler og Stesolid stikkpiller
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis du bruker Stesolid samtidig med andre legemidler.
Dette gjelder spesielt hvis du bruker:
 • andre legemidler som påvirker hjernen eller andre deler av sentralnervesystemet (f.eks. legemidler mot epilepsi, sovemedisiner, legemidler mot depresjon, beroligende eller angstdempende legemidler, andre legemidler mot psykiske eller psykotiske lidelser, bedøvelsesmidler eller allergimedisiner søvndyssende effekt (sedative antihistaminer)
 • opioider (sterke smertestillende midler, legemidler til behandling av rusmiddelavhengighet og enkelte hostestillende medisiner) øker risikoen for søvnighet, pustevansker (respirasjonsdepresjon) og koma, og kan være livstruende. Samtidig bruk bør kun vurderes der det ikke er andre behandlingsalternativer. Dersom legen din sier du skal ta Stesolid sammen med opioider, bør dosen og varigheten av den samtidige bruken begrenses av legen. Informer legen din om alle opioid-medisiner du tar, og følg legens dosering nøye. Gjør venner og familie oppmerksom på tegn og symptomer nevnt ovenfor. Kontakt legen din dersom du opplever noen av disse symptomene
 • legemidler som påvirker omsetningen av Stesolid i kroppen (f.eks. legemidler som inneholder; cimetidin (mot for mye magesyre), disulfiram (brukes ved alkoholavvenning)
 • kurarelignende muskelavslappende midler.
Inntak av Stesolid sammen med alkohol
Du bør ikke drikke alkohol når du bruker Stesolid stikkpiller, fordi alkohol forsterker effekten av dette legemidlet
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Risiko for fosterskadende effekter. Rådfør deg derfor alltid med lege før bruk av Stesolid under graviditet.
Stesolid går over i morsmelken. Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Stesolid skal ikke brukes under amming annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Stesolid stikkpiller kan gjøre deg søvnig og påvirke konsentrasjonen. Musklene kan også påvirkes. Dette kan vare i flere dager etter at behandlingen med diazepam er avsluttet. Ikke kjør bil eller bruk verktøy eller maskiner hvis du opplever dette.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Stesolid stikkpiller
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Stikkpillen føres inn i endetarmen.
Hvis du mener at virkningen av Stesolid stikkpiller er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Nedsatt lungefunksjon som varer over lang tid (kronisk):
Det anbefales at personer med kronisk nedsatt lungefunksjon får en lavere dose.
Varighet av behandlingen:
Dette legemidlet skal kun brukes i en periode som er kortest mulig tid og dette bør ikke være mer enn 4 uker når brukt mot søvnvansker og 8-12 uker ved angst og uro, inklusdert nedtrapping.
Legen kan i visse tilfeller avgjøre at lenger behandlingstid er nødvendig.
Behandlingen bør ikke avbrytes plutselig. Når du er ferdig med behandlingen skal dosen trappes ned gradvis i løpet av 2-3 uker.
Dersom du tar for mye av Stesolid stikkpiller
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering kan være sløvhet, bevegelsesbesvær, muskelsvekkelse, åndedrettsbesvær og svimmelhet.
Dersom du har glemt å ta Stesolid stikkpiller
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Stesolid stikkpiller
Hvis du har brukt legemidler som inneholder diazepam daglig over lengre tid, bør du ikke avbryte behandlingen plutselig, men trappe ned gradvis. På denne måten reduserer du risikoen for å få abstinenssymptomer (ettervirkninger).
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege dersom du får reaksjoner som rastløshet, opphisselse, irritabilitet, aggressivitet, vrangforestillinger, raseri, mareritt, hallusinasjoner (du ser eller hører ting som ikke eksisterer), psykoser, upassende oppførsel eller andre bivirkninger som er knyttet til atferd. Det kan hende at behandlingen må avbrytes. Slike reaksjoner forekommer oftere hos barn og eldre.
Bivirkninger som fordøyelsesbesvær, endret sexlyst eller hudreaksjoner forekommer av og til.
Underliggende depresjon kan utløses ved bruk av denne typen legemidler (benzodiazepiner).
Bivirkningene er avhengig av mengde legemiddel som tas og forsvinner eller minskes ofte ved fortsatt bruk eller mindre dose. Eldre personer har lettere for å få bivirkninger.
Andre rapporterte bivirkninger:
Vanlige (forekommer hos opptil 1 av 10 personer):
 • Døsighet
Mindre vanlige (forekommer hos opptil 1 av 100 personer):
 • Svimmelhet, hodepine
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Muskelsvakhet, problemer med koordinasjon av bevegelser
Sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 1000 personer):
 • Uventede reaksjoner i form av reaksjoner som opphisselse, aggressivitet, hallusinasjoner, hukommelsestap, mareritt
 • Allergiske hudreaksjoner
 • Gulsott
 • Økte verdier i levertester
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Stesolid stikkpiller
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares tørt.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Stesolid stikkpiller
 • Virkestoff er diazepam
 • Andre innholdsstoffer er makrogoler
Hvordan Stesolid stikkpiller ser ut og innholdet i pakningen
Stesolid stikkpiller er fargeløse eller hvite ugjennomsiktige stikkpiller.
5 mg: 10 stikkpiller i pakningen
10 mg: 10 stikkpiller i pakningen
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island
Tilvirker
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abstinenser (abstinensreaksjoner): Ulike fysiske og psykiske plager/symptomer (svetting, angst, etc.), som kan oppstå ved brå avslutning i bruk av narkotika/legemidler.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fobier: Angsttilstand, som kjennetegnes av vedvarende og irrasjonell redsel for bestemte ting, handlinger eller situasjoner, som den som rammes kjenner seg tvunget til å unngå. Vedkommende er bevisst at redselen er overdrevet eller umotivert.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

sedativ: Avslappende, beroligende.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

smertestillende midler (analgetikum, analgetika, smertestillende middel): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.