Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Steglujan 5 mg/100 mg filmdrasjerte tabletter

Steglujan 15 mg/100 mg filmdrasjerte tabletter

ertugliflozin/sitagliptin

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Steglujan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Steglujan
 3. Hvordan du bruker Steglujan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Steglujan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Steglujan er og hva det brukes motHva Steglujan er
Steglujan inneholder to virkestoffer, ertugliflozin og sitagliptin.
 • Ertugliflozin tilhører en gruppe legemidler som kalles natriumglukose-kotransportør-2 (SGLT2)-hemmere.
 • Sitagliptin tilhørere en gruppe legemidler som kalles DPP-4 (dipeptidylpeptidase-4)-hemmere.
Hva Steglujan brukes mot
 • Steglujan senker blodsukkernivået hos voksne pasienter (18 år og eldre) med type 2-diabetes.
 • Steglujan kan brukes i stedet for å ta ertugliflozin og sitagliptin som separate tabletter.
 • Steglujan kan brukes alene eller sammen med noen andre legemidler som senker blodsukkeret.
 • Du må fortsette å følge planen din for kosthold og fysisk aktivitet mens du bruker Steglujan.
Hvordan Steglujan virker
 • Ertugliflozin virker ved å blokkere SGLT2-proteinet i nyrene dine. Dette gjør at blodsukker fjernes via urinen din.
 • Sitagliptin hjelper til med å øke insulinnivåene som produseres etter et måltid, og det senker sukkermengden som produseres av kroppen.
Hva er type 2-diabetes?
Type 2-diabetes er en sykdom der kroppen ikke produserer nok insulin, eller der insulinet som kroppen produserer, ikke fungerer så bra som det skal. Kroppen din kan også produsere for mye sukker. Når dette skjer, øker innholdet av sukker (glukose) i blodet. Dette kan medføre alvorlige sykdommer som hjerteinfarkt, nyresykdom, blindhet og dårlig sirkulasjon.
 
2. Hva du må vite før du bruker Steglujan
Bruk ikke Steglujan
 • dersom du er allergisk overfor ertugliflozin, sitagliptin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Steglujan dersom du:
 • har nyreproblemer.
 • har eller har hatt soppinfeksjoner i skjeden eller på penis.
 • noensinne har hatt alvorlig hjertesykdom eller dersom du har hatt hjerneslag.
 • har eller har hatt sykdom i bukspyttkjertelen (som pankreatitt).
 • har type 1-diabetes. Steglujan skal ikke brukes til å behandle denne tilstanden.
 • bruker andre legemidler mot diabetes. Noen legemidler gjør at du har større sjanse for å få lavt blodsukker.
 • kan være i risikosonen for å bli dehydrert (væskemangel, for eksempel hvis du tar legemidler som øker urinproduksjonen [vanndrivende, diuretika] eller senker blodtrykket, eller hvis du er over 65 år gammel). Spør hva du kan gjøre for å forhindre dehydrering.
 • har eller har hatt gallesten, alkoholavhengighet eller svært høye verdier av triglyserider (en form for fett) i blodet. Disse medisinske tilstandene kan øke sjansen din for å få pankreatitt (se
  avsnitt 4).
 • opplever raskt vekttap, kvalme eller oppkast, magesmerter, overdreven tørste, rask og dyp pust, forvirring, uvanlig søvnighet eller tretthet, søtlig lukt fra pusten, søtlig eller metallisk smak i munnen eller endret lukt fra urinen eller svetten din, kontakt lege eller nærmeste sykehus umiddelbart. Disse symptomene kan være tegn på «diabetisk ketoacidose» – et problem du kan oppleve ved diabetes på grunn av forhøyede nivåer av «ketonlegemer» i urinen eller blodet ditt, noe som påvises ved prøver. Risikoen for å utvikle diabetisk ketoacidose kan være forhøyet ved langvarig faste, høyt alkoholforbruk, dehydrering, brå reduksjon i insulindose eller økt insulinbehov som følge av en stor operasjon eller alvorlig sykdom.
 • har hatt amputasjoner i beina.
Det er viktig at du undersøker føttene dine regelmessig og følger ethvert råd fra helsepersonell om fotbehandling og tilstrekkelig fuktighetspleie. Du må straks fortelle det til legen din dersom du oppdager sår eller misfarging, eller dersom du blir øm eller får smerter i føttene dine. Noen studier indikerer at det å bruke ertugliflozin kan ha bidratt til å øke antallet tilfeller av amputasjoner i beina (hovedsakelig tær).
Tilfeller av betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) har blitt rapportert hos pasienter som tar sitagliptin (se avsnitt 4).
Kontakt legen din umiddelbart dersom du får en kombinasjon av symptomer på smerte, ømhet, rødhet, eller hevelse i underlivet eller i området mellom kjønnsorganet og endetarmsåpningen, sammen med feber eller generell sykdomsfølelse. Disse symptomene kan være et tegn på en sjelden, men alvorlig eller til og med livstruende infeksjon som kalles nekrotiserende fasciitt i perineum eller Fourniers gangren, som ødelegger vevet under huden og må behandles umiddelbart.
Lavt blodsukker (hypoglykemi) kan forekomme når dette legemidlet brukes i kombinasjon med insulin eller legemidler som øker insulinfrigjøringen fra bukspyttkjertelen. Det kan være at legen vil redusere dosen din med insulin eller andre legemidler.
Snakk med lege eller apotek dersom du har spørsmål til bruken av dette legemidlet.
Uringlukose
På grunn av måten Steglujan virker, vil urinen din teste positivt på sukker (glukose) mens du bruker dette legemidlet.
Barn og ungdom
Barn og ungdom under 18 år skal ikke bruke dette legemidlet. Det er ikke kjent om legemidlet er sikkert og effektivt til bruk hos barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Steglujan
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Snakk spesielt med lege:
 • dersom du bruker legemidler som øker urinproduksjonen (diuretika).
 • dersom du bruker andre legemidler som senker blodsukkeret ditt, slik som insulin eller legemidler som øker insulinfrigjøringen fra bukspyttkjertelen.
 • dersom du bruker digoksin (et legemiddel mot uregelmessige hjerteslag og andre hjerteproblemer). Det kan være nødvendig å sjekke nivået av digoksin i blodet ved bruk sammen med Steglujan.
Snakk med legen din dersom noe av det ovennevnte gjelder deg (eller dersom du er usikker).
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ikke kjent om Steglujan kan skade det ufødte barnet ditt. Du bør ikke bruke dette legemidlet dersom du er gravid.
Det er ikke kjent om dette legemidlet går over i morsmelk. Snakk med legen din om den beste måten å mate barnet ditt dersom du tar Steglujan. Du bør ikke bruke dette legemidlet dersom du ammer eller planlegger å amme.
Kjøring og bruk av maskiner
Dette legemidlet har ingen eller ubetydelig effekt på evnen til å kjøre og bruke maskiner. Svimmelhet og søvnighet er imidlertid rapportert for sitagliptin og kan påvirke evnen din til å kjøre og bruke maskiner. Ikke kjør eller bruk noen former for verktøy eller maskiner dersom du føler deg svimmel når du tar Steglujan.
Dersom du tar dette legemidlet sammen med insulin eller legemidler som øker insulinfrigjøringen fra bukspyttkjertelen, kan det forårsake for lavt blodsukkernivå (hypoglykemi), noe som kan gi symptomer som skjelvinger, svette og synsforandringer, og det kan påvirke evnen din til å kjøre eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Steglujan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvor mye du skal ta
 • Anbefalt dose med Steglujan er én tablett en gang daglig.
 • Hvilken dose med Steglujan du skal ta, avhenger av tilstanden din og mengden ertugliflozin og sitagliptin som trengs for å kontrollere blodsukkeret ditt.
 • Legen din vil forskrive den dosen som er riktig for deg. Du må ikke endre dosen med mindre legen din har bedt deg gjøre det.
Slik tar du dette legemidlet
 • Svelg tabletten. Dersom du har svelgeproblemer, kan tabletten deles eller knuses.
 • Ta én tablett hver morgen. Prøv å ta den til samme tid hver dag. Det vil hjelpe deg til å huske på å ta den.
 • Du kan ta tabletten med eller uten mat.
 • Du må fortsette å følge planen din for diett og fysisk aktivitet mens du bruker Steglujan.
Dersom du tar for mye av Steglujan
Snakk umiddelbart med lege eller apotek dersom du tar for mye Steglujan.
Dersom du har glemt å ta Steglujan
Dersom du glemmer en dose, ta den så snart du kommer på det. Dersom det snart er tid for den neste dosen, hopper du imidlertid over den glemte dosen og fortsetter den vanlige doseringsplanen.
Du skal ikke ta dobbel dose (to doser på samme dag) som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Steglujan
Ikke avbryt behandlingen med dette legemidlet uten å snakke med legen din. Hvis du avbryter behandlingen, kan blodsukkernivået ditt stige.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Stopp behandlingen med Steglujan og kontakt lege umiddelbart hvis du opplever noen av følgende alvorlige bivirkninger:
 • alvorlig og vedvarende magesmerte som kan spre seg til ryggen, med eller uten kvalme og oppkast, da dette kan være tegn på betent bukspyttkjertel (pankreatitt).
 • en alvorlig allergisk reaksjon (frekvens ikke kjent), som utslett, elveblest, blemmer på huden/flassende hud og hevelser i ansiktet, lepper, tunge og hals som kan forårsake vanskeligheter med å puste eller svelge. Legen din kan forskrive et legemiddel for å behandle den allergiske reaksjonen og et annet legemiddel for din diabetes.
Hvis du opplever noen av ovennevnte alvorlige bivirkninger, stopp behandlingen med Steglujan og kontakt lege umiddelbart.
Kontakt lege eller nærmeste sykehus umiddelbart dersom du opplever noen av de følgende alvorlige bivirkningene:Diabetisk ketoacidose (sjelden, kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
Dette er tegnene på diabetisk ketoacidose (se også avsnittet «Advarsler og forsiktighetsregler»):
 • økte nivåer av «ketonlegemer» i urinen og blodet ditt
 • raskt vekttap
 • kvalme eller oppkast
 • magesmerter
 • overdreven tørste
 • rask og dyp pust
 • forvirring
 • uvanlig søvnighet eller tretthet
 • søtlig lukt fra pusten, søtlig eller metallisk smak i munnen, eller endret lukt fra urinen eller svetten din
Dette kan oppstå uavhengig av blodglukosenivået. Legen din kan bestemme seg for å stoppe behandlingen din med Steglujan midlertidig eller permanent.
Nekrotiserende fasciitt av perineum eller Fourniers gangren (ikke kjent, kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
Dette er en alvorlig infeksjon i bløtvevet i kjønnsorganene, eller i området mellom kjønnsorganet og endetarmsåpningen (se avsnittet «Advarsler og forsiktighetsregler» for symptomer).
Kontakt lege eller nærmeste sykehus umiddelbart dersom du opplever noen av bivirkningene nevnt over.
Kontakt legen din så snart som mulig dersom du opplever følgende bivirkninger:Dehydrering (for stort væsketap fra kroppen, vanlig, kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
Tegn på dehydrering inkluderer:
 • munntørrhet
 • svimmelhet, ørhet eller svakhet, spesielt når du reiser deg opp
 • besvimelse
Du kan ha større risiko for å bli dehydrert dersom du:
 • har nyreproblemer
 • bruker legemidler som øker urinproduksjonen (vanndrivende, diuretika) eller som senker blodtrykket
 • er 65 år eller eldre
Lavt blodsukker (hypoglykemi, vanlig)
Legen din vil fortelle deg hvordan du skal behandle lavt blodsukker, og hva du skal gjøre dersom du opplever noen av symptomene eller tegnene nevnt under. Det kan være at legen reduserer dosen din med insulin eller andre legemidler mot diabetes.
Tegn og symptomer på lavt blodsukker kan være:
 • hodepine
 • søvnighet
 • irritasjon
 • sult
 • svimmelhet
 • forvirring
 • svette
 • nervøsitet
 • svakhet
 • raske hjerteslag
Kontakt legen din så snart som mulig dersom du opplever noen av bivirkningene nevnt over.
Andre bivirkninger inkluderer:Svært vanlige
 • soppinfeksjon i skjeden
 • lavt blodsukker
Vanlige
 • soppinfeksjoner på penis
 • endret vannlating, inkludert hastebehov for å late vannet oftere, i store mengder eller om natten
 • tørste
 • kløe i skjeden
 • blodprøver kan vise forandringer i mengden av urea i blodet ditt
 • blodprøver kan vise forandringer i mengden av totalkolesterol og dårlig kolesterol (kalt LDL, en type fett i blodet ditt)
 • blodprøver kan vise forandringer i mengden røde blodceller i blodet ditt (kalt hemoglobin)
 • forstoppelse
 • luftavgang
 • hevelser i hender og føtter
 • influensa
 • hodepine
 • øvre luftveisinfeksjoner
 • tett eller rennende nese og sår hals
 • slitasjegikt
 • smerter i armer eller ben
 • kvalme/oppkast
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • blodprøver kan vise forandringer som er relatert til nyrefunksjonen (som kreatinin)
 • smertefull vannlating
 • magesmerter
 • diaré
 • søvnighet
 • munntørrhet
 • svimmelhet
 • kløe
Sjeldne
 • redusert antall blodplater
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • problemer med nyrene (krever noen ganger dialyse)
 • leddsmerter
 • muskelsmerter
 • ryggsmerter
 • interstitiell lungesykdom (betennelse i lungene)
 • bulløs pemfigoid (en type hudblemmer)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Steglujan
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterbrettet og esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Ikke bruk dette legemidlet dersom pakningen er skadet eller viser tegn på å ha vært åpnet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Steglujan
 • Virkestoff er ertugliflozin og sitagliptin.
  • Hver Steglujan 5 mg/100 mg filmdrasjerte tablett inneholder 5 mg ertugliflozin (som ertugliflozin-L-pyroglutaminsyre) og 100 mg sitagliptin (som sitagliptinfosfatmonohydrat).
  • Hver Steglujan 15 mg/100 mg filmdrasjerte tablett inneholder 15 mg ertugliflozin (som ertugliflozin-L-pyroglutaminsyre) og 100 mg sitagliptin (som sitagliptinfosfatmonohydrat).
 • Andre innholdsstoffer er:
  • Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose (E460), kalsiumhydrogenfosfat (vannfritt), krysskarmellosenatrium, natriumstearylfumarat (E487), magnesiumstearat (E470b).
  • Tablettdrasjering: hypromellose (E464), hydroksypropylcellulose (E463), titandioksid (E171), rødt jernoksid (E172), gult jernoksid (E172), svart jernoksid (E172), karnaubavoks (E903).
Hvordan Steglujan ser ut og innholdet i pakningen
 • Steglujan 5 mg/100 mg filmdrasjerte tabletter (tabletter) er beige, 12,0 × 7,4 mm, mandelformede filmdrasjerte tabletter merket med «554» på den ene siden og umerket på den andre siden.
 • Steglujan 15 mg/100 mg filmdrasjerte tabletter (tabletter) er brune, 12,0 × 7,4 mm, mandelformede filmdrasjerte tabletter merket med «555» på den ene siden og umerket på den andre siden.
Steglujan er tilgjengelig i blisterpakninger av alu/PVC/PA/alu. Pakningsstørrelsene er 14, 28, 30, 84, 90 og 98 filmdrasjerte tabletter i ikke-perforerte blisterpakninger og 30 × 1 filmdrasjerte tabletter i perforerte endoseblisterpakninger.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nederland
Tilvirker
Schering-Plough Labo NV
Industriepark 30 - Zone A
2220 Heist-op-den-Berg
Belgia
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Norge
MSD (Norge) AS Tlf: + 47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.11.2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bulløs pemfigoid: Sykdom med blemmedannelse i huden.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

gangren (koldbrann): Vevsdød og vevsforråtnelse som vanligvis skyldes manglende blodforsyning.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ldl (low density lipoprotein): (LDL: Low Density Lipoprotein) LDL er et protein i blodet som transporterer kolesterol og andre blodfettstoffer. Høye nivåer av LDL kan føre til hjertesykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

slitasjegikt (artrose, osteoartrose, osteoartritt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.