Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Steglatro 5 mg filmdrasjerte tabletter

Steglatro 15 mg filmdrasjerte tabletter

ertugliflozin

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Steglatro er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Steglatro
 3. Hvordan du bruker Steglatro
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Steglatro
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Steglatro er og hva det brukes motHva Steglatro er
Steglatro inneholder virkestoffet ertugliflozin.
Steglatro tilhører en gruppe legemidler som kalles natriumglukose-kotransportør‑2 (SGLT2)-hemmere.
Hva Steglatro brukes mot
 • Steglatro senker blodsukkernivået hos voksne pasienter (18 år og eldre) med type 2-diabetes.
 • Steglatro kan brukes alene eller sammen med noen andre legemidler som senker blodsukkeret.
 • Du må fortsette å følge planen din for kosthold og fysisk aktivitet mens du bruker Steglatro.
Hvordan Steglatro virker
Ertugliflozin virker ved å blokkere SGLT2-proteinet i nyrene dine. Dette gjør at blodsukker fjernes via urinen din.
Hva er type 2 diabetes?
Type 2-diabetes er en sykdom der kroppen ikke produserer nok insulin, eller der insulinet som kroppen produserer ikke fungerer så bra som det skal. Kroppen din kan også produsere for mye sukker. Når dette skjer, øker innholdet av sukker (glukose) i blodet. Dette kan medføre alvorlige sykdommer som hjerteinfarkt, nyresykdom, blindhet og dårlig sirkulasjon.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Steglatro
Bruk ikke Steglatro:
 • dersom du er allergisk overfor ertugliflozin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Steglatro dersom du:
 • har nyreproblemer.
 • har eller har hatt soppinfeksjoner i skjeden eller på penis.
 • noensinne har hatt alvorlig hjertesykdom eller dersom du har hatt hjerneslag.
 • har type 1-diabetes. Steglatro skal ikke brukes til å behandle denne tilstanden.
 • bruker andre legemidler mot diabetes. Noen legemidler gjør at du har større sjanse for å få lavt blodsukker.
 • kan være i risikosonen for å bli dehydrert (væskemangel, for eksempel hvis du tar legemidler som øker urinproduksjonen [vanndrivende, diuretika] eller senker blodtrykket, eller hvis du er over 65 år gammel). Spør hva du kan gjøre for å forhindre dehydrering.
 • opplever raskt vekttap, kvalme eller oppkast, magesmerter, overdreven tørste, rask og dyp pust, forvirring, uvanlig søvnighet eller tretthet, søtlig lukt fra pusten, søtlig eller metallisk smak i munnen eller endret lukt fra urinen eller svetten din, kontakt lege eller nærmeste sykehus umiddelbart. Disse symptomene kan være tegn på “diabetisk ketoacidose” – et problem du kan oppleve ved diabetes på grunn av forhøyede nivåer av “ketonlegemer” i urinen eller blodet ditt, noe som påvises ved prøver. Risikoen for å utvikle diabetisk ketoacidose kan være forhøyet ved langvarig faste, høyt alkoholforbruk, dehydrering, brå reduksjon i insulindose eller økt insulinbehov som følge av en stor operasjon eller alvorlig sykdom.
 • har hatt amputasjoner i beina.
Det er viktig at du undersøker føttene dine regelmessig og følger ethvert råd fra helsepersonell om fotbehandling og tilstrekkelig fuktighetspleie. Du må straks fortelle det til legen din dersom du oppdager sår eller misfarging, eller dersom du blir øm eller får smerter i føttene dine. Noen studier indikerer at det å bruke ertugliflozin kan ha bidratt til å øke antallet tilfeller av amputasjoner i beina (hovedsakelig tær).
Kontakt legen din umiddelbart dersom du får en kombinasjon av symptomer på smerte, ømhet, rødhet, eller hevelse i underlivet eller i området mellom kjønnsorganet og endetarmsåpningen, sammen med feber eller generell sykdomsfølelse. Disse symptomene kan være et tegn på en sjelden, men alvorlig eller til og med livstruende infeksjon som kalles nekrotiserende fasciitt i perineum eller Fourniers gangren, som ødelegger vevet under huden og må behandles umiddelbart.
Lavt blodsukker (hypoglykemi) kan forekomme når dette legemidlet brukes i kombinasjon med insulin eller legemidler som øker insulinfrigjøringen fra bukspyttkjertelen. Det kan være at legen vil redusere dosen din med insulin eller andre legemidler.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har spørsmål til bruken av dette legemidlet.
Uringlukose
På grunn av måten dette legemidlet virker, vil urinen din teste positivt på sukker (glukose) mens du bruker dette legemidlet.
Barn og ungdom
Barn og ungdom under 18 år skal ikke bruke dette legemidlet. Det er ikke kjent om legemidlet er sikkert og effektivt til bruk hos barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Steglatro
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Rådfør deg spesielt med lege:
 • dersom du bruker legemidler som øker urinproduksjonen (diuretika).
 • dersom du bruker andre legemidler som senker blodsukkeret ditt, slik som insulin eller legemidler som øker insulinfrigjøringen fra bukspyttkjertelen.
Rådfør deg med legen din dersom noe av det ovennevnte gjelder deg (eller dersom du er usikker).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ikke kjent om Steglatro kan skade det ufødte barnet ditt. Dersom du er gravid, rådfør deg med legen din om den beste måten å kontrollere blodsukkeret på mens du er gravid. Ikke bruk Steglatro dersom du er gravid.
Det er ikke kjent om Steglatro går over i morsmelk. Rådfør deg med legen din om den beste måten å mate barnet ditt dersom du tar Steglatro. Ikke bruk Steglatro dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Dette legemidlet har ingen eller ubetydelig effekt på evnen til å kjøre og bruke maskiner. Dersom du tar dette legemidlet sammen med insulin eller legemidler som øker insulinfrigjøringen fra bukspyttkjertelen, kan det forårsake for lavt blodsukkernivå (hypoglykemi), noe som kan gi symptomer som skjelvinger, svette og synsforandringer, og det kan påvirke evnen din til å kjøre eller bruke maskiner. Ikke kjør eller bruk noen former for verktøy eller maskiner dersom du føler deg svimmel når du tar Steglatro.
Steglatro inneholder laktose
Steglatro inneholder laktose (melkesukker). Rådfør deg med legen din før du tar dette legemidlet, dersom legen har fortalt deg at du har en intoleranse for noen typer sukker.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Steglatro
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvor mye du skal ta
 • Startdosen med Steglatro er én 5 mg tablett hver dag. Legen din vil avgjøre om du skal øke dosen til 15 mg.
 • Legen din vil forskrive den dosen som er riktig for deg. Du må ikke endre dosen med mindre legen din har bedt deg gjøre det.
Slik tar du dette legemidlet
 • Svelg tabletten. Dersom du har svelgeproblemer, kan tabletten deles eller knuses.
 • Ta én tablett hver morgen. Prøv å ta den til samme tid hver dag. Det vil hjelpe deg til å huske på å ta den.
 • Du kan ta tabletten med eller uten mat.
 • Du må fortsette å følge planen din for diett og fysisk aktivitet mens du bruker Steglatro.
Dersom du tar for mye av Steglatro
Rådfør deg umiddelbart med lege eller apotek dersom du tar for mye Steglatro.
Dersom du har glemt å ta Steglatro
Dersom du glemmer en dose, ta den så snart du kommer på det. Dersom det snart er tid for den neste dosen, hopper du imidlertid over den glemte dosen og fortsetter den vanlige doseringsplanen.
Du må ikke ta en dobbelt dose (to doser på samme dag) som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Steglatro
Ikke avbryt behandlingen med dette legemidlet uten å snakke med legen din. Hvis du avbryter behandlingen kan blodsukkernivået ditt stige.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege eller nærmeste sykehus umiddelbart dersom du opplever noen av de følgende alvorlige bivirkningene:Diabetisk ketoacidose (sjelden, kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
Dette er tegnene på diabetisk ketoacidose (se også avsnittet «Advarsler og forsiktighetsregler»):
 • økte nivåer av «ketonlegemer» i urinen og blodet ditt
 • raskt vekttap
 • kvalme eller oppkast
 • magesmerter
 • overdreven tørste
 • rask og dyp pust
 • forvirring
 • uvanlig søvnighet eller tretthet
 • søtlig lukt fra pusten, søtlig eller metallisk smak i munnen, eller endret lukt fra urinen eller svetten din
Dette kan oppstå uavhengig av blodglukosenivået. Legen din kan bestemme seg for å stoppe behandlingen din med Steglatro midlertidig eller permanent.
Nekrotiserende fasciitt av perineum eller Fourniers gangren (ikke kjent, kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
Dette er en alvorlig infeksjon i bløtvevet i kjønnsorganene, eller i området mellom kjønnsorganet og endetarmsåpningen (se avsnittet «Advarsler og forsiktighetsregler» for symptomer).
Kontakt lege eller nærmeste sykehus umiddelbart dersom du opplever noen av bivirkningene nevnt over.
Kontakt legen din så snart som mulig dersom du opplever følgende bivirkninger:Dehydrering (for stort væsketap fra kroppen, vanlig, kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
Tegn på dehydrering inkluderer:
 • munntørrhet
 • svimmelhet, ørhet eller svakhet, spesielt når du reiser deg opp
 • besvimelse
Du kan ha større risiko for å bli dehydrert dersom du:
 • har nyreproblemer
 • bruker legemidler som øker urinproduksjonen (vanndrivende, diuretika) eller som senker blodtrykket
 • er 65 år eller eldre
Lavt blodsukker (hypoglykemi, vanlig)
Legen din vil fortelle deg hvordan du skal behandle lavt blodsukker og hva du skal gjøre dersom du opplever noen av symptomene eller tegnene nevnt under. Det kan være at legen reduserer dosen din med insulin eller andre legemidler mot diabetes.
Tegn og symptomer på lavt blodsukker kan være:
 • hodepine
 • søvnighet
 • irritasjon
 • sult
 • svimmelhet
 • forvirring
 • svette
 • nervøsitet
 • svakhet
 • raske hjerteslag
Kontakt legen din så snart som mulig dersom du opplever noen av bivirkningene nevnt over.
Andre bivirkninger ved bruk av Steglatro:
Svært vanlige
 • soppinfeksjon i skjeden
Vanlige
 • soppinfeksjoner på penis
 • endret vannlating, inkludert hastebehov for å late vannet oftere, i store mengder eller om natten
 • tørste
 • kløe i skjeden
 • blodprøver kan vise forandringer i mengden av urea i blodet ditt
 • blodprøver kan vise forandringer i mengden av totalkolesterol og dårlig kolesterol (kalt LDL, en type fett i blodet ditt)
 • blodprøver kan vise forandringer i mengden av røde blodceller i blodet ditt (kalt hemoglobin)
Mindre vanlige
 • blodprøver kan vise forandringer som er relatert til nyrefunksjonen (som kreatinin)
 • smertefull vannlating
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Steglatro
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterbrettet og esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Ikke bruk dette legemidlet dersom pakningen er skadet eller viser tegn på å ha vært åpnet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Steglatro
 • Virkestoff er ertugliflozin.
  • Hver Steglatro 5 mg filmdrasjerte tablett inneholder 5 mg ertugliflozin (som ertugliflozin-L‑pyroglutaminsyre).
  • Hver Steglatro 15 mg filmdrasjerte tablett inneholder 15 mg ertugliflozin (som ertugliflozin-L‑pyroglutaminsyre).
 • Andre innholdsstoffer er:
  • Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose (E460), laktosemonohydrat (se pkt. 2), natriumstivelseglykolat (type A), magnesiumstearat (E470b).
  • Filmdrasjering: hypromellose 2910/6 (E464), laktosemonohydrat (se pkt. 2), makrogol 3350 (E1521), triacetin (E1518), titandioksid (E171), rødt jernoksid (E172).
Hvordan Steglatro ser ut og innholdet i pakningen
 • Steglatro 5 mg filmdrasjerte tabletter (tabletter) er rosa, 6,4 × 6,6 mm, triangelformede, merket med «701» på den ene siden og umerket på den andre siden.
 • Steglatro 15 mg filmdrasjerte tabletter (tabletter) er røde, 9,0 × 9,4 mm, triangelformede, merket med «702» på den ene siden og umerket på den andre siden.
Steglatro er tilgjengelig i blisterpakninger av alu/PVC/PA/alu. Pakningsstørrelsene er 14, 28, 30, 84, 90 og 98 filmdrasjerte tabletter i ikke-perforerte blisterpakninger og 30 × 1 filmdrasjerte tabletter i perforerte endoseblisterpakninger.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nederland
Tilvirker
Schering-Plough Labo NV
Industriepark 30 - Zone A
2220 Heist-op-den-Berg
Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
MSD (Norge) AS
Tlf: + 47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05/2019.
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gangren (koldbrann): Vevsdød og vevsforråtnelse som vanligvis skyldes manglende blodforsyning.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ldl (low density lipoprotein): (LDL: Low Density Lipoprotein) LDL er et protein i blodet som transporterer kolesterol og andre blodfettstoffer. Høye nivåer av LDL kan føre til hjertesykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.