Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Spersallerg 0,5 mg/ml + 0,4 mg/ml, øyedråper, oppløsning

antazolinhydroklorid / tetryzolinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4..
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Spersallerg er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Spersallerg
 3. Hvordan du bruker Spersallerg
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Spersallerg
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Spersallerg er og hva det brukes mot
Spersallerg inneholder antazolin, som er et antihistamin, og tetryzolin, som er et karkontraherende stoff. Antazolin blokkerer for de allergifremkallende stoffer som frigis ved en overfølsomhetsreaksjon. Tetryzolin trekker blodkarene i øyets bindehinne sammen. Spersallerg minsker dermed kløe, røde og rennende øyne som kan fremkomme ved en allergisk reaksjon.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Spersallerg
Bruk ikke Spersallerg dersom:
 • du er allergisk overfor antazolinhydroklorid, tetryzolinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du bruker en type legemidler mot depresjon som kalles MAO-hemmere.
 • du har trangvinklet grønn stær (glaukom).
Ved allergi er oftest begge øyne irritert. Ved plager i bare ett øye bør derfor alltid lege kontaktes.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Spersallerg dersom:
 • du er eldre og lider av en alvorlig hjertesykdom
 • du har diabetes
 • du har høyt blodtrykk
 • du bruker kontaktlinser, bør disse fjernes før øyedråpene gis og ikke settes inn igjen før etter 15 minutter
 • du lider av for høyt stoffskifte (hypertyreose). En lidelse grunnet overproduksjon av tyroksin
 • du lider av ”feokromocytom”, en spesiell form for svulst i binyrene
 • du lider av ujevn hjerterytme
 • du har høyt forbruk av legemidler som virker ved å trekke sammen blodårer (vasokonstriktorer) kan medføre en såkalt ”rebound hyperemi” dvs at noen av symptomene man i utgangspunktet ble medisinert mot, igjen kan oppstå, og kanskje i tillegg, forsterkes
 • du lider av tørre neseslimhinner bør du holde øynene gjenlukket i 3 minutter etter administrasjon. Dermed forhindres øyedråpene i å renne ned i nesen gjennom tårekanalen
 • symptomene vedvarer i mer enn 3 til 4 dager, hvis symptomene blir mer alvorlige, eller hvis du opplever smerte i øynene og tåkesyn under behandlingen bør du rådføre deg med lege
 • du har risiko for å utvikle trangvinklet grønn stær (glaukom)
 • du har tørre øyne, for eksempel Sjøgrens sykdom. Hvis du opplever symptomer på tørre øyne bør behandlingen avsluttes og du bør søke råd hos en lege
Spersallerg bør ikke brukes sammenhengende i lengre perioder.
Andre legemidler og Spersallerg
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Skal ikke brukes hvis du er i behandling med en type legemiddel mot depresjon, såkalte MAO-hemmere (se avsnitt ”Bruk ikke Spersallerg”). Rådfør deg med lege.
Forsiktighet skal utvises hvis du er i behandling med beroligende midler som sovelegemiddel (hypnotika), smertestillende legemidler (opiater), angstdempende legemidler og antipsykotika.
Inntak av Spersallerg sammen med alkohol
Forsiktighet skal utvises ved inntak sammen med alkohol.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid..
Det er liten erfaring med bruk av Spersallerg under graviditet og amming. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Spersallerg dersom du er gravid eller ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Spersallerg kan medføre tretthet, svimmelhet, søvnløshet eller tåkesyn. Pasienter som opplever noen av disse bivirkningene bør ikke kjøre eller betjene maskiner inntil effekten har avtatt.
Spersallerg inneholder benzalkoniumklorid
Dette legemidlet inneholder 0,05 mg benzalkoniumklorid i hvert milliliter.
Benzalkoniumklorid kan absorberes av myke kontaktlinser og kan føre til at fargen på kontaktlinsene endres. Du bør derfor fjerne kontaktlinsene før du bruker dette legemidlet og vente i 15 minutter før linsene settes inn igjen.
Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon, spesielt hvis du har tørre øyne eller har sykdommer på hornhinnen (det gjennomsiktige laget ytterst på øyet). Snakk med legen din dersom du har ubehag, stikkende, svinende følelse eller smerter i øyet etter at du har tatt legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Spersallerg
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering:
Voksne og ungdom: 1 dråpe i hvert øye 2-4 ganger daglig i inntil 14 dager.
Hvis mer enn ett medikament skal brukes i øyet bør det være et intervall på minst 5 minutter mellom bruken av de ulike medikamentene.
Hvis tilstanden ikke bedres i løpet av et par dagers behandling bør lege kontaktes.
Bruk av Spersallerg hos barn
Effekt og sikkerhet ved bruk hos barn er ikke undersøkt.
Bruksveiledning
Vask hendene. Bøy hodet bakover (fig. 1). Dra det nedre øyelokket ned med en finger. Hold med den andre hånden om øyedråpeflasken så spissen peker ned. Trykk på øyedråpeflasken slik at en dråpe dryppes i øyet (fig. 2). Lukk øyet i ca. 3 minutt. Herved forhindres øyedråpen å renne ned i svelget via tårekanalen. La ikke øyedråpeflaskens spiss komme i berøring med noen overflater, for å unngå forurensning.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du tar for mye av Spersallerg
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell.
Dersom du har glemt å ta Spersallerg
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
En mild brenning/svie kan oppstå i en kort periode etter inndrypping.
Andre bivirkninger som kan forekomme:
Lokale allergiske reaksjoner, frigivelse av iris pigmentet, pupilleutvidelse, sløret syn , øyebetennelse (konjunktivitt), tørre øyne, tilbakevendende nesetetthet, røde øyne, trangvinkel glaukom, hodepine, søvnighet, tretthet, svimmelhet, skjelvinger, uro, hjertebank, forhøyet blodtrykk og brystsmerter, svette, allergiske reaksjoner som kan ramme hele kroppen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Spersallerg
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Etter åpning av flasken er øyedråpene holdbare i 4 uker.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Spersallerg etter utløpsdatoen som er angitt på flasken og kartongen etter Utl. Dato/Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Spersallerg
 • Virkestoffer er antazolinhydroklorid 0,5 mg/ml og tetryzolinhydroklorid 0,4 mg/ml.
 • Hjelpestoffer er benzalkoniumklorid 0,05 mg/ml (konserveringsmiddel), natriumklorid, fortynnet saltsyre, hypromellose og sterilt vann.
Hvordan Spersallerg ser ut og innholdet i pakningen
Spersallerg øyedråper er en klar, fargeløs oppløsning uten synlige partikler.
Pakning med 3 × 10 ml plastflasker.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelse:
Laboratoires THEA
12, rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
Frankrike.
Tilvirker:
Excelvision
27, rue de la lombardière
07100 Annonay
Frankrike.
eller
FARMILA-THEA Farmaceutici S.p.A
Via Enrico Fermi, 50
20019 Settimo Milanese (MI)
Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 27.7.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertyreose (hypertyreoidisme, tyreotoksikose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

hypnotika: Annet ord for sovemedisin.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

konjunktivitt (øyekatarr, øyebetennelse): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

opiat (opioid): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

tyroksin (t4, tetrajodtyronin): Hormon som dannes i skjoldkjertelen og utøver et vidt spekter av stimulerende effekter på stoffskiftet. Det omdannes også til trijodtyronin som er mange ganger så virksomt.