Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Spersadex med kloramfenikol, 1 mg/ml+5 mg/ml, øyedråper, oppløsning

deksametasonnatriumfosfat/kloramfenikol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Spersadex med kloramfenikol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Spersadex med kloramfenikol
 3. Hvordan du bruker Spersadex med kloramfenikol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Spersadex med kloramfenikol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Spersadex med kloramfenikol er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Spersadex med kloramfenikol er en kombinasjon av et kunstig binyrebarkhormon (steroid) og et antibiotikum. Deksametasonnatriumfosfat virker hemmende på betennelsestilstander som ikke skyldes bakterier, virus eller sopp mens kloramfenikol virker hemmende på bakterier.
Spersadex med kloramfenikol brukes ved betennelsestilstander etter øyeoperasjoner og skader i tilfeller hvor man samtidig ønsker en antibiotisk effekt.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Spersadex med kloramfenikol
Bruk ikke Spersadex med kloramfenikol dersom:
 • du er allergisk overfor deksametasonnatriumfosfat/kloramfenikol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du har akutte herpesinfeksjoner eller andre virusinfeksjoner i øyet
 • du har soppinfeksjoner eller tuberkulose i øyet
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Spersadex med kloramfenikol:
 • dersom du har alvorlige blodsykdommer eller er arvelig disponert for benmargshemming.
  Binyrebarkhormoner kan hos enkelte forårsake økt trykk i øyet. Derfor bør trykket i øyet kontrolleres hvis preparatet brukes over lengre tid. Langvarig behandling kan gi opphav til uklarheter i øyets linse.
Andre legemidler og Spersadex med kloramfenikol
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Spersadex med kloramfenikol bør som en forsiktighetsregel ikke brukes sammen med sulfonylureaderivater, kumarinderivater, fenytonin og metotreksat.
Det bør utvises forsiktighet ved samtidig anvendelse av Spersadex med kloramfenikol og topikale NSAIDer.
Hvis andre legemidler til øyet skal brukes samtidig, bør det gå minst 5 minutter mellom behandlingene.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er mulig at fosteret eller barn som ammes kan påvirkes. Preparatet bør ikke brukes under graviditet eller amming annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Spersadex med kloramfenikol kan forårsake tåkesyn eller synsforstyrrelser som er forbigående, og du bør derfor ikke kjøre bil eller betjene maskiner før synet ditt har normalisert seg.
Spersadex med kloramfenikol inneholder benzalkoniumklorid
Dette legemidlet inneholder 0,1 mg benzalkoniumklorid i hver milliliter.
Benzalkoniumklorid kan absorberes av myke kontaktlinser og kan føre til at fargen på kontaktlinsene endres. Du bør derfor fjerne kontaktlinsene før du bruker dette legemidlet og vente i 15 minutter før linsene settes inn igjen. Bruk av kontaktlinser i forbindelse med øyeinfeksjoner anbefales ikke, da infeksjonen kan forverres.
Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon, spesielt hvis du har tørre øyne eller har sykdommer på hornhinnen (det gjennomsiktige laget ytterst på øyet). Snakk med legen din dersom du har ubehag, stikkende, svinende følelse eller smerter i øyet etter at du har tatt legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Spersadex med kloramfenikol
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er 1 dråpe 3-4 ganger daglig.
Brukerveiledning: Bøy hodet bakover (fig. 1). Trekk nederste øyelokk ned med en finger. Hold med den andre hånden om øyedråpeflasken og før flaskens spiss nær øyet, men uten å berøre øye eller øyelokk. Press forsiktig på flasken og drypp en dråpe i øyet (fig. 2). Lukk øyet i ca. ett minutt. Hermed forhindres øyedråpene i å renne ned i nesen gjennom tårekanalen.
Mangler tekstalternativ for bilde
fig. 1
Mangler tekstalternativ for bilde
fig. 2
Dersom du tar for mye av Spersadex med kloramfenikol
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, hvis du svelger innholdet, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Spersadex med kloramfenikol
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Hvis du skulle glemme en dose, så drypp øynene med det samme og fortsett deretter med anbefalt doseringshyppighet.
Dersom du avbryter behandling med Spersadex med kloramfenikol
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Rapporterte bivirkninger: Irritasjon eller overfølsomhetsreaksjoner som kløe, røde øyne, hevelse, følelse av fremmedlegeme i øyet eller andre tegn på irritasjon, som ikke har vært til stede før behandlingen. Brennende fornemmelse, svie og tåkesyn umiddelbart etter drypping.
Bitter smak kort tid etter drypping er rapportert. Alvorlig tilstand med uforklarlig blødning, blå merker, røde eller lilla misfarvede flekker på huden, anemi, vedvarende feber eller vondt i halsen (bloddyskrasi). En alvorlig, livstruende, generalisert eller systemisk overfølsomhetsreaksjon. Allergiske reaksjoner i form av eksem på øyelokksområdet. Nedhengende øyelokk (ptose). Utvidelse av pupillen (mydriasis).
Behandling i lange perioder kan føre til økt trykk i øyet eller til uklarheter i øyets linse. Ved langtidsbehandling av sykdommer som fører til fortynning av hornhinnen kan denne perforeres og det er observert forsinkelse av heling av sår på hornhinnen og bindehinnen (det hvite i øynene). Infeksjoner i øyet er blitt observert. I sjeldne tilfeller kan påvirkning av benmargen forekomme.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Spersadex med kloramfenikol
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved 2-8ºC (i kjøleskap).
Etter åpning skal flasken oppbevares ved høyst 25ºC.
Etter åpning er øyedråpene holdbare i 4 uker.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og flasken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Spersadex med kloramfenikol
 • Virkestoffer er deksametasonnatriumfosfat 1 mg/ml og kloramfenikol 5 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er benzalkoniumklorid 0,1 mg/ml, makrogol 400, makrogolglyserolricinoleat, dinatriumedetat, natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Spersadex med kloramfenikol ser ut og innholdet i pakningen
Opaliserende, fargeløs til svakt gul oppløsning.
Hvit 5 ml plastflaske med en dråpeinnsats og et hvitt skrulokk.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Laboratoires THEA, 12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankrike.
Tilvirker
Excelvision
27, rue de la lombardière
07100 Annonay
Frankrike
Eller
FARMILA-THEA Farmaceutici S.p.A
Via Enrico Fermi, 50
20019 Settimo Milanese (MI)
Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 29.5.2018
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk https://legemiddelverket.no/

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

bloddyskrasi: En ubalanse i blodets sammensetning som kan skyldes f.eks. en bakteriell infeksjon.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon): Utvidet pupill.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.