Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Solvivo 0,6 mg/1,2 mg sugetablett med mintsmak

amylmetakresol/2,4-diklorobenzylalkohol

Dette legemidlet er reseptfritt. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2 dager, eller dersom du får symptomer som høy feber, hodepine, kvalme eller oppkast.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Solvivo er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Solvivo
 3. Hvordan du bruker Solvivo
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Solvivo
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Solvivo er og hva det brukes mot
Dette legemidlet er reseptfritt. Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Solvivo er
Solvivo inneholder amylmetakresol og 2,4-diklorobenzylalkohol. Begge disse innholdsstoffene kan ha hemmende effekt på bakterier og andre mikroorganismer som kan forårsake en infeksjon i munn og hals. De aktive stoffene i Solvivo virker lokalt i svelg og hals når du suger på tabletten og bidrar til å lindre smerter, sårhet og ubehag ved infeksjon i halsen.
Hva Solvivo brukes mot
Voksne og barn over 6 år: lindring av smerter i svelg og hals.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre
etter 2 dager, eller dersom du får høy feber, hodepine, kvalme eller oppkast.
 
2. Hva du må vite før du bruker Solvivo
Bruk ikke Solvivo:
 • dersom du er allergisk overfor amylmetakresol og 2,4-diklorobenzylalkohol, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom pasienten er under 6 år.
 • dersom du er intolerant overfor visse sukkertyper, som maltitol eller isomalt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Solvivo, dersom du:
 • bruker eller nylig har brukt andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler,
 • lider av andre halsproblemer.
Barn
Solvivo skal ikke brukes til barn under 6 år.
Andre legemidler og Solvivo
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ikke tilstrekkelig data på sikkerhet ved bruk av Solvivo under graviditet eller hos kvinner som ammer. Solvivo er ikke anbefalt å brukes under graviditet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Solvivo har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Solvivo sugetablett med mintsmak inneholder flytende maltitol (E965) og isomalt (E953)
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Solvivo
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne og barn over 12 år: 1 sugetablett ved behov hver 2. til 3. time. Maksimalt 8 sugetabletter i døgnet.
Barn 6 til 11 år: 1 sugetablett ved behov hver 2. til 3. time under tilsyn av voksne. Ikke ta mer enn 4 sugetabletter i døgnet.
Barn under 6 år skal ikke ta dette legemidlet.
Solvivo skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 5 dager. Ønsker du lenger bruk må dette avtales med lege.
Hvordan du tar Solvivo
Solvivo skal løses sakte opp i munnen. Solvivo skal ikke svelges, tygges eller bites.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 2 dager, eller dersom du får høy feber, hodepine, kvalme eller oppkast.
Dersom du tar for mye av Solvivo
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har tatt mer enn anbefalt dose kan du oppleve forstyrrelser i mage- og tarm. Du må ikke ta mer av dette legemidlet, og rådføre deg med lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du opplever noen overfølsomhetsreaksjoner med dette legemidlet, bør du avbryte behandlingen og kontakte lege eller apotek. Dersom noen av bivirkningene er alvorlige eller dersom du opplever noen bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør du kontakte lege eller apotek.
Den mest alvorlige bivirkningen som kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer er:
Overfølsomhetsreaksjoner som omfatter utslett, svie, kløe og hevelse i munn eller svelg.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Solvivo
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Solvivo
 • Virkestoffer er amylmetakresol 0,6 mg og 2,4-diklorobenzylalkohol 1,2 mg.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Peppermynteolje
  Stjerneanisolje
  Levomentol
  Indigokarmin (E132)
  Kinolingult (E104)
  Sakkarinnatrium (E954)
  Vinsyre (E334)
  Isomalt (E953)
  Maltitol, flytende (E965)
Hvordan Solvivo ser ut og innholdet i pakningen
PVD/PVdC aluminium blister pakning.
Hver pakning inneholder 24 sugetabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Weifa AS
Østensjøveien 27
0609 Oslo
Norge
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.09.2015.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).