Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Solvipect 20 mg/ml mikstur, oppløsning

guaifenesin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som apotek har fortalt deg.
 • Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Solvipect brukes med forsiktighet for å oppnå best mulig resultat. Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Solvipect er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Solvipect
 3. Hvordan du bruker Solvipect
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Solvipect
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Solvipect er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Solvipect er:
Solvipect er en mikstur som virker ved å lette opphostingen av seigt slim ved å gjøre slimet mer tyntflytende.
Hva Solvipect brukes til:
Voksne og barn over 6 år: slimløsende ved hoste.
 
2. Hva du må vite før du bruker Solvipect
Bruk ikke Solvipect
 • dersom du er overfølsom overfor guaifenesin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Solvipect.
Andre legemidler og Solvipect
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Ingen kjente interaksjoner.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset med erfaring ved bruk av Solvipect under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før du bruker Solvipect dersom du er gravid.
Preparatet går over i morsmelk, og det er ikke avklart om barn som ammes kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk under amming.
Miksturen inneholder ca. 4 % etanol. Det må tas hensyn til hos gravide eller ammende kvinner.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Miksturen inneholder ca. 4 % etanol. Det må det tas hensyn til ved bilkjøring eller bruk av maskiner.
Solvipect inneholder sorbitol, etanol og metylparahydroksybenzoat
Dette legemidlet inneholder sorbitol. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder ca. 4 % etanol (alkohol), dvs. opp til 400 mg per dose, tilsvarende 10 ml øl eller 4 ml vin per dose. Dette kan være skadelig for personer som har alkoholproblemer. Alkoholinnholdet må tas hensyn til hos gravide eller ammende kvinner, hos barn og høyrisikogrupper som pasienter med leversykdommer eller epilepsi.
Dette legemidlet inneholder metylparahydroksybenzoat som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund), og unntaksvis, sammentrekninger av luftveiene.
 
3. Hvordan du bruker Solvipect
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og barn over 12 år: 10 ml 3-5 ganger daglig.
Barn 6-12 år: 10 ml 2-3 ganger daglig.
Solvipect skal ikke gis til barn under 6 år.
Bruk måleredskap.
Dersom du tar for mye av Solvipect
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Lettere magesmerter med kvalme og oppkast kan forekomme.
Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, vennligst informer lege eller apotek.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Solvipect
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Solvipect
 • Virkestoff er guaifenesin 20 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er sorbitol (E420), lakrispasta, polysorbat 20, natriumcyklamat, metylparahydroksybenzoat (E218), anisolje, glyserol, etanol 96 %, hydroksyetylcellulose, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat og renset vann til 1 ml.
Hvordan Solvipect ser ut og innholdet i pakningen:
Solvipect er en brun mikstur med smak av lakris og anis.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Tilvirker
Takeda Nycomed AS, Elverum
Takeda Pharma Sp.z.o.o., Lyszkowice, Polen
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Tlf.: 800 800 30
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.11.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).