Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Solvipect comp 2,5 mg/ml + 5 mg/ml mikstur, oppløsning

etylmorfinhydroklorid, guaifenesin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Solvipect comp er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Solvipect comp
 3. Hvordan du bruker Solvipect comp
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Solvipect comp
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Solvipect comp er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Solvipect comp er en mikstur som inneholder et virkestoff som demper hosterefleksen ved å virke direkte på hostesenteret. Miksturen inneholder i tillegg slimløsende stoffer som letter opphostingen ved å gjøre slimet mer tyntflytende.
Solvipect comp brukes ved luftveisirritasjoner og tørrhoste ved infeksjoner i de øvre luftveier.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Solvipect comp
Bruk ikke Solvipect comp
 • dersom du er allergisk overfor etylmorfin, guaifenesin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Vis forsiktighet ved bruk av Solvipect comp:
 • dersom du har obstruktiv lungesykdom
 • langvarig bruk kan føre til utvikling av avhengighet
 • skal ikke gis til barn under 6 år
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Solvipect comp.
Andre legemidler og Solvipect comp
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Etylmorfins hemmende effekt på sentralnervesystemet forsterkes av andre stoffer som virker hemmende på sentralnervesystemet.
Samtidig bruk av Solvipect comp og beroligende legemidler som benzodiazepiner eller lignende legemidler øker risikoen for døsighet, pusteproblemer (respirasjonsdepresjon) og koma og kan være livstruende. På grunn av dette skal samtidig bruk bare vurderes når andre behandlingsalternativer ikke er mulig.
Hvis legen din likevel forskriver Solvipect comp sammen med beroligende legemidler, skal doseringen og varigheten av samtidig behandling begrenses av legen din.
Vennligst informer legen din om alle beroligende legemidler du tar, og følg legens doseringsanbefaling nøye. Det kan være nyttig å informere venner eller pårørende slik at de er oppmerksomme på tegnene og symptomene som er beskrevet ovenfor. Kontakt legen din når du opplever slike symptomer.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Solvipect comp bør bare brukes i korte perioder på grunn av risiko for påvirkning av barnet.
Det er ukjent om legemidlet går over i morsmelk. Solvipect comp skal ikke brukes ved amming over lengre tid på grunn av fare for tilvenning av barnet.
Vær oppmerksom på at miksturen inneholder ca. 4 % etanol.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt lege eller apotek.
Legemidlet kan nedsette reaksjonsevnen. Dette bør en tenke på i tilfeller hvor det kreves skjerpet oppmerksomhet, f.eks. ved bilkjøring eller presisjonsbetont arbeid.
Solvipect comp inneholder sorbitol, etanol og metylparahydroksybenzoat
Dette legemidlet inneholder 256 mg sorbitol per ml. Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis legen din har fortalt deg at du (eller barnet ditt) har en intoleranse overfor noen sukkertyper, eller du har fått diagnosen medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden arvelig sykdom, som gjør at du ikke kan bryte ned fruktose, må du snakke med legen din før du (eller barnet ditt) tar eller mottar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder ca. 4 % etanol (alkohol), dvs. opptil 400 mg per dose som tilsvarer 10 ml øl eller 4 ml vin per dose. Dette kan være skadelig for personer med alkoholproblemer. Dette bør tas hensyn til hos gravide og ammende kvinner, barn og høyrisikogrupper som pasienter med leversykdom eller epilepsi.
Dette legemidlet inneholder metylparahydroksybenzoat som kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig først etter en stund), og unntaksvis, sammentrekninger av luftveiene.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Solvipect comp
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne: 5-10 ml 2-3 ganger daglig.
Barn 14‑18 år: 5 ml 2-3 ganger daglig.
Barn 10‑14 år: 2,5-5 ml 2-3 ganger daglig.
Barn 6‑10 år: 2,5 ml 2-3 ganger daglig.
Solvipect comp skal ikke gis til barn under 6 år.
Flasken rystes før bruk. Bruk måleredskap.
Dersom du tar for mye av Solvipect comp
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
For høye doser kan gi kvalme og forstoppelse, sløvhet, svimmelhet, hodepine, skjelving og uro. Ved enda høyere doser kan rødhet i huden, opphovnet ansikt (særlig hos barn), søvnighet, nedsatt refleks og åndedrett, koma og kramper (særlig hos barn) forekomme.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Etylmorfin kan gi tretthet, kramper i galleveiene og treg mage.
Guaifenesin kan gi magebesvær, kvalme og oppkast i store doser.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Solvipect comp
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Solvipect comp
 • Virkestoffer er etylmorfinhydroklorid 2,5 mg/ml og guaifenesin 5 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er lakrispasta, polysorbat 20, sorbitol (E420), natriumcyklamat, sprit 96 %, hydroksyetylcellulose, anisolje, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, metylparahydroksybenzoat (E218), glyserol og vann til 1 ml.
Hvordan Solvipect comp ser ut og innholdet i pakningen:
Solvipect comp er en brun mikstur med smak av lakris og anis.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Tilvirker
Takeda Nycomed AS, Elverum
Takeda Pharma Sp.z.o.o., Lyszkowice, Polen
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Tlf: 800 800 30
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.11.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.