Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Solvezink 45 mg brusetablett

sinksulfat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Solvezink er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Solvezink
 3. Hvordan du bruker Solvezink
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Solvezink
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Solvezink er og hva det brukes mot
Solvezink inneholder sinksulfat og er et mineralpreparat som forebygger sinkmangel.
Brukes til personer med leggsår som samtidig har sinkmangel.
Brukes ved arvelig hudsykdom (acrodermatitis enteropathica) som skyldes manglende sinkopptak i tarmen.
 
2. Hva du må vite før du bruker Solvezink
Bruk ikke Solvezink
 • dersom du er allergisk overfor sinksulfat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Solvezink.
Sinktilførsel kan påvirke opptak av kobber i kroppen. Kobbernivået i kroppen bør derfor kontrolleres ved høye doser eller langvarig bruk av Solvezink.
Andre legemidler og Solvezink
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Samtidig bruk av sink og visse andre legemidler kan påvirke effekten av disse medisinene. Dette gjelder blant annet visse typer antibiotika (tetracykliner og fluorokinoloner).
Inntak av Solvezink sammen med mat og drikke
For å minske risikoen for kvalme, bør du ta tabletten umiddelbart etter et måltid.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Kan brukes under graviditet. Ingen uheldige effekter på fosteret er vist.
Amming
Sink går over i morsmelk, men negative effekter på barn som ammes synes usannsynlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Solvezink antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
Solvezink inneholder sorbitol og natrium
Sorbitol: Dette legemidlet inneholder 115,5 mg sorbitol i hver brusetablett. Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis legen din har fortalt deg at du (eller barnet ditt) har en intoleranse overfor noen sukkertyper, eller du har fått diagnosen medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden, arvelig sykdom, som gjør at du ikke kan bryte ned fruktose, må du snakke med legen din før du (eller barnet ditt) tar eller mottar dette legemidlet.
Natrium: Dette legemidlet inneholder 106 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver brusetablett. Dette tilsvarer ca. 5 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
 
3. Hvordan du bruker Solvezink
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Vanlig dose ved sårtilheling:
Voksne: 1 tablett oppløst i et glass vann 3 ganger daglig umiddelbart etter et måltid. Behandlingen pågår til såret er tilhelet, dog høyst 4 måneder.
Vanlig dose ved acrodermatitis enteropathica:
Voksne og barn over 30 kg: 1 tablett oppløst i et glass vann 3 ganger daglig umiddelbart etter et måltid.
Barn mellom10-30 kg: 1/2 tablett oppløst i et glass vann 3 ganger daglig umiddelbart etter et måltid.
Barn under 10 kg: 1/2 tablett oppløst i et glass vann 1 gang daglig umiddelbart etter et måltid.
Dersom du tar for mye av Solvezink
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 brukere): Diaré, uvelhet, halsbrann.
Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 brukere): Elveblest, utslag og kløe.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Solvezink
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i originalpakningen. Hold røret tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Solvezink
 • Virkestoff er sinksulfat tilsvarende 45 mg Zn2+
 • Andre innholdsstoffer er vannfri sitronsyre, natriumhydrogenkarbonat, mannitol, sorbitol (E 420), vannfri natriumkarbonat, sakkarinnatrium, povidon, natriumsitrat.
Hvordan Solvezink ser ut og innholdet i pakningen
Solvezink brusetabletter er hvite, runde og 18 mm i diameter.
Pakningsstørrelse: Plastrør 4 × 25 brusetabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
BioPhausia AB, Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm, Sverige
Tilvirker
Hermes Arzneimittel GmbH, Wolfratshausen, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.04.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acrodermatitis enteropathica (danbolts sykdom): Sjelden, arvelig sykdom forårsaket av manglende evne til å ta opp sink i tarmen. Uttalte hudsymptomer oppstår, bl.a. i form av rødhet og eksemlignende forandringer rundt munnen, på hender og føtter. Kan også gi hårtap.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).