Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Solu-Medrol 40 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Solu-Medrol 125 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Solu-Medrol 500 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Solu-Medrol 1 g pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

metylprednisolonnatriumsuksinat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Solu-Medrol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Solu-Medrol
 3. Hvordan Solu-Medrol brukes
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan Solu-Medrol skal oppbevares
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Solu-Medrol er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og /eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget.
Solu-Medrol tilhører en gruppe legemidler som kalles kortikosteroider, som hemmer kroppens naturlige reaksjoner på allergier og betennelser. Solu-Medrol brukes når det er nødvendig å dempe kroppens egen betennelsesreaksjon eller immunforsvar, og brukes hovedsakelig i behandlingen av akutte lidelser hvor behandling med kortikosteroider er nødvendig, som for eksempel:
 • Allergiske og reumatiske tilstander
 • Visse bindevevssykdommer (kollagenose)
 • Hud-, øye- og mage-tarmsykdommer
 • Sykdom i luftveiene, blod og kreftliknende (neoplastiske) sykdommer.
 • Enkelte former av hjerneødem og enkelte tilstander med vannansamlinger (ødemer) i kroppen.
 
2. Hva du må vite før du bruker Solu-Medrol
Bruk ikke Solu-Medrol:
 • hvis du er allergisk overfor virkestoffet eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Solu-Medrol 40 mg skal ikke brukes dersom du er allergisk eller det er mistanke om at du kan være allergisk mot kumelk.
 • dersom du har en soppinfeksjon som er spredd over eller i hele kroppen (systemiske infeksjoner).
 • dersom du har svekket immunforsvar pga steroidbehandling skal du ikke ta vaksiner som er basert på levende eller svekkede virus.
 • Solu-Medrol 500 mg og 1 g skal ikke gis til for tidlig fødte barn eller nyfødte fordi disse styrkene inneholder benzylalkohol (se Advarsler og forsiktighetsregler).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet hvis du har noen av følgende lidelser:
 • diabetes mellitus, da det kan bli nødvendig å justere insulindosen.
 • virusinfeksjon i øyet (Herpes simplex).
 • aktivt eller ulmende magesår. Du bør unngå å bruke NSAIDs (for eksempel naproksen, diklofenak eller ibuprofen) sammen med Solu-Medrol, da det kan gi økt risiko for sår i mage/tarm.
 • kronisk tykktarmssykdom med tendens til blødning eller betennelse (uspesifikk ulcerøs kolitt).
 • betennelse i tarmutposning (divertikulitt).
 • Dersom du nylig har gjennomgått en tarmoperasjon (anastomose).
 • tuberkulose, eller dersom du har hatt dette tidligere, da Solu-Medrol kan føre til at sykdommen blusser opp igjen. Legen vil følge deg opp nøye, og evt. gi deg forebyggende behandling.
 • nedsatt nyrefunksjon.
 • sklerodermi (også kalt systemisk sklerose) fordi det synes å være en større risiko for å få en alvorlig komplikasjon i form av akutt nyresvikt (Scleroderma Renal Crisis).
 • høyt blodtrykk eller kolesterol, eller hjertesvikt.
 • dersom du tidligere har hatt blodpropp, eller har en sykdom som gjør at du er mer utsatt for dette.
 • skrumplever (levercirrhose).
 • Cushings syndrom (økt hormonproduksjon fra binyrebarken som gir bl.a. rundere ansikt).
 • benskjørhet (osteoporose).
 • myasthenia gravis (en type muskelsykdom). Kontakt lege hvis du får pusteproblemer eller problem med muskulatur i øyne, armer eller ben.
 • krampeanfall.
 • problemer med tynt blod. Du bør snakke med legen din før du bruker smertestillende legemidler som acetylsalisylsyre eller NSAIDs (ikke-steroide antiinflamatoriske midler) sammen med Solu-Medrol.
 • lavt stoffskifte.
 • psykiske lidelser, f.eks. store humørsvingninger eller tendens til psykose, da behandling med Solu-Medrol kan forverre dette.
 • dersom du tidligere har reagert allergisk på noe legemiddel (f.eks. pustebesvær, blodtrykksfall, nedsatt bevissthet eller utslett).
 • Solu-Medrol 40 mg inneholder kumelkproteiner. Hvis du er allergisk eller det er mistanke om at du kan være allergisk mot kumelk, må du ikke ta dette legemidlet, da det kan inneholde spor av kumelkproteiner. Alvorlige allergiske reaksjoner har oppstått hos pasienter som er allergiske mot kumelk.
Vær oppmerksom på følgende:
 • Du kan være mer utsatt for infeksjoner fordi Solu-Medrol nedsetter infeksjonsforsvaret ditt. Det kan være vanskeligere å oppdage infeksjoner, siden tegn og symptomer som f.eks. feber eller smerter kan utebli. Infeksjonen kan forverres. Kontakt lege hvis du får en infeksjon. Legen vil eventuelt gi deg antibiotikabehandling.
 • Det kan være vanskeligere å oppdage tegn eller symptomer på sykdom i mage-/tarmregionen, for eksempel magesår eller komplikasjoner forbundet med dette.
 • Høye doser av Solu-Medrol kan forårsake betennelse i bukspyttkjertelen. Kontakt lege dersom du får smerter i øvre del av magen med utstråling til rygg og venstre side.
 • Kontakt lege ved problemer med synet. Ved langvarig behandling kan det oppstår katarakt (fordunkling av øyehinnen, også kalt grå stær), utstående øyne (eksoftalmus) og økt trykk i øyet som kan føre til glaukom (grønn stær) med risiko for skader på synet. Du kan få væskeansamling under netthinnen med fare for netthinneavløsning. Det er også en større risiko for sopp- og virusinfeksjoner i øyet.
 • Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
 • Dersom du får blårøde flekker i huden kan det være tegn på en type hudkreft (Kaposis sarkom). Kontakt lege så snart som mulig. Ved avslutning av behandling kan det hende at dette vil kunne helbredes.
 • Du bør ikke vaksineres mens du behandles med Solu-Medrol, da det kan hende at vaksinen ikke vil ha god nok effekt, eller du kan få bivirkninger.
 • Dersom du ikke er vaksinert mot vannkopper og meslinger, må du unngå å bli smittet. Dette er spesielt viktig hvis du får store doser av Solu-Medrol, da kan disse sykdommene bli mer alvorlige. Kontakt lege dersom du likevel skulle bli utsatt for smitte.
 • Kontakt lege dersom du får psykiske problemer, f.eks. blir unormalt oppstemt, får søvnproblemer, humørsvingninger, forandrer personlighet, blir alvorlig deprimert eller psykotisk, eller får tanker om selvmord. Dette kan oppstå enten under behandling, eller umiddelbart etter dosereduksjon eller avslutning av behandling med Solu-Medrol.
 • Hvis du får langtidsbehandling med Solu-Medrol, og skal opereres, blir utsatt for en ulykke eller får alvorlige infeksjoner, bør legen informeres. Det er mulig at du i en kortere periode trenger en høyere dose.
 • Det kan være at legen din vil anbefale et saltfattig kosthold, eller tilskudd av kalium for å forhindre at blodtrykket ditt øker, eller at du får væskeopphopninger i kroppen som følge av at du bruker Solu-Medrol.
Si fra til legen at du bruker Solu-Medrol:
 • hvis du tar blod- og urinprøver, eller allergitester. Solu-Medrol kan gi endringer i lever- og gallefunksjon, og økt utskillelse av kalium og kalsium i urin. Det kan også forekomme at reaksjon på hudtester uteblir.
 • dersom du vet at du har en godartet svulst i binyremargen (feokromocytom) eller får symptomer på kraftig økt blodtrykk (for eksempel hodepine, tretthet, svimmelhet).
 • dersom du er smittet av rundorm. Kortikosteroider kan gi økt spredning av larver og dette kan føre til tarmkatarr og blodforgiftning.
Forsiktighet ved bruk til barn:
 • Unngå vaksinering under behandling med Solu-Medrol, da det kan hende at vaksinen ikke vil ha god nok effekt, eller det kan oppstå bivirkninger.
 • Hvis barnet ikke er vaksinert mot vannkopper eller meslinger er det viktig å unngå smitte. Dette er spesielt viktig ved store doser av Solu-Medrol, da kan disse sykdommene bli mer alvorlige. Kontakt lege dersom barnet likevel skulle bli utsatt for smitte.
 • Vekst og utvikling hos barn kan hemmes ved langvarig bruk. Lege vil følge nøye opp med kontroller, og eventuelt endre på hvordan Solu-Medrol gis.
 • Høye doser kortikosteroider kan forårsake betennelse i bukspyttkjertelen. Kontakt lege dersom barnet får smerter i øvre del av magen med utstråling til rygg og venstre side.
Solu-Medrol 500 mg og 1g inneholder konserveringsmidlet benzylalkohol og må derfor ikke gis til for tidlig fødte barn eller nyfødte. Benzylalkohol kan forårsake forgiftninger og allergiske reaksjoner hos spedbarn og barn opp til 3 år. Solu-Medrol 40 mg og 125 mg i Act-O-Vial inneholder ikke benzylalkohol.
Andre legemidler og Solu-Medrol
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Snakk med legen før du får Solu-Medrol dersom du bruker noen av følgende legemidler
 • acetylsalisylsyre (i høye doser) og NSAIDs (smertestillende legemidler).
 • ciklosporin eller takrolimus (demper immunforsvaret etter transplantasjoner).
 • fenobarbital, fenytoin og karbamazepin (til behandling av epilepsi og kramper).
 • rifampicin og isoniazid (til behandling av tuberkulose).
 • muskelavslappende midler.
 • midler mot muskelsykdommen myastenia gravis (neostigmin, pyridostigmin).
 • aprepitant eller fosaprepitant (kvalmestillende midler).
 • itrakonazol eller ketokonazol (til behandling av soppinfeksjoner).
 • diltiazem (mot høyt blodtrykk).
 • etinyløstradiol og noretindron (P-piller).
 • antivirale legemidler (slik som ritonavir, indinavir) og legemidler som forsterker effekten av disse (slik som kobicistat) til behandling av HIV-infeksjoner.
 • erytromycin, klaritromycin og troleandomycin (til behandling av bakterieinfeksjoner).
 • blodfortynnende midler (legen vil følge nøye med på blodverdiene dine).
 • cyklofosfamid (til behandling av kreft, psoriasis og revmatiske sykdommer).
 • legemidler mot diabetes.
 • kaliumsparende midler (diuretika, amfotericin B).
Solu-Medrol kan påvirke effekten av disse legemidlene, og disse legemidlene kan påvirke effekten av Solu-Medrol. Det er derfor mulig at doseringen må endres.
Naturlegemidlet Johannesurt (Prikkperikum) kan gi redusert effekt av Solu-Medrol
Du bør ikke drikke grapefruktjuice mens du får Solu-Medrol, da dette kan gi økt effekt av Solu-Medrol.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du får dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Langvarig bruk av kortikosteroider hos gravide kan føre til redusert fødselsvekt, og i sjeldne tilfeller kan barnet få dårligere binyrebarkfunksjon og grå stær. Solu-Medrol skal bare brukes under graviditet dersom legen din mener det er nødvendig.
Dersom barnet er utsatt for høye doser av kortikosteroider under svangerskapet, vil legen følge det nøye opp etter fødselen.
Amming
Metylprednisolon går over i morsmelk. Det er sannsynlig at barn som ammes kan påvirkes. Du bør ikke amme hvis du bruker Solu-Medrol.
Fertilitet
Kvinner: Behandling med kortikosteroider kan gi forbigående menstruasjonsforstyrrelser og ev. uteblitt menstruasjon.
Menn: Langvarig behandling med kortikosteroider kan gi forbigående nedsatt sædproduksjon hos menn.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Solu-Medrol antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, men det kan gi bivirkninger som svimmelhet, synsforstyrrelser og tretthet. Hvis du opplever dette bør du avstå fra bilkjøring og bruk av maskiner til dette avtar.
Solu-Medrol 500 mg og 1g inneholder benzylalkohol
Solu-Medrol 500 mg og 1 g må ikke gis til for tidlig fødte barn eller nyfødte fordi det inneholder benzylakohol. Solu-Medrol 40 mg og 125 mg i Act-O-Vial inneholder ikke benzylalkohol. For informasjon til helsepersonell, se nederst i dette pakningsvedlegget.
 
3. Hvordan Solu-Medrol brukes
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Solu-Medrol gis som injeksjon av helsepersonell.
Voksne: Den vanlige dosen er 10-120 mg, avhengig av lidelsens alvorlighetsgrad. Dosen kan gjentas hver 6.-24. time, avhengig av pasientens reaksjon og tilstand.
Barn: Selv om dosen kan reduseres, bestemmes den mer av hvor alvorlig tilstanden er, enn av alder og vekt.
Dersom du får for mye av Solu-Medrol
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det er liten risiko for forgiftning etter overdosering med Solu-Medrol. Helsepersonell vil sørge for at du får riktig dose. Langvarig behandling (gjentatte doser over lang tid) kan resultere i for mye binyrebarkhormoner som gir symptomer som f.eks. rundere ansikt og opphopning av kroppsfett på magen og i nakken (Cushingoid tilstand).
Dersom du avbryter behandling med Solu-Medrol
Ved langvarig bruk kan syntetiske kortikosteroider som Solu-Medrol undertrykke binyrebarkens egen produksjon av disse hormonene. Brå avslutning av langvarig behandling kan føre til akutt binyrebarksvikt, som kan være livsfarlig i stressituasjoner. Helsepersonell som gir deg Solu-Medrol vil passe på at dosen trappes ned over tid, slik at binyrebarkens egen produksjon får tid til å ta seg opp.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Ved kortisonbehandling kan det oppstå en rekke bivirkninger, bl.a. som følge av at kroppens egen kortisonproduksjon undertrykkes. Bivirkningene er avhengig av dosering og behandlingstid.
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100, men færre enn 1 av 10 pasienter):
 • Infeksjoner.
 • Cushings syndrom (symptomer er f.eks. rundere ansikt, som skyldes overproduksjon av binyrebarkhormoner), hemming av kroppens egen produksjon av hormoner, binyrebarksvinn.
 • Psykiske forstyrrelser som depresjon og kunstig oppstemthet (eufori). Hos barn er de mest vanlige bivirkningene humørsvingninger, unormal oppførsel, søvnløshet og irritabilitet.
 • Magesår.
 • Redusert væske- og saltutskillelse i urin som fører til opphopning av vann i kroppen (ødem).
 • Lavt kaliumnivå i blodet, høyt blodtrykk.
 • Grå stær (katarakt).
 • Blodutredelse under huden, svinn av hud (tynnere hud), kviser, redusert sårtilheling.
 • Muskelsvakhet, benskjørhet (osteoporose), veksthemming.
Sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 1000 pasienter):
 • Tåkesyn
Det har i tillegg blitt rapportert om følgende bivirkninger:
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Infeksjonsforsvaret hemmes og infeksjoner, f.eks. tuberkulose, kan aktiveres.
 • Betennelse i bukhinnen.
 • Økning i hvite blodceller (tegn på infeksjon).
 • Overfølsomhetsreaksjoner på legemidlet (anafylaktiske eller anafylaktoide reaksjoner).
 • Økt psykisk sårbarhet eller legemiddelavhengighet, selvmordstanker. Psykotiske lidelser (som mani, vrangforestillinger, hallusinasjoner og schizofreni), psykiske forstyrrelser,
 • Personlighetsforandringer, forvirring og angst.
 • Tarmperforasjon, mageblødning, betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) eller i spiserøret (øsofagitt), oppblåst mage, magesmerter, diaré, fordøyelsesproblemer (dyspepsi), kvalme.
 • Solu-Medrol kan skade leveren, og det har blitt rapportert om hepatitt og økte leverenzymer.
 • Metabolsk acidose, latent diabetes kan utløses, forverring av diabetes, som kan medføre behov for økte doser hvis du får behandling for diabetes, nedsatt glukosetoleranse, redusert toleranse for karbohydrater (kroppens evne til å omsette karbohydrater etter et måltid), alkalose (endret syre-base balanse i blodet pga. lavt kaliumnivå), forstyrrelser i fettsammensetningen i blodet (dyslipidemi), ansamling av fettvev på visse deler av kroppen, økt appetitt som kan føre til vektøkning.
 • Godartet høyt trykk i hjernen, anfall, kognitive forstyrrelser (for eksempel problemer med konsentrasjon, hukommelse, holde på oppmerksomheten, blande ord). Svimmelhet og hodepine.
 • Kompresjonsfraktur i ryggvirvler, seneavrivning.
 • Muskelsmerter, muskellidelser, muskelsvinn, nedbrytning av knokkelvev (osteonekrose), knokkelbrudd, leddlidelse (nevropatisk artropati), leddsmerter.
 • Hjertesvikt hos disponerte pasienter, uregelmessig hjerterytme, lavt blodtrykk, økt blodlevring.
 • Grønn stær pga. økt trykk i øyet, utstående øyeepler, sykdom i netthinnen og årehinnen i øyeeplet, blodpropp (som eventuelt kan løsne og vandre i blodårene til lungene; såkalt lungeemboli), hikke, utmattelse, utilpasshet, reaksjoner på injeksjonsstedet.
 • Hevelser i hud eller slimhinner (angioødem), unormal hårvekst, små blodutredelser, rødhet i huden, økt svetting, strekkmerker, utslett, kløe, elveblest, hvite flekker i huden.
 • Nedsatt reaksjon på hudtester (allergitester)
 • Nedsatt funksjon av hypofysen (produserer veksthormon), menstruasjonsforstyrrelser.
 • Påvirkning av leverfunksjonen, økt utskillelse av kalsium i urinen, økt mengde urinstoff i blodet.
Noen av bivirkningene som er nevnt over, ses oftere hvis man brått slutter å ta Solu-Medrol. Slike symptomer kan være mangel på appetitt og vekttap, kvalme, oppkast, døsighet, hodepine, feber, leddsmerter, avflassing av hud, muskelsmerter, og lavt blodtrykk. Dette skyldes antakeligvis en for brå endring i kroppens kortisonnivå, dvs. for rask nedtrapping eller brått behandlingsavbrudd. Avbryt ikke behandlingen uten først å kontakte legen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan Solu-Medrol skal oppbevares
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Solu-Medrol 40 mg og 125 mg (tokammerhetteglass (Act-O-Vial)):
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Solu-Medrol 500 mg og 1 g:
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten på hetteglasset etter «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Ferdigblandet oppløsning er holdbar i 12 timer ved høyst 25ºC.
Fra et mikrobiologisk synspunkt bør ferdig oppløsning benyttes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for lagringstid og lagringsforhold dersom preparatet ikke benyttes umiddelbart etter tilberedning.
Solu-Medrol 40 mg og 125 mg i Act-O-Vial inneholder ikke konserveringsmiddel.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Solu-Medrol
 • Virkestoff er metylprednisolonnatriumsuksinat tilsvarende metylprednisolon 40 mg, 125 mg, 500 mg og 1 g.
 • Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er:
  • natriumdihydrogenfosfat monohydrat
  • natriumfosfat vannfritt
  • vann til injeksjonsvæsker.
  • Solu-Medrol 40 mg inneholder: laktosemonohydrat.
  • Solu-Medrol 500 mg og 1g inneholder: benzylalkohol.
Hvordan Solu-Medrol ser ut og innholdet i pakningen
Solu-Medrol 40 mg og 125 mg består av et tokammerhetteglass (Act-O-Vial):
Solu-Medrol 40 mg: 1 sett, 10 sett, 25 sett. Glass type 1, med plugg og propp av butylgummi, med oransje plasthette.
Solu-Medrol 125 mg: 1 sett. Glass type 1, med plugg og propp av butylgummi, med grå plasthette.
Solu-Medrol 500 mg og 1 g består av hetteglass (pulver) og glassampulle (væske):
Solu-Medrol 500 mg: 1 sett med hetteglass og ampulle. Plasthetten er grå
Solu-Medrol 1 g: 1 sett med hetteglass og ampulle. Plasthetten er turkis.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Tlf. +47 67 52 61 00
Tilvirker
Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs, Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 31.10.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Solu-Medrol kan gis intravenøst eller intramuskulært.
Kan gis som i.v. infusjon i glukose 50 mg/ml, natriumklorid 9 mg/ml. Er også blandbar med de fleste andre vanlig brukte infusjonsoppløsninger samt plasma og fullblod.
Intravenøs kompatibilitet og stabilitet av metylprednisolonnatriumsuksinatoppløsningen alene, og sammen med andre legemidler i intravenøse blandinger, avhenger av pH, konsentrasjon, tid, temperatur og metylprednisolonets oppløselighet.
Dersom oppløsningen er uklar eller inneholder partikler etter rekonstituering, skal legemidlet kastes.
Ferdigblandet oppløsning er holdbar i 12 timer ved høyst 25ºC.
For å unngå kompatibilitets- og stabilitetsproblemer anbefales om mulig å gi Solu-Medrol separat fra andre legemidler, enten som bolusinjeksjon, via dryppkammeret, eller som en ”piggy-back”, en ekstra pose koblet til eksisterende infusjonssett.
Epidural og intratekal administrasjon er kontraindisert, og kan gi alvorlige bivirkninger: Araknoiditt, funksjonell gastrointestinal lidelse/blæredysfunksjon, hodepine, meningitt, paraparese/paraplegi, kramper, sensoriske forstyrrelser. Hyppigheten av disse bivirkningene er ikke kjent.
Nødvendige forholdsregler må tas for å unngå intravaskulær injeksjon.
Legemidler som er fysisk uforenlig i løsning med metylprednisolonnatriumsuksinat inkluderer bl.a.:
allopurinolnatrium, doksapramhydroklorid, tigecyklin, diltiazemhydroklorid, kalsiumglukonat, vekuroniumbromid, rokuroniumbromid, cisatrakuriumbesylat, glykopyrrolat, propofol.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Bruk til barn
Solu-Medrol 500 mg og 1 g inneholder konserveringsmiddelet benzylalkohol, som er assosiert med alvorlige bivirkninger, inkludert ”gasping syndrom” som kan være dødelig hos premature og nyfødte. Normale terapeutiske doser av dette legemidlet vil vanligvis inneholde et vesentlig lavere benzylalkoholinnhold enn det som er rapportert i forbindelse med ”gasping syndrom”. Det er imidlertid ikke kjent hva som er laveste grense for toksisitet av benzylalkohol. Risiko for toksisitet av benzylalkohol avhenger av administrert mengde og leverens kapasitet til avgiftning.
Premature barn og barn med lav fødselsvekt har større risiko for å utvikle toksisitet. Benzylalkohol kan gi toksiske og anafylaktiske reaksjoner hos nyfødte og barn inntil 3 år.
Preparatet er kontraindisert hos nyfødte og for tidlig fødte barn.
Solu-Medrol 40 mg og 125 mg inneholder ikke benzylalkohol.
Bruksanvisning for tilberedning av Solu-Medrol 40 mg eller 125 mg i tokammerhetteglass ("Act-o-vial") intramuskulært
Solu-Medrol 40 mg og 125 mg finnes i et tokammer hetteglass hvor det øvre kammeret inneholder oppløsningsvæske og det nedre kammeret inneholder pulver. Hetteglasset består av en plasthette, en separasjonskork og en gummimembran.
Mangler tekstalternativ for bilde
1. Start med å vaske hendene
2. Trykk plasthetten hardt ned slik at oppløsningsvæsken renner ned i nedre kammer av hetteglasset sammen med separasjonskorken.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Rist hetteglasset til innholdet er oppløst. Oppløsningen vil først være litt grumsete, men klarner deretter. Dersom oppløsningen er uklar eller inneholder partikler etter blanding skal legemidlet kastes.
4. Ta av den lille delen av plasthetten som dekker gummiproppen.
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Desinfisér gummiproppen.
Mangler tekstalternativ for bilde
6. Sett sprøytespissen på sprøyten.
Mangler tekstalternativ for bilde
7. Stikk nålen inn vinkelrett mot midten av gummiproppen til nålespissen kommer til syne i hetteglasset.
Mangler tekstalternativ for bilde
8. Vend hetteglasset og trekk opp ønsket dose.
Mangler tekstalternativ for bilde
9. Bytt til injeksjonsnål og knips bort eventuelle luftbobler i injeksjonsvæsken, eller trykk ut overskudd av luft.
Mangler tekstalternativ for bilde
10. Sprøyten er klar til injisering.
11. Rengjør huden der injiseringen skal skje.
Mangler tekstalternativ for bilde
12. Hold sprøyten godt mellom fingrene og stikk den to tredjedel inn i muskelen.
Mangler tekstalternativ for bilde
13. Trykk injeksjonsvæsken inn i muskelen til sprøyten er tom. Dette tar ca. 10 sekunder.
Mangler tekstalternativ for bilde
14. Trekk ut sprøyten og press en bomullspad på injeksjonsstedet i noen sekunder.
Kast sprøyten i en egnet avfallsbeholder.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

alkalose (baseose): Forstyrrelse i kroppens syre-basebalanse. En redusert hydrogenionkonsentrasjon fører til at blodets pH (surhetsgrad) stiger over 7,45.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

binyrebarksvikt (binyrebarkinsuffisiens): Tilstand der utskillelsen av steroidhormoner fra binyrebarken er for lav i forhold til kroppens behov.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

divertikulitt (betennelse i divertikler): Betennelse i vevet rundt en divertikkel.

dyslipidemi: Ugunstig sammensetning av blodlipidene. Blodlipider består av HDL, LDL og triglyserider. HDL er det "gode kolesterolet". LDL og triglyserider er ikke like bra for kroppen, og det fins derfor retningslinjer for behandling ved et bestemt nivå. Ved dyslipidemi kan totalkolesterolverdien være normal, mens fordelingen mellom godt og dårlig kolesterol er i ubalanse.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epidural: Noe som har med området som ligger rett utenfor hjerne- og ryggmargshinnen.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intramuskulært (i.m., intramuskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravaskulær (intravaskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravaskulært.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

levercirrhose (skrumplever, cirrhose): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

meningitt (hjernehinnebetennelse): Betennelse i hinnene rundt hjerne og ryggmarg, forårsaket av bakterier eller virus. Sykdommen forårsaker alvorlig hodepine, feber og er en betydelig belastning for kroppen. Hjernehinnebetennelse som er forårsaket av bakterier er svært alvorlig og kan noen ganger føre til døden, selv om antibiotikabehandling igangsettes. Hjernehinnebetennelse forårsaket av virus er som regel ikke så alvorlig.

meslinger (morbilli): Barnesykdom som skyldes infeksjon med morbilli-virus. I dag er de fleste vaksinert med MMR-vaksine, og meslinger er derfor en sjelden sykdom i Norge.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

sklerodermi: Generalisert bindevevssykdom som særlig rammer huden, som blir fortykket og stiv, men også ofte med angrep på blodkar og indre organer.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.

Solu-Medrol i tokammerhetteglass (Act-O-Vial)