Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Solu-Cortef 100 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning i tokammerhetteglass

Solu-Cortef 250 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning i tokammerhetteglass

hydrokortisonnatriumsuksinat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Solu-Cortef er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Solu-Cortef
 3. Hvordan du bruker Solu-Cortef
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Solu-Cortef
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Solu-Cortef er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og /eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget.
Solu-Cortef tilhører en gruppe legemidler som kalles kortikosteroider, som hemmer kroppens naturlige reaksjoner på allergier og betennelser. Solu-Cortef brukes når det er nødvendig å dempe kroppens egen betennelsesreaksjon eller immunforsvar, og brukes hovedsakelig i behandlingen av akutte lidelser hvor behandling med kortikosteroider er nødvendig, som for eksempel:
 • Akutt binyrebarksvikt, eller sjokk forårsaket av binyrebarksvikt, evt. også av toksiske infeksjoner hvor du får behandling med antibiotika.
 • Akutte allergiske lidelser og andre akutte tilstander som f.eks. status asthmaticus (langvarige og hyppige astmaanfall).
 • Ved akutte operasjoner, hvis du har fått behandling med kortison i lang tid.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Solu-Cortef
Bruk ikke Solu-Cortef:
 • dersom du er allergisk overfor hydrokortison eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har en soppinfeksjon i kroppen (systemiske infeksjoner)
 • dersom du nylig har fått eller skal få vaksiner med levende eller svekkede virus.
 • Solu-Cortef skal ikke gis til for tidlig fødte barn eller nyfødte fordi det inneholder benzylalkohol (se «Advarsler og forsiktighetsregler»).
 • Dette legemidlet skal ikke injiseres direkte inn i cerebrospinalvæsken som omgir ryggmargen eller hjernen (intratekalt), unntatt som en del av enkelte kjemoterapeutiske regimer. Dette legemidlet skal ikke injiseres epiduralt (utenfor ryggmargen).
Advarsler og forsiktighetsregler
Før behandling med Solu-Cortef begynner bør du informere legen din dersom du har en av følgende tilstander:
 • diabetes mellitus, da det kan bli nødvendig å justere insulindosen eller dosen av andre diabetes-legemidler
 • virusinfeksjon i øyet (Herpes simplex)
 • aktivt eller ulmende magesår. Du bør unngå å bruke NSAIDs (for eksempel naproksen, diklofenak eller ibuprofen) sammen med Solu-Cortef, da det kan gi økt risiko for sår i mage/tarm
 • kronisk tykktarmssykdom med tendens til blødning eller betennelse (uspesifikk ulcerøs kolitt)
 • betennelse i tarmutposning (divertikulitt)
 • dersom du nylig har gjennomgått en tarmoperasjon (anastomose)
 • tuberkulose, eller dersom du har hatt dette tidligere, da Solu-Cortef kan føre til at sykdommen blusser opp igjen. Legen vil følge deg opp nøye, og evt. gi deg forebyggende behandling
 • nedsatt nyrefunksjon
 • høyt blodtrykk eller kolesterol
 • hjertesvikt
 • dersom du tidligere har hatt blodpropp, eller har en sykdom som gjør at du er mer utsatt for dette
 • leversykdom
 • Cushings syndrom (økt hormonproduksjon fra binyrebarken)
 • benskjørhet (osteoporose)
 • myasthenia gravis (en type muskelsykdom). Kontakt lege hvis du får pusteproblemer eller problemer med muskulatur i øyne, armer eller ben
 • krampeanfall
 • problemer med tynt blod. Du bør snakke med legen din før du bruker smertestillende legemidler som acetylsalisylsyre eller NSAIDs (ikke-steroide antiinflamatoriske midler) sammen med Solu-Cortef
 • lavt stoffskifte
 • psykiske lidelser, f.eks. store humørsvingninger, depresjon eller tendens til psykose, da behandling med Solu-Cortef kan forverre dette
 • dersom du tidligere har reagert allergisk på noe legemiddel (f.eks. pustebesvær, blodtrykksfall, nedsatt bevissthet eller utslett)
Vær oppmerksom på følgende:
 • Du kan være mer utsatt for infeksjoner fordi Solu-Cortef nedsetter immunforsvaret ditt. Det kan være vanskeligere å oppdage infeksjoner, siden tegn og symptomer som f.eks. feber eller smerter kan utebli. Infeksjonen kan også forverres. Kontakt lege hvis du får en infeksjon. Legen vil eventuelt gi deg antibiotikabehandling.
 • Det kan være vanskeligere å oppdage tegn eller symptomer på sykdom i mage-/tarmregionen, for eksempel magesår eller komplikasjoner forbundet med dette.
 • Høye doser av Solu-Cortef kan forårsake betennelse i bukspyttkjertelen. Kontakt lege dersom du får smerter i øvre del av magen med utstråling til rygg og venstre side.
 • Kontakt lege ved problemer med synet. Ved langvarig behandling kan det oppstår katarakt (fordunkling av øyehinnen, også kalt grå stær), utstående øyne (eksoftalmus) og/eller økt trykk i øyet som kan føre til glaukom (grønn stær) med risiko for skader på synet. Du kan få væskeansamling under netthinnen med fare for netthinneavløsning. Det er også en større risiko for sopp- og virusinfeksjoner i øyet.
 • Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
 • Dersom du får blårøde flekker i huden kan det være tegn på en type hudkreft (Kaposis sarkom). Kontakt lege så snart som mulig.
 • Du bør ikke vaksineres mens du behandles med Solu-Cortef, da det kan hende at vaksinen ikke vil ha god nok effekt, eller du kan få bivirkninger.
 • Dersom du ikke er vaksinert mot vannkopper og meslinger, må du unngå å bli smittet. Dette er spesielt viktig hvis du får store doser av Solu-Cortef, da kan disse sykdommene bli mer alvorlige. Kontakt lege dersom du likevel skulle bli utsatt for smitte.
 • Kontakt lege dersom du får psykiske problemer, f.eks. blir unormalt oppstemt, får søvnproblemer, humørsvingninger, forandrer personlighet, blir alvorlig deprimert eller psykotisk, eller får selvmordstanker. Dette kan oppstå enten under behandling, eller umiddelbart etter dosereduksjon eller avslutning av behandling med Solu-Cortef.
 • Hvis du får langtidsbehandling med Solu-Cortef bør legen informeres om behandlingen dersom du skal opereres, blir utsatt for en ulykke eller får alvorlige infeksjoner. Det er mulig at du i en kortere periode trenger en høyere dose.
 • Det kan være at legen din vil anbefale et saltfattig kosthold, eller tilskudd av kalium for å forhindre at blodtrykket ditt øker, eller at du får væskeopphopninger i kroppen som følge av at du bruker Solu-Cortef.
Si fra til legen at du bruker Solu-Cortef:
 • hvis du tar blod- og urinprøver, eller allergitester. Solu-Cortef kan gi endringer i lever- og gallefunksjon, og økt utskillelse av kalium og kalsium i urin. Det kan også forekomme at reaksjon på hudtester uteblir.
 • dersom du vet at du har en godartet svulst i binyremargen (feokromocytom) eller får symptomer på kraftig økt blodtrykk (for eksempel hodepine, tretthet, svimmelhet).
Forsiktighet ved bruk til barn
 • Unngå vaksinering under behandling med Solu-Cortef, da det kan hende at vaksinen ikke vil ha god nok effekt, eller det kan oppstå bivirkninger.
 • Hvis barnet ikke er vaksinert mot vannkopper eller meslinger er det viktig å unngå smitte. Dette er spesielt viktig ved store doser av Solu-Cortef, da kan disse sykdommene bli mer alvorlige. Kontakt lege dersom barnet likevel skulle bli utsatt for smitte.
 • Vekst og utvikling hos barn kan hemmes ved langvarig bruk. Lege vil følge nøye opp med kontroller, og eventuelt endre på hvordan Solu-Cortef gis.
 • Høye doser kortikosteroider kan forårsake betennelse i bukspyttkjertelen. Kontakt lege dersom barnet får smerter i øvre del av magen med utstråling til rygg og venstre side.
 • Solu-Cortef inneholder benzylalkohol. Benzylalkohol har vært forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger som inkluderer pusteproblemer (”gasping syndrom”) hos yngre barn. Du skal ikke gi dette legemidlet til din nyfødte baby (opptil 4 ukers alder) med mindre legen din anbefaler dette. Skal ikke brukes i mer enn én uke hos barn (under 3 år), med mindre legen eller apoteket anbefaler dette.
Solu-Cortef inneholder konserveringsmidlet benzylalkohol og må derfor ikke gis til for tidlig fødte barn eller nyfødte. Benzylalkohol kan forårsake forgiftninger og allergiske reaksjoner hos spedbarn og barn opp til 3 år.
Andre legemidler og Solu-Cortef
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Snakk med legen før du får Solu-Cortef dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • acetylsalisylsyre (i høye doser) og NSAIDs (smertestillende legemidler).
 • ciklosporin eller takrolimus (demper immunforsvaret etter transplantasjoner).
 • fenobarbital, fenytoin og karbamazepin (til behandling av epilepsi og kramper).
 • rifampicin og isoniazid (til behandling av tuberkulose).
 • muskelavslappende midler.
 • midler mot muskelsykdommen myastenia gravis.
 • aprepitant eller fosaprepitant (kvalmestillende midler).
 • itrakonazol eller ketokonazol (til behandling av soppinfeksjoner).
 • diltiazem (mot høyt blodtrykk).
 • østrogen og perorale prevensjonsmidler som inneholder østrogen.
 • legemidler til behandling av HIV.
 • erytromycin, klaritromycin og troleandomycin (til behandling av bakterieinfeksjoner).
 • blodfortynnende midler (legen vil følge nøye med på blodverdiene dine).
 • cyklofosfamid (til behandling av kreft, psoriasis og revmatiske sykdommer).
 • legemidler mot diabetes.
 • digoksin (til behandling av hjertesvikt og uregelmessig hjerterytme).
 • kaliumsparende midler (diuretika, amfotericin B).
 • antivirale legemidler (slik som ritonavir, indinavir) og legemidler som forsterker effekten av disse (slik som kobicistat) til behandling av HIV-infeksjoner.
Solu-Cortef kan påvirke effekten av disse legemidlene, og disse legemidlene kan påvirke effekten av Solu-Cortef. Det er derfor mulig at doseringen må endres.
Du bør ikke drikke grapefruktjuice mens du får Solu-Cortef, da dette kan gi økt effekt av Solu-Cortef.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Langvarig bruk av kortikosteroider hos gravide kan føre til redusert fødselsvekt, og i sjeldne tilfeller kan barnet få dårligere binyrebarkfunksjon og grå stær. Solu-Cortef skal bare benyttes under graviditet etter en grundig vurdering av legen.
Hydrokortison går over i morsmelk. Det er sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Rådfør deg med lege før bruk av Solu-Cortef ved amming.
Snakk med lege eller apotek for råd dersom du er gravid eller ammer. Dette da store mengder benzylalkohol kan hope seg opp i kroppen din og forårsake bivirkninger (kalt metabolsk acidose).
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke undersøkt om Solu-Cortef påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Solu-Cortef antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner, men hvis du besvimer, blir svimmel eller får kramper etter behandling med Solu-Cortef, bør du unngå å kjøre bil eller bruke maskiner inntil dette har avtatt.
Solu-Cortef inneholder benzylalkohol
Dette legemidlet inneholder 9 mg/ml benzylalkohol. Dette tilsvarer 18 mg benzylalkohol i hvert hetteglass. Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner.
Solu-Cortef må ikke gis til for tidlig fødte barn eller nyfødte. Legemidlet kan forårsake forgiftninger og allergiske reaksjoner hos spedbarn og barn opp til 3 år (se avsnittet «Forsiktighet ved bruk til barn» over). For informasjon til helsepersonell, se nederst i dette pakningsvedlegget.
Snakk med lege eller apotek for råd dersom du har lever- eller nyresykdom. Dette da store mengder benzylakohol kan hope se opp i kroppen din og forårsake bivirkninger (kalt metabolsk acidose).
Solu-Cortef inneholder natrium:
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hvert hetteglass, og er så godt som "natriumfritt".
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Solu-Cortef
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Solu-Cortef settes av helsepersonell, enten som injeksjon i muskulatur eller vener, eller som intravenøs infusjon (drypp i en vene).
Den vanlige dosen er:
Voksne: Vanlig startdose er 100 til 300 mg, avhengig av tilstanden, ev. gitt intravenøst over minst 30 sekunder. Denne dosen kan gjentas med intervaller på 1, 3, 6 og 10 timer, avhengig av din tilstand og reaksjon. Ved kritiske tilstander, særlig hos eldre pasienter med sjokk pga. stor infeksjon eller giftstoffer fra bakterier, kan det gis 300-500 mg intravenøst som startdose, fulgt av daglige doser på 500 - 1000 mg i 3 -5 dager om nødvendig. Hvis du har en leversykdom, kan det hende at du vil få en lavere dose.
Spedbarn og barn: Selv om dosen kan reduseres, bestemmes den mer av hvor alvorlig tilstanden er og av pasientens respons, enn av alder og vekt. Solu-Cortef skal ikke gis til for tidlig fødte barn eller nyfødte (se avsnittet «Forsiktighet ved bruk til barn» over). Det skal ikke gis i mer enn én uke hos barn under 3 år med mindre legen eller apoteket anbefaler dette.
Dersom du tar for mye av Solu-Cortef
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det er liten risiko for forgiftning etter overdosering med Solu-Cortef. Helsepersonell vil sørge for at du får riktig dose.
Dersom du avbryter behandling med Solu-Cortef
Ved langvarig behandling kan Solu-Cortef undertrykke binyrebarkfunksjonen, og ved for rask avslutning av behandlingen kan man få binyrebarksvikt. Ved stress kan dette føre til livstruende situasjoner. Behandling må bare avsluttes etter gradvis nedtrapping av dosen. Legen vil passe på at dette gjøres.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Solu-Cortef forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene er avhengig av dosering og behandlingstid. De bivirkninger som kan opptre ved langvarig behandling med kortikosteroider er meget sjeldne ved korttidsbehandling med injeksjon eller infusjon av Solu-Cortef.
Sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 1000 personer):
 • Tåkesyn.
Ukjent frekvens (kan ikke anslås ut i fra eksisterende data):
 • Infeksjoner.
 • Økt antall hvite blodlegemer (tegn på infeksjon).
 • Overfølsomhetsreaksjoner på legemidlet (anafylaktiske eller anafylaktoide reaksjoner). Cushingoid sykdom (symptomer er f.eks. rundere ansikt, som skyldes overproduksjon av binyrebarkhormoner), nedsatt produksjon av hormoner i hypofysen.
 • Metabolsk acidose, redusert væske- og saltutskillelse i urin, som fører til opphopning av vann i kroppen (ødem), alkalose (endret syre-base balanse i blod pga. lavt kaliumnivå), redusert glukosetoleranse, forverring av diabetes (som kan medføre behov for økte doser av diabeteslegemidler).
 • Forstyrrelser i fettsammensetningen i blodet (dyslipidemi), ansamling av fettvev på visse deler av kroppen, økt appetitt som kan føre til vektøkning.
 • Psykiske forandringer (uvanlig oppstemthet, depresjon, økt sårbarhet, legemiddelavhengighet, selvmordstanker), psykotiske lidelser (som mani, vrangforestillinger, hallusinasjoner og schizofreni), personlighetsforandringer, forvirring, angst, humørsvingninger, unormal oppførsel, søvnløshet, irritabilitet.
 • Godartet økt trykk i hodet, kramper, fettsvulster, hukommelsestap, svimmelhet, hodepine, kognitive forstyrrelser (f.eks. problemer med konsentrasjonen, holde på oppmerksomheten, blande ord).
 • Grå stær, grønn stær, utstående øyeepler, sykdom i netthinnen og årehinnen i øyeeplet.
 • Hjertesvikt (hos disponerte pasienter), høyt blodtrykk, lavt blodtrykk, blodpropp (som eventuelt kan løsne og vandre i blodårene til lungene; såkalt lungeemboli).
 • Magesår, tarmperforasjon, mageblødning, betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt) eller i spiserøret (øsofagitt), oppblåst mage, magesmerter, diaré, fordøyelsesproblemer (dyspepsi), kvalme, hikke.
 • Hevelser i hud eller slimhinner (angioødem), unormal hårvekst, små blodutredelser i huden, rødhet i huden, tynnere hud, økt svetting, strekkmerker, utslett, kløe, elveblest, kviser, hvite flekker i huden, blårøde knuter i huden (Kaposis sarkom).
 • Muskelsykdom, muskelsvakhet, muskelsmerter, muskelsvinn, svinn av knokkelvev (osteonekrose), benskjørhet (osteoporose), knokkelbrudd, veksthemming, leddlidelse (nevropatisk artropati), leddsmerter, brudd i ryggsøylen, seneavrivning (spesielt i akillessenen)
 • Menstruasjonsforstyrrelser.
 • Redusert sårtilheling, utmattelse, reaksjon på injeksjonsstedet.
 • Økt trykk i øyet, redusert karbohydrattoleranse (kroppens evne til å omsette karbohydrater etter et måltid), kaliumtap, økt utskillelse av kalsium i urinen, økt mengde urinstoff i blodet, påvirkning av leverfunksjonen, nedsatt reaksjon på hudtester.
Noen av bivirkningene som er nevnt over, ses oftere hvis man brått slutter å ta Solu-Cortef. Slike symptomer kan være mangel på appetitt og vekttap, kvalme, oppkast, døsighet, hodepine, feber, leddsmerter, avflassing av hud, muskelsmerter, og lavt blodtrykk. Dette skyldes antakeligvis en for brå endring i kroppens kortisonnivå, dvs. for rask nedtrapping eller brått behandlingsavbrudd. Avbryt ikke behandlingen uten først å kontakte legen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Solu-Cortef
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC før tilberedning.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter «Utløpsdato» eller «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Ferdigblandet oppløsning er holdbar i 24 timer ved høyst 25ºC.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Solu-Cortef
 • Virkestoff er hydrokortisonnatriumsuksinat
 • Hjelpestoffer er: natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, dinatriumfosfat (tørket), natriumhydroksid, benzylalkohol, vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Solu-Cortef ser ut og innholdet i pakningen
100 mg og 250 mg:
Tokammerhetteglass (Act-O-Vial)
Glass type 1, med plugg og propp av butylgummi, med gul plasthette.
100 mg: 1 sett, 5 sett, 25 sett
250 mg: 1 sett
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Tilvirker
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Puurs, Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 22.07.2019
 
Påfølgende informasjon er beregnet for helsepersonell:
Solu-Cortef kan gis som intravenøs injeksjon, infusjon eller intramuskulær injeksjon.
Forlikeligheter:
Kan administreres sammen med de vanligste infusjonsoppløsninger og med følgende blandingsforhold:
Solu-Cortef 100 mg-oppløsningen: kan blandes med 100-1000 ml glukose 50 mg/ml, eller med natriumklorid 9 mg/ml hvis pasienten ikke skal ha natriumrestriksjon.
Solu-Cortef 250 mg-oppløsningen: kan blandes med 250-1000 ml glukose 50 mg/ml, eller med natriumklorid 9 mg/ml hvis pasienten ikke skal ha natriumrestriksjon.
Når oppløsningene blandes som beskrevet over, varierer oppløsningenes pH mellom 7 og 8. Molariteten for Solu-Cortef 100 mg vil være 0,36 M og molariteten for Solu-Cortef 250 mg vil være 0,57 M (Isotonisk saltvann = 0,28 M).
Ferdigblandet oppløsning er holdbar i 24 timer ved høyst 25ºC.
Bruk til barn
Preparatet inneholder konserveringsmiddelet benzylalkohol, som er assosiert med alvorlige bivirkninger, inkludert pusteproblemer (”gasping syndrom”), som kan være dødelig hos premature og nyfødte. Normale terapeutiske doser av dette legemidlet vil vanligvis inneholde et vesentlig lavere benzylalkoholinnhold enn det som er rapportert i forbindelse med ”gasping syndrom”. Det er imidlertid ikke kjent hva som er laveste grense for toksisitet av benzylalkohol. Risiko for toksisitet av benzylalkohol avhenger av administrert mengde og leverens kapasitet til avgiftning.
Premature barn og barn med lav fødselsvekt har større risiko for å utvikle toksisitet. Benzylalkohol kan gi toksiske og anafylaktiske reaksjoner hos nyfødte og barn inntil 3 år.
Preparatet er kontraindisert hos nyfødte og for tidlig fødte barn. For mer informasjon om bruk til barn, se avsnitt 2 og 3 i pakningsvedlegget.
Påfølgende informasjon er beregnet for personer som skal administrere Solu-Cortef intramuskulært.
Tilberedning:
Solu-Cortef finnes i et tokammerhetteglass hvor det øvre kammeret inneholder oppløsningsvæske og det nedre kammeret inneholder pulver. Hetteglasset har en gul plasthette, en separasjonskork og en gummimembran.
Mangler tekstalternativ for bilde
1. Start med å vaske hendene.
2. Trykk plasthetten hardt ned slik at oppløsningsvæsken renner ned i nedre kammer av hetteglasset sammen med separasjonskorken.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Rist hetteglasset til innholdet er oppløst. Oppløsningen vil først være litt grumsete, men klarner deretter. Dersom oppløsningen er uklar eller inneholder partikler etter blanding, skal legemidlet kastes.
4. Ta av den lille delen av plasthetten som dekker gummiproppen.
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Desinfisér gummiproppen.
Mangler tekstalternativ for bilde
6. Sett sprøytespissen på sprøyten.
Mangler tekstalternativ for bilde
7. Stikk nålen inn vinkelrett mot midten av gummiproppen til nålespissen kommer til syne i hetteglasset.
Mangler tekstalternativ for bilde
8. Vend hetteglasset og trekk opp ønsket dose.
Mangler tekstalternativ for bilde
9. Bytt til injeksjonsnål og knips bort eventuelle luftbobler i injeksjonsvæsken, eller trykk ut overskudd av luft.
Mangler tekstalternativ for bilde
10. Sprøyten er klar til injisering.
11. Rengjør huden der injiseringen skal skje.
Mangler tekstalternativ for bilde
12. Hold sprøyten godt mellom fingrene og stikk den to tredjedeler inn i muskelen.
Mangler tekstalternativ for bilde
13. Trykk injeksjonsvæsken inn i muskelen til sprøyten er tom. Dette tar ca. 10 sekunder
Mangler tekstalternativ for bilde
14. Trekk ut sprøyten og press en bomullsdott på injeksjonsstedet i noen sekunder. Kast sprøyten i en egnet avfallsbeholder.
Mangler tekstalternativ for bilde
Detaljert og oppdatert informasjon, inkludert en instruksjonsfilm som viser hvordan du klargjør den todelte flasken første gang du skal bruke Solu-Cortef, finner du ved å skanne QR-koden med en smarttelefon. Tilsvarende informasjon er også tilgjengelig via følgende adresse: https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pas-solu-cortef-pfizer-564009

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

alkalose (baseose): Forstyrrelse i kroppens syre-basebalanse. En redusert hydrogenionkonsentrasjon fører til at blodets pH (surhetsgrad) stiger over 7,45.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

binyrebarksvikt: Tilstand der utskillelsen av steroidhormoner fra binyrebarken er for lav i forhold til kroppens behov.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

divertikulitt (betennelse i divertikler): Betennelse i vevet rundt en divertikkel.

dyslipidemi: Ugunstig sammensetning av blodlipidene. Blodlipider består av HDL, LDL og triglyserider. HDL er det "gode kolesterolet". LDL og triglyserider er ikke like bra for kroppen, og det fins derfor retningslinjer for behandling ved et bestemt nivå. Ved dyslipidemi kan totalkolesterolverdien være normal, mens fordelingen mellom godt og dårlig kolesterol er i ubalanse.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

meslinger (morbilli): Barnesykdom som skyldes infeksjon med morbilli-virus. I dag er de fleste vaksinert med MMR-vaksine, og meslinger er derfor en sjelden sykdom i Norge.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.

Solu-Cortef Pfizer