Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

SmofKabiven extra Nitrogen infusjonsvæske, emulsjon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva SmofKabiven extra Nitrogen er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du får SmofKabiven extra Nitrogen
 3. Hvordan SmofKabiven extra Nitrogen brukes
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan SmofKabiven extra Nitrogen oppbevares
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva SmofKabiven extra Nitrogen er og hva det brukes mot
SmofKabiven extra Nitrogen er en emulsjon som settes i blodbanen med drypp (intravenøs infusjon). Det inneholder aminosyrer (som brukes til å lage proteiner), glukose (karbohydrater), lipider (fett) og salter (elektrolytter) i en plastpose og kan gis til voksne og barn fra og med 2 år.
Helsepersonell vil gi deg SmofKabiven extra Nitrogen når næringstilførsel på andre måter er utilstrekkelig eller ikke har fungert.
 
2. Hva du må vite før du får SmofKabiven extra Nitrogen
Bruk ikke SmofKabiven extra Nitrogen
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor virkestoffene eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du er allergisk mot fisk eller egg
 • dersom du er allergisk mot peanøtter eller soya skal du ikke bruke dette legemidlet. SmofKabiven extra Nitrogen inneholder soyaolje
 • dersom du har for mye fettstoffer i blodet (hyperlipidemi)
 • dersom du har alvorlig leversykdom
 • dersom du har problemer med blodets levring (koagulasjonsforstyrrelser)
 • dersom kroppen har problemer med å bruke aminosyrer
 • dersom du har alvorlig nyresykdom uten tilgang til dialyse
 • dersom du er i akutt sjokk
 • dersom du har for mye sukker i blodet (hyperglykemi) og dette er dårlig kontrollert
 • dersom du har for høye blodnivåer av saltene (elektrolyttene) som inngår i SmofKabiven extra Nitrogen
 • dersom du har væske i lungene (akutt lungeødem)
 • dersom du har for mye væske i kroppen (overhydrering)
 • dersom du har ubehandlet hjertesvikt
 • dersom du har en spesiell feil i blodets levringssystem (hemofagocytotisk syndrom)
 • dersom du har en ustabil tilstand, for eksempel etter alvorlig skade, ved ukontrollert diabetes, akutt hjerteinfarkt, slag, blodpropp, metabolsk acidose (forstyrrelse som gir for mye syre i blodet), alvorlig infeksjon (blodforgiftning), koma eller dersom du har væskemangel (hypoton dehydrering)
 • til nyfødte eller barn under 2 år
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker SmofKabiven extra Nitrogen hvis du har:
 • nyreproblemer
 • diabetes mellitus
 • pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen)
 • leverproblemer
 • hypotyreose (lavt stoffskifte)
 • blodforgiftning (alvorlig infeksjon)
Hvis du under infusjonen får feber, utslett, hevelser, pustevansker, frysninger, svetting, kvalme eller oppkast, si straks fra til helsepersonellet. Disse symptomene kan være forårsaket av en allergisk reaksjon eller at du har fått for mye av legemidlet.
Legen kan ha behov for å ta regelmessige blodprøver av deg for å kontrollere leverfunksjonen og andre blodverdier.
Barn og ungdom
SmofKabiven extra Nitrogen skal ikke brukes til nyfødte eller barn under 2 år.
SmofKabiven extra Nitrogen kan gis til barn og ungdom fra 2 til 16/18 år.
Andre legemidler og SmofKabiven extra Nitrogen
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Det foreligger ingen data på bruk av SmofKabiven extra Nitrogen under graviditet og amming. SmofKabiven extra Nitrogen bør derfor bare gis til gravide eller ammende kvinner hvis legen mener det er nødvendig. Noen ganger kan legen vurdere å bruke SmofKabiven extra Nitrogen under graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Bilkjøring og bruk av maskiner er ikke relevant, da dette legemidlet blir gitt på sykehus.
 
3. Hvordan SmofKabiven extra Nitrogen brukes
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker. Legen avgjør doseringen for deg, avhengig av din kroppsvekt og tilstand. SmofKabiven extra Nitrogen vil bli gitt til deg av helsepersonell.
Dersom du tar for mye av SmofKabiven extra Nitrogen
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det er lite sannsynlig at du vil få for mye av dette legemidlet, da SmofKabiven extra Nitrogen blir gitt til deg av helsepersonell.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer): Svak økning i kroppstemperatur.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer): Høyt nivå av leverforbindelser i blodet (plasma), manglende appetitt, kvalme, oppkast, frysninger, svimmelhet og hodepine.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer): Lavt eller høyt blodtrykk, pustevansker og hjertebank (takykardi). Overfølsomhetsreaksjoner som kan gi symptomer som hevelser, feber, blodtrykksfall, hudutslett, elveblest (forhøyede, røde områder), rødming, hodepine. Varme- og kuldefølelse. Blekhet. Lett blåfarging av lepper og hud pga. nedsatt oksygeninnhold i blodet. Smerter i nakke, rygg, skjelett, bryst og korsrygg.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan SmofKabiven extra Nitrogen oppbevares
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i overposen. Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten på posen og esken etter Utl. dato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av SmofKabiven extra Nitrogen

Virkestoffer er:

g per 1000 ml

Alanin

9,2

Arginin

7,9

Glysin

7,2

Histidin

2,0

Isoleucin

3,3

Leucin

4,8

Lysin (som acetat)

4,3

Metionin

2,8

Fenylalanin

3,3

Prolin

7,3

Serin

4,3

Taurin

0,65

Treonin

2,9

Tryptofan

1,3

Tyrosin

0,26

Valin

4,1

Kalsiumklorid (som dihydrat)

0,28

Natriumglycerofosfat (som hydrat)

2,3

Magnesiumsulfat (som heptahydrat)

0,61

Kaliumklorid

2,3

Natriumacetat (som trihydrat)

1,6

Sinksulfat (som heptahydrat)
Glukose (som monohydrat)
Soyaolje, renset
Triglyserider av middels kjedelengde
Olivenolje, renset
Fiskeolje, rik på omega-3-fettsyrer

0,0066
85
8,7
8,7
7,2
4,3

Andre innholdsstoffer er: glyserol, rensede eggfosfolipider, helracemisk α-tokoferol, natriumhydroksid (til pH-justering), natriumoleat, eddiksyre (til pH-justering), saltsyre (til pH-justering) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan SmofKabiven extra Nitrogen ser ut og innholdet i pakningen
Glukose- og aminosyreoppløsningene er klare, fargeløse eller svakt gulfarget og partikkelfrie. Lipidemulsjonen er hvit og homogen.
Pakningsstørrelser:
1 × 506 ml, 6 × 506 ml
1 × 1012 ml, 4 × 1012 ml
1 × 1518 ml, 4 × 1518 ml
1 × 2025 ml, 4 × 2025 ml
1 × 2531 ml, 3 × 2531 ml
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Fresenius Kabi Norge AS
P.O. Box 430
1753 HALDEN
Norge
Tilvirker:
Fresenius Kabi AB
SE-751 74 Uppsala
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.01.2018
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Advarsler og forsiktighetsregler
For å unngå risiko forbundet med for høy infusjonshastighet, anbefales kontinuerlig og godt kontrollert infusjon, om mulig ved bruk av infusjonspumpe.
På grunn av økt infeksjonsrisiko ved bruk av enhver sentral venetilgang, skal strenge aseptiske retningslinjer følges for å unngå enhver forurensing, spesielt ved innleggelse og bruk av kateteret.
Serumglukose, elektrolytter, osmolaritet, væskebalanse, syre-basestatus og resultater av lever- og enzymtester skal kontrolleres regelmessig.
Ved ethvert tegn eller symptom på anafylaktisk reaksjon (slik som feber, skjelving, utslett eller dyspné) skal infusjonen umiddelbart avbrytes.
På grunn av risiko for pseudoagglutinering skal SmofKabiven extra Nitrogen ikke gis samtidig med blod i samme infusjonssett.
Administrasjonsmåte
Intravenøs bruk, infusjon i sentral vene.
For å dekke totalbehovet for parenteral ernæring skal sporelementer, vitaminer og eventuelt ekstra elektrolytter (det skal også tas hensyn til elektrolyttene i SmofKabiven extra Nitrogen) tilsettes SmofKabiven extra Nitrogen, i henhold til pasientens behov.
Dosering
Voksne
Dosering:
Doseområdet på 13-31 ml SmofKabiven extra Nitrogen/kg kroppsvekt/døgn vil tilføre 0,14-0,32 g nitrogen/kg kroppsvekt/døgn (0,85-2,0 g aminosyrer/kg kroppsvekt/døgn) og 12-28 kcal/kg kroppsvekt/døgn av total energi (8-19 kcal/kg kroppsvekt/døgn av ikke-proteinenergi).
Infusjonshastighet:
Maksimal infusjonshastighet for glukose er 0,25 g/kg kroppsvekt/time, for aminosyrer 0,1 g/kg kroppsvekt/time, og for lipider 0,15 g/kg kroppsvekt/time.
Infusjonshastigheten bør ikke overstige 1,5 ml/kg kroppsvekt/time (tilsvarende 0,13 g glukose, 0,10 g aminosyrer og 0,04 g lipider/kg kroppsvekt/time). Anbefalt infusjonstid er 14-24 timer.
Maksimal døgndose:
Maksimal døgndose varierer med pasientens kliniske tilstand, og kan også endre seg fra dag til dag. Anbefalt maksimal døgndose er 31 ml/kg kroppsvekt/døgn.
Pediatrisk populasjon
Barn (2-11 år)
Dosering:
Dosen opptil 31 ml/kg kroppsvekt/døgn bør regelmessig justeres ut fra behovene til den pediatriske pasienten, som varierer mer enn hos voksne pasienter.
Infusjonshastighet:
Anbefalt maksimal infusjonshastighet er 1,8 ml/kg kroppsvekt/time (tilsvarende 0,12 g aminosyrer/kg/time, 0,15 g glukose/kg/time og 0,05 g lipider/kg/time). Ved anbefalt maksimal infusjonshastighet skal ikke infusjonstiden overstige 17 timer, med unntak av spesielle tilfeller med nøye overvåking.
Anbefalt infusjonstid er 12-24 timer.
Maksimal døgndose:
Maksimal døgndose varierer med pasientens kliniske tilstand, og kan også endre seg fra dag til dag. Anbefalt maksimal døgndose er 31 ml/kg kroppsvekt/døgn.
Ungdom (12-16/18 år)
Hos ungdom kan SmofKabiven extra Nitrogen brukes som hos voksne.
Forholdsregler for destruksjon
Skal ikke brukes hvis emballasjen er skadet.
Innholdet skal bare brukes hvis aminosyre- og glukoseoppløsningene er klare og fargeløse eller svakt gule, og lipidemulsjonen er hvit og homogen. Innholdet i de tre separate kamrene må blandes før bruk, og før tilsetninger gjøres via tilsetningsporten.
Etter at forseglingssveisene er brutt, skal posen vendes flere ganger for å sikre en homogen blanding uten tegn til atskilte væskefaser.
Kun til engangsbruk. Etter avsluttet infusjon skal eventuelle rester av legemidlet kastes.
Forlikelighet
Forlikelighetssdata er tilgjengelig for legemidlene Dipeptiven, Addaven, Vitalipid Adult og Soluvit (frysetørket) i bestemte mengder, og for generika av elektrolytter i bestemte konsentrasjoner. Når elektrolytter tilsettes, skal det tas hensyn til mengden elektrolytter som allerede er i posen for å tilfredsstille pasientens kliniske behov. Data utarbeidet for tilsetninger til den aktiverte posen er oppsummert i tabellen nedenfor:

 

Maksimal mengde innholdsstoffer totalt

SmofKabiven extra Nitrogen posestørrelse

1012 ml, 1518 ml, 2025 ml og 2531 ml

506 ml

Tilsetning

Volum

Dipeptiven

0-300 ml

0-150 ml

Addaven

0-20 ml

0-10 ml

Soluvit N (frysetørket)

0-2 hetteglass

0-1 hetteglass

Vitalipid N Adult

0-20 ml

0-10 ml

 

Konsentrasjon

Natrium

0-150 mmol/liter

0-150 mmol/liter

Kalium

0-150 mmol/liter

0-150 mmol/liter

Kalsium

0-5 mmol/liter

0-5 mmol/liter

Magnesium

0-5 mmol/liter

0-5 mmol/liter

Fosfat (Addiphos) ELLER
Fosfat (Glycophos)

0-15 mmol/liter
0-30 mmol/liter

0-15 mmol/liter
0-30 mmol/liter

Sink

0-0,2 mmol/liter

0-0,2 mmol/liter

Selen

0-2 mikromol/liter

0-2 mikromol/liter

Merk: Denne tabellen er ment for å indikere forlikelighet. Det er ikke en doseringsveiledning.
Tilsetninger skal utføres aseptisk.
Holdbarhet etter blanding
Kjemisk og fysisk stabilitet av blandet trekammerpose er vist i 36 timer ved 25ºC. Av mikrobiologiske hensyn bør produktet brukes umiddelbart. Dersom produktet ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstiden og -forholdene før anvendelse brukerens ansvar. Oppbevaringstiden bør normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8ºC.
Holdbarhet etter blanding med tilsetninger
Av mikrobiologiske hensyn bør produktet anvendes umiddelbart etter at tilsetninger er gjort. Dersom produktet ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstiden og -forholdene brukerens ansvar. Oppbevaringstiden bør normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8ºC.
Bruksanvisning for SmofKabiven extra NitrogenPosen
506 ml, 1012 ml, 1518 ml, 2025 ml, 2531 ml
Mangler tekstalternativ for bilde
 1. Bruddanvisning på overposen
 2. Håndtak
 3. Hull til oppheng av posen
 4. Brytbare forseglinger
 5. Blindport (kun brukt under produksjon)
 6. Tilsetningsport
 7. Infusjonsport
 8. Oksygenabsorbator
1. Fjerning av overposen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • For å fjerne overposen, hold posen horisontalt og åpne ved å ta tak i et hjørne og dra langs bruddanvisningen i posens øvre kant med porter (A).
 • Riv så opp langsiden, trekk overposen av og kast den sammen med oksygenabsorbatoren (B).
2. Blanding
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Legg posen på et flatt underlag.
 • Rull posen stramt sammen fra siden med håndtak mot portene, først med høyre hånd og så ved bruk av et vedvarende trykk med venstre hånd, inntil de vertikale forseglingene brytes. De vertikale forseglingene brytes ved hjelp av væsketrykket. Forseglingene kan også åpnes før overposen er fjernet.
Merk: Væskene blandes lett selv om den vannrette forseglingen forblir lukket.
506 ml, 1012 ml, 1518 ml, 2025 ml, 2531 ml
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Bland innholdet i de tre kamrene ved å vende posen tre ganger inntil komponentene er godt blandet.
3. Klargjøring for tilsetning og infusjon
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Legg posen på et flatt underlag igjen. Kort tid før injisering av tilsetninger brytes forseglingen på den hvite tilsetningsporten (A).
Merk: Membranen i tilsetningsporten er steril.
 • Hold i tilsetningsporten ved overgangen til posen, stikk inn kanylen i portens sentrum og injiser tilsetningene (med kjent forlikelighet) (B).
 • Bland grundig mellom hver tilsetning ved å vende posen tre ganger. Bruk sprøyter med kanyledimensjon 18-23 gauge og maks. 40 mm lengde.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Kort tid før tilkobling av infusjonssettet, brytes forseglingen på den blå infusjonsporten (A).
Merk: Membranen i infusjonsporten er steril.
 • Bruk et ikke-ventilert infusjonssett eller steng luftinntaket på et ventilert sett.
 • Hold i infusjonsporten ved overgangen til posen.
 • Press spissen inn gjennom infusjonsporten. Hele spissen må føres inn for å sikre at infusjonssettet er riktig tilkoblet (B).
Merk: Innsiden av infusjonsporten er steril.
4. Opphenging av posen
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Heng opp posen gjennom hullet under håndtaket.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

glukoseoppløsning (dekstroseoppløsning): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hyperlipidemi (hyperlipemi): Hyperlipidemi betyr et kontinuerlig høyt fettinnhold i blodet. Forhøyede nivåer av fettstoffer i blodet øker risikoen for hjerte-karsykdommer.

hypotyreose (hypotyreoidisme, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

koagulasjonsforstyrrelse (koagulopati): Forstyrrelse i blodets koagulasjon (levring). Mens mangel på koagulasjonsfaktorer gir blødningstendens, vil mangel på koagulasjonshemmere gi blodpropptendens.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.