Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Skinoren 20 % krem

azelainsyre

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Skinoren krem er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Skinoren krem
 3. Hvordan du bruker Skinoren krem
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Skinoren krem
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Skinoren krem er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Skinoren krem inneholder azelainsyre som hindrer vekst av de bakterier som er aktive ved forekomst av akne og dannelsen av akne-fremmende fettsyrer.
Skinoren krem brukes til behandling av mild til moderat akne (kviser) i ansiktet.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Skinoren krem
Bruk ikke Skinoren krem
 • dersom du er allergisk overfor azelainsyre eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Skinoren krem.
 • Skinoren krem er kun til utvortes bruk.
 • Unngå kontakt med øyne, munn og andre slimhinner.
 • Skulle allikevel kremen komme i kontakt med øyne, munn og/eller andre slimhinner, bør du vaske med store mengder vann. Dersom øyeirritasjonen vedvarer, bør du kontakte lege.
 • Vask hendene etter hver gang du har brukt Skinoren krem.
 • Hos noen pasienter med astma behandlet med azelainsyre, er det i sjeldne tilfeller sett forverring av astmasymptomer.
Andre legemidler og Skinoren krem
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er liten erfaring med bruk av Skinoren krem under graviditet.
Spedbarn må ikke komme i kontakt med behandlet hud/bryst.
Kjøring og bruk av maskiner
Skinoren påvirker ikke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Skinoren krem inneholder benzosyre og propylenglykol
Benzosyre er lett irriterende for hud, øyne og slimhinner. Propylenglykol kan forårsake hudirritasjon.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Skinoren krem
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Skinoren krem er kun til utvortes bruk (på huden).
Før Skinoren krem påsmøres skal huden rengjøres grundig med vann eller eventuelt med et mildt hudrensemiddel.
Ved vanlig dosering påføres Skinoren krem på de angrepne hudområdene to ganger daglig (morgen og kveld). Kremen skal masseres forsiktig inn i huden.
Dersom huden blir veldig irritert, kan doseringen endres. Du kan anvende mindre Skinoren krem eller redusere påføringen til én gang daglig inntil irritasjonen opphører. Du kan eventuelt avbryte behandlingen midlertidig i noen dager, eller avbryte behandlingen helt.
Det er viktig at Skinoren krem benyttes regelmessig i løpet av behandlingsperioden. Behandlingstiden varierer fra person til person og avhenger av hvor alvorlig hudlidelsen er.
Vanligvis vil en tydelig forbedring være synlig etter ca. fire uker, men for å oppnå best mulig resultat bør behandlingen fortsette uten avbrudd over flere måneder avhengig av hvor godt du reagerer på behandlingen. Du kan bruke Skinoren krem i opptil et år.
Dersom du ikke er bedre etter én måned eller du opplever en forverring av aknen, bør behandlingen med Skinoren krem avsluttes.
Hvis du mener at virkningen av Skinoren krem er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Bruk av Skinoren krem hos barn og ungdom
Det er ikke nødvendig å justere dosen ved bruk av Skinoren krem til barn mellom 12 og 18 år. Effekt og sikkerhet av Skinoren krem for barn under 12 år er ikke fastslått.
Dersom du tar for mye av Skinoren krem:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Skinoren krem forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger har vært rapportert:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere):
Brennende følelse, kløe og rødhet på påføringsstedet.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 brukere):
Hudavskalling, smerter, tørr hud, misfarging og irritasjon på påføringsstedet.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere):
Seboré (overproduksjon i talgkjertlene), akne, lyse flekker i huden (avpigmentering), eller stikking, hudbetennelse, ubehag i huden eller hevelse i huden på påføringsstedet.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere):
Forverring av astma, betennelse i leppe/munnvik (keilitt), utslett, blemmer, eksem, varmefølelse eller sår på påføringsstedet, eller allergisk reaksjon på noen av innholdsstoffene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Skinoren krem
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på tuben etter ”Utl. dato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Etter åpning er produktet holdbart i 6 måneder.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
Sammensetning av Skinoren krem
 • Virkestoff er azelainsyre 200 mg per gram krem.
 • Andre innholdsstoffer er propylenglykol, Cutina CBS, Arlatone 983 S, cetearyloktanoat, glyserol 85 %, benzosyre (E 210) og renset vann.
Hvordan Skinoren krem ser ut og innholdet i pakningen
Skinoren krem er en hvit, ugjennomsiktig krem. Tube av 30 g og 50 g.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Bayer AB
Box 606
SE-169 26 Solna
Sverige
Tilvirker
Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.
Via E. Schering 21
I-20090 Segrate
Milano
Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 21.04.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

seboré: Økt utskillelse av talg fra hudens talgkjertler. Hvis det dannes tørre flak blir det flass.