Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Simplex øyesalve

Flytende Parafin

Gul vaselin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Simplex øyesalve brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Simplex øyesalve er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Simplex øyesalve
 3. Hvordan du bruker Simplex øyesalve
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Simplex øyesalve
 6. Ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Simplex øyesalve er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Simplex øyesalve er en nøytral og smørende øyesalve som beskytter hornhinnen mot uttørring ved sårt eller tørt øye og ved en tilstand der øyet ikke kan lukkes (lagoftalmus).
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Simplex øyesalve
Bruk ikke Simplex øyesalve
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor innholdsstoffene i Simplex øyesalve.
 • ved samtidig bruk av kontaktlinser.
Bruk av andre legemidler sammen med Simplex øyesalve
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller har nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Simplex øyesalve kan brukes ved graviditet og amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Simplex øyesalve påvirker normalt ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner, men forsiktighet tilrådes dersom øyet er svært tilsløret.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Simplex øyesalve
Bruk alltid Simplex øyesalve slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering: Litt salve smøres på øyelokkranden og øyelokket eller i øyet.
Dersom du tar for mye Simplex øyesalve
Simplex øyesalve inneholder ikke farmakologisk aktivt stoff. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Salven slører synet.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Simplex øyesalve
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Simplex øyesalve etter utløpsdatoen som er angitt på emballasjen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Åpnet tube bør ikke brukes mer enn i 4 uker blant annet på grunn av fare for bakterievekst i øyesalven.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendige lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Simplex øyesalveMikstur:
Virkestoff er: Flytende parafin 200 mg, vaselin 800 mg.
Hjelpestoffer er: ingen hjelpestoffer.
Hvordan Simplex øyesalve ser ut og innholdet i pakningen
Tube (aluminium) 5 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island
Tilvirker:
Tubilux Pharma S.p.A.
Via Costarica 20/22
0071 Pomezia (RM)
Italia
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 26.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

lagoftalmus (åpentstående øye): Tilstand hvor øyet ikke kan lukkes.