Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Seroquel Depot 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg og 400 mg depottabletter

kvetiapin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Seroquel Depot er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Seroquel Depot
 3. Hvordan du bruker Seroquel Depot
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Seroquel Depot
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Seroquel Depot er og hva det brukes mot
Seroquel Depot inneholder virkestoffet kvetiapin. Seroquel Depot tilhører en gruppe legemidler som kalles antipsykotika. Seroquel Depot kan brukes til å behandle forskjellige sykdommer, som for eksempel:
 • Bipolar depresjon og depressive episoder ved unipolar depresjon: du kan føle deg trist eller deprimert, eller du kan oppleve skyldfølelse, manglende energi, mister matlysten eller ikke får sove.
 • Mani: du kan føle deg svært oppglødd, oppstemt, opphisset, entusiastisk eller hyperaktiv, eller du har dårlig vurderingsevne, inkludert at du har forstyrrende eller aggressiv oppførsel.
 • Schizofreni: du kan se, høre eller føle ting som ikke er der, tro ting som ikke er sant eller føle uvanlig mistenksomhet, angst, forvirring, skyld, anspenthet eller depresjon.
Når Seroquel Depot forskrives som behandling av depressive episoder ved unipolar depresjon, skal det tas i tillegg til en annen medisin mot denne sykdommen.
Legen din kan fortsette å forskrive Seroquel Depot selv om du føler deg bedre.
 
2. Hva du må vite før du bruker Seroquel Depot
Bruk ikke Seroquel Depot:
 • dersom du er allergisk overfor kvetiapin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du bruker noen av de følgende legemidlene:
  • enkelte medisiner mot HIV
  • azolpreparater (mot soppinfeksjoner)
  • erytromycin eller klaritromycin (mot infeksjoner)
  • nefazodon (mot depresjon).
Dersom du er usikker, snakk med lege eller apotek før du tar Seroquel Depot.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Seroquel Depot:
 • dersom du eller noen i familien din har eller har hatt hjerteproblemer, for eksempel hjerterytmeproblemer, svekket hjertemuskel eller betennelse i hjertet, eller hvis du tar medisiner som kan virke inn på måten hjertet slår på.
 • dersom du har lavt blodtrykk.
 • dersom du har hatt et slag, spesielt dersom du er eldre.
 • dersom du har leverproblemer.
 • dersom du noen gang har hatt krampeanfall.
 • dersom du har diabetes eller har økt risiko for å få diabetes. Hvis du har det, kan legen din sjekke blodsukkeret ditt når du behandles med Seroquel Depot.
 • dersom du vet at du tidligere har hatt lavt nivå av hvite blodlegemer (som eventuelt har vært forårsaket av andre medisiner).
 • dersom du er en eldre person med demens (sviktende hjernefunksjon). I så fall bør du ikke ta Seroquel Depot fordi den gruppen medisiner som Seroquel Depot tilhører, kan øke risikoen for slag, eller i enkelte tilfeller faren for dødsfall, hos eldre mennesker med demens.
 • dersom du er en eldre person med Parkinsons sykdom/parkinsonisme
 • dersom du eller noen andre i din familie har hatt blodpropp, ettersom lignende medisiner har blitt assosiert med dannelse av blodpropper.
 • dersom du har eller har hatt en tilstand der du slutter å puste i korte perioder i løpet av den normale nattesøvnen (kalt søvnapné) og tar medisiner som roer ned den normale hjerneaktiviteten (beroligende medisiner).
 • dersom du har eller har hatt en tilstand der du ikke klarer å tømme blæren din fullstendig (urinretensjon), har en forstørret prostata, en tilstopping i tarmene dine eller økt trykk inne i øyet. Disse tilstandene kan skyldes medisiner (kalt “antikolinergika”) som påvirker måten nervecellene virker på, slik at visse medisinske tilstander kan behandles.
 • dersom du har misbrukt alkohol eller narkotika
Gi straks legen din beskjed dersom du opplever noe av det følgende etter at du har tatt Seroquel Depot:
 • en kombinasjon av feber, alvorlig muskelstivhet, svetting eller nedsatt bevissthet (en sykdom som heter “malignt nevroleptikasyndrom”). Det kan bli nødvendig med øyeblikkelig legebehandling.
 • ukontrollerte bevegelser, i hovedsak i ansiktet eller tungen.
 • svimmelhet eller en sterk følelse av å være søvnig. Dette kan føre til økt risiko for skade ved uhell (fall) hos eldre pasienter.
 • krampeanfall
 • langvarig og smertefull ereksjon (priapisme).
Denne typen legemiddel kan forårsake slike tilstander.
Fortell legen din så snart som mulig dersom du har:
 • feber, influensalignende symptomer, sår hals eller en annen infeksjon, da dette kan skyldes et svært lavt antall hvite blodlegemer, som kan kreve at Seroquel Depot må stoppes og/eller at behandling må iverksettes.
 • forstoppelse sammen med vedvarende smerter i magen, eller forstoppelse hvor behandling ikke har fungert, siden dette kan føre til en mer alvorlig tilstopping av tarmen.
 • Selvmordstanker og forverring av din depresjon
Dersom du er deprimert, kan du noen ganger ha tanker om å skade deg selv eller begå selvmord. Disse tankene kan øke når du begynner behandlingen fordi det tar litt tid før denne medisinen begynner å virke. Vanligvis tar det ca. to uker, men noen ganger lengre tid før medisinen virker. Slike tanker kan også øke hvis du plutselig slutter å ta medisinen. Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten dersom du er en ung voksen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelaterte tanker og/eller selvmordsrelatert adferd hos voksne under 25 år som lider av depresjon.
Dersom du på noe tidspunkt har tanker om å skade deg selv eller begå selvmord, må du kontakte legen din eller et sykehus øyeblikkelig. Det kan være nyttig for deg å fortelle en slektning eller en nær venn at du er deprimert og å be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem si fra til deg dersom de tror at din depresjon er blitt verre, eller om de er bekymret for endringer i oppførselen din.
Alvorlige hudbivirkninger (SCARs)
Svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudbivirkninger, som kan være livstruende eller dødelige, har vært rapportert ved behandling med dette legemidlet. Disse har vanligvis vist seg som:
 • Stevens-Johnson syndrom (SJS), et utbredt utslett med blemmedannelse og avskalling av huden, spesielt rundt munn, nese, øyne og kjønnsorganer.
 • Toksisk epidermal nekrolyse (TEN), en mer alvorlig form som fører til utbredt avskalling av huden.
 • Legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), som gir influensalignende symptomer med utslett, feber, hovne kjertler og unormale blodprøveresultater (inkludert økte nivåer av hvite blodceller (eosinofili) og leverenzymer).
Dersom du utvikler disse symptomene, skal du slutte å ta Seroquel Depot og kontakte lege eller oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart.
Vektøkning
Det er sett vektøkning hos pasienter som tar Seroquel Depot. Både du og legen din bør kontrollere vekten din regelmessig.
Barn og ungdom
Seroquel Depot skal ikke brukes hos barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Seroquel Depot
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Bruk ikke Seroquel Depot dersom du bruker noen av følgende medisiner:
 • Enkelte medisiner mot HIV.
 • Azolpreparater (mot soppinfeksjoner).
 • Erytromycin eller klaritromycin (mot infeksjoner).
 • Nefazodon (mot depresjon).
Fortell legen din det dersom du tar noen av følgende medisiner:
 • Epilepsimedisin (f. eks. fenytoin eller karbamazepin).
 • Medisiner mot høyt blodtrykk.
 • Barbiturater (for søvnvansker).
 • Tioridazin eller litium (andre legemidler mot psykose).
 • Medisiner som virker inn på hvordan hjertet slår, for eksempel legemidler som kan forårsake en ubalanse i elektrolytter (lavt nivå av kalium eller magnesium) slik som diuretika (vanndrivende piller) eller visse antibiotika (legemidler mot infeksjoner).
 • Legemidler som kan føre til forstoppelse.
 • Medisiner (kalt “antikolinergika”) som påvirker måten nervecellene virker på, slik at visse medisinske tilstander kan behandles.
Snakk med legen din før du slutter å ta noen av dine legemidler.
Effekt på screening av legemidler i urin
Dersom urinen din skal screenes for legemidler, så vil inntak av Seroquel kunne gi positive resultater for metadon eller visse legemidler for depresjon som kalles trisykliske antidepressiva (TCA) når visse tester benyttes selv om du ikke tar metadon eller TCA. Dersom dette skjer, kan det tas en mer spesifikk test.
Inntak av Seroquel Depot sammen med mat, drikke og alkohol
 • Seroquel Depot kan påvirkes av mat, og du bør derfor ta tablettene dine minst én time før måltid eller før sengetid.
 • Vær forsiktig med alkohol siden kombinasjonen av Seroquel Depot og alkohol kan gjøre deg søvnig.
 • Drikk ikke grapefruktjuice når du tar Seroquel Depot. Det kan påvirke hvordan legemidlet virker.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Du bør ikke bruke Seroquel Depot under graviditet hvis ikke dette har blitt diskutert med legen din. Seroquel Depot bør ikke brukes under amming.
De følgende symptomene, som kan være abstinenssymptomer, kan forekomme hos nyfødte barn når mødrene har brukt Seroquel Depot i det siste trimester (de siste tre månedene av graviditeten): skjelvinger, muskelstivhet og/eller svakhet, søvnighet, uro, pustevansker og problemer med å ta til seg mat. Dersom barnet ditt utvikler noen av disse symptomene, kan det være nødvendig å kontakte legen din.
Kjøring og bruk av maskiner
Seroquel Depot kan gjøre at du føler deg søvnig. Kjør ikke bil eller betjen maskiner før du vet hvordan du reagerer på behandlingen.
Seroquel Depot inneholder laktose
Dette legemidlet inneholder laktose som er en type sukker. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Seroquel Depot inneholder natrium.
Seroquel Depot 50 mg tabletter med forlenget frisetting og Seroquel Depot 150 mg tabletter med forlenget frisetting inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfrie”.
Seroquel Depot 300 mg tabletter med forlenget frisetting og Seroquel Depot 400 mg tabletter med forlenget frisetting inneholder 27 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver tablett. Dette tilsvarer 1,35 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
 
3. Hvordan du bruker Seroquel Depot
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen din vil bestemme startdosen. Vedlikeholdsdosen (daglig dose) vil avhenge av sykdommen du har og ditt behov, men vil vanligvis være mellom 150 mg og 800 mg.
 • Tablettene dine tas én gang daglig.
 • Ikke del, tygg eller knus tablettene.
 • Svelg tablettene hele med et glass vann.
 • Ta tablettene utenom måltid (minst én time før måltid eller ved sengetid, legen din vil fortelle deg hva som passer best).
 • Drikk ikke grapefruktjuice når du tar Seroquel Depot. Det kan påvirke hvordan legemidlet virker.
 • Avslutt ikke behandlingen selv om du føler deg bedre, med mindre legen har bedt deg om det.
Leverproblemer
Hvis du har leverproblemer, kan det hende at legen vil endre dosen.
Eldre personer
Hvis du er eldre, kan det hende at legen vil endre dosen.
Bruk hos barn og ungdom
Seroquel Depot bør ikke brukes av barn og ungdom under 18 år.
Dersom du tar for mye av Seroquel Depot
Dersom du tar mer Seroquel Depot enn legen har forskrevet, kan det være at du vil føle deg søvnig og/eller svimmel, og oppleve unormale hjerteslag. Kontakt lege eller nærmeste sykehus umiddelbart. Ta med deg Seroquel Depot tablettene.
Dersom du har glemt å ta Seroquel Depot
Hvis du glemmer en dose, så ta dosen så snart du kan. Dersom det nærmer seg tidspunktet for neste dose, vent til da. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Seroquel Depot
Dersom du brått avbryter behandlingen med Seroquel Depot kan du oppleve problemer med å sove (søvnløshet), du kan føle deg uvel (kvalm), eller du kan oppleve hodepine, diaré, oppkast, svimmelhet eller irritabilitet. Det kan hende at legen din foreslår at du reduserer dosen gradvis før du avslutter behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige: kan påvirke flere enn 1 av 10 personer
 • Svimmelhet (kan føre til at du faller), hodepine, munntørrhet.
 • Søvnighet (dette kan forsvinne etterhvert som du fortsetter å ta Seroquel Depot) (som kan føre til at du faller).
 • Symptomer ved avbrutt behandling (symptomer som kan oppstå når du slutter å ta Seroquel Depot) omfatter problemer med å sove (søvnløshet), kvalme, hodepine, diaré, oppkast, svimmelhet eller irritabilitet. Gradvis nedtrapping i en periode på minst 1 til 2 uker er tilrådelig.
 • Vektøkning.
 • Unormale muskelbevegelser. Dette omfatter vanskeligheter med å starte muskelbevegelser, risting, rastløshetsfølelse eller muskelstivhet uten smerte.
 • Endringer i mengden av enkelte fettstoffer (triglyserider og totalkolesterol).
Vanlige: kan påvirke inntil 1 av 10 personer
 • Rask hjerterytme.
 • En følelse av at hjertet banker veldig hardt, fort eller hopper over slag.
 • Forstoppelse, urolig mage, fordøyelsesproblemer.
 • Svakhetsfølelse.
 • Hevelser i armer eller bein.
 • Lavt blodtrykk når du reiser deg. Dette kan medføre svimmelhet eller du kan besvime (kan føre til at du faller).
 • Økt nivå av sukker i blodet.
 • Sløret syn.
 • Unormale drømmer og mareritt.
 • Sterkere sultfølelse.
 • Irritasjon.
 • Tale- og språkforstyrrelser.
 • Selvmordstanker og forverret depresjon.
 • Kortpustethet.
 • Oppkast (hovedsakelig hos eldre).
 • Feber.
 • Endringer i mengden tyroideahormoner i blodet.
 • Reduksjon i antall av enkelte typer blodceller.
 • Økning i mengde leverenzymer målt i blodet.
 • Økning i mengden av hormonet prolaktin i blodet. Prolaktinøkning kan i sjeldne tilfeller føre til følgende:
  • Opphovning av brystene og uventet melkeproduksjon hos menn og kvinner.
  • Uregelmessig eller uteblitt menstruasjon hos kvinner.
Mindre vanlige: kan påvirke inntil 1 av 100 personer
 • Anfall eller kramper.
 • Allergiske reaksjoner som kan inkludere kuler og hevelser i huden, samt hevelser rundt munnen.
 • Ubehagelig følelse i beina (også kalt restless-legs syndrom).
 • Svelgevansker.
 • Ukontrollerte bevegelser, i hovedsak i ansiktet og tungen.
 • Seksualproblemer.
 • Diabetes.
 • Endring i hjertets elektriske aktivitet sett på EKG (forlenget QT-intervall).
 • En hjerterytme som er langsommere enn normalt, som kan oppstå ved behandlingsstart og som kan forbindes med lavt blodtrykk og besvimelse.
 • Vanskeligheter med å urinere.
 • Besvimelse (som kan føre til at du faller).
 • Tett nese.
 • Reduksjon i antall røde blodceller.
 • Reduksjon i mengde natrium i blodet.
 • Forverring av pre-eksisterende diabetes.
Sjeldne: kan påvirke inntil 1 av 1000 personer
 • En kombinasjon av feber, svetting, stive muskler, sterk søvnighet eller besvimelse (en lidelse som kalles "malignt nevroleptikasyndrom").
 • Gulfarging av hud og øyne (gulsott).
 • Leverbetennelse (hepatitt).
 • Langvarig og smertefull ereksjon (priapisme).
 • Opphovning av brystene og uventet melkeproduksjon (galaktore).
 • Menstruasjonsforstyrrelse.
 • Blodpropper i venene, spesielt i bena (symptomer som hovenhet, smerte og rødhet), som kan føres videre til lungene og forårsake brystsmerter og pusteproblemer. Om du får slike symptomer, må du oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart.
 • Du går i søvne, snakker i søvne eller gjør andre ting mens du sover.
 • Redusert kroppstemperatur (hypotermi).
 • Betennelse i bukspyttkjertelen.
 • En tilstand (kalt ”metabolsk syndrom”) der du kan ha en kombinasjon av 3 eller flere av følgende: økt mengde fett rundt magen, reduksjon i “godt kolesterol” (HDL-C), en økning i en type fett i blodet, kalt triglyserider, høyt blodtrykk og en økning i blodsukkeret.
 • Kombinasjon av feber, influensalignende symptomer, sår hals eller annen infeksjon, med et svært lavt antall hvite blodlegemer, en tilstand som kalles agranulocytose.
 • Blokkering av tarmen.
 • Økt blodkreatinfosfokinase (en substans fra musklene).
Svært sjeldne: kan påvirke inntil 1 av 10 000 personer
 • Kraftig utslett, blemmer eller røde flekker på huden.
 • Alvorlig allergisk reaksjon (kalt anafylaksi) som kan medføre pustevansker eller sjokk.
 • Rask hevelse i huden, vanligvis rundt øyne, lepper eller tunge (angioødem).
 • En alvorlig blæredannende tilstand i huden, munnen, øynene og kjønnsorganene (Stevens-Johnson syndrom). Se avsnitt 2.
 • Uhensiktsmessig utskillelse av et hormon som kontrollerer urinvolum.
 • Nedbrytning av muskelfibre og smerte i musklene (rabdomyolyse).
Ikke kjent: frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data
 • Hudutslett med uregelmessige røde flekker (erythema multiforme).
 • Alvorlig plutselig allergisk reaksjon med symptomer som feber og blemmer på huden og avskalling av hud (toksisk epidermal nekrolyse). Se avsnitt 2.
 • Legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), som gir influensalignende symptomer med utslett, feber, hovne kjertler og unormale blodprøveresultater (inkludert økte nivåer av hvite blodceller (eosinofili) og leverenzymer). Se avsnitt 2.
 • Abstinenssymptomer kan forekomme hos nyfødte barn når mødre har brukt Seroquel Depot i løpet av graviditeten.
 • Slag.
Den gruppen av legemidler som Seroquel Depot tilhører, kan forårsake hjerterytmeproblemer som kan være alvorlige og som i svært alvorlige tilfeller kan være dødelige.
Enkelte bivirkninger oppdages bare dersom man tar en blodprøve. Dette inkluderer endring i mengden av enkelte typer fett (triglyserider og totalkolesterol) eller sukker i blodet, endringer i mengden tyreoideahormoner i blodet, økning i leverenzymer, reduksjon i antallet av enkelte typer blodceller, redusert antall røde blodlegemer, økt blodkreatinin-fosfokinase (et stoff i musklene), redusert mengde natrium i blodet og økt mengde av et hormon som kalles prolaktin, i blodet. Økning i hormonet prolaktin kan i sjeldne tilfeller føre til:
 • Opphovning av brystene og uventet melkeproduksjon hos menn og kvinner.
 • Uregelmessig eller uteblitt menstruasjon hos kvinner.
Legen din kan fra tid til annen be om å få ta blodprøver av deg.
Bivirkninger som kan forekomme hos barn og ungdom
De samme bivirkningene som kan oppstå hos voksne kan også oppstå hos barn og ungdom.
Følgende bivirkninger har vært sett oftere hos barn og ungdom eller har ikke vært sett hos voksne:
Svært vanlige: kan påvirke flere enn 1 av 10 personer
 • Økt mengde av et hormon som heter prolaktin i blodet. Økningene i hormonet prolaktin kan i sjeldne tilfeller føre til følgende:
  • At gutter og jenter får hevelse i brystene og uventet produserer brystmelk.
  • At jenter ikke har månedlig menstruasjon eller får uregelmessig menstruasjon.
 • Økt appetitt.
 • Oppkast.
 • Unormale muskelbevegelser. Dette inkluderer vanskeligheter med å starte muskelbevegelser, skjelving, rastløshet eller muskelstivhet uten smerter.
 • Økt blodtrykk.
Vanlige: kan påvirke inntil 1 av 10 personer
 • Svakhetsfølelse, besvimelse (kan føre til at du faller).
 • Tett nese.
 • Følelse av irritasjon.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Seroquel Depot
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Seroquel Depot krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Seroquel Depot
 • Virkestoff er kvetiapin. Seroquel Depot inneholder 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg eller 400 mg kvetiapin (som kvetiapinfumarat).
 • Andre innholdsstoffer er:
Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, natriumsitrat, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, hypromellose.
Tablettdrasjering: hypromellose, makrogol, titandioksid (E171). 50 mg, 200 mg og 300 mg tablettene inneholder også gult jernoksid (E172), og 50 mg tablettene inneholder rødt jernoksid (E172).
Hvordan Seroquel Depot ser ut og innholdet i pakningen
Alle depottablettene er avlange, kapselformede og markert med XR og styrken. 50 mg tabletten er ferskenfarget, 150 mg tabletten er hvit, 200 mg tabletten er gul, 300 mg tabletten er lysegul og 400 mg tabletten er hvit.
Pakningsstørrelser på 10, 30, 50, 60 og 100 tabletter er registrert for alle styrker.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen: AstraZeneca AS, Oslo.
Tilvirker: AstraZeneca GmbH, Tinsdaler Weg 183, 22880 Wedel, Tyskland
Dette legemidlet er godkjent i medlemslandene i EU/EØS med følgende navn:
Seroquel XR: Belgia, Estland, Hellas, Irland, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxemburg, Nederland, Slovakia, Ungarn og Østerrike.
Seroquel Prolong: Danmark, Finland, Island, Spania og Tyskland (Seroquel Prolong® 50 mg Retardtabletten, Seroquel Prolong® 150 mg Retardtabletten, Seroquel Prolong® 200 mg Retardtabletten, Seroquel Prolong® 300 mg Retardtabletten, Seroquel Prolong® 400 mg Retardtabletten).
Seroquel Depot: Norge og Sverige. Seroquel SR: Portugal og Slovenia. Seroquel XL: Storbritannia.
Seroquel compresse a rilascio prolungato: Italia.
Xeroquel LP: Frankrike.
Quetiapine XR AstraZeneca: Nederland.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.05.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hdl: (HDL: high density lipoprotein) HDL er et stoff som transporterer kolesterol og andre fettstoffer i blodet. Siden HDL fjerner kolesterol fra blodkarvegger reduseres risikoen for hjerte-karsykdom.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malignt nevroleptikasyndrom (mns, nevroleptisk malignt syndrom): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

sjs (stevens-johnsons syndrom): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tca (trisyklisk antidepressiv): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

ten (toksisk epidermal nekrolyse, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.