Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Selsun 25 mg/ml sjampo

selendisulfid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Selsun er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Selsun
 3. Hvordan du bruker Selsun
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Selsun
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Selsun er, og hva det brukes mot
Selsun inneholder virkestoffet selendisulfid. Det er en medisinsk sjampo med soppdrepende egenskaper, og brukes mot flass og seboréisk eksem. Selsun brukes også mot en soppinfeksjon på huden som opptrer i form av brunaktige flekker som lett kan skrapes vekk, og forårsakes av en gjærlignende sopp (pityriasis versicolor). Diagnosen av denne soppinfeksjonen stilles av lege, som også forskriver behandling.
 
2. Hva du må vite før du bruker Selsun
Bruk ikke Selsun
 • dersom du er allergisk overfor selendisulfid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i punkt 6).
 • hvis hudoverflaten som skal behandles er akutt betent, skadet, har åpne sår eller eksem.
Advarsler og forsiktighetsregler
Unngå å få preparatet i øynene. Får du Selsun i øynene, skyll godt med vann. Vask hendene grundig etter behandling.
Ikke la sjampo være i kontakt med hår eller hud for mer enn anbefalt varighet. Irritasjon, svie eller blemmer kan oppstå.
Du bør ikke ta permanent, anti-permanent, bleke eller farge håret samtidig med Selsun-behandlingen da misfarging kan forekomme.
Misfarging kan også forekomme dersom du har hvitt eller grått hår. For å unngå misfarging er det viktig å skylle grundig umiddelbart etter bruk.Ved utilstrekkelig skylling kan hvitt eller grått hår få en gul fargetone. Fjern ringer og andre metallgjenstander før sjamponering for å unngå misfarging av metallet.
Barn og ungdom
Selsun bør bare brukes til barn under 15 år i overensstemmelse med legens instruksjoner.
Andre legemidler og Selsun
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller kan komme til å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek ved bruk av dette legemidlet dersom du er gravid, tror du kan være gravid, eller ammer.
Absorpsjon av selensulfid etter bruk av Selsun sjampo på huden er minimal. Det er derfor lite sannsynlig at foster eller barn som ammes skal påvirkes.
Kjøring og bruk av maskiner
Selsun påvirker ikke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Selsun
Selsun skal brukes på hodebunnen eller huden. Kun til utvortes bruk.
Flass og seboré:
Slik gjør du: (dersom legen din har forskrevet noe annet, skal du følge dennes anvisning).
 • Rist flasken godt. Shamponer håret med 1 – 2 teskjeer (5 – 10 ml) SELSUN. SELSUN bør være i kontakt med hodebunnen i 2 – 3 minutter, deretter skylles håret grundig.
 • Gjenta sjamponeringen én gang til og skyll godt.
 • Vask hendene grundig.
De første to ukene behandles håret to ganger i uken og deretter ved behov.
Ikke la sjampoen være i kontakt med håret eller huden lenger enn anbefalt, fordi irritasjon, brennende følelse eller blemmer kan opptre. Ikke bruk oftere enn anbefalt.
Pityriasis versicolor:
Følg legens instruksjoner.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Disse er vanligvis lette og forbigående.
Frekvens ikke kjent (forekommer hos et ukjent antall personer):
 • Overfølsomhet,
 • Blemmer, spesielt dersom sjampoen er i kontakt med hår eller hud lenger enn anbefalt
 • Irritasjon, brennende følelse
 • Endringer i hårfarge. Kan unngås eller minimeres ved grundig vask av håret etter behandling
 • Fett hår/hodebunn (seborrè )
 • Tørrhet på appliseringsstedet
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Selsun
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og flasken. Utløpsdatoen (EXP) henviser til den siste dagen i den måneden.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Selsun
 • Virkestoff er: Selendisulfid 25 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er: Bentonit, sitronsyremonohydrat, Empigen BB/alkoyl 12-14 dimetylbetain, glyserolmonoricinoleat, monoetanolaminlaurylsulfat, parfyme, natriumklorid, natriumhydroksid, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, titandioksid (E171) og renset vann.
Hvordan Selsun ser ut og innholdet i pakningen
Selsun er en blek guloransje eller beigefarget sjampo, pakket i 120 ml plastflasker.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Sanofi-aventis Norge AS
Postboks 133
1325 Lysaker
Tilvirker
Delpharm Bladel B.V.
Industrieweg 1
5531 AD Bladel Nederland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 21.04.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

seboré: Økt utskillelse av talg fra hudens talgkjertler. Hvis det dannes tørre flak blir det flass.