Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Segluromet 2,5 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter

Segluromet 2,5 mg/1000 mg filmdrasjerte tabletter

Segluromet 7,5 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter

Segluromet 7,5 mg/1000 mg filmdrasjerte tabletter

ertugliflozin/metforminhydroklorid

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Segluromet er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Segluromet
 3. Hvordan du bruker Segluromet
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Segluromet
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Segluromet er og hva det brukes motHva Segluromet er
Segluromet inneholder to virkestoffer, ertugliflozin og metformin.
 • Ertugliflozin tilhører en gruppe legemidler som kalles natriumglukose-kotransportør-2 (SGLT2)-hemmere.
 • Metformin tilhører en gruppe legemidler som kalles biguanider.
Hva Segluromet brukes mot
 • Segluromet senker blodsukkernivået hos voksne pasienter (18 år og eldre) med type 2-diabetes.
 • Segluromet kan brukes i stedet for å ta ertugliflozin og metformin som separate tabletter.
 • Segluromet kan brukes alene eller sammen med noen andre legemidler som senker blodsukkeret.
 • Du må fortsette å følge planen din for kosthold og fysisk aktivitet mens du bruker Segluromet.
Hvordan Segluromet virker
 • Ertugliflozin virker ved å blokkere SGLT2-proteinet i nyrene dine. Dette gjør at blodsukker fjernes via urinen din.
 • Metformin virker ved å hemme sukkerproduksjonen (glukose) i leveren.
Hva er type 2-diabetes?
Type 2-diabetes er en sykdom der kroppen ikke produserer nok insulin, eller der insulinet som kroppen produserer, ikke fungerer så bra som det skal. Kroppen din kan også produsere for mye sukker. Når dette skjer, øker innholdet av sukker (glukose) i blodet. Dette kan medføre alvorlige sykdommer som hjerteinfarkt, nyresykdom, blindhet og dårlig sirkulasjon.
 
2. Hva du må vite før du bruker Segluromet
Bruk ikke Segluromet
 • dersom du er allergisk overfor ertugliflozin, metformin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller trenger dialyse.
 • dersom du har ukontrollert diabetes med for eksempel alvorlig hyperglykemi (høyt blodsukker), kvalme, oppkast, diaré, raskt vekttap, laktacidose (se “Risiko for laktacidose” nedenfor) eller ketoacidose. Ketoacidose er en tilstand der substanser som kalles ketonlegemer, samles opp i blodet, og dette kan føre til diabetisk prekoma. Symptomer omfatter magesmerte, rask og dyp pusting, søvnighet eller at pusten får en uvanlig og fruktaktig lukt.
 • dersom du har en alvorlig infeksjon eller er dehydrert
 • dersom du nylig har hatt et hjerteinfarkt eller har alvorlige sirkulatoriske sykdommer, som “sjokk” eller pustevansker.
 • dersom du har problemer med leveren.
 • dersom du drikker mye alkohol (enten regelmessig eller fra tid til annen).
Ikke bruk Segluromet hvis noe av dette gjelder deg. Hvis du er usikker, ta kontakt med lege før du bruker Segluromet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Segluromet dersom du:
 • har nyreproblemer.
 • har eller har hatt soppinfeksjoner i skjeden eller på penis.
 • noensinne har hatt alvorlig hjertesykdom, eller dersom du har hatt hjerneslag.
 • har type 1-diabetes. Segluromet skal ikke brukes til å behandle denne tilstanden.
 • bruker andre legemidler mot diabetes. Noen legemidler gjør at du har større sjanse for å få lavt blodsukker.
 • kan være i risikosonen for å bli dehydrert (for eksempel hvis du tar legemidler som øker urinproduksjonen [vanndrivende, diuretika] eller senker blodtrykket, eller hvis du er over 65 år gammel). Spør hva du kan gjøre for å forhindre dehydrering.
 • opplever raskt vekttap, kvalme eller oppkast, magesmerter, overdreven tørste, rask og dyp pust, forvirring, uvanlig søvnighet eller tretthet, søtlig lukt fra pusten, søtlig eller metallisk smak i munnen eller endret lukt fra urinen eller svetten din, kontakt lege eller nærmeste sykehus umiddelbart. Disse symptomene kan være tegn på “diabetisk ketoacidose” – et problem du kan oppleve ved diabetes på grunn av forhøyede nivåer av “ketonlegemer” i urinen eller blodet ditt, noe som påvises ved prøver. Risikoen for å utvikle diabetisk ketoacidose kan være forhøyet ved langvarig faste, høyt alkoholforbruk, dehydrering, brå reduksjon i insulindose eller økt insulinbehov som følge av en stor operasjon eller alvorlig sykdom.
 • har hatt amputasjoner i beina.
Det er viktig at du undersøker føttene dine regelmessig og følger ethvert råd fra helsepersonell om fotbehandling og tilstrekkelig fuktighetspleie. Du må straks fortelle det til legen din dersom du oppdager sår eller misfarging, eller dersom du blir øm eller får smerter i føttene dine. Noen studier indikerer at det å bruke ertugliflozin kan ha bidratt til å øke antallet tilfeller av amputasjoner i beina (hovedsakelig tær).
Kontakt legen din umiddelbart dersom du får en kombinasjon av symptomer på smerte, ømhet, rødhet, eller hevelse i underlivet eller i området mellom kjønnsorganet og endetarmsåpningen, sammen med feber eller generell sykdomsfølelse. Disse symptomene kan være et tegn på en sjelden, men alvorlig eller til og med livstruende infeksjon som kalles nekrotiserende fasciitt i perineum eller Fourniers gangren, som ødelegger vevet under huden og må behandles umiddelbart.
Når dette legemidlet brukes i kombinasjon med insulin eller legemidler som øker insulinfrigjøringen fra bukspyttkjertelen, kan lavt blodsukker (hypoglykemi) forekomme. Det kan være at legen vil redusere dosen din med insulin eller andre legemidler.
Snakk med lege eller apotek dersom du har spørsmål til bruken av dette legemidlet.
Risiko for laktacidose
Segluromet kan forårsake en svært sjelden, men svært alvorlig bivirkning som kalles laktacidose, spesielt dersom nyrene dine ikke fungerer skikkelig. Risikoen for utvikling av laktacidose er også forhøyet ved ukontrollert diabetes, alvorlige infeksjoner, langvarig faste eller alkoholinntak, dehydrering (se ytterligere informasjon nedenfor), leverproblemer og enhver medisinsk tilstand der en del av kroppen har nedsatt oksygentilførsel (som akutt alvorlig hjertesykdom).
Snakk med legen din for ytterligere informasjon dersom noe av det ovennevnte gjelder deg.
Avbryt behandlingen med Segluromet i en kort periode dersom du har en tilstand som kan være forbundet med dehydrering (har mistet mye kroppsvæske), som kraftig oppkast, diaré, feber, eksponering for varme eller dersom du drikker mindre væske enn normalt. Snakk med legen din for ytterligere informasjon.
Avbryt behandlingen med Segluromet og kontakt lege eller nærmeste sykehus umiddelbart dersom du opplever noen av symptomene på laktacidose, da denne tilstanden kan føre til koma. Symptomer på laktacidose omfatter:
 • oppkast
 • magesmerter (buksmerter)
 • muskelkramper
 • en generell følelse av uvelhet med kraftig tretthet
 • pustevansker
 • redusert kroppstemperatur og puls
Laktacidose krever øyeblikkelig medisinsk behandling og må behandles på sykehus.
Dersom du må gjennom en omfattende operasjon, må du avbryte behandlingen med Segluromet under og i en tid etter inngrepet. Legen din vil avgjøre når du må avbryte behandlingen med Segluromet og når den kan gjenopptas.
Under behandlingen med Segluromet vil legen din sjekke nyrefunksjonen din minst én gang per år, eller oftere dersom du er eldre, og/eller dersom du har forverret nyrefunksjon.
Uringlukose
På grunn av måten Segluromet virker, vil urinen din teste positivt på sukker (glukose) mens du bruker dette legemidlet.
Barn og ungdom
Barn og ungdom under 18 år skal ikke bruke dette legemidlet. Det er ikke kjent om legemidlet er sikkert og effektivt til bruk hos barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Segluromet
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det kan hende at det må tas hyppigere blodsukkerprøver og nyrefunksjonsprøver, eller det kan hende at legen din må justere dosen av Segluromet. Snakk spesielt med lege:
 • dersom du bruker legemidler som øker urinproduksjonen (diuretika).
 • dersom du bruker andre legemidler som senker blodsukkeret ditt, slik som insulin eller legemidler som øker insulinfrigjøringen fra bukspyttkjertelen.
 • dersom du bruker legemidler for behandling av smerter og betennelse (NSAIDs og COX-2- hemmere, som ibuprofen og celekoksib).
 • dersom du bruker visse legemidler for behandling av høyt blodtrykk (ACE-hemmere og angiotensin II-reseptorantagonister).
Snakk med legen din dersom noe av det ovennevnte gjelder deg (eller dersom du er usikker).
Dersom du må ha en injeksjon i blodet med et kontrastmiddel som inneholder jod, for eksempel i sammenheng med en røntgenundersøkelse eller skanning, må du avbryte behandlingen med Segluromet før eller på tidspunktet for injeksjonen. Legen din vil avgjøre når du må avbryte behandlingen med Segluromet og når den kan gjenopptas.
Inntak av Segluromet sammen med alkohol
Unngå høyt alkoholinntak mens du bruker Segluromet, siden det kan øke risikoen for laktacidose (se avsnittet “Advarsler og forsiktighetsregler”).
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ikke kjent om Segluromet kan skade det ufødte barnet ditt. Dersom du er gravid, snakk med legen din om den beste måten å kontrollere blodsukkeret på mens du er gravid. Ikke bruk Segluromet dersom du er gravid.
Det er ikke kjent om Segluromet går over i morsmelk. Snakk med legen din om den beste måten å mate barnet ditt dersom du tar dette legemidlet. Ikke bruk Segluromet dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Dette legemidlet har ingen eller ubetydelig effekt på evnen til å kjøre og bruke maskiner. Dersom du tar dette legemidlet sammen med insulin eller legemidler som øker insulinfrigjøringen fra bukspyttkjertelen, kan det forårsake for lavt blodsukkernivå (hypoglykemi), noe som kan gi symptomer som skjelvinger, svette og synsforandringer, og det kan påvirke evnen din til å kjøre eller bruke maskiner. Ikke kjør eller bruk noen former for verktøy eller maskiner dersom du føler deg svimmel når du tar Segluromet.
 
3. Hvordan du bruker Segluromet
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvor mye du skal ta
 • Anbefalt dose med Segluromet er én tablett to ganger daglig.
 • Hvilken dose med Segluromet du skal ta avhenger av tilstanden din og mengden ertugliflozin og metformin som trengs for å kontrollere blodsukkeret ditt.
 • Legen din vil forskrive den styrken som er riktig for deg. Du må ikke endre dosen med mindre legen din har bedt deg gjøre det.
Slik tar du dette legemidlet
 • Svelg tabletten. Dersom du har svelgeproblemer, kan tabletten deles eller knuses.
 • Ta én tablett to ganger daglig. Prøv å ta den til samme tid hver dag. Det vil hjelpe deg til å huske på å ta den.
 • Det er best om du tar tabletten sammen med mat. Dette vil redusere sjansen for at du får urolig mage.
 • Du må fortsette å følge planen din for diett og fysisk aktivitet mens du bruker Segluromet.
Dersom du tar for mye av Segluromet
Snakk umiddelbart med lege eller apotek dersom du tar for mye Segluromet.
Dersom du har glemt å ta Segluromet
Dersom du glemmer en dose, ta den så snart du kommer på det. Dersom det snart er tid for den neste dosen, hopper du imidlertid over den glemte dosen og fortsetter den vanlige doseringsplanen.
Du skal ikke ta dobbel dose (to doser på samme tid) som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Segluromet
Ikke avbryt behandlingen med dette legemidlet uten å snakke med legen din. Hvis du avbryter behandlingen, kan blodsukkernivået ditt stige.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege eller nærmeste sykehus umiddelbart dersom du opplever noen av de følgende alvorlige bivirkningene:Laktacidose (svært sjelden, kan forekomme hos opptil 1 av 10.000 personer)
Segluromet kan forårsake en svært sjelden, men svært alvorlig bivirkning kalt laktacidose (se avsnittet
«Advarsler og forsiktighetsregler»). Dersom dette skjer, stopp behandlingen med Segluromet og kontakt lege eller nærmeste sykehus umiddelbart ettersom laktacidose kan føre til koma.
Diabetisk ketoacidose (sjelden, kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
Dette er tegnene på diabetisk ketoacidose (se også avsnittet «Advarsler og forsiktighetsregler»):
 • økte nivåer av «ketonlegemer» i urinen og blodet ditt
 • raskt vekttap
 • kvalme eller oppkast
 • magesmerter
 • overdreven tørste
 • rask og dyp pust
 • forvirring
 • uvanlig søvnighet eller tretthet
 • søtlig lukt fra pusten, søtlig eller metallisk smak i munnen, eller endret lukt fra urinen eller svetten din
Dette kan oppstå uavhengig av blodglukosenivået. Legen din kan bestemme seg for å stoppe behandlingen din med Segluromet midlertidig eller permanent.
Nekrotiserende fasciitt av perineum eller Fourniers gangren (ikke kjent, kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
Dette er en alvorlig infeksjon i bløtvevet i kjønnsorganene, eller i området mellom kjønnsorganet og endetarmsåpningen (se avsnittet «Advarsler og forsiktighetsregler» for symptomer).
Kontakt lege eller nærmeste sykehus umiddelbart dersom du opplever noen av bivirkningene nevnt over.
Kontakt legen din så snart som mulig dersom du opplever følgende bivirkninger:Dehydrering (for stort væsketap fra kroppen, vanlig, kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
Tegn på dehydrering inkluderer:
 • munntørrhet
 • svimmelhet, ørhet eller svakhet, spesielt når du reiser deg opp
 • besvimelse
Du kan ha større risiko for å bli dehydrert dersom du:
 • har nyreproblemer
 • bruker legemidler som øker urinproduksjonen (vanndrivende, diuretika) eller som senker blodtrykket
 • er 65 år eller eldre
Lavt blodsukker (hypoglykemi, vanlig)
Legen din vil fortelle deg hvordan du skal behandle lavt blodsukker og hva du skal gjøre dersom du opplever noen av symptomene eller tegnene nevnt under. Det kan være at legen reduserer dosen din med insulin eller andre legemidler mot diabetes.
Tegn og symptomer på lavt blodsukker kan være:
 • hodepine
 • søvnighet
 • irritasjon
 • sult
 • svimmelhet
 • forvirring
 • svette
 • nervøsitet
 • svakhet
 • raske hjerteslag
Kontakt legen din så snart som mulig dersom du opplever noen av bivirkningene nevnt over.
Andre bivirkninger inkluderer:Svært vanlige
 • soppinfeksjon i skjeden
 • føle seg uvel (kvalme)
 • oppkast
 • diaré
 • magesmerter
 • tap av appetitt
Vanlige
 • soppinfeksjoner på penis
 • endret vannlating, inkludert hastebehov for å late vannet oftere, i store mengder eller om natten
 • tørste
 • kløe i skjeden
 • smaksforandring
 • blodprøver kan vise forandringer i mengden av urea i blodet ditt
 • blodprøver kan vise forandringer i mengden av totalkolesterol og dårlig kolesterol (kalt LDL, en type fett i blodet ditt)
 • blodprøver kan vise forandringer i mengden røde blodceller i blodet ditt (kalt hemoglobin)
Mindre vanlige
 • blodprøver kan vise forandringer som er relatert til nyrefunksjonen (som kreatinin)
 • smertefull vannlating
Svært sjeldne
 • redusert vitamin B12-nivå. Dette kan før til anemi (lavt nivå av røde blodceller).
 • unormale leverfunksjonstester
 • hepatitt (et problem med leveren)
 • elveblest
 • rødme i huden
 • kløe
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Segluromet
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterbrettet og esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Ikke bruk dette legemidlet dersom pakningen er skadet eller viser tegn på å ha vært åpnet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Segluromet
 • Virkestoffer er ertugliflozin og metformin.
  • Hver Segluromet 2,5 mg/850 mg filmdrasjerte tablett inneholder 2,5 mg ertugliflozin (som ertugliflozin-L-pyroglutaminsyre) og 850 mg metforminhydroklorid.
  • Hver Segluromet 2,5 mg/1000 mg filmdrasjerte tablett inneholder 2,5 mg ertugliflozin (som ertugliflozin-L-pyroglutaminsyre) og 1000 mg metforminhydroklorid.
  • Hver Segluromet 7,5 mg/850 mg filmdrasjerte tablett inneholder 7,5 mg ertugliflozin (som ertugliflozin-L-pyroglutaminsyre) og 850 mg metforminhydroklorid.
  • Hver Segluromet 7,5 mg/1000 mg filmdrasjerte tablett inneholder 7,5 mg ertugliflozin (som ertugliflozin-L-pyroglutaminsyre) og 1000 mg metforminhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er:
  • Tablettkjerne: povidon (K29-32) (E1201), mikrokrystallinsk cellulose (E460), krospovidon (E1202), natriumlaurylsulfat (E487), magnesiumstearat (E470b).
 • Filmdrasjering:
  • Segluromet 2,5 mg/850 mg tabletter og Segluromet 7,5 mg/850 mg tabletter: hypromellose (E464), hydroksypropylcellulose (E463), titandioksid (E171), rødt jernoksid (E172), gult jernoksid (E172), svart jernoksid (E172), karnaubavoks (E903).
  • Segluromet 2,5 mg/1000 mg tabletter og Segluromet 7,5 mg/1000 mg tabletter: hypromellose (E464), hydroksypropylcellulose (E463), titandioksid (E171), rødt jernoksid (E172), karnaubavoks (E903).
Hvordan Segluromet ser ut og innholdet i pakningen
 • Segluromet 2,5 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter (tabletter) er beige, 18x10 mm, ovale, filmdrasjerte tabletter merket med «2.5/850» på den ene siden og umerket på den andre siden.
 • Segluromet 2,5 mg/1000 mg filmdrasjerte tabletter (tabletter) er rosa, 19,1x10,6 mm, ovale, filmdrasjerte tabletter merket med «2.5/1000» på den ene siden og umerket på den andre siden.
 • Segluromet 7,5 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter (tabletter) er mørkebrune, 18x10 mm, ovale, filmdrasjerte tabletter merket med «7.5/850» på den ene siden og umerket på den andre siden.
 • Segluromet 7,5 mg/1000 mg filmdrasjerte tabletter (tabletter) er røde, 19,1x10,6 mm, ovale, filmdrasjerte tabletter merket med «7.5/1000» på den ene siden og umerket på den andre siden.
Segluromet er tilgjengelige i blisterpakninger av Alu/PVC/PA/Alu. Pakningsstørrelsene er 14, 28, 56, 60,168 og 180 filmdrasjerte tabletter i ikke-perforerte blisterbrett, flerpakning som inneholder
196 (4 pakninger med 49) filmdrasjerte tabletter i ikke-perforerte blisterbrett og 30x1 filmdrasjerte tabletter i perforerte endoseblisterbrett.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39
2031 BN Haarlem Nederland
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Norge
MSD (Norge) AS Tlf: + 47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.11.2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cox (cyklooksygenase): (COX: cyklooksygenase) Et enzym i kroppen som kan danne stoffer som øker smerte, feber og betennelse. Cyklooksygenase finnes i to former, COX-1 og COX-2. COX-1 danner også stoffer som beskytter magens slimhinne og som er nødvendig for å stoppe blødninger. COX-2 oppstår hovedsakelig ved betennelse. COX-enzymer hemmes av mange vanlige smertestillende legemidler.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gangren (koldbrann): Vevsdød og vevsforråtnelse som vanligvis skyldes manglende blodforsyning.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ldl (low density lipoprotein): (LDL: Low Density Lipoprotein) LDL er et protein i blodet som transporterer kolesterol og andre blodfettstoffer. Høye nivåer av LDL kan føre til hjertesykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.