Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Scopoderm Depotplaster 1 mg/72 timer

skopolamin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
Bruk alltid Scopoderm nøyaktig slik beskrevet i dette pakningsvedlegget eller slik som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd. Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Scopoderm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Scopoderm
 3. Hvordan du bruker Scopoderm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Scopoderm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Scopoderm er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Scopoderm depotplaster inneholder virkestoffet skopolamin, som tilhører en gruppe legemidler kalt antiemetika. Skopolamin avgis gradvis fra depotplasteret så lenge det sitter på huden.
Scopoderm brukes for å forebygge symptomer på reisesyke som kan oppstå ved reise med båt, fly, tog eller bil slik som kvalme (uvelhet), brekninger (oppkast) og vertigo (tap av balanse).
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Scopoderm
Bruk ikke Scopoderm
 • dersom du er allergisk overfor skopolamin eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet listet opp i pkt. 6).
 • dersom du lider av glaukom
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Scopoderm.
 • dersom du lider av pylorisk stenose (en tilstand som påvirker magen).
 • dersom du har vannlatingsbesvær (f.eks. på grunn av forstørret prostata).
 • dersom du har intestinal obstruksjon (delvis eller fullstendig blokkering av tynntarmen eller tykktarmen)
 • dersom du er eldre eller lider av metabolsk, lever- eller nyresykdom
 • dersom du har eller har hatt smerter i øynene, sløret syn eller ser regnbuefargede ringer rundt lyskilder (Scopoderm bør kun brukes etter undersøkelse hos øyelege).
 • dersom du har, eller har hatt epilepsi eller epileptiske anfall (økning i anfallsfrekvens har blitt rapportert).
Under disse omstendighetene, kan Scopoderm være uegnet til deg.
I sjeldne tilfeller kan forvirring og/eller visuelle hallusinasjoner oppstå. Skulle dette skje, fjern Scopoderm umiddelbart og kontakt lege.
Vær forsiktig etter fjerning av plasteret siden bivirkninger kan vedvare opptil 24 timer eller lengre.
Fjern plasteret før medisinsk skanning. Vask hendene som har vært i kontakt med plasteret slik at ikke eventuelle legemiddelrester kommer i kontakt med øynene.
Vask huden der plasteret har sittet nøye for å unngå at eventuelle rester av plasteret fortsetter å gi effekt etter at plasteret er fjernet.
Ikke bruk mer enn ett plaster om gangen.
Eldre
Scopoderm kan brukes av eldre (se Bruk av Scopoderm hos voksne), selv om eldre kan være ha en økt risiko for å få bivirkninger av skopolamin (se advarsler og forsiktighetsregler).
Barn under 10 år
Dette legemidlet skal ikke brukes hos barn under 10 år fordi det finnes utilstrekkelig med informasjon om bruk hos barn.
Andre legemidler og Scopoderm
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Spesielt informer lege dersom du bruker følgende legemidler siden Scopoderm kan interagere med dem:
 • alkohol
 • andre legemidler som virker på hjernen
 • legemidler mot allergi
 • legemidler mot depresjon
 • legemidler mot Parkinson sykdom og virus
 • legemidler mot hjertearytmi
 • andre legemidler mot reisesyke
Inntak av Scopoderm sammen med alkohol
Unngå å drikke alkohol mens du bruker Scopoderm.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Scopoderm under graviditet. Scopoderm går over i morsmelk. Bruk derfor ikke Scopoderm under amming annet enn når legen har bestemt det.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Scopoderm kan ha bivirkninger som tretthet, forvirring, svimmelhet og kan påvirke synet. Ikke kjør bil, bruk maskiner eller utfør aktiviteter som krever konsentrasjon under behandling med Scopoderm.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Scopoderm
Bruk alltid Scopoderm slik beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk av Scopoderm hos voksne
 • Ett Scopoderm depotplaster bør påføres omtrent 5‑6 timer før avreise (eller kvelden før avreise) på et rent, tørt, hårløst område bak øret med intakt hud.
 • Riv opp posen ved toppen, ta ut det hudfargede plasteret inkludert den gjennomsiktige heksagonale beskyttelsesfolien (Fig. 1).
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Dra av den heksagonale folien ved kun å holde i hjørnet av plasteret og pass på hvis mulig å ikke berøre den sølvfargede, selvklebende siden (Fig. 2).
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Fest plasteret godt (med den sølvfargede siden ned) på et tørt hudområde bak øret (Fig. 3). Pass på at plasteret sitter godt fast. Når det har kommet på plass må det ikke flyttes på.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Dersom Scopoderm, som normalt festes godt til huden, ved et uhell skulle løsne bør det erstattes med et nytt.
 • Fordi påført press kan gjøre at skopolamin siver ut ved kantene, bør plasteret ikke berøres igjen etter at det er satt på.
 • Etter at plasteret har blitt påført eller fjernet, bør hendene vaskes grundig. Etter fjerning av plasteret bør også påføringsstedet vaskes grundig. Spor av virkestoffet kan komme i øynene ved fingerkontakt, og dette kan gi midlertidig sløret syn og forstørrelse av pupillene (noen ganger kun i ett øye).
 • Bruk av ett Scopoderm plaster er tilstrekkelig for å sikre beskyttelse i opptil 3 dager (72 timer), men dersom turen har kortere varighet bør du fjerne det før. Dersom du trenger lengre virkning av Scopoderm, fjerner du plasteret etter 72 timer og påfører et nytt plaster bak det andre øret.
 • Klebestyrken til Scopoderm vil ikke påvirkes dersom du svømmer, dusjer eller vasker håret forutsatt at du ikke bruker for lang tid i vannet.
Bruk av Scopoderm hos barn og ungdom
Scopoderm kan brukes hos barn over 10 år (se dosering hos voksne).
Ikke bruk mer enn anbefalt dosering.
Dersom du har spørsmål om hvor lenge du kan bruke Scopoderm, kontakt lege eller apotek.
Dersom du tar for mye av Scopoderm
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du ved uhell påfører for mange plastre samtidig, vil du kunne føle rastløshet, opphissing eller forvirring. I tilfeller av høyere overdose, kan du bli desorientert, hallusinere eller få anfall. I alvorlige tilfeller av overdose, kan koma og pustevansker inntreffe.
Fjern plasteret umiddelbart (siden noen overdosesymptomer kan vedvare opptil 24 timer eller lengre etter fjerning), og gi beskjed til lege eller kontakt nærmeste akuttmottak øyeblikkelig. Ta resterende plastre med deg.
Dersom du avbryter behandling med Scopoderm
I sjeldne tilfeller, vanligvis etter flere dagers bruk, har symptomer som svimmelhet, kvalme (uvelhet), brekninger (oppkast), hodepine og balanseforstyrrelser blitt rapportert etter avslutning av behandling. Dersom dette skjer, kontakt lege.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Scopoderm forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer) bivirkninger kan være alvorlige
 • synsforstyrrelser med økt trykk i øyet (mulig tegn på glaukom)
Dersom du opplever dette, kontakt lege umiddelbart.
Noen bivirkninger er svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • Munntørrhet
 • Tretthet, svimmelhet
 • Sløret (nær) syn og forstørrelse av pupillene (noen ganger i kun ett øye)
 • Tap av evne til å fokusere på nære eller fjerne objekter (visuell tilpasning)
Noen bivirkninger er vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • Irritasjon av øyelokkene
 • Hudirritasjon
Noen bivirkninger er sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Vannlatingsbesvær (urineringsvansker)
 • Svekkelse av hukommelse eller konsentrasjon, rastløshet, desorientering, forvirring eller hallusinasjoner
Noen bivirkninger er svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • Hudutslett
Noen bivirkninger er av ukjent frekvens (frekvens kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data)
 • Reaksjoner på applikasjonsstedet som kløe, rødhet og en brennende følelse
Fjern plasteret og kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Bivirkninger etter seponering av Scopoderm
Etter seponering av behandling har det i sjeldne tilfeller, vanligvis etter flere dagers bruk, blitt rapportert om symptomer som svimmelhet, kvalme, brekinger, hodepine og balanseforstyrrelser.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Scopoderm
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og posen.
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Brukte plastre skal brettes dobbelt med de klebrige sidene sammen og oppbevares i den ytre esken inntil de er kastet på en forsvarlig måte eller returnert til apoteket.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Scopoderm
 • Virkestoffet er skopolamin. Scopoderm inneholder 1,5 mg av virkestoffet skopolamin per plaster.
 • Andre innholdsstoffer er: Lett mineralolje/lett flytende parafin og polyisobutylen.
Hvordan Scopoderm ser ut og innholdet i pakningen
Scopoderm er et flatt, rundt plaster på ca. 1,8 cm i diameter. En side av plasteret er gyllenbrunt, den andre siden er sølvfarget og er plassert på en større, klar heksagonal film.
Scopoderm blir levert som individuelt pakkede plastre i en flat pose.
Pakningsstørrelse: Boks med 2, 4, 5, 6, 10, 15, 24, 30, 60 plastre.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
Nykær 68
DK-2605 Brøndby
Danmark
Telefon: 80058630
E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com
Tilvirker
Famar S.A.
19011, Avlonas, Attiki, Hellas.
Novartis Pharma AG, Basel, Sveits
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 30.08.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

antiemetika (antiemetikum): Legemiddel som demper kvalme.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjertearytmi (arytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.