Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Scheriproct 1,9 mg/5 mg rektalsalve

Scheriproct 1,3 mg/1 mg stikkpiller

prednisolonkaproat, cinkokainhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Scheriproct er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Scheriproct
 3. Hvordan du bruker Scheriproct
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Scheriproct
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Scheriproct er og hva det brukes mot
Scheriproct er et legemiddel som kan brukes ved hemoroider i og omkring endetarmsåpningen. Legen kan også bruke preparatet ved smertefulle hudsprekker rundt endetarmsåpningen eller ved betennelse i slimhinnen i endetarmen.
Scheriproct virker smertestillende, kløestillende og helende på slimhinnen i endetarmen. Prednisolon har en kraftig betennelsesdempende virkning, cinkokainhydroklorid har rask smertestillende effekt.
Scheriproct finnes som rektalsalve og stikkpiller. Rektalsalven finnes i tuber à 10 og 30 gram. Stikkpillene finnes i pakning à 12 stk. og i en kombinasjonspakning med 10 stikkpiller og 10 gram salve.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Scheriproct
Bruk ikke Scheriproct:
 • dersom du er allergisk overfor prednisolon eller cinkokainhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har tuberkulose eller syfilis i endetarmen
 • ved virussykdommer f.eks. vannkopper, herpes simplex.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Scheriproct.
 • Bør ikke brukes over lengre tid uten at alvorlige sykdommer er utelukket. Hvis irritasjon eller blødning fra endetarm oppstår, skal behandlingen avbrytes og lege kontaktes.
 • Unngå å få preparatet i øynene. Hendene vaskes grundig etter bruk.
 • Tilleggsbehandling anbefales ved soppinfeksjon.
 • Vær oppmerksom på at dersom hemoroider stadig kommer tilbake, kan forstoppelse være årsaken til dette.
 • Følg nøye anbefalt dosering, da for høye doser kan gi flere bivirkninger.
 • For å redusere risikoen for at huden rundt endetarmen blir tynnere, skal Scheriproct ikke brukes sammenhengende i mer enn 4 uker.
 • Dersom lateksprodukter, f.eks. kondomer, brukes samtidig i det samme området som behandles med Scheriproct, kan innholdsstoffene i salven eller stikkpillene ødelegge lateksproduktene. Dette kan føre til at lateksproduktene ikke lenger virker som prevensjon eller gir beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer, slik som HIV-infeksjon. Snakk med lege eller apotek dersom du trenger mer informasjon.
 • Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Barn og ungdom
Barn under 18 år bør ikke bruke Scheriproct, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått.
Andre legemidler og Scheriproct
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Enkelte legemidler kan øke effekten av Scheriproct og legen din kan vurdere at det er nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler (inkludert enkelte legemidler mot HIV: ritonavir, kobicistat).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Skal ikke brukes de 3 første månedene av graviditeten. Det er sannsynlig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Scheriproct dersom du er gravid.
Amming
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Scheriproct ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Scheriproct stikkpiller og rektalsalve antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Scheriproct rektalsalve inneholder lakserolje
Dette legemidlet inneholder lakserolje, som kan forårsake hudreaksjoner.
 
3. Hvordan du bruker Scheriproct
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dersom du får økt irritasjon eller blødning der du har påført Scheriproct, skal du avbryte behandlingen og rådføre deg med lege (se avsnitt 2 ”Hva du må vite før du bruker Scheriproct”).
Ved behov rengjøres området rundt endetarmsåpningen forsiktig før du bruker Scheriproct. Følg deretter anvisningene nedenfor.
Den anbefalte dosen er:
Rektalsalve
Vanligvis påføres rektalsalven 2 ganger daglig, men opptil 4 ganger på den første dagen for å oppnå en raskt innsettende lindring. Skal helst påføres etter avføring. En ertestor mengde rektalsalve påføres i og omkring endetarmsåpningen. Fremfallende knuter påføres et tykt lag rektalsalve og trykkes forsiktig inn med fingeren. For å bruke rektalsalven inne i endetarmen skrus den vedlagte applikatoren på tuben og føres inn i endetarmsåpningen. Ikke bruk applikatoren dersom den er skadet. Skru applikatoren godt fast på tuben. Rengjør applikatoren utenpå med tørkepapir etter hvert bruk, fjern deretter restprodukt i applikatoren med en bomullspinne og rengjør igjen med tørkepapir. Skyll applikatoren med varmt vann i ca. 1 minutt, og tørk applikatoren utenpå med tørkepapir. Ved betente eller særlig smertefulle tilstander kan det være bedre å påføre rektalsalven med fingeren, også på innsiden av endetarmen.
Stikkpiller og kombinasjonspakning
Vanligvis innføres én stikkpille dypt i endetarmen daglig. Ved sterke smerter kan det innføres 2-3 stikkpiller den første dagen. Skal helst innføres etter avføring. Stikkpillen føres inn med den butte enden først. Dersom stikkpillene er blitt myke pga. varme, kan de legges i kaldt vann før de tas ut av pakningen.
Forbedring av symptomene oppnås vanligvis raskt, men behandlingen må av den grunn ikke avsluttes. For å hindre tilbakefall må behandlingen fortsette i minst én uke etter at symptomene har forsvunnet, men det kan da gå lengre tid mellom hver dose (f.eks. påføring av salve én gang daglig, eller én stikkpille annenhver dag). Imidlertid bør behandlingsperioden ikke overstige 4 uker. Dette reduserer risikoen for lokale hudproblemer (se avsnitt 2 "Hva du må vite før du bruker Scheriproct").
Hvis du mener at virkningen av Scheriproct er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Scheriproct:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter): Allergiske reaksjoner
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data): Tåkesyn
Ved langtidsbruk (mer enn 4 uker) kan huden bli tynnere.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Scheriproct
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Rektalsalve: Oppbevares ved høyst 25ºC.
Stikkpiller: Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Stikkpillene kan oppbevares i høyst to måneder ved 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Scheriproct
Rektalsalve:
 • Virkestoffer er prednisolonkaproat (tilsvarende prednisolon 1,5 mg/gram) og cinkokainhydroklorid 5 mg/gram.
 • Hjelpestoffer er 2-oktyldodekanol, renset ricinusolje, hydrogenert ricinusolje, makrogol 400-monoricinoleat, parfymeolje (Chypre).
Stikkpiller:
 • Virkestoffer er prednisolonkaproat (tilsvarende prednisolon 1 mg) og cinkokainhydroklorid 1 mg.
 • Andre hjelpestoff er hardfett 1,8 gram.
Hvordan Scheriproct ser ut og innholdet i pakningen
Rektalsalve:
Gjennomsiktig, fargeløs til svakt gul rektalsalve.
Pakningsstørrelse: 10 gram og 30 gram i aluminiumstube, applikator følger med.
Stikkpiller:
Hvite til gule stikkpiller.
Pakningsstørrelse: Eske med 12 stikkpiller i blister og en kombinasjonspakning med 10 stikkpiller og 10 gram salve.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Danmark
Tilvirker
LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l.
Via E. Schering 21
I-20090 Segrate
Milano
Italia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen. LEO Pharma AS Tel.: +47 22514900
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 22.10.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

hemoroider: Utposninger på blodkarene (venene) i endetarmen.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.