Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

SANCUSO 3,1 mg/24 timer depotplaster

granisetron

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva SANCUSO er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker SANCUSO
 3. Hvordan du bruker SANCUSO
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer SANCUSO
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva SANCUSO er og hva det brukes mot
Virkestoffet i SANCUSO er granisetron, som tilhører en legemiddelgruppe som kalles antiemetika.
SANCUSO er et transdermalt (hud)plaster som brukes til å forebygge kvalme og oppkast hos voksne som får cellegiftbehandling (kjemoterapi – medisiner til behandling av kreft) som varer i 3 til 5 dager, og som har vansker med å svelge tabletter (for eksempel på grunn av sårhet, tørrhet eller betennelse i munn eller svelg).
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter første dag med kjemoterapi.
 
2. Hva du må vite før du bruker SANCUSO
Bruk ikke SANCUSO:
 • dersom du er allergisk overfor granisetron eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor noen andre kvalmestillende legemidler med navn som slutter på "setron", f.eks. ondansetron.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller sykepleier før du bruker denne behandlingen hvis noe av følgende gjelder deg:
 • dersom du er blitt fortalt at du har en hjerteforstyrrelse eller -sykdom
 • dersom du har smerter eller hevelse i magen
 • dersom du har nyre- eller leverproblemer.
Det er ikke sikkert dette legemidlet virker som det skal og/eller det kan påvirke huden din hvis den utsettes for direkte sollys eller lys fra lampe med høyfjellssol eller solarium. Det er viktig å gjøre følgende:
 • dekke depotplasteret med klær hvis du skal oppholde deg i sollys eller nær en lampe med høyfjellssol eller i solarium mens du har depotplasteret på.
 • dekke til huden hvor dette legemidlet var påført de første 10 dagene etter at depotplasteret er tatt av for å beskytte den mot direkte sollys.
Det er ukjent hvordan aktiviteter, som svømming, anstrengende trening, badstue eller boblebad, kan påvirke dette legemidlet. Unngå slike aktiviteter mens du bruker dette depotplasteret. Du kan fortsette å dusje og vaske deg på vanlig måte mens du bruker depotplaster.
Ekstern varme, for eksempel fra varmeflasker og varmetepper, bør unngås på området med depotplasteret.
Barn og ungdom
Dette legemidlet skal ikke brukes av barn eller ungdom under 18 år.
Andre legemidler og SANCUSO
Snakk med lege eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. SANCUSO kan påvirke virkemåten til visse legemidler. Visse andre legemidler kan også påvirke virkemåten til SANCUSO. Snakk særlig med lege eller sykepleier dersom du bruker følgende legemidler:
 • paracetamol, brukes til behandling av smerter
 • fenobarbital, brukes til behandling av epilepsi
 • ketokonazol, brukes til behandling av soppinfeksjoner
 • SSRI-er (selektive serotoninreopptakshemmere) som brukes til å behandle depresjon og/eller angst, inkludert fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin, citalopram, escitalopram
 • SNRI-er (serotonin-noradrenalinreopptakshemmere) som brukes til å behandle depresjon og/eller angst, inkludert venlafaksin, duloksetin
Graviditet og amming
Bruk ikke dette legemidlet dersom du er gravid, hvis ikke legen din direkte har anbefalt det.
Slutt å amme mens du bruker plasteret.
Snakk med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
SANCUSO har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker SANCUSO
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller sykepleier hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er ett depotplaster. Virkestoffet i depotplasteret går gradvis gjennom huden din og inn i kroppen, og derfor påføres plasteret 1 til 2 døgn (24 til 48 timer) før oppstart av kjemoterapibehandling.
Dette legemidlet er til transdermal bruk. Dette legemidlet tilfører virkestoffet langsomt og konstant gjennom huden og inn i blodstrømmen i den perioden du har depotplasteret på.
Ting å huske ved bruk av depotplasteret
 • Ikke oppbevar depotplasteret utenfor den forseglede doseposen.
 • Ikke klipp depotplasteret i mindre biter.
 • Bruk kun ett depotplaster av gangen.
 • Sjekk huden når du fjerner depotplasteret og informer legen hvis du merker en alvorlig hudreaksjon (dersom huden er svært rød, kløende eller har blemmer).
 • Depotplasteret kan påvirkes av direkte sollys eller eksponering for lampe med høyfjellssol. Når du har på deg depotplasteret skal du dekke det til, f.eks. med klær, hvis det er fare for eksponering for sollys eller lampe med høyfjellssol. Fortsett å holde huden hvor depotplasteret var påført tildekket de første 10 dagene etter at det er tatt av.
 • Kontakt med vann ved bading eller dusjing vil ikke endre virkemåten til SANCUSO, men depotplasteret kan delvis løsne. Forsøk å unngå å oppholde deg lenge i vann mens du bruker depotplasteret.
 • Da det ikke foreligger opplysninger om påvirkning av depotplasteret fra aktiviteter som anstrengende trening, badstue eller boblebad, skal du unngå slike aktiviteter mens du bruker dette depotplasteret.
 • Du skal unngå eksterne varmekilder (for eksempel varmeflasker og varmetepper) på området med depotplasteret.
Når depotplasteret skal påføres og fjernes
Ta ikke depotplasteret ut av doseposen før du er klar til å bruke det. Påfør et depotplaster minst 1 døgn (24 timer) før planlagt kjemoterapibehandling. Depotplasteret kan påføres inntil 2 døgn (48 timer) før kjemoterapi. La depotplasteret sitte på hele tiden mens kjemoterapien pågår. Du kan la depotplasteret sitte på i inntil 7 dager avhengig av hvor lenge kjemoterapibehandlingen varer. Fjern depotplasteret tidligst 1 døgn (24 timer) etter fullført kjemoterapi.
Hvor depotplasteret skal påføres
Fest depotplasteret på ren, tørr, frisk hud på yttersiden av overarmen. Hvis armene dine ikke er egnede områder for påføring av depotplaster, kan legen din be deg feste det på magen. Området du velger skal ikke være fettete, nybarbert eller ha hudproblemer som skader (kutt eller rifter) eller irritasjon (rødhet eller utslett). Fest ikke SANCUSO på områder behandlet med kremer, oljer, lotion, pudder eller andre hudprodukter som kan hindre at depotplasteret festes godt til huden.
Hvordan depotplasteret skal påføres
1. Ta en dosepose ut av esken og riv den opp ved hjelp av hakket i posen. Hver dosepose inneholder ett depotplaster som ligger mellom en stiv plastfilm.
2. Ta depotplasteret ut av doseposen.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Depotplasterets klebende side er dekket med en todelt stiv plastfilm. Bøy depotplasteret på midten og fjern den ene havdelen av den stive plastfilmen. Vær forsiktig så ikke depotplasteret kleber seg sammen og unngå å berøre den klebende siden av depotplasteret.
4. Mens du holder i den gjenværende delen av den stive plastfilmen, setter du depotplasteret på huden på utsiden av overarmen.
5. Fjern den andre halvdelen av den stive plastfilmen og press depotplasteret godt på plass med fingrene og glatt det ut. Press hardt og sørg for at det er god kontakt med huden, spesielt rundt kantene.
6. Vask hendene etter påføring av depotplasteret.
7. La depotplasteret sitte på hele tiden mens kjemoterapien pågår.
8. Bruk ikke depotplasteret igjen etter fjerning, se nedenfor for instrukser om fjerning og kasting av depotplaster (se pkt. 5).
Etter fjerning av depotplasteret
1. Det brukte depotplaster vil fortsatt inneholde litt granisetron og skal kastes omgående som beskrevet i punkt 5.
2. Etter fjerning av depotplasteret kan det sitte igjen litt lim på huden din. Vask området forsiktig med såpe og vann for å fjerne det. Alkohol eller andre løsemidler som neglelakkfjerner kan forårsake hudirritasjon og bør ikke brukes.
3. Vask hendene.
4. Du kan se svak rødhet på huden depotplasteret er fjernet fra. Denne rødheten forsvinner etter hvert. Informer legen hvis ikke den gjør det.
Hvis depotplasteret løsner
Hvis depotplasteret begynner å løsne, kan det festes igjen på samme hudområde. Ved behov brukes bandasjer eller medisinsk tape for å holde depotplasteret på plass. Oppsøk legen din hvis du mister depotplasteret eller det blir skadet.
Dersom du bruker for mye av SANCUSO
Dersom du bruker for mye av SANCUSO skal du bare fjerne det (de) ekstra plasteret (plastrene) og kontakte legen din.
Dersom du har glemt å bruke SANCUSO
Det er viktig å bruke dette legemidlet slik legen din har fortalt deg for å forebygge kvalme og oppkast etter kjemoterapi. Dersom du har glemt å påføre depotplasteret til riktig tid, skal du påføre det så snart du husker det, og informere legen så snart som mulig før kjemoterapibehandlingen.
Dersom du avbryter behandling med SANCUSO
Det er viktig å bruke dette legemidlet i hele perioden du får kjemoterapibehandling (opptil 7 dager) for å forhindre at du føler deg kvalm eller uvel etter kjemoterapibehandlingen. Snakk med legen din hvis du ønsker å fjerne plasteret før kjemoterapibehandlingen er avsluttet (opptil 7 dager).
Spør lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du behandles med kjemoterapi som i moderat eller svært stor grad kan få deg til å føle deg uvel, kan du fremdeles føle deg uvel til tross for behandling med kvalmestillende legemiddel, inkludert dette legemidlet.
Informer legen omgående dersom du får forstoppelse eller smerter eller hevelse i magen. Forstoppelse er en vanlig bivirkning og kan ramme inntil 1 av 10 personer.
Fjern depotplasteret og informer legen dersom du merker en alvorlig hudreaksjon (hvis huden er svært rød, kløende eller har blemmer). Hudreaksjoner på påføringsstedet, som irritasjon, kløe eller rødhet, er mindre vanlige og kan ramme inntil 1 av 100 personer.
Andre mulige bivirkninger:
Mindre vanlige bivirkninger:
 • hodepine, følelse av å "spinne rundt" selv om du står stille (vertigo)
 • nedsatt appetitt, vekttap
 • rødming (eller rødhet)
 • kvalme, brekninger, munntørrhet
 • leddsmerter
 • hevelser som følge av væskeansamling (ødem)
 • leverfunksjonsforstyrrelser (informer legen eller sykepleieren om at du har fått SANCUSO dersom du skal ta blodprøver).
Sjeldne bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 1000 personer):
 • unormale muskelbevegelser (som skjelving, muskelstivhet og muskelsammentrekninger).
Bivirkninger med en frekvens som ikke er kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data) er:
 • allergiske hudreaksjoner. Symptomene kan omfatte røde, hevede og kløende prikker
Andre mulige bivirkninger assosiert med granisetron-produkter (frekvens ikke kjent):
 • allergiske reaksjoner inkludert urtikaria (kløende, rødt, opphøyd hudutslett) og anafylaksi (en alvorlig allergisk reaksjon som kan inkludere plutselig pipende pust, pustevansker, hevelser i øyelokk, ansikt eller lepper, utslett eller kløe)
 • søvnvansker/søvnforstyrrelser
 • omfattende søvnighet
 • forlenget QT-intervall i EKG (endringer i hjertefrekvenskurven (EKG), noe som indikerer hjerterytmesykdom)
 • forstoppelse
 • diaré
 • mangel på energi / svakhet / tap av styrke
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer SANCUSO
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på ytteresken og doseposen etter "Utl.dato/EXP". Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Et brukt depotplaster inneholder fortsatt virkestoff som kan være skadelig for andre. Brett det brukte depotplasteret på midten med den klebende siden inn og kast det på en sikker måte, utilgjengelig for barn. Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av SANCUSO
 • Virkestoff er granisetron. Hvert 52 cm2 depotplaster inneholder 34,3 mg granisetron som frisetter 3,1 mg granisetron i løpet av 24 timer.
 • Andre innholdsstoffer er:
 • Depotplasterlim: akrylatvinylacetatkopolymer
 • Bakstykke: polyester
 • Stiv plastfilm: silikonisert polyester
Hvordan SANCUSO ser ut og innholdet i pakningen
SANCUSO er et tynt, klart, rektangulært depotplaster med avrundede hjørner, som ligger mellom en stiv plastfilm. Depotplasteret ligger i en dosepose. Hver eske inneholder ett depotplaster.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Kyowa Kirin Holdings B.V.
Bloemlaan 2
2132NP Hoofddorp Nederland
Tel. +31 (0) 237200822
Tilvirker
Pharbil Waltrop GmbH (et datterselskap av NextPharma)
Im Wirrigen 25
45731 Waltrop Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.04.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiemetika (antiemetikum): Legemiddel som demper kvalme.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.