Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Samin 625 mg tabletter

glukosamin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Samin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Samin
 3. Hvordan du bruker Samin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Samin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Samin er og hva det brukes mot
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Samin tabletter brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
Glukosamin er en kroppsegen substans som dannes av glukose (en sukkerart). Glukosamin er nødvendig for at kroppen skal danne større molekyler som finnes bl.a. i leddvæske og brusk.
Samin brukes for å lindre symptomene ved lett til moderat slitasjegikt (artrose).
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
 
2. Hva du må vite før du bruker Samin
Bruk ikke Samin
 • dersom du er allergisk overfor glukosamin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du er allergisk mot skalldyr, siden virkestoffet, glukosamin, utvinnes fra skalldyr.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Samin.
 • Du bør rådføre deg med lege før behandling med Samin for en vurdering av om annen behandling er nødvendig i forbindelse med leddplagene. Ved manglende effekt etter 4 uker, bør lege kontaktes.
 • Diabetikere og personer med nedsatt glukosetoleranse bør rådføre seg med en lege før bruk av Samin og blodsukkerverdiene bør kontrolleres oftere i begynnelsen av behandlingen.
 • Personer med en kjent risikofaktor for hjerte- karsykdom bør rådføre seg med lege ved bruk av Samin, da det er rapportert enkelte tilfeller av økt kolesterolnivå i blodet ved bruk av glukosamin.
 • Samin bør ikke brukes av personer under 18 år.
Andre legemidler og Samin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Forsiktighet bør utvises hvis Samin kombineres med andre legemidler, spesielt:
− Enkelte typer legemidler som brukes for å forhindre blodpropp (f.eks. warfarin, dikumarol, fenprokumon, acenokumarol og fluidion). Effekten av disse medisinene kan være sterkere ved samtidig behandling med glukosamin. Pasienter som behandles med slike kombinasjoner bør derfor følges spesielt nøye når glukosaminbehandlingen startes opp eller avsluttes.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Det foreligger ikke tilstrekkelig data på bruk av Samin hos gravide kvinner. Det er ukjent om Samin går over i morsmelk, og det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Samin skal derfor ikke brukes under amming og graviditet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek. Samin antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Samin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvis du har vært i kontakt med lege skal du følge legens anvisning. Lege bør oppsøkes før behandlingen startes for å utrede om annen behandling er nødvendig i forbindelse med leddplagene.
Anbefalt startdose er 1 tablett 2 ganger daglig. Etter symptomlindring kan dosen senkes til 1 tablett pr. dag. Tablettene bør svelges med væske.
Lindring av symptomer (særlig smertelindring) inntrer vanligvis innen 4 uker etter behandlingens start. Hvis symptomene ikke er bedret etter 2-3 måneder bør behandlingen avsluttes.
Hvis du mener virkningen av Samin er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Samin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Symptomer på overdosering kan være hodepine, svimmelhet, forvirring, leddsmerter, kvalme, brekninger, diaré eller forstoppelse. Avbryt behandlingen ved tegn på overdosering.
Dersom du har glemt å ta Samin
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er rapportert:
Vanlige (færre enn 1 av 10 pasienter, men flere enn 1 av 100 pasienter):
Hodepine, tretthet, kvalme, mageplager, diaré, forstoppelse.
Mindre vanlige (færre enn 1 av 100 pasienter, men flere enn 1 av 1000 pasienter):
Utslett, kløe, rødme.
Ukjent frekvens:
Svimmelhet, oppkast, oppsvulming av ansikt, tunge eller svelg (angioødem), elveblest, oppsvulming av ankler, ben og føtter. Ved oppsvulming av ansikt, tunge eller svelg må behandlingen avbrytes og lege kontaktes.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Samin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Samin
 • Virkestoff er glukosaminhydroklorid tilsvarende glukosamin 625 mg.
 • Andre innholdsstoffer er hydroksypropylcellulose, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat.
Hvordan Samin ser ut og innholdet i pakningen
Samin tabletter er hvite, avlange tabletter med delestrek, pakket i blister.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Karo Pharma AS
Østensjøveien 27
Postboks 6733 Etterstad
0609 Oslo
Norge
Tlf: 22 99 86 00
e-post: sales@karopharma.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.03.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

artrose (osteoartrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).