Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Salidex infusjonsvæske, oppløsning

natriumklorid 2,95 g/l og glukose 35 g/l

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Salidex infusjonsvæske er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Salidex infusjonsvæske
 3. Hvordan du bruker Salidex infusjonsvæske
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Salidex infusjonsvæske
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Salidex infusjonsvæske er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Salidex infusjonsvæske er en natriumkloridholdig glukoseoppløsning som brukes for å opprettholde væske- og natriumbalanse.
 
2. Hva du må vite før du bruker Salidex infusjonsvæske
Advarsler og forsiktighetsregler
Legen vil utvise forsiktighet:
 • dersom du har hjertesvikt
 • dersom du har alvorlig nyresvikt
 • dersom du har væskeansamlinger (ødemer) og økt mengde natrium i kroppen
 • sukkersyke (diabetes mellitus)
Andre legemidler og Salidex infusjonsvæske
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Risiko ved graviditet og amming er liten.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Salidex infusjonsvæske
Legen vil tilpasse dosen etter ditt behov.
Salidex infusjonsvæske gis som drypp (infusjon) i en blodåre eller unntaksvis som injeksjon under huden. Dette utføres av lege eller annet helsepersonell.
Dersom du tar for mye av Salidex infusjonsvæske
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Overdosering kan føre til for høyt blodsukkernivå og kan forverre eventuell hjertesvikt, alvorlig nyresvikt, væskeansamlinger eller forhøyet mengde natrium i kroppen.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Salidex infusjonsvæske forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom store mengder Salidex infusjonsvæske gis raskt kan dette føre til økt surhetsgrad i blodet.
Vanlige bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 100 pasienter): Årebetennelse (tromboflebitt).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Salidex infusjonsvæske
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke Salidex infusjonsvæske etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Salidex infusjonsvæske
 • Virkestoffer er natriumklorid og glukose.
 • Hjelpestoff er vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Salidex infusjonsvæske ser ut og innholdet i pakningen
Pakninger:
Plastbeholder (Ecoflac plus) med 500 ml eller 1000 ml oppløsning
Plastpose (Ecobag) med 500 ml eller 1000 ml oppløsning
Pakningsstørrelser med 20 × 500 ml og 10 × 1000 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen
Tyskland
Postadresse:
34209 Melsungen
Tyskland
Tlf: +49/5661/71-0
Faks: +49/5661/71-4567
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen
B. Braun Medical AS
Kjernåsveien 13B
3142 Vestskogen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 05.01.2015

 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Generell informasjon
1000 ml inneholder:
Natriumklorid 2, 92 g
Glukose, vannfri 35 g
Elektolyttinhold:
Na+ 50 mmol
Cl‾ 50 mmol
Energimengde: 590 kJ (140 kcal)
Osmolalitet: ca. 300 mosmol/kg vann
pH: 3,5-5,5
Dosering og administrasjonsmåte
Salidex infusjonsvæske skal gis intravenøst eller unntaksvis subkutant.
Doseringen er individuell.
Uforlikeligheter
Glukose nedbrytes i alkalisk oppløsning. Tilsetning av legemidler som hever pH over 7, bør derfor foretas umiddelbart før infusjonen.
Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering
Oppløsningen skal brukes innen 1 døgn etter anbrudd.
Bruksanvisning for Ecoflac plus®-beholder
1. Gravitasjonsinfusjon
 • Montér infusjonssettet, fyll halve dråpekammeret med væske, fyll infusjonsslangen og unngå luftbobler.
 • Steng infusjonssettets lufteventil.
 • Koble infusjonssettet til kanyle/kateter.
 • Åpne rulleklemmen og start infusjonen med lufteventilen lukket.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Tilsettinger
Tilsetting via kanyle
 • Stikk kanylen inn vertikalt.
Mangler tekstalternativ for bilde
Tilsettinger ved bruk av overføringsadapter (Ecoflac® Mix)
1.) Fest overføringsadapteren til beholderen.
2.) Fest hetteglasset med tilsetting til den andre enden (et klikk kan høres!).
3.) Overfør oppløsning til hetteglasset ved å presse Ecoflac® plus-beholderen. Løs helt opp det som skal tilsettes. Snu Ecoflac® plus- beholderen med påsatt hetteglass opp ned. Press luft inn i hetteglasset inntil all oppløsning er overført til Ecoflac® plus-beholderen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dokumentasjon av tilsetting og forsegling av injeksjonsporten med Ecopin®
1.) Stikk Ecopin® inn i injeksjonsporten i samme hull som der tilsetning ble gjort.
2.) Brekk av håndtaket.
Mangler tekstalternativ for bilde

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

glukoseoppløsning (dekstroseoppløsning): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

subkutant (s.c., subkutan): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.