Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Saflutan® 15 mikrog/ml øyedråper, oppløsning i endosebeholder

tafluprost

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette paknings- vedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Saflutan er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Saflutan
 3. Hvordan du bruker Saflutan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Saflutan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Saflutan er, og hva det brukes motHva slags type medisin er det og hvordan virker den?
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Saflutan øyedråper inneholder tafluprost som hører til en gruppe medisiner som kalles
prostaglandinanaloger. Saflutan senker trykket i øyet. Det brukes ved for høyt trykk i øyet.
Hva brukes medisinen til?
Saflutan brukes for å behandle en type grønn stær (glaukom) som kalles åpenvinkelglaukom og for en tilstand kjent som okulær hypertensjon hos voksne. Begge tilstandene er forbundet med en økning av trykket i øyet og dette kan til slutt påvirke synet ditt.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Saflutan
Bruk ikke Saflutan
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor tafluprost eller ett av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Saflutan.
Vennligst merk at Saflutan kan ha følgende effekter og at noen av dem kan være permanente:
 • Saflutan kan øke lengden, tykkelsen, farge og/eller antall øyevipper og kan føre til uvanlig hårvekst på øyelokkene
 • Saflutan kan føre til mørkfarging av huden rundt øynene. Tørk av overflødig oppløsning fra huden. Dette vil redusere risikoen for mørkfarging av huden
 • Saflutan kan føre til fargeforandring av iris (den delen av øyet ditt som har farge). Hvis Saflutan bare brukes i det ene øyet, kan det bli permanent fargeforandring av det behandlede øyet i forhold til det andre øyet
Rådfør deg med lege
 • dersom du har nyreproblemer
 • dersom du har leverproblemer
 • dersom du har astma
 • dersom du har andre øyesykdommer
Barn og ungdom
Saflutan anbefales ikke til barn og ungdom under 18 år på grunn av manglende data vedrørende sikkerhet og effekt.
Andre legemidler og Saflutan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt, eller planlegger å bruke andre lege- midler.
Dersom du bruker andre medisiner i øyet, skal det gå minst 5 minutter mellom bruk av Saflutan og den andre medisinen.
Graviditet, amming og fertilitet
Ved mulighet for graviditet må du bruke et effektivt prevensjonsmiddel under behandling med. Saflutan. Ikke bruk Saflutan dersom du er gravid. Saflutan skal ikke brukes under amming. Rådfør deg med lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Saflutan har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Du kan få uklart syn rett etter at du har tatt Saflutan i øyet. Vent til synet er klart før du kjører bil eller bruker maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Saflutan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er 1 dråpe Saflutan i øyet/ øynene, én gang daglig om kvelden. Du må ikke dryppe flere dråper eller oftere enn legen har fortalt deg. Dette kan redusere effekten til Saflutan.
Bruk kun Saflutan i begge øynene dersom legen har foreskrevet det.
Skal kun brukes som øyedråper. Må ikke svelges.
Bruksanvisning:
Når du starter på en ny pose:
Dersom posen ikke er intakt, må du ikke bruke endosebeholderne. Åpne posen langs den. stiplete linjen. Når du åpner posen, skriver du ned datoen i datofeltet på posen.
Hver gang du bruker Saflutan:
 1. Vask hendene.
 2. Ta remsen med beholderne ut av posen.
 3. Frigjør 1 endosebeholder fra remsen.
 4. Legg remsen tilbake i posen igjen og brett kanten for å lukke posen.

5. Påse at oppløsningen er i den nedre delen av endosebeholderen.

Mangler tekstalternativ for bilde

6. Vri av hetten for å åpne beholderen.

Mangler tekstalternativ for bilde

7. Bøy hodet bakover.
8. Plasser tuppen av beholderen tett mot øyet.

Mangler tekstalternativ for bilde

9. Trekk nedre øyelokk nedover og se opp.
10. Trykk forsiktig på beholderen og la det falle ned én dråpe i rommet mellom øyet og nedre øyelokket.

Mangler tekstalternativ for bilde

11. Lukk øyet en liten stund og press med fingren i det indre hjørnet av øyet i ca. 1 minutt. Dette er til hjelp for
å hindre øyedråpen i å renne ned i tårekanalen.
12. Tørk av overflødig oppløsning fra huden rundt øyet.

Mangler tekstalternativ for bilde

Dersom dråpen ikke treffer øyet, prøver du igjen.
Dersom legen har sagt at du skal dryppe begge øynene, gjentar du trinn 7 til 12 for det andre øyet. Innholdet i én (1) endosebeholder er tilstrekkelig for begge øyne. Ubrukt oppløsning avhendes umiddelbart etter bruk.
Dersom du bruker andre medisiner i øyet, skal det gå minst 5 minutter mellom bruk av Saflutan og den andre medisinen.
Dersom du tar for mye av Saflutan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du ved et uhell har svelget legemidlet eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du tar for mye Saflutan er det lite trolig at det vil medføre alvorlig skade. Drypp den neste dosen til vanlig tid.
Dersom du har glemt å ta Saflutan
Dersom du har glemt å ta Saflutan, tar du en enkelt dråpe så fort som mulig og fortsetter deretter som vanlig. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Saflutan
Du må ikke avbryte behandlingen med Saflutan uten å rådføre deg med legen din. Dersom du avbryter behandlingen med Saflutan, vil trykket i øyet stige igjen. Dette kan føre til permanent skade på øyet.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemiddel forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De fleste bivirkningene er ikke alvorlige.
Vanlige bivirkninger
Følgende kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer:
Bivirkninger på nervesystemet:
 • hodepine
Bivirkninger på øyet:
 • kløe i øyet
 • øyeirritasjon
 • øyesmerte
 • rødhet på øyet
 • endringer av øyevippenes lengde, tykkelse og antall
 • tørre øyne
 • følelse av fremmedlegeme i øyet
 • misfargede øyevipper
 • rødhet på øyelokkene
 • små flekkvise betennelser på øyets overflate
 • lysfølsomhet
 • rennende øyne
 • uklart syn
 • reduksjon av øyets evne til å se detaljer
 • fargeforandring av iris (kan bli permanent)
Mindre vanlige bivirkninger
Følgende kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer:
Bivirkninger på øyet:
 • endring i hudfargen rundt øyet
 • hovne øyelokk
 • trøtte øyne
 • hevelse av øyets overflatemembraner
 • utsondring fra øyet
 • betennelse på øyelokkene
 • tegn til betennelse på innsiden av øyet
 • ubehag i øyet
 • pigmentering av øyets overflatemembraner
 • follikler i øyets overflatemembraner
 • allergisk inflammasjon
 • unormal følelse i øyet
Bivirkninger på hud og underhud:
 • uvanlig hårvekst på øyelokkene
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Saflutan
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemiddel etter utløpsdatoen som er angitt på endosebeholderen, posen og ytterkartongen etter ”Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevar den uåpnede folieposen i kjøleskap (2-8ºC). Ikke åpne posen før du skal starte med øyedråpene, da ubrukte beholdere må avhendes innen 28 dager etter at posen først er åpnet.
Etter at folieposen er åpnet:
 • Oppbevar endosebeholderne i den originale folieposen.
 • Oppbevares ved høyst 25ºC.
 • Anvend ubrukte endosebeholdere innen 28 dager etter at folieposen først er åpnet.
 • Åpnet endosebeholder med gjenværende oppløsning skal anvendes umiddelbart etter bruk.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Saflutan
 • Virkestoffet er tafluprost. 1 ml av oppløsningen inneholder 15 mikrogram av tafluprost.
  1 endosebeholder (0,3 ml) inneholder 4,5 mikrogram av tafluprost.
 • Andre innholdsstoffer er glyserol, natrium­ dihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumedetat, polysorbat 80 og vann til injeksjonsvæsker. Saltsyre og/eller natriumhydroksid er tilsatt for å justere pH.
Hvordan Saflutan ser ut og innholdet i pakningen
Saflutan er en klar, fargeløs væske (oppløsning) i endosebeholdere av plast, hver beholder inneholder 0,3 ml av oppløsningen. Det er 10 endosebeholdere i en pose. Saflutan leveres i pakker med 30 eller 90 endosebeholdere. Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
MT-innehaver
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker
Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39
2031 BN Haarlem Nederland
Saflutan® er et registrert varemerke, som tilhører Merck Sharp & Dohme Corp.
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 05-2013

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.