Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Robinul 0,2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

glykopyrroniumbromid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Robinul injeksjonsvæske er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Robinul
 3. Hvordan du bruker Robinul
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Robinul
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Robinul injeksjonsvæske er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Robinul er et legemiddel som gis før operasjoner (premedikasjon) og under operasjoner ved lav hjertefrekvens. Det brukes også for å oppheve virkningen av legemidler som virker avslappende på musklene og som har vært brukt under operasjonen.
 
2. Hva du må vite før du bruker Robinul
Bruk ikke Robinul
 • Hvis du er allergisk overfor glykopyrron eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Vis forsiktighet ved bruk av Robinul
 • På grunn av økt hjertefrekvens ved bruk av antikolinergika bør forsiktighet utvises hos pasienter med høyt blodtrykk, forstyrrelser i hjerterytmen, hjertesvikt og forstyrrelser i hormonutskillelsen fra skjoldkjertelen (hypertyreoidisme).
 • Bør unngås i store doser hos pasienter med myasthenia gravis (alvorlig muskelsykdom).
 • Forsiktighet utvises hos pasienter med grønn stær (glaukom).
Andre legemidler og Robinul
Antikolinergika kan gi hjerterytmeforstyrrelser ved cyklopropan anestesi. Disse hjerterytmeforstyrrelsene kan unngås ved å administrere Robinul i lave doser. Samtidig behandling med andre antikolinergika kan medføre kolinerg blokade.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Det er begrenset erfaring ved bruk av glykopyrron ved graviditet. I dyreforsøk har glykopyrron påvirket befruktning og overlevelse av avkommet. Robinul bør derfor ikke gis til gravide.
Amming
Glykopyrron passerer over i morsmelk, men risiko for å påvirke barnet er liten og Robinul kan derfor brukes under amming. Rådfør deg allikevel med lege før du bruker Robinul.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Robinul
Legen bestemmer en dose som er tilpasset deg.
Dersom du tar for mye av Robinul
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Ta straks kontakt med lege dersom du merker noen av følgende symptomer – du trenger kanskje umiddelbar legehjelp:
Hevelse hovedsakelig i ansikt, lepper eller svelg som gjør det vanskelig å svelge eller puste, kløe og utslett. Dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaksjon eller angioødem (hyppighet ikke kjent, kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data).
Den vanligste bivirkningen er munntørrhet.
Andre bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 brukere):
 • Hurtig hjerterytme, hjerteklapp, hjerterytmeforstyrrelser
 • Døsighet
 • Munntørrhet, forstoppelse
 • Manglende evne til å urinere (urinretensjon)
 • Synsforstyrrelser
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Robinul
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Robinul etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Robinul
 • Virkestoff er glykopyrroniumbromid
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker, saltsyre.
Hvordan Robinul ser ut og innholdet i pakningen
Glassampuller, pakning: 10 x 1 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Meda AS, Askerveien 61, Postboks 194, 1371 Asker.
Tilvirker
Meda Pharma GmbH & Co KG, Benzstrasse 1, D –61352 Bad Homburg, Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettes til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Meda A/S
Askerveien 61
1384 Asker
Tlf.: 66 75 33 00
Fax: 66 75 33 33
E-mail: info@meda.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 05.10.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertyreoidisme (tyreotoksikose, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.