Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Rimstar tablett, filmdrasjert

rifampicin/isoniazid/pyrazinamid/etambutolhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Rimstar er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Rimstar
 3. Hvordan du bruker Rimstar
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Rimstar
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Rimstar er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet dette legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Rimstar tilhører en gruppe legemidler kalt tuberkulosemidler. Det er en fast kombinasjon av fire tuberkulosemidler som stopper veksten av mykobakterier. Disse mykobakteriene forårsaker tuberkulose.
Rimstar brukes i den innledende behandlingen av tuberkulose.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Rimstar
Bruk ikke Rimstar:
 • dersom du er allergisk overfor rifamyciner, isoniazid, pyrazinamid, etambutolhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har en akutt leversykdom eller tidligere har hatt leversykdom forårsaket av legemidler
 • dersom det er kjent at du har en tilstand kalt porfyri (stoffskiftesykdom)
 • dersom du har akutt urinsyregikt
 • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon
 • dersom du bruker en av følgende medisiner:
  • vorikonazol
  • proteasehemmere unntatt ritonavir, om du behandles med maksimal dose eller 600 mg 2 ganger daglig.
Bruk ikke Rimstar dersom noe av dette er aktuelt for deg.
Ta kontakt med lege eller apotek dersom du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Rimstar.
Rådfør deg med legen før du tar dette legemidlet dersom du har en av følgende sykdommer:
 • nedsatt leverfunksjon eller kronisk leversykdom
 • nedsatt nyrefunksjon
 • urinsyregikt
 • diabetes
 • epilepsi
 • betennelse i perifere nerver eller synsnerven
 • øyesykdommer
 • kronisk alkoholisme
 • underernæring
Du bør ikke bruke Rimstar hvis kroppsvekten din er under 30 kg.
Du bør ikke avbryte behandling med Rimstar uten å rådføre deg med legen.
Du bør bruke annen prevensjon i tillegg til p-piller så lenge du tar Rimstar.
Andre legemidler og Rimstar
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Rådfør deg med legen dersom du bruker noen av disse legemidlene:
Du må ikke bruke Rimstar sammen med noen av følgende legemidler:
 • vorikonazol
 • proteasehemmere unntatt ritonavir, om du behandles med maksimal dose eller 600 mg 2 ganger daglig.
Du bør ikke bruke Rimstar sammen med noen av følgende legemidler:
 • nevirapin
 • simvastatin
 • ritonavir
 • p-piller. Du skal bruke et ekstra ikkehormonelt prevensjonsmiddel under behandlingen med Rimstar.
Rådfør deg med legen din dersom du bruker noen av disse legemidlene:
 • Legemidler mot hjerterytmeforstyrrelser, som klasse 1A antiarytmika (kinidin, disopyramid), propafenon, meksiletin, tokainid, lorkainid
 • Legemidler for hjerte og blodtrykk: kalsiumantagonister (som diltiazem, nifedipin, verapamil, nimodipin, isradipin, nikardipin, nisoldipin, amlodipin), digitoksin, digoksin, betablokkere (som for eksempel bisoprolol, metoprolol, propranolol, karvedilol), losartan, imidapril, enalapril
 • Diuretika som eplerenon
 • Immunsupressiva for eksempel ciclosporin, tacrolimus, sirolimus, leflunomid, azatioprin
 • Kortikosteroider
 • Legemidler mot soppinfeksjon (soppmidler som flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol, terbinafin)
 • Antibiotika som klaritromycin, telitromycin, dapson, doksycyclin, fluoroquinoloner, kloramfenikol, linezolid
 • Legemidler til behandling mot malaria: atovakvon, kinin
 • Legemidler mot psykiske lidelser som haloperidol, klozapin, aripiprazol, trisykliske antidepressiva (som amitriptylin, nortriptylin)
 • Legemidler mot blodpropp som orale antikoagulantia, warfarin,
 • Hormonpreparater som antiøstrogen (gestrinon, tamoksifen, toremifen), østrogener og progestagener gitt som hormon erstatnings terapi eller p-piller, tyreoideahormoner (levotyroksin)
 • Smertestillende legemidler som morfin, etoricoxib, rofecoxib
 • Legemidler mot AIDS som saquinavir, indinavir, efavirenz, amprenavir, nilfinavir, azatanavir, lopinavir, zidovudin, nevirapin, stavudin
 • Legemidler mot epilepsi: som tiagabin, karbamazepin, fenytoin, etosuksimid,
 • Legemidler ved søvnproblemer: som diazepam, benzodiazepiner, buspiron, zopiklon, zolpidem, zaleplon, hexobarbital
 • Legemidler mot astma: som teofyllin
 • Legemidler mot diabetes: som repaglinid og nateglinid eller orale antidiabetika av sulfonylurea typen
 • p-aminosalisylsyre (et legemiddel til behandling av tuberkulose og inflammatorisk tarmsykdom)
 • Metadon (et legemiddel mot heroinavhengighet)
 • Legemidler ved mage-problemer som cimetidin,
 • Legemidler mot høyt kolesterol som cloifibrat, fluvastatin, simvastatin
 • Legemidler mot kvalme og brekninger som tropisetron, ondansetron
 • Legemidler til narkose som halogene flyktige anestetika
 • Legemidler som brukes til behandling av kreft som imatinib, gefitinib, irinotecan
 • Fexofenadin (til behandling av høysnue)
 • Prazikvantel (legemiddel mot bendelorm)
 • Oral tyfoid vaksine
Hvis du bruker noen av disse legemidlene, rådfør deg med legen om å bytte til et annet legemiddel mens du bruker Rimstar. Ofte kan du bruke andre legemidler istedenfor.
Hvis du bruker syrenøytraliserende midler sammen med Rimstar, skal du ta Rimstar minst 1 time før du tar syrenøytraliserende midler.
Følgende undersøkelsesmetoder kan ikke gjennomføres eller resultatene må tolkes med forsiktighet så lenge du bruker Rimstar:
 • radiografisk undersøkelse av galleblæren med kontrastmidler
 • mikrobiologisk bestemmelse av folsyrekonsentrasjoner i plasma
 • mikrobiologisk bestemmelse av cyanokobalamin (vitamin B12)-konsentrasjoner i plasma
Inntak av Rimstar sammen med mat og drikke:
Drikk ikke alkohol så lenge du bruker Rimstar.
Du bør unngå mat og drikke med høyt innhold av tyramin (som ost, rødvin) eller histamin (som tunfisk). Inntatt sammen med Rimstar kan slik mat og drikke føre til hodepine, hjertebank eller rødhet i huden.
Ta Rimstar minst én time før måltid.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen vil vurdere om du skal fortsette å bruke Rimstar. Dersom du bruker Rimstar under graviditeten, bør legen gi deg vitamin B6 under graviditeten, og vitamin K under siste måneden av graviditeten.
Dette legemidlet går over i morsmelk, derfor skal du ikke bruke Rimstar når du ammer. Det er viktig at du rådfører deg med legen dersom du bruker, eller tenker å bruke Rimstar ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Rimstar kan gi bivirkninger som svimmelhet, forvirring og uklart syn. Dette kan redusere din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Rimstar
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Følgende dosering er ment for voksne og barn som veier mer enn 30 kg. Barn med kroppsvekt under 30 kg bør ikke bruke dette legemidlet.
Den anbefalte dosen er:
Voksne:
Mengden Rimstar som tas kan være forskjellig, og dette avhenger av din kroppsvekt. Vanligvis vil du få følgende antall tabletter:
 • 2 tabletter daglig for kroppsvekt 30-39 kg
 • 3 tabletter daglig for kroppsvekt 40-54 kg
 • 4 tabletter daglig for kroppsvekt 55-70 kg
 • 5 tabletter daglig for kroppsvekt over 70 kg
Legen vil forskrive den beste dosen for deg.
Bruk av Rimstar hos barn
Rimstar anbefales ikke til barn under 8 år eller med kroppsvekt mindre enn 30 kg.
Eldre
Rimstar tåles godt av de fleste eldre pasienter, men du bør rådføre deg med legen dersom du har lever- eller nyresykdom. I noen tilfeller kan legen anbefale at du tar tilskudd av vitamin B6 så lenge du bruker Rimstar.
Administrasjonsmåte
Du skal ta Rimstar én gang daglig via munnen i de to første behandlingsmånedene.
Svelg tablettene hele med ett glass vann.
Rimstar bør tas minst 1 time før et måltid.
Behandlingens varighet
Rimstar er vanligvis gitt i 2 måneder i startfasen av tuberkulosebehandlingen. Legen vil bestemme behandlingens varighet for deg.
Dersom du tar for mye av Rimstar
Dersom du utilsiktet tar en tablett for mye, skjer det sannsynligvis ikke noe. Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis mulig, ta tablettene eller ytterpakningen med deg for å vise legen.
Dersom du har glemt å ta Rimstar
Dersom du har glemt å ta en dose, ta den snarest mulig. Hvis det nesten er tid for neste dose, la være å ta den glemte dosen og ta den neste tabletten til vanlig tid.
Dersom du avbryter behandling med Rimstar
Selv om du føler deg bedre, må du ikke slutte å ta Rimstar. Dersom du slutter å ta medisinen, kan infeksjonen komme tilbake, eller at bakteriene blir resistente mot medisinen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger:Hvis du opplever en av følgende symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon, avbryt behandlingen og kontakt lege eller sykehus umiddelbart:
 • Plutselig pusteproblemer, tale- eller svelgebesvær, hevelse i lepper, tunge, ansikt og hals eller nakke (kan forekomme hos opptil 1 av 1.000 personer).
 • Ekstrem tretthet eller kollaps (kan forekomme hos opptil 1 av 1.000 personer).
Hvis du opplever noen av de følgende bivirkningene, kontakt lege så raskt som mulig:
 • Betennelse i bukspyttkjertelen, som medfører sterke smerter i mage og rygg (pankreatitt, frekvens ikke kjent).
 • Alvorlige hudreaksjoner med blemmer og tap av hud eller sårhet ved øynene, munnen eller kjønnsorganene (toksisk epidermal nekrolyse, TEN, kan forekomme hos opptil 1 av 1.000 personer).
 • Legemiddelreaksjon som fører til utslett, feber, betennelse i indre organer, hematologiske abnormiteter og systemisk sykdom (DRESS syndrom, kan forekomme hos opptil 1 av 1.000 personer).
 • Gulfarging av hud eller av det hvite i øynene, eller mørkere urin og lysere avføring, kronisk tretthet (fatigue), svakhet, generell sykdomsfølelse (malaise), nedsatt appetitt, kvalme eller oppkast forårsaket av leverproblemer (hepatitt, kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer).
 • Alvorlig, langvarig eller blodig diaré sammen med magesmerter eller feber: dette kan være tegn på en alvorlig tarmbetennelse (kan forekomme hos opptil 1 av 1.000 personer).
 • Blødninger i huden; hvis du fortsetter å ta Rimstar kan det være risiko for hjerneblødning.
 • Synsforstyrrelser som tåkesyn, øyesmerter, rød-grønn fargeblindhet og tap av syn (kan forekomme hos opptil 1 av 1.000 personer).
 • Reduksjon i antall hvite blodlegemer, ledsaget av plutselig høy feber, sår hals og sår i munnen (agranulocytose, kan forekomme hos opptil 1 av 1.000 personer).
Disse er alle alvorlige bivirkninger. Du kan behøve umiddelbar medisinsk behandling.
Andre bivirkninger
Vanlige (kan forekomme hos færre enn 1 av 10 behandlede)
 • Tretthet, døsighet, hodepine, ørhet, svimmelhet
 • Skade i perifere nerver
 • Røde øyne, permanent misfarging av myke kontaktlinser
 • Kvalme, oppkast, tap av appetitt, mavesmerter, oppblåsthet, ubehag i øvre buk
 • Rødming, kløe med eller uten hudutslett, nesleutslett
 • Allergiske eller andre reaksjoner som hudutslett, feber, muskel- eller leddsmerter
 • Økt nivå av leverenzymer
 • Forstyrrelser i leverfunksjonen som kan vises som nedsatt appetitt, kvalme, oppkast, kronisk tretthet (fatigue), generell sykdomsfølelse (malaise) og svakhet
 • Rødlig misfarging av kroppsvæsker og sekreter som urin, tårevæske, svette, slim, avføring og spytt
 • Økning av urinsyre i blodet, akutt urinsyregikt (kuldegysninger, smerte og hevelse i ledd, spesielt i stortå, ankel eller kne).
Mindre vanlige (kan forekomme hos færre enn 1 av 100 behandlede)
 • Hallusinasjoner, desorientering, forvirring, generell sykdomsfølelse (malaise)
Sjeldne (kan forekomme hos færre enn 1 av 1.000 behandlede)
 • Endringer i antall hvite og røde blodlegemer og blodplater, blodmangel (anemi), forstyrrelser i blodlevringen, hevelse av milten
 • Ødem/hevelser, som skyldes væskeansamling
 • Diaré
 • Menstruasjonsforstyrrelser, hevelse i brystkjertler hos menn, tidlig pubertet, problemer med diabeteskontroll, høyt blodsukker, Cushings syndrom (sykdom forårsaket av økning av kortikosteroidhormoner), utløsning av krise hos pasienter med Addisons sykdom (en spesiell form for hormonforstyrrelse)
 • Kramper, psykoser, hyperaktivitet, eufori, søvnløshet
 • Muskelsvakhet, muskelsykdom (myopati), problemer med koordinering av viljestyrte muskler (ataksi), økt anfallshyppighet hos epileptikere
 • Synsforstyrrelser, skade på synsnerven
 • Nummenhet, stikkende følelse, brennende følelse eller svakhet i hender eller føtter
 • Mavekatarr (gastritt), gulsott, leverforstørrelse, leverbetennelse (i sjeldne tilfeller alvorlig)
 • Allergiske og andre reaksjoner som munntørrhet, halsbrann, vannlatingsforstyrrelser, reumatiske syndromer og symptomer, pellagra (lidelse karakterisert ved mave- og tarmforstyrrelser, rødhet i huden, nerve- og mentale lidelser), hovne lymfeknuter, akne, hudutslett, lysfølsomhet
 • Forhøyede nivåer av nyreenzymer, akutt nyresvikt, nyrebetennelse, vannlatingsproblemer
 • Utløsning av en tilstand kalt porfyri (en gruppe lidelser karakterisert ved lysfølsomhet, hudskader, blodmangel, psykose og akutte mavesmerter)
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • Betennelse i blodkar Hvis du gjenopptar behandling med Rimstar etter et avbrudd, kan det oppstå et såkalt influensalignende syndrom. Det er karakterisert ved feber, skjelving og muligens hodepine, svimmelhet, skjelett- og muskelsmerter. I sjeldne tilfeller kan det utvikles blødninger i huden, pustevansker, astmalignende anfall, blodmangel, sjokk og nyresvikt.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Rimstar
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken eller blister efter Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Blister: Oppbevares i original pakningen for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Rimstar
Virkestoffer er rifampicin, isoniazid, pyrazinamid og etambutolhydroklorid. Hver tablett inneholder 150 mg rifampicin, 75 mg isoniazid, 400 mg pyrazinamid og 275 mg etambutolhydroklorid.
Andre innholdsstoffer er:
Tablettkjerne:
Pregelatinisert maisstivelse
Maisstivelse
Natriumlaurylsulfat,
Mikrokrystallinsk cellulose
Povidon K30
Krysspovidon
Magnesiumstearat
Talkum
Filmdrasjering:
Kopovidon
Hypromellose
Titandioksid (E171)
Makrogol 400
Makrogol 6000
Rødt jernoksid (E172)
Talkum
Hvordan Rimstar ser ut og innholdet i pakningen
Rimstar tabletter er brune, ovale og bikonvekse filmdrasjerte tabletter, uten merking.
Pakningsstørrelser:
Eske inneholdende 60 filmdrasjerte tabletter i PVC/PE/PVDC- aluminium eller Alu/Alu blisterpakning.
MT-innehaver og ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl
Østerrike
Rimstar er et registrert varemerke som tilhører Novartis AG.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 03-2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

addisons sykdom: Sykdom som rammer binyrebarken og forverrer funksjonen. Normal produksjon av de viktige hormonene aldosteron og kortisol reduseres, hvilket medfører bl.a. tretthet, lavt blodtrykk, kvalme og svimmelhet. Sykdommen kan behandles ved å tilføre hormonene som legemidler.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

alkoholisme (alkoholavhengighet): Sykelig trang til alkohol. Kjennetegnes ved minst 3 av følgende faktorer: 1) Trangen til å innta alkohol vekkes lett. 2) Begrensning av inntaket er vanskelig. 3) Abstinenssymptomer. 4) Toleranseutvikling.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

bendelorm: Parasitt som gir infeksjon i tarmkanalen, den kan bli flere meter lang.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammatorisk tarmsykdom (ibd): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

ten (toksisk epidermal nekrolyse, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.