Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Rhinox 0,25 mg/ml nesedråper

Rhinox 0,5 mg/ml nesedråper

oksymetazolin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Rhinox brukes med forsiktighet for å oppnå best mulig resultat. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Rhinox er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Rhinox
 3. Hvordan du bruker Rhinox
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Rhinox
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Rhinox er og hva det brukes motHva Rhinox er:
Rhinox virker på blodårene i neseslimhinnen slik at disse trekker seg sammen og dermed reduseres slimproduksjonen i øvre luftveier. Letter luftpassasjen ved tett nese.
Hva Rhinox brukes til:
Voksne og barn over 2 år: korttidsbehandling av tett nese ved forkjølelse og akutt bihulebetennelse.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Rhinox
Bruk ikke Rhinox
 • dersom du er allergisk overfor oksymetazolin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • ved skorpedannelse i nesehulen (rhinitis sicca).
 • Rhinox 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml skal ikke brukes til barn under 2 år.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Rhinox.
Vis forsiktighet ved bruk av Rhinox:
 • dersom du har grønn stær (glaukom),
 • dersom du har alvorlig hjerte- og/eller karsykdom,
 • hvis du har svulst i binyremargen (feokromocytom),
 • hvis du har stoffskiftesykdom (metabolsk sykdom), f.eks. hypertyreose eller sukkersyke (diabetes mellitus),
 • hvis du er under behandling med en viss type antidepressiva kjent som monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), eller hvis du har brukt et slikt legemiddel i løpet av de siste ukene.
 • hvis du bruker legemidler som øker blodtrykket.
Rhinox bør ikke brukes i mer enn 5 sammenhengende dager hos barn under 10 år eller i mer enn 10 sammenhengende dager hos voksne og barn over 10 år. Bruk over lengre tid kan føre til vedvarende nesetetthet (legemiddelutløst betennelse i neseslimhinnen, såkalt ”rebound” effekt).
Barn og ungdom
Ved feil bruk og for høy dosering kan preparatet gi uønskede effekter, dette gjelder særlig barn.
Andre legemidler og Rhinox
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Rådfør deg lege dersom du bruker eller nylig har brukt legemidler til behandling av depresjoner eller Parkinsons sykdom (såkalte MAO-hemmere), eller dersom du bruker andre legemidler som øker blodtrykket.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Riktig bruk medfører ingen risiko for fosteret. Kan benyttes under graviditet.
Virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Kan benyttes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Rhinox antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Rhinox
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk av Rhinox hos barn og ungdom
Den anbefalte dosen er:
0,25 mg/ml:
Barn 2-10 år: 1/2 endosebeholder (ca. 4 dråper) etter behov i hvert nesebor ikke mer enn 3 ganger i døgnet. Det bør gå minst 8 timer mellom hver dose. Prøv først å behandle tett nese med saltvann (spray eller dråper), før du starter behandling med Rhinox. Ikke bruk Rhinox sammenhengende i mer enn 5 dager. Langvarig bruk av oksymetazolin kan føre til at barnet forblir tett i nesen.
0,5 mg/ml:
Voksne og barn over 10 år: 1/2 endosebeholder (ca. 3-5 dråper) i hvert nesebor ved behov inntil 2‑3 ganger i døgnet. Det bør gå minst 8 timer mellom hver dose. Prøv først å behandle tett nese med saltvann (spray eller dråper) før du starter behandling med Rhinox. Ikke bruk Rhinox sammenhengende i mer enn 10 dager. Langvarig bruk av oksymetazolin kan føre til at du forblir tett i nesen.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre innen 10 dager, eller hvis du føler deg verre. Dersom du får høy feber, nakkestivhet, kraftig verking over pannen og/eller ved neseroten eller blir rød og hoven i huden rundt øynene, bør du ta kontakt med lege umiddelbart.
Annen dose i henhold til leges forskrivning.
BruksanvisningNesedråper 0,25 mg/ml:
Innholdet i hver endosebeholder skal fordeles på begge nesebor.
 1. Puss barnets nese.
 2. Ta løs endosebeholderen og åpne den ved å vri av toppen.
 3. Hold barnets hode bakover og drypp 1/2 endosebeholder (ca. 4 dråper) i hvert nesebor ved å klemme på beholderen.
 4. Beveg barnets hode til begge sider slik at dråpene spres godt i nesen.
Nesedråper 0,5 mg/ml:
Innholdet i hver endosebeholder skal fordeles på begge nesebor.
 1. Puss nesen.
 2. Ta løs endosebeholderen og åpne den ved å vri av toppen.
 3. Bøy hode bakover og drypp 1/2 endosebeholder (ca. 3-5 dråper) i hvert nesebor ved å klemme på beholderen.
 4. Pust noen ganger gjennom nesen slik at dråpene spres godt.
Dersom du tar for mye av Rhinox
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hyppig og langvarig bruk kan gi slimhinneirritasjon med legemiddelutløst betennelse i neseslimhinnen, økt nesetetthet og rennende nese. En brennende følelse i nese og hals, lokal irritasjon kan forekomme.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 1000 personer):
Nysing, tørrhet i munn og hals.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 000 personer):
Uro, irritabilitet, søvnforstyrrelser hos barn.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Rhinox
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på posen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Rhinox
 • Virkestoff er oksymetazolin henholdsvis 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, metylhydroksypropylcellulose, natriumedetat og renset vann.
Hvordan Rhinox ser ut og innholdet i pakningen
Endosebeholdere à 0,3 ml: 20 stk.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Postboks 205
1372 Asker
Tlf. 800 800 30
Tilvirker
Curida AS, Elverum
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.08.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertyreose (hypertyreoidisme, tyreotoksikose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.