Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Rhinocort® Turbuhaler® nesepulver 100 µg/dose

budesonid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Rhinocort er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Rhinocort
 3. Hvordan du bruker Rhinocort
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Rhinocort
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Rhinocort er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Rhinocort inneholder virkestoffet budesonid som tilhører en gruppe legemidler som kalles kortikosteroider. Disse brukes bl.a. for å redusere betennelsestilstander. Rhinocort Turbuhaler nesepulver reduserer og forhindrer betennelse eller oppsvulming av neseslimhinnen. Effekten kommer ikke umiddelbart. Preparatet må brukes regelmessig for å få maksimal effekt.
Rhinocort brukes ved snue og tett nese forårsaket av allergi mot f.eks. pollen (s.k. høysnue), dyr eller støv eller når årsaken kan være f.eks. røyk eller parfyme (vasomotorisk snue). Brukes også ved nesepolypper.
 
2. Hva du må vite før du bruker Rhinocort
Bruk ikke Rhinocort:
 • dersom du er allergisk overfor budesonid.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Rhinocort
 • hvis du har sår i neseslimhinnen eller er plaget med neseblødninger. Bruk av kortikosteroider fører til at sår gror langsommere. Neseslimhinnen bør kontrolleres regelmessig ved langtidsbehandling.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Dersom du bytter ut "kortison"-tablettene (f.eks. prednison, prednisolon eller metylprednisolon) med Rhinocort, eller du slutter å bruke Rhinocort kan det hende du i en periode opplever symptomer som utslett, muskel- og leddsmerter. Er disse symptomene plagsomme eller du får symptomer som hodepine, tretthet, kvalme eller brekninger, må du kontakte legen.
Systemiske effekter (det er effekter som påvirker hele kroppen) av nesepulver som inneholder kortikosteroider kan i sjeldne tilfeller forekomme, spesielt ved bruk av høye doser over lengre perioder. Det er mye mindre sannsynlig at disse bivirkningene skjer ved bruk av nesepulver enn ved bruk av kortikosteroider som skal svelges (tablettform). Disse effektene varierer individuelt mellom pasienter og mellom ulike kortikosteroider. Potentielle systemiske effekter kan være -påvirkning av binyrefunksjonen (en liten kjertel rett ved nyren) slik at produksjonen av glukokortikoider hemmes, veksthemming hos barn og ungdom, grå-, eller grønn stær og mer sjelden, ulike psykiske bivirkninger, som endret adferd, søvnforstyrrelser eller depresjon.
Barn
Rhinocort nesepulver bør ikke gis til barn.
Andre legemidler og Rhinocort
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Rhinocort kan påvirke eller bli påvirket av behandling med andre legemidler, f.eks.:
 • visse legemidler mot soppinfeksjon (ketokonazol og itrakonazol)
 • p-piller og legemidler som inneholder østrogen, f. eks legemidler brukt ved overgangsalder. Ingen slik effekt har imidlertid vært rapportert ved samtidig bruk av lav-dose p-piller (150 mikrogram desogestrel og 30 mikrogram etinylestradiol)
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Unødig bruk under graviditet bør unngås, spesielt de tre første månedene.
Rhinocort nesepulver går over i morsmelk. Ved anbefalte doser er det imidlertid ikke forventet at barn som ammes vil påvirkes. Rhinocort nesepulver kan brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Rhinocort antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Rhinocort
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen til voksne er: 100 mikrogram/dose: 2 inhaleringer i hvert nesebor om morgenen. Når bedring inntrer kan dosen forsøksvis reduseres til 1 inhalering i hvert nesebor om morgenen.
Behandling av nesepolypper: 1 inhalering i hvert nesebor morgen og kveld.
NB!
Rhinocort nesepulver gir ikke øyeblikkelig virkning. Det kan ta opptil 2‑3 dager før du merker bedring av symptomene.
Hvis nesen er tett, kan du i tillegg bruke slimhinneavsvellende nesedråper de første 2‑3 dagene. Hvis du har høysnue (sesongbetont allergisk rhinitt), bør du begynne behandlingen med Rhinocort et par dager før allergisesongen starter.
Bruk av Rhinocort hos barn
Barn bør bare bruke Rhinocort nesepulver under oppsyn av en voksen. Dette for å sikre at dosen tas på riktig måte og at doseringen er slik legen har foreskrevet det.
Dersom du tar for mye av Rhinocort
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Det bør ikke skje noe om du en enkelt gang skulle få i deg for mye Rhinocort nesepulver. Derimot, hvis du får for store doser over lengre tid, kan det oppstå bivirkninger. Hvis du tror dette har skjedd med deg, må du rådføre deg med din lege.
Det er viktig at du tar dosen din som angitt på apotekets etikett eller som avtalt med legen din. Du bør bare bruke så mye som legen din anbefaler. Bruk av større eller mindre doser kan forverre symptomene dine.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Rhinocort forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100 behandlede pasienter): neseblødning, irritasjon i nesen.
Mindre vanlige (forekommerhos flere enn 1 av 1000 pasienter, men færre enn 1 av 100 behandlede pasienter): hudutslett, kløe, hevelse i ansiktet.
Sjeldne (forekommer hos flere enn 1 av 10 000 men færre enn 1 av 1000 behandlede pasienter): kraftig allergisk reaksjon, stemmeforandring, hull i neseskilleveggen, blåmerker, tegn og symptomer på systemiske effekter av kortikosteroider, slik som nedsatt funksjon av binyrene og forsinket vekst i høyden hos barn (se Andre bivirkninger hos barn og ungdom), tåkesyn.
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter): sår på neseslimhinnen.
Følgende bivirkning er også rapportert, men frekvensen kan ikke anslås utifra tilgjengelig informasjon (frekvens ikke kjent): grønn stær (glaukom), grå stær (katarakt)
I sjeldne tilfeller kan tegn på systemiske glukokortikosteroid-bivirkninger forekomme etter bruk av nesepulver som inneholder kortikosteroider, særlig ved bruk av høye doser over lengre perioder (se også avsnitt 2 «Advarsler og forsiktighetsregler»).
Andre bivirkninger hos barn og ungdom
Forsinket vekst i høyden har vært rapportert hos barn som får behandling med nasale kortikosteroider. Legen vil regelmessig kontrollere høyden på barn og ungdommer som får behandling med Rhinocort Turbuhaler over lengre tid.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Rhinocort
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Rhinocort Turbuhaler
 • Virkestoff er budesonid. En dose (1 inhalering) inneholder 100 mikrogram budesonid.
 • Det er ingen hjelpestoffer.
Hvordan Rhinocort Turbuhaler ser ut og innholdet i pakningen
Rhinocort Turbuhaler er en neseinhalator.
Pakningsstørrelser:
200 doser eller 400 doser
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
AstraZeneca AS, Oslo
Norge.
Tilvirker
AstraZeneca AB
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 24.05.2017
 
Bruksanvisning
Rhinocort Turbuhaler inneholder rent legemiddel, dvs. ingen drivgasser eller noen annen form for tilsetningsstoffer. Legemidlet pustes inn i nesen, der det skal utøve sin effekt. Mengden legemiddel i en dose er svært liten. Derfor kan det hende at du ikke kjenner noen lukt, smak eller på annen måte merker legemidlet.
Ved å følge instruksene (nedenfor) nøye, kan du likevel være sikker på at du har fått den riktige dose.
Mangler tekstalternativ for bilde
Full effekt oppnås etter noen dagers regelmessig bruk. Dersom det er avtalt med lege at det også skal benyttes et slimhinneavsvellende nasalpreparat, bør dette brukes et par minutter før Rhinocort Turbuhaler.
Den lyd som høres ved risting av inhalatoren kommer ikke fra legemidlet, men skyldes tørkemidlet som finnes i dreieskiven.
Klargjøring av din nye Rhinocort Turbuhaler inhalator
Før du bruker din nye Rhinocort Turbuhaler inhalator for første gang, må du klargjøre den på følgende måte:
 • Skru og løft av beskyttelseshetten.
 • Hold Pulmicort Turbuhaler inhalatoren loddrett med dreieskiven vendt ned.
 • Vri dreieskiven i én retning til den stanser. Vri deretter i motsatt retning til den stanser (det spiller ingen rolle hvilken vei du vrir først). Du skal høre en klikkelyd.
 • Gjenta dette ved å vri dreieskiven i begge retningene.
Din Rhinocort Turbuhaler inhalator er nå klar til bruk.
Rhinocort Turbuhaler er enkel å bruke hvis du gjør nøyaktig slik:
1. Puss nesen.
2. Skru av beskyttelseshylsen.
3. Hold inhalatoren loddrett med den grå dreieskiven vendt nedover som vist på bildet. Ikke hold i munnstykket når du vrir. Vri den grå dreieskiven først i én retning så langt det går og deretter tilbake til utgangsstillingen. Det er det samme hvilken vei du vrir først. I løpet av denne prosedyren vil du høre et klikk. Inhalatoren er nå klar til bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Før nesestykket inn i det ene neseboret, slik at det blir helt tett rundt nesestykket. Tett til det andre neseboret med en finger slik som vist på bildet. Trekk inn pusten raskt (ca. 0,5 sek.) og kraftig!
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Fjern inhalatoren fra nesen før du puster ut igjen. Pust ikke ut gjennom nesestykket på inhalatoren!
6. Gjenta punkt 3-5 for det andre neseboret.
7. Dersom det er forskrevet mer enn én dose i hvert nesebor, gjenta punkt 3-6.
8. Skru beskyttelseshylsen godt på etter bruk!Viktig!
Husk å vri frem dosen før hver inhalasjon. Kontroller regelmessig at det er doser igjen i inhalatoren. Når et rødt merke kommer til syne i doseindikatoren, er det ca. 20 doser igjen. Først når det røde merket har nådd den nedre kanten av doseindikatoren, er inhalatoren tom.
Mangler tekstalternativ for bilde
Rengjøring
Rengjør nesestykkets ytterside regelmessig med et mykt papir. Bruk ikke vann til rengjøringen!

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

allergisk rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nesepolypper: Utposning i nese eller bihule.

overgangsalder (menopause, klimakterie): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.