Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

REYATAZ 200 mg harde kapsler

atazanavir

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre.Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva REYATAZ er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker REYATAZ
 3. Hvordan du bruker REYATAZ
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer REYATAZ
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva REYATAZ er og hva det brukes mot
REYATAZ er et antiviralt (eller antiretroviralt) legemiddel. Det tilhører en legemiddelgruppe som kalles proteasehemmere. Disse legemidlene kontrollerer HIV-infeksjonen ved å stoppe et protein som HIV trenger for å formere seg. De virker ved å redusere mengden av HIV i kroppen og på denne måten styrke immunforsvaret. Dermed reduserer REYATAZ risikoen for å utvikle sykdom som følger HIV-infeksjonen.
REYATAZ kapsler kan brukes av voksne og barn fra 6 år og eldre. Legen forskrev REYATAZ til deg fordi du er infisert med HIV-viruset som forårsaker AIDS. Det brukes vanligvis i kombinasjon med andre anti-HIV-legemidler. Legen din vil diskutere med deg hvilken kombinasjon av disse legemidlene som sammen med REYATAZ er den beste for deg.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker REYATAZ
Bruk ikke REYATAZ
 • dersom du er allergisk overfor atazanavir eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har moderate til alvorlige leverproblemer. Legen vil vurdere hvor alvorlig din leversykdom er før han/hun bestemmer om du kan ta REYATAZ.
 • dersom du bruker noen av disse legemidlene: se også Andre legemidler og REYATAZ
  • rifampicin (et antibiotikum som brukes til behandling av tuberkulose)
  • astemizol eller terfenadin (brukes vanligvis til behandling av allergisymptomer og kan være tilgjengelige uten resept), cisaprid (brukes til behandling av sure oppstøt, også kalt halsbrann), pimozid (brukes til behandling av schizofreni), kinidin eller bepridil (brukes til å korrigere hjerterytmen), ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin, metylergonovin (brukes mot hodepine) og alfuzosin (brukes til behandling av forstørret prostatakjertel)
  • kvetiapin (brukes til behandling av schizofreni, bipolare lidelser og alvorlige depressive lidelser), lurasidon (brukes til behandling av schizofreni)
  • medisiner som inneholder johannesurt/prikkperikum (Hypericum perforatum, et urteprodukt)
  • triazolam og oral (tatt gjennom munnen) midazolam (brukt for å hjelpe deg å sove og/eller redusere angst)
  • simvastatin og lovastatin (brukes til å redusere blodkolesterol).
  • legemidler som inneholder grazoprevir, inkludert den faste dosekombinasjonen elbasvir/grazoprevir og den faste dosekombinasjonen glekaprevir/pibrentasvir (brukes til å behandle kronisk hepatitt C-infeksjon)
Bruk ikke sildenafil sammen med REYATAZ når sildenafil brukes til behandling av høyt blodtrykk i lungearterien. Sildenafil blir også brukt til behandling av erektil dysfunksjon. Snakk med legen din dersom du bruker sildenafil til behandling av erektil dysfunksjon.
Informér legen din hvis noe av dette gjelder deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
REYATAZ helbreder ikke HIV-infeksjon. Du kan fortsatt utvikle infeksjoner eller andre sykdommer i forbindelse med HIV-infeksjonen. Du kan fremdeles overføre HIV til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendig for å unngå å smitte andre personer.
Enkelte personer trenger spesielle hensyn før eller mens de tar REYATAZ. Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker REYATAZ, og vær sikker på at legen vet det:
 • dersom du har hepatitt B eller C
 • dersom du utvikler tegn eller symptomer på gallestein (smerter på høyre siden av magen)
 • dersom du har hemofili (blødersykdom) type A eller B
 • dersom du får hemodialyse
REYATAZ kan påvirke hvor godt nyrene dine fungerer.
Nyrestein har forekommet hos pasienter som tar REYATAZ. Si i fra til legen din umiddelbart hvis du utvikler tegn eller symptomer på nyrestein (smerter i siden, blod i urinen, smerter ved vannlating).
Hos noen pasienter med langtkommet HIV-infeksjon (AIDS), og som tidligere har hatt opportunistiske infeksjoner, kan tegn og symptomer på betennelse fra tidligere infeksjoner forekomme like etter at behandling mot HIV-infeksjon er startet opp. Det antas at disse symptomene skyldes en bedring i kroppens immunforsvar, noe som gjør at kroppen kan bekjempe infeksjoner som kan ha vært tilstede uten merkbare symptomer. Hvis du merker noen som helst symptomer på infeksjon, må du umiddelbart informere legen din. I tillegg til opportunistiske infeksjoner, kan autoimmune sykdommer (en tilstand hvor immunsystemet angriper friskt kroppsvev) også forekomme etter at du har startet med medisiner for behandling av din HIV-infeksjon. Autoimmune sykdommer kan forekomme flere måneder etter behandlingsstart. Hvis du merker symptomer på infeksjon eller andre symptomer, slik som muskelsvakhet, svakhet som begynner i hender og føtter og brer seg oppover mot sentrum av kroppen, hjertebank, skjelving eller hyperaktivitet, må du kontakte lege umiddelbart for å få nødvendig behandling.
Noen pasienter som tar antiretroviral kombinasjonsbehandling kan utvikle en bensykdom som kalles osteonekrose (dødt benvev forårsaket av manglende blodforsyning til benet). Blant annet kan varigheten av den antiretrovirale kombinasjonsbehandlingen, bruk av kortikosteroider, alkoholinntak, alvorlig immunsuppresjon (undertrykkelse av kroppens eget immunforsvar) og høyere kroppsmasseindeks være noen av mange risikofaktorer for utvikling av denne sykdommen. Kjennetegn på osteonekrose er leddstivhet, verk og smerter (spesielt i hofte, kne og skulder) og bevegelsesproblemer. Informer legen din dersom du opplever noen av disse symptomene.
Hyperbilirubinemi (en økning av bilirubinnivået i blodet) har oppstått hos pasienter som får REYATAZ. Tegnene kan være svak gulfarging av huden eller øynene. Informer legen din dersom du merker noen av disse tegnene.
Alvorlige hudutslett, inkludert Stevens-Johnson syndrom, har blitt rapportert hos pasienter som bruker REYATAZ. Informer lege umiddelbart dersom du utvikler utslett.
Informer legen din hvis du merker forandringer i hvordan hjertet ditt slår (hjerterytmeforandringer). Det kan være nødvendig å overvåke hjertet hos barn som får REYATAZ. Legen til barnet ditt bestemmer dette.
Barn
Dette legemidlet skal ikke gis til barn under 3 måneder og som veier mindre enn 5 kg. Bruk av REYATAZ hos barn under 3 måneder og som veier mindre enn 5 kg er ikke undersøkt på grunn av risikoen for alvorlige komplikasjoner.
Andre legemidler og REYATAZ
Du må ikke bruke REYATAZ sammen med visse legemidler. Disse er ført opp under Bruk ikke REYATAZ i starten av punkt 2.
Det finnes andre legemidler som ikke bør brukes sammen med REYATAZ. Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Det er spesielt viktig å nevne følgende:
 • andre legemidler til behandling av HIV-infeksjon (f.eks. indinavir, nevirapin og efavirenz)
 • boceprevir og sofosbuvir/velpatasvir/voksilaprevir (brukes til behandling av hepatitt C)
 • sildenafil, vardenafil eller tadalafil (brukes av menn til behandling av impotens (erektil dysfunksjon))
 • hvis du bruker et oralt prevensjonsmiddel ("p-piller") sammen med REYATAZ for å hindre graviditet, må du være sikker på at du tar det nøyaktig slik som legen har angitt og ikke glemmer noen doser.
 • legemidler brukt til å behandle sykdom knyttet til magesyren (for eksempel antacida som skal tas 1 time før eller 2 timer etter REYATAZ, H2-blokkere som famotidin og protonpumpehemmere som omeprazol)
 • legemidler som senker blodtrykket, reduserer hjertefrekvensen eller korrigerer hjerterytmen (amiodaron, diltiazem, systemisk lidokain, verapamil)
 • atorvastatin, pravastatin og fluvastatin (brukes til å redusere blodkolesterol)
 • salmeterol (brukes til behandling av astma)
 • ciklosporin, takrolimus og sirolimus (legemidler som reduserer virkningen av kroppens immunsystem)
 • visse antibiotika (rifabutin, klaritromycin)
 • ketokonazol, itrakonazol og vorikonazol (soppdrepende legemidler)
 • warfarin (antikoagulant, brukes til å redusere blodpropp)
 • karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, lamotrigin (antiepileptika)
 • irinotekan (brukes til behandling av kreft)
 • beroligende midler (for eksempel midazolam gitt som injeksjon)
 • buprenorfin (brukes til behandling av opioidavhengighet og smerter).
Noen legemidler kan påvirkes av ritonavir, et legemiddel som tas samtidig med REYATAZ. Det er derfor viktig at du informerer din lege hvis du bruker flutikason eller budesonid (tatt gjennom nesen eller som inhalasjon for å behandle allergiske symptomer eller astma).
Inntak av REYATAZ sammen med mat og drikke
Det er viktig at REYATAZ tas sammen med mat (et måltid eller et stort mellommåltid) fordi dette hjelper kroppen med å ta opp legemidlet.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Atazanavir, virkestoffet i REYATAZ, skilles ut i morsmelk. Pasienter bør ikke amme så lenge de tar REYATAZ. Det anbefales at kvinner som er HIV-infiserte ikke ammer fordi viruset kan overføres gjennom morsmelken.
Kjøring og bruk av maskiner
Dersom du føler deg svimmel eller ør i hodet skal du ikke kjøre eller bruke maskiner, men kontakte lege umiddelbart.
REYATAZ inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper (for eksempel laktose) bør du kontakte legen før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker REYATAZ
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker. Du kan da være sikker på at ditt legemiddel er fullt ut effektivt, og du reduserer risikoen for at viruset utvikler resistens mot behandlingen.
Den anbefalte dosen for voksne er REYATAZ kapsler 300 mg én gang daglig med 100 mg ritonavir én gang daglig og med mat, i kombinasjon med andre anti-HIV-legemidler. Din lege kan justere dosen av REYATAZ i henhold til din anti-HIV-behandling.
For barn (6 år inntil 18 år) vil barnets lege bestemme den riktige dosen basert på ditt barns vekt. Dosen av REYATAZ kapsler til barn beregnes etter kroppsvekt og skal tas én gang daglig med mat og 100 mg ritonavir som vist under:

Kroppsvekt
(kg)

REYATAZ-dose én gang daglig
(mg)

Ritonavir-dose* én gang daglig
(mg)

15 til mindre enn 35

200

100

minst 35

300

100

*Ritonavir kapsler, tabletter eller mikstur kan benyttes.

REYATAZ er også tilgjengelig som pulver til bruk hos barn som er minst 3 måneder gamle og som veier minst 5 kg. Det er anbefalt å bytte fra REYATAZ pulver til REYATAZ kapsler så snart pasientene greier å svelge kapsler konsekvent.
Ved bytte mellom pulver og kapsler kan det hende at dosen må endres. Legen din vil bestemme den rette dosen basert på barnets vekt.
Det er ingen doseringsanbefalinger for REYATAZ hos barn under 3 måneder.
Ta REYATAZ kapslene sammen med mat (et måltid eller et større mellommåltid). Kapslene svelges hele. Kapslene må ikke åpnes.
Dersom du tar for mye av REYATAZ
Gulfarging av huden og/eller øynene (gulsott) og uregelmessige hjerteslag (QTc-forlengelse) kan forekomme dersom barnet ditt har fått i seg for mye REYATAZ.
Ta umiddelbart kontakt med din HIV-lege eller nærmeste sykehus hvis du ved et uhell har fått i deg for mye REYATAZ.
Dersom du har glemt å ta REYATAZ
Dersom du glemmer å ta en dose, ta den dosen du glemte så snart som mulig sammen med mat. Deretter tar du neste dose til vanlig tid. Hvis det nærmer seg tiden for neste dose, skal du ikke ta den glemte dosen. Vent og ta neste dose til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med REYATAZ
Ikke avbryt behandling med REYATAZ uten å snakke med legen.
Spør lege dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Når HIV-infeksjon behandles er det ikke alltid lett å skille mellom bivirkninger som skyldes REYATAZ, andre legemidler du tar og selve HIV-infeksjonen. Informér din lege dersom du merker noe uvanlig vedrørende din helse.
Behandling av HIV kan føre til en vektøkning og en økning av lipid- (fett) og glukosenivåene i blodet. Disse er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil. Økningen i lipider (fett) kan i noen tilfeller være forårsaket av HIV-legemidlene. Legen din vil ta prøver for å undersøke om du får slike endringer.
Kontakt lege umiddelbart dersom du får noen av de følgende alvorlige bivirkningene:
 • Kløende hudutslett, som av og til kan være alvorlig, er rapportert. Utslettet forsvinner vanligvis innen 2 uker uten at behandlingen med REYATAZ må endres. Alvorlig utslett kan utvikles i forbindelse med andre symptomer som kan være alvorlige. Slutt å ta REYATAZ og ta kontakt med lege umiddelbart dersom du får alvorlig utslett eller et utslett med influensalignende symptomer, blemmer, feber, munnsår, muskel- eller leddsmerter, hevelse i ansiktet, betennelse i øyet som forårsaker rødhet (øyekatarr), smertefulle, varme eller røde nupper (knuter).
 • Gulfarging av huden eller det hvite i øynene på grunn av høyt nivå av bilirubin i blodet har blitt rapportert ofte. Denne bivirkningen er vanligvis ikke farlig hos voksne og barn over 3 måneder, men den kan være et symptom på et alvorlig problem. Ta kontakt med lege umiddelbart dersom huden din eller det hvite i øynene dine blir gult.
 • Endringer i måten hjertet ditt slår på (endret hjerterytme) kan skje en gang i blant. Ta kontakt med lege umiddelbart dersom du blir svimmel, ør eller dersom du besvimer plutselig. Dette kan være symptomer på alvorlige hjerteproblemer.
 • Leverproblemer kan forekomme i sjeldne tilfeller. Legen din bør ta blodprøver før du begynner med REYATAZ og under behandlingen. Dersom du har leverproblemer, inkludert hepatitt B- eller C-infeksjon, kan du oppleve en forverring av leverproblemene. Ta kontakt med lege umiddelbart dersom du får mørk (tefarget) urin, kløe, gulfarging av huden eller det hvite i øynene, smerte rundt magen, blek avføring eller kvalme.
 • Problemer med galleblæren forekommer i sjeldne tilfeller hos personer som tar REYATAZ. Symptomer på galleblæreproblemer kan omfatte smerte i høyre eller midtre øvre del av magen, kvalme, oppkast, feber eller gulfarging av huden eller det hvite i øynene.
 • REYATAZ kan påvirke hvor godt nyrene dine fungerer.
 • Nyrestein forekommer i sjeldne tilfeller hos personer som tar REYATAZ. Ta kontakt med lege umiddelbart dersom du får symptomer på nyrestein, som kan omfatte smerter i nedre del av ryggen eller nedre del av magen, blod i urinen eller smerter ved vannlating.
Andre bivirkninger rapportert hos pasienter behandlet med REYATAZ er følgende:
Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer):
 • hodepine
 • oppkast, diaré, magesmerter (på grunn av magebesvær), kvalme, fordøyelsesbesvær (dårlig fordøyelse)
 • ekstrem tretthet (fatigue)
Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 personer):
 • perifer nevropati (nummenhet, svakhet, prikking eller smerter i armer og ben)
 • overfølsomhet (allergisk reaksjon)
 • uvanlig trøtthet eller svakhet (asteni)
 • redusert vekt, vektøkning, anoreksi (appetittløshet), økt appetitt
 • depresjon, nervøsitet, søvnforstyrrelser
 • desorientering, hukommelsessvikt, svimmelhet, søvnighet, unormale drømmer
 • besvimelse, høyt blodtrykk
 • åndenød
 • pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen), gastritt (betennelse i magesekken), aftøs stomatitt (munnsår eller forkjølelsessår), smaksforstyrrelser, luft i magen, munntørrhet, oppblåst mage
 • angioødem (alvorlig hevelse i huden og annet vev, vanligvis lepper eller øyne)
 • uvanlig hårtap eller tynnere hår (alopesi), kløe
 • muskelsvinn, leddsmerter, verkende muskler
 • nyrebetennelse, blod eller proteiner i urinen, økt vannlatingsfrekvens
 • brystforstørrelse hos menn
 • brystsmerter, generell uvelhet, feber
 • søvnløshet
Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer):
 • forstyrrelser i ganglaget (unormalt ganglag)
 • ødem (oppsvulmethet)
 • forstørret lever og milt
 • verkende muskler, stølhet ikke forårsaket av fysisk aktivitet
 • nyresmerter
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer REYATAZ
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdato/EXP som er angitt på etiketten på glasset, kartongen eller blisterstripen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av REYATAZ
 • Virkestoffet er atazanavir. Hver kapsel inneholder 200 mg atazanavir (som sulfat).
 • Andre innholdsstoffer er krysspovidon, laktosemonohydrat og magnesiumstearat. Kapselskallet og blekket inneholder gelatin, skjellakk, ammoniumhydroksid, simetikon, propylenglykol, indigokarmin (E132) og titandioksid (E171).
Hvordan REYATAZ ser ut og innholdet i pakningen
Hver kapsel av REYATAZ 200 mg inneholder 200 mg atazanavir.
Ugjennomsiktige blå kapsler påtrykt med hvitt blekk, med "BMS 200 mg" på en halvdel og "3631" på den andre.
REYATAZ 200 mg harde kapsler leveres i boks med 60 kapsler. Enten én eller tre bokser med 60 harde kapsler finnes i én kartong.
REYATAZ 200 mg harde kapsler leveres også i blisterstriper i pakker på 60 kapsler.
Det kan hende at ikke alle pakningsstørrelser er tilgjengelige i alle land.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIGPlaza 254Blanchardstown Corporate Park 2Dublin 15, D15 T867
Irland
Tilvirker
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.Contrada Fontana del Ceraso03012 Anagni (FR)Italia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Norge
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd
Tlf: + 47 67 55 53 50
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.2019
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiepileptika (antiepileptikum): Legemiddel mot epilepsi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øyekatarr (konjunktivitt): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.