Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Renitec 10 mg tabletter

Renitec 20 mg tabletter

enalaprilmaleat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Renitec er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Renitec
 3. Hvordan du bruker Renitec
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Renitec
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Renitec er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Renitec inneholder et virkestoff som heter enalaprilmaleat. Dette tilhører en gruppe legemidler som kalles angiotensin konvertase-hemmere (ACE-hemmere).
Renitec brukes til:
 • behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon),
 • behandling av hjertesvikt (nedsatt hjertefunksjon). Det kan redusere behovet for å bli lagt inn på sykehus og kan hjelpe noen pasienter til å leve lengre,
 • å forhindre symptomer på hjertesvikt. Symptomene inkluderer: kortpustethet, tretthet etter lett fysisk aktivitet som f.eks. gange, eller hevelse i anklene og føttene.
Dette legemidlet virker ved å få blodårene til å utvide seg. Dette reduserer blodtrykket ditt. Dette legemidlet begynner som regel å virke 1 time etter du har tatt det, og effekten varer i minst 24 timer. Enkelte vil trenge flere ukers behandling før optimal effekt på blodtrykket oppnås.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Renitec
Bruk ikke Renitec
 • dersom du er allergisk overfor enalaprilmaleat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • dersom du ved tidligere behandling med et legemiddel i denne gruppen (ACE-hemmere) har hatt en allergisk reaksjon,
 • dersom du har opplevd hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller hals med svelge- eller pustevansker (angioødemer) – enten arvelige eller av ukjent årsak,
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren,
 • dersom du er mer enn 3 måneder gravid. (Det er også best å unngå Renitec tidlig i svangerskapet - se avsnittet om graviditet).
 • dersom du behandles med sakubitril/valsartan, et legemiddel for hjertesvikt.
Ikke ta dette legemidlet dersom noe av det ovennevnte gjelder deg. Dersom du er usikker på om dette gjelder deg, snakk med legen din eller apoteket.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Renitec:
 • dersom du har hjerteproblemer,
 • dersom du har en tilstand som omfatter blodårene i hjernen,
 • dersom du har et problem med blodet ditt, som f.eks. for høyt eller lavt antall hvite blodceller (nøytropeni/agranulocytose), lavt antall blodplater (trombocytopeni) eller et redusert antall røde blodceller (anemi),
 • dersom du har problem med leveren,
 • dersom du har problem med nyrene (inkludert nyretransplantasjon). Dette kan føre til forhøyet nivå av kalium i blodet, noe som kan være alvorlig. Det kan hende at legen din må justere Renitec-dosen din eller regelmessig sjekke kaliumnivået i blodet ditt.
 • dersom du behandles med dialyse,
 • dersom du i det siste har kastet opp svært mye eller hatt alvorlig diaré,
 • dersom du spiser saltredusert kost, tar kaliumtilskudd, kaliumsparende legemidler, bruker salterstatning i dietten som inneholder kalium, eller andre legemidler som kan øke kalium i blodet ditt (f.eks. heparin [et legemiddel som brukes for å hindre blodpropper], legemidler som inneholder trimetoprim, slik som kotrimoksazol [legemidler som brukes for å behandle infeksjoner]),
 • dersom du er eldre enn 70 år,
 • dersom du har diabetes. Du bør kontrollere blodet ditt for lavt blodsukkernivå, spesielt i løpet av den første behandlingsmåneden. Kaliumnivået i blodet ditt kan også økes.
 • dersom du tidligere har hatt en allergisk reaksjon med hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller hals med svelge- eller pustevansker. Du bør være oppmerksom på at svarte pasienter har en høyere risiko for denne typen reaksjoner på ACE-hemmere.
 • dersom du har lavt blodtrykk (det kan merkes som svimmelhet eller følelse av å besvime, spesielt når du står),
 • dersom du har kollagen vaskulær sykdom (en bindevevssykdom, f.eks. lupus erythematosus, revmatoid artritt eller sklerodermi), bruker behandling som undertrykker immunsystemet ditt, bruker legemidler som allopurinol eller prokainamid eller enhver kombinasjon av disse.
 • dersom du behandles med en mTOR-hemmer (f.eks. temsirolimus, sirolimus, everolimus – legemidler som brukes til behandling av visse krefttyper eller for å forebygge at kroppens immunsystem avstøter et transplantert organ) eller et legemiddel som inneholder en neprilysin‑hemmer som sakubitril (tilgjengelig som en fast dosekombinasjon med valsartan), brukes til pasienter med hjertesvikt, og racekadotril, brukes til pasienter med akutt diaré. Du kan ha økt risiko for å få en allergisk reaksjon som kalles angioødem.
 • dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) (også kalt -sartaner, f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet «Bruk ikke Renitec».
Du må informere legen din dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Renitec er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt på dette stadiet av svangerskapet (se avsnitt om graviditet).
Du bør være klar over at dette legemidlet er mindre effektiv til å senke blodtrykket hos svarte pasienter enn hos ikke-svarte pasienter.
Dersom du er usikker på om noe av det over gjelder deg, snakk med legen din eller apoteket før du bruker dette legemidlet.
Dersom du planlegger en behandling
Dersom du planlegger noe av følgende, informer legen om at du bruker Renitec:
 • en operasjon eller du skal få bedøvelse (selv hos tannlegen)
 • behandling for å fjerne kolesterol fra blodet, kalt «LDL-aferese»,
 • desensibiliseringsbehandling for å redusere allergireaksjonen overfor bie- eller vepsestikk.
Dersom noe av dette gjelder for deg, snakk med legen eller tannlegen din før behandlingen.
Andre legemidler og Renitec
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert urtemedisin. Dette er fordi Renitec kan påvirke hvordan andre legemidler virker. Effekten av Renitec kan også påvirkes hvis legemidlet tas sammen med andre legemidler. Legen din kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler.
Det er spesielt viktig å informere lege eller apotek dersom du tar noen av følgende legemidler:
 • en angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene «Bruk ikke Renitec» og «Advarsler og forsiktighetsregler»),
 • andre blodtrykkssenkende legemidler, som betablokkere eller vanndrivende legemidler (diuretika)
 • legemidler som inneholder kalium (inkl. salterstatninger i dietten) eller andre legemidler som kan øke kalium i blodet ditt (f.eks. heparin [et legemiddel som brukes for å hindre blodpropper], legemidler som inneholder trimetoprim, slik som kotrimoksazol [legemidler som brukes for å behandle infeksjoner]),
 • legemidler for diabetes (inkl. orale antidiabetika og insulin),
 • litium (brukes for å behandle visse typer depresjoner),
 • legemidler for depresjon som kalles «trisykliske antidepressiva»,
 • legemidler for psykiske problemer som kalles «antipsykotika»,
 • enkelte legemidler for hoste- og forkjølelse og legemidler for vektreduksjon som inneholder et «sympatomimetikum»,
 • visse smertestillende- og legemidler mot leddgikt inkl. injiserbart gull,
 • en mTOR-hemmer (f.eks. temsirolimus, sirolimus, everolimus – legemidler som brukes til behandling av visse krefttyper eller for å forebygge at kroppens immunsystem avstøter et transplantert organ). Se også informasjon under overskriften «Advarsler og forsiktighetsregler».
 • legmidler som inneholder en neprilysin‑hemmer som sakubitril (tilgjengelig som fast dosekombinasjon med valsartan) og racekadotril. Det kan være økt risiko for angioødem (hevelse i ansiktet, leppene, tungen eller halsen med vanskeligheter med å svelge eller puste). Se også informasjon under overskriften «Bruk ikke Renitec» og «Advarsler og forsiktighetsregler».
 • ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs), inkl. COX-2-hemmere (legemidler som reduserer betennelse og som kan brukes for smertelindring),
 • acetylsalisylsyre (ASA),
 • legemidler som brukes til å løse opp blodpropper (trombolytika),
 • alkohol.
Dersom du er usikker på om noe av det over gjelder deg, snakk med legen din eller apoteket før du bruker Renitec.
Inntak av Renitec sammen med mat og drikke
Renitec kan tas med eller uten mat. De fleste tar Renitec sammen med litt vann.
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen vil vanligvis råde deg til å slutte med Renitec før du blir gravid eller så snart du vet du er gravid, og anbefale deg å bruke et annet legemiddel i stedet for Renitec. Dette legemidlet er ikke anbefalt tidlig i graviditeten og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt etter graviditetens tredje måned.
Amming
Informer legen din dersom du ammer eller skal begynne å amme. Amming av nyfødte barn (de første ukene etter fødselen), og spesielt for tidlig fødte barn, er ikke anbefalt når du bruker dette legemidlet. Hvis barnet ditt er eldre, vil legen din kunne gi deg råd vedrørende nytteverdien og risikoen ved å bruke dette legemidlet mens du ammer, sammenlignet med andre behandlingsalternativer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek. Det kan hende at du føler deg trøtt eller svimmel mens du bruker dette legemidlet. Dersom dette skjer, bør du ikke kjøre bil eller betjene noen verktøy eller maskiner.
Renitec inneholder laktose
Dette legemiddelet inneholder laktose, som er en type sukker. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Renitec
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Det er svært viktig at du fortsetter å ta dette legemidlet så lenge legen forskriver det.
 • Ikke ta flere tabletter enn det legen har sagt.
Høyt blodtrykk
 • Den anbefalte startdosen er 5-20 mg en gang daglig.
 • Enkelte pasienter kan trenge en lavere startdose.
 • Den vanlige vedlikeholdsdosen er 20 mg en gang daglig.
 • Den høyeste vedlikeholdsdosen er 40 mg en gang daglig.
Hjertesvikt
 • Den anbefalte startdosen er 2,5 mg en gang daglig.
 • Legen vil øke dosen din gradvis til den rette dosen for deg er oppnådd.
 • Den vanlige vedlikeholdsdosen er 20 mg daglig, fordelt på en eller to doser.
 • Den høyeste vedlikeholdsdosen er 40 mg daglig, fordelt på to doser.
Pasienter med nyreproblemer
Legemiddeldosen din vil justeres etter hvor bra nyrene dine fungerer:
 • moderate nyreproblemer: 5-10 mg daglig.
 • alvorlige nyreproblemer: 2,5 mg daglig.
 • dersom du går i dialyse: 2,5 mg daglig. På dager du ikke får dialyse kan dosen din endres avhengig av hvor lavt blodtrykket ditt er.
Eldre pasienter
Dosen din vil bli bestemt av legen og vil være beregnet ut i fra hvor bra nyrene dine fungerer.
Bruk av Renitec hos barn
Det er begrenset erfaring med bruk av Renitec hos barn med høyt blodtrykk. Dersom barnet kan svelge tabletter, vil dosen regnes ut ved hjelp av barnets vekt og blodtrykk. Anbefalte startdoser er:
 • mellom 20 kg og 50 kg: 2,5 mg daglig.
 • mer enn 50 kg: 5 mg daglig.
Dosen kan justeres etter barnets behov:
 • den høyeste dosen for barn som veier mellom 20 kg og 50 kg er 20 mg daglig.
 • den høyeste dosen for barn som veier over 50 kg er 40 mg daglig.
Dette legemidlet er ikke anbefalt til nyfødte (første få uker etter fødsel) og til barn med nyreproblemer.
Dersom du tar for mye av Renitec
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Følgende symptomer kan oppstå: En følelse av ørhet eller svimmelhet som følge av plutselig eller kraftig blodtrykksfall. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Ta med deg esken med legemidlet.
Dersom du har glemt å ta Renitec
 • Dersom du glemmer å ta en tablett, hopp over den dosen.
 • Ta neste dose som vanlig.
 • Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Renitec
Ikke slutt å ta tablettene uten at legen din sier at du skal gjøre det.
Spør lege eller på apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger kan forekomme med dette legemidlet:
Slutt å ta Renitec og ta øyeblikkelig kontakt med lege dersom du opplever noe av det følgende:
 • hevelse i ansikt, lepper, tunge eller hals, som kan føre til problemer med å puste eller å svelge.
 • hevelse i hender, føtter eller ankler.
 • du utvikler utpreget rødt hudutslett (elveblest).
Du bør være klar over at svarte pasienter har en høyere risiko for disse bivirkningene. Dersom noe av det som er beskrevet over skjer, slutt å ta Renitec og ta kontakt med lege med en gang.
Når du begynner med dette legemidlet, kan det hende at du føler deg svimmel eller holder på å besvime. Årsaken til at dette kan skje er at blodtrykket ditt synker, og det vil hjelpe om du legger deg ned. Dette burde bli bedre etter hvert som du bruker medisinen. Dersom du er bekymret, vennligst snakk med legen din.
Andre vanlige bivirkninger inkluderer:
Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer)
 • føle seg svimmel, kraftløs eller kvalm,
 • tåkesyn,
 • hoste.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • ørhet som følge av lavt blodtrykk, endringer i hjerterytmen, rask hjerterytme, angina eller smerter i brystet,
 • hodepine, depresjon, besvimelse (synkope),
 • endringer i smakssans,
 • kortpustethet,
 • diaré, magesmerte
 • tretthet (fatigue)
 • utslett, allergisk reaksjon med hevelse i ansikt, lepper, tunge eller hals ledsaget av problemer med å svelge eller puste,
 • høye nivåer av kalium i blodet, økt nivå av kreatinin i blodet (begge er vanligvis påvist ved hjelp av tester).
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • hetetokter (flushing)
 • plutselig fall i blodtrykk,
 • rask eller ujevn hjerterytme (palpitasjoner),
 • hjerteinfarkt (muligens pga. svært lavt blodtrykk hos enkelte høyrisikopasienter, inkl. de med problemer med blodstrømmen til hjertet eller hjernen),
 • slag (muligens pga. svært lavt blodtrykk hos høyrisikopasienter),
 • blodmangel (anemi, både aplastisk og hemolytisk),
 • forvirring, søvnløshet eller trøtthet, nervøsitet,
 • følelse av prikking i huden eller at den føles nummen,
 • vertigo (snurrende følelse),
 • øresus (tinnitus),
 • rennende nese, sår hals eller heshet,
 • astmaassosiert tetthet i brystet,
 • treg mage (ileus), betennelse i bukspyttkjertelen,
 • kvalme (oppkast), fordøyelsesvansker, forstoppelse, anoreksi,
 • irritert magesekk, munntørrhet, magesår,
 • muskelkramper,
 • nedsatt nyrefunksjon, nyresvikt,
 • økt svetting,
 • kløe eller elveblest,
 • hårtap,
 • dårlig almenntilstand (malaise), feber,
 • impotens,
 • høyt nivå av proteiner i urinen (måles ved hjelp av tester),
 • lavt blodsukker eller natrium i blodet, høyt nivå av blodurea (alt kan måles ved hjelp av tester).
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • «Raynauds fenomen» der hendene og føttene dine blir svært kalde og hvite på grunn av dårlig blodsirkulasjon (likfingre),
 • endringer i blodverdier som f.eks. lavt antall hvite og røde blodceller, lavt hemoglobin, lavt antall blodplater,
 • benmargsdepresjon,
 • hovne kjertler i nakke, armhule eller lyske,
 • autoimmune sykdommer,
 • uvanlige drømmer eller søvnproblem,
 • opphopning av væske eller andre substanser i lungene (ses på røntgen),
 • betennelse i nesen,
 • lungebetennelse som gjør det vanskelig å puste (pneumoni),
 • betennelse i kinn, tannkjøtt, tunge, lepper, hals,
 • redusert mengde urin,
 • utslett som ser ut som symmetrisk skade (erythema multiforme),
 • «Stevens-Johnsons syndrom» og «toksisk epidermal nekrolyse»(alvorlig hudreaksjon der huden din blir rød og skaller av, får blemmer eller åpne sår), eksfoliativ dermatitt/erytrodermi (alvorlig hudutslett med avskalling eller flassing av huden), pemfigus (små væskefylte ujevnheter i huden),
 • problemer med lever eller galleblære som nedsatt leverfunksjon, betennelse i leveren, gulsott (gulning av hud eller øyne), høye nivåer av leverenzymer eller bilirubin (kan måles ved hjelp av blodprøver),
 • forstørrede bryster hos menn (gynekomasti).
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer):
 • hevelse i tarmen (intestinal angioødem).
Ikke kjent (frekvens kan ikke fastsettes ut ifra tilgjengelige data):
 • overproduksjon av antidiuretisk hormon, som forårsaker tilbakeholdelse av væske, som resulterer i svakhet, tretthet eller forvirring,
 • det er rapportert om et symptomkompleks som kan inkludere noen eller alle de følgende symptomene: feber, betennelse i blodårene (serositt/vaskulitt), muskelsmerter (myalgi/myositt), leddsmerter (artralgi/artritt). Utslett, lysfølsomhet eller andre hudsymptomer kan forekomme.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Renitec
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisteren og kartongen etter «Utløpsdato» eller «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Renitec
 • Virkestoffet er enalaprilmaleat (enten 10 mg eller 20 mg).
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, natriumhydrogenkarbonat, maisstivelse, pregelatinisert stivelse, magnesiumstearat. Fargestoff: Tabletter 10 mg: Rødt jernoksid (E 172). Tabletter 20 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172).
Hvordan Renitec ser ut og innholdet i pakningen
10 mg tabletten er rustrød, avrundet triangelformet, har delestrek på den ene siden og er merket med ”MSD 713” på den andre siden.
20 mg tabletten er ferskenfarget, avrundet triangelformet, har delestrek på den ene siden og er merket med ”MSD 714” på den andre siden.
10 mg tablett i blisterpakning inneholdende 28 eller 98 tabletter. Endose 49 tabletter.
20 mg tablett i blisterpakning inneholdende 28 eller 98 tabletter. Endose 49 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Merck Sharp & Dohme B.V.
Haarlem, Nederland.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
MSD (Norge) AS
Tlf: + 47 32 20 73 00
e-post: msdnorge@msd.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.05.2019.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antidiuretisk hormon (adh, vasopressin): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cox (cyklooksygenase): (COX: cyklooksygenase) Et enzym i kroppen som kan danne stoffer som øker smerte, feber og betennelse. Cyklooksygenase finnes i to former, COX-1 og COX-2. COX-1 danner også stoffer som beskytter magens slimhinne og som er nødvendig for å stoppe blødninger. COX-2 oppstår hovedsakelig ved betennelse. COX-enzymer hemmes av mange vanlige smertestillende legemidler.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flushing (rødming): Plutselig varmefølelse, hudrødme

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ldl (low density lipoprotein): (LDL: Low Density Lipoprotein) LDL er et protein i blodet som transporterer kolesterol og andre blodfettstoffer. Høye nivåer av LDL kan føre til hjertesykdom.

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

sklerodermi: Generalisert bindevevssykdom som særlig rammer huden, som blir fortykket og stiv, men også ofte med angrep på blodkar og indre organer.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

sympatomimetikum: Legemiddel som virker på kroppens organer på samme måte som det sympatiske nervesystemet. For eksempel utnyttes dette i nesespray til bruk ved forkjølelse hvor virkestoffet trekker sammen blodårene i nesen, noe som fører til nedsatt opphovning og rennende nese.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.