Virkestoff: Cimicifugae rhizoma (rotstokk av klaseormedrue)Pakningsvedlegg