Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ranitidin ratiopharm 75 mg filmdrasjerte tabletter

ranitidin (som hydroklorid)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Kontakt lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 14 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ranitidin ratiopharm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ranitidin ratiopharm
 3. Hvordan du bruker Ranitidin ratiopharm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ranitidin ratiopharm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Ranitidin ratiopharm er og hva det brukes mot
Voksne og barn over 16 år: korttidsbehandling av halsbrann og sure oppstøt.
Ranitidin ratiopharm tilhører en gruppe legemidler kalt H2-reseptorblokkere. Denne gruppen legemidler reduserer mengden syre i maven.
Kontakt lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 14 dager.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Ranitidin ratiopharm
Bruk ikke Ranitidin ratiopharm:
 • hvis du er allergisk overfor ranitidin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Ranitidin ratiopharm skal ikke gis til barn under 16 år.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Ranitidin ratiopharm.
 • dersom du har eller har hatt peptisk sår (sår i mave eller tarm).
 • dersom du har utilsiktet vekttap i forbindelse med dårlig fordøyelse.
 • dersom du har nyre- og/eller leverproblemer eller en annen sykdom under regelmessig legetilsyn.
 • dersom du lider av noen annen lidelse eller dersom du tar andre legemidler, både reseptfrie legemidler og legemidler på resept
 • dersom du tar smertestillende legemidler som inngår i gruppen ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) slik som ibuprofen eller acetylsalisylsyre. Spesielt om du er eldre, bør du rådføre deg med legen din før du tar Ranitidin ratiopharm.
 • dersom du har hatt porfyri (alvorlig sykdom med symptomer som alvorlige magesmerte, mental forvirring og muskelsvakhet), kan din lege beslutte at dette legemidlet ikke er egnet for deg.
 • dersom du er eldre, dersom du har kronisk lungesykdom, diabetes eller problemer med immunforsvaret kan du ha en økt risiko for å få lungebetennelse fra omgivelsene.
Behandling med Ranitidin ratiopharm kan maskere symptomer på mer alvorlig sykdom slik som magekreft og kan derfor forsinke diagnosen av denne tilstanden. Derfor er det viktig før du starter behandling att du undersøkes grundig av lege slik at eventuelle ondartede svulster er utelukket. Spesielt om du er middelaldrende eller eldre og har opplevd nye eller nylig forandrede fordøyelsesproblemer.
Andre legemidler og Ranitidin ratiopharm
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dersom du tar følgende midler er det spesielt viktig at du konfererer med legen før du tar Ranitidin ratiopharm:
 • blodfortynnende midler av kumarintypen (f.eks. warfarin)
 • prokainamid, N-acetylprokainamid (legemiddel som brukes for å behandle problemer med hjerterytmen)
 • triazolam, midazolam (beroligende legemidler)
 • glipizid (et legemiddel til behandling av sukkersyke)
 • ketokonazol (et legemiddel mot sopp)
 • atazanavir, delaviridin (legemiddel til behandling av HIV infeksjon)
 • gefitinib (legemiddel til behandling av lungekreft)
Snakk med legen din dersom du tar erlotinib, et legemiddel som brukes til behandling av enkelte typer kreft, før du tar Ranitidin ratiopharm. Ranitidin ratiopharm inneholder ranitidin som kan redusere mengden av erlotinib i blodet ditt. Det kan være nødvendig at legen din justerer behandlingen med ranitidin dersom du tar det mens du får erlotinib.
Du bør ta syrenøytraliserende legemidler (f.eks. antacida og sukralfat) 2 timer etter Ranitidin ratiopharm, da samtidig bruk av disse midlene kan redusere virkningen av Ranitidin ratiopharm.
Inntak av Ranitidin ratiopharm sammen med mat, drikke og alkohol
Dette legemidlet kan tas med eller utenom måltid.
Bruk av Ranitidin ratiopharm kan øke effekten av alkohol.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ranitidin ratiopharm bør ikke tas når du er gravid uten at du først har rådført deg med legen.
Ranitidin utskilles i morsmelk. Amming anbefales derfor ikke ved bruk av Ranitidin ratiopharm dersom dette kan forårsake forstyrrelser i utskillelsen av magesyre hos ditt barn.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke rapportert om noen påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Ranitidin ratiopharm inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Ranitidin ratiopharm
Voksne og barn over 16 år:
75 mg ved behov. Du må ikke ta mer enn 150 mg i løpet av 24 timer.
Kontakt lege etter 2 ukers sammenhengende bruk dersom plagene har blitt verre eller ikke har blitt bedre.
Kommer plagene ofte tilbake er det viktig at du kontakter lege.
Administrasjonsmåte
Tabletten svelges med rikelig drikke (for eksempel et glass vann).
Dersom du tar for mye av Ranitidin ratiopharm
Dersom du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått legemidlet i seg ved et uhell kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf.: 22 59 13 00). For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Ranitidin ratiopharm
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for glemt tablett/dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler, kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger
Noen personer kan være allergiske overfor noen legemidler. Disse reaksjonene kan oppstå etter én enkelt dose. Dersom du opplever noen av de følgende bivirkninger like etter at du har tatt disse tablettene, oppsøk lege eller sykehus øyeblikkelig og ta ikke flere av tablettene:
 • elveblest, hevelser av tunge, lepper, ansikt og hals (angioødem), feber, tetthet i åndedrettsorganer, blodtrykksfall, utilstrekkelig blodstrøm i kroppen (sirkulatorisk sjokk), smerter i brystet. Disse bivirkninger forekommer sjeldent (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer).
Andre mulige bivirkninger
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • tretthet
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • magesmerter, forstoppelse, kvalme (disse symptomene bedres vanligvis ved fortsatt behandling)
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 personer)
 • en svak forandring i laboratorieverdier (serumkreatinin) (vanligvis svakt; normaliseres ved fortsatt behandling)
 • overfølsomhetsreaksjoner f.eks urtikartia (rød hud med kløe), angionevrotisk ødem (alvorlig allergisk reaksjon som gir hevelse i ansiktet og halsen), feber, krampe i luftveiene (bronkospasme; pustevanskeligheter eller hvesing), lavt blodtrykk og brystsmerter)
 • forbigående påvirkning av leverfunksjonen
 • hudutslett, køe
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • forandret nivå av visse stoffer i blodet ditt (levkopeni, trombocytopeni, agranulocytose, pancytopeni). Dette kan føre til at du føler deg uvanlig trett eller kortpustet og at risikoen for blødning eller blåmerker eller få en infeksjon øker.
 • anafylaktisk sjokk (alvorlig allergisk reaksjon som forårsaker pusteproblemer eller svimmelhet). Disse tilfellene er rapportert etter en enkelt dose.
 • Reversibel mental forvirring, depresjon og hallusinasjoner. Dette er rapportert hovedsakelig hos alvorlig syke pasienter, eldre pasienter og hos pasienter med nyresykdom.
 • Hodepine (noen ganger sterk), svimmelhet og ufrivillige bevegelser som kan forsvinne.
 • Reversibelt tåkesyn. Det er rapportert om tåkesyn som virker som en forandring av akkomodasjon.
 • Som for andre H2 reseptorantagonister, kan det forekomme takykardi (økt puls), bradykardi (langsom puls) og AV blokk (forstyrrelser i ledningsoverføringen av elektriske impulser fra øvre til nedre hjertekammer).
 • Vaskulitt (de små blodårene kan bli hovne, ofte med hudutslett)
 • Akutt pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen, som gir sterke smerter i buken og ryggen)
 • Diaré
 • En inflammasjon i leveren på grunn av virus eller andre angrep på leveren (hepatitt) med eller uten gulsott, disse var vanligvis reversible
 • En spesiell form for hudutslett (Erythema multiforme)
 • Hårtap
 • Dine ledd og muskler er smertefulle eller hovne eller du kan ikke kontrollere bevegelsene (artralgi og myalgi)
 • betennelse i nyrene (interstitiell nefritt)
 • reversibel impotens, brystsymptomer og brysttilstander (slik som gynekomasti og galaktoré).
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • dyspné (pustevansker)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Ranitidin ratiopharm
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Ranitidin ratiopharm etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ranitidin ratiopharm
 • Virkestoffet er ranitidin.
  Hver filmdrasjerte tablett inneholder 75 mg ranitidin (som hydroklorid).
 • Andre innholdsstoffer er:
  mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat, talkum, ricinusolje, hypromellose, titandioksid (E171), rødt jernoksid (E172).
Hvordan Ranitidin ratiopharm ser ut og innholdet i pakningen
Ranitidin ratiopharm er rosa, runde filmdrasjerte tabletter.
Ranitidin ratiopharm er tilgjengelig i pakningsstørrelser som inneholder 6, 10, 12, 20, 24 og 28 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Strasse 3
D-89079 Ulm
Tyskland
Tilvirker
Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Strasse 3
89143 Blaubeuren
Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet, vennligst kontakt den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Teva Norway AS
Hagaløkkveien 13
N-1383 Asker
Tlf: 66 77 55 90
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.08.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angionevrotisk ødem (angioødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

galaktoré: Utskillelse av melk fra brystene uten at man ammer. Kan i spesielle tilfeller også ramme menn.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungekreft (lungecancer): Lungekreft er en ondartet svulst som oppstår i lungene. Sykdommen er svært alvorlig og utvikler seg vanligvis raskt. Røyking er årsaken til lungekreft for 90% av mennene og for 80% av kvinnene.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.