Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Puregon 150 IE/0,18 ml injeksjonsvæske, oppløsning

Puregon 300 IE/0,36 ml injeksjonsvæske, oppløsning

Puregon 600 IE/0,72 ml injeksjonsvæske, oppløsning

Puregon 900 IE/1,08 ml injeksjonsvæske, oppløsning

follitropin beta

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Puregon er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Puregon
 3. Hvordan du bruker Puregon
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Puregon
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Puregon er og hva det brukes mot
Puregon injeksjonsvæske, oppløsning inneholder follitropin beta et hormon kjent som follikkelstimulerende hormon (FSH).
FSH tilhører gruppen gonadotropiner som spiller en viktig rolle for menneskets fruktbarhet og forplantning. Hos kvinner er FSH nødvendig for vekst og utvikling av follikler i eggstokkene. Follikler er små, væskefylte hulrom som inneholder eggceller. Hos menn er FSH nødvendig for produksjonen av sædceller.
Puregon brukes til behandling av infertilitet (barnløshet) i følgende situasjoner:
Kvinner
Hos kvinner som ikke har eggløsning og ikke responderer på behandling med klomifensitrat, kan Puregon brukes til å forårsake eggløsning.
Hos kvinner som gjennomgår medisinsk assistert befruktning, inkludert prøverørsteknikk (in vitro
fertilisering, IVF) og andre metoder, kan Puregon sette i gang utvikling av flere follikler.
Menn
Hos menn som er ufruktbare på grunn av senkede hormonnivåer, kan Puregon brukes til å produsere sædceller.
 
2. Hva du må vite før du bruker Puregon
Bruk ikke PuregonDersom du:
 • er allergisk overfor follitropin beta eller noen av de andre innholdsstoffene i Puregon (listet opp i avsnitt 6).
 • har en svulst i eggstokk, bryst, livmor, testikkel eller hjerne (hypofyse eller hypotalamus)
 • har kraftige eller uregelmessige underlivsblødninger der årsaken er ukjent
 • har eggstokker som ikke fungerer på grunn av en tilstand som kalles primær eggstokksvikt
 • har cyster på eggstokkene, eller forstørrede eggstokker som ikke skyldes polycystisk ovariesyndrom (PCOS)
 • har misdannelser i kjønnsorganene som gjør en normal graviditet umulig
 • har fibromyomer (svulster av bindevev og muskelvev) i livmoren som gjør en normal graviditet umulig
 • er mann og er ufruktbar på grunn av en tilstand som kalles primær testikkelsvikt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege før du bruker Puregon dersom du:
 • har hatt en allergisk reaksjon på visse antibiotika (neomycin og/eller streptomycin).
 • har ukontrollerte problemer med hypofyse eller hypotalamus.
 • har nedsatt aktivitet i skjoldbruskkjertelen (hypotyreose).
 • har binyrer som ikke fungerer ordentlig (binyrebarksvikt).
 • har høye prolaktinnivåer i blodet (hyperprolaktinemi).
 • har noen andre medisinske forhold (f.eks. diabetes, hjertesykdom eller annen langtidssykdom).
Hvis du er kvinne:
Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)
Legen din vil sjekke effekten av behandlingen regelmessig for å kunne bestemme den riktige daglige dosen av Puregon. Det kan hende du må ha regelmessige ultralydundersøkelser av eggstokkene. Legen din kan også sjekke hormonnivåene i blodet. Dette er svært viktig, fordi en for høy dose FSH kan føre til sjeldne men alvorlige komplikasjoner ved at eggstokkene blir overstimulert og de voksende folliklene blir større enn normalt. Denne alvorlige medisinske tilstanden kalles ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS). OHSS fører til at væske plutselig samler seg opp i området rundt mage og bryst og kan føre til at det dannes blodpropper. Ring lege med en gang dersom du opplever kraftig oppsvulming av buken, smerter i mageområdet (buken), uvelhet (kvalme), oppkast, plutselig vektøkning på grunn av væskeansamling, diaré, redusert urinproduksjon eller pusteproblemer (se også avsnitt 4 om Mulige bivirkninger).
 • Regelmessig kontroll av hvordan du reagerer på behandling med FSH kan hjelpe til med å forebygge ovarial overstimulering. Ta umiddelbart kontakt med legen dersom du får magesmerter, også dersom dette opptrer noen dager etter at den siste injeksjonen er gitt.
Flerbarnsfødsler eller fødselsskader
Etter behandling med preparater som inneholder gonadotropiner, er det en økt mulighet for flerlingegraviditeter selv om bare ett embryo overføres til livmoren. Flerlingegraviditeter innebærer en økt helserisiko for både mor og barn rundt fødselstidspunktet. Flerlingegraviditet og karakteristika hos de pasientene som gjennomgår fertilitetsbehandling (f.eks. kvinnens alder, spermienes egenskaper, begge foreldrenes genetiske bakgrunn) kan dessuten være forbundet med en økt risiko for fødselsskader.
Komplikasjoner i svangerskapet
Det er en noe økt risko for graviditet utenfor livmoren (en ektopisk graviditet). Derfor skal legen din utføre en tidlig ultralydsundersøkelse for å utelukke muligheten for graviditet utenfor livmoren.
Hos kvinner som gjennomgår fertilitetsbehandling kan muligheten for spontan abort være noe større enn hos andre.
Blodpropp (trombose)
Behandling med Puregon kan, akkurat som en graviditet, øke risikoen for å få en blodpropp (trombose). Trombose er dannelsen av en blodpropp i et blodkar.
Blodpropper kan forårsake alvorlige medisinske forhold som:
 • tilstopping i lungene (lungeemboli)
 • slag
 • hjerteinfarkt
 • problemer i blodkarene (tromboflebitt)
 • manglende blodgjennomstrømning (dyp venetrombose) som kan føre til at du mister en arm eller et ben.
Vennligst diskuter dette med din lege før du starter behandlingen, spesielt:
 • hvis du allerede vet at du har en økt mulighet for å få en trombose
 • hvis du, eller noen i din nærmeste familie noen gang har hatt en trombose
 • hvis du er svært overvektig.
Ovarial torsjon (ovarievridning)
Ovarial torsjon har forekommet etter behandling med gonadotropiner inkludert Puregon. Ovarial torsjon er en vridning av en eggstokk. Vridning av eggstokken kan føre til at blodtilførselen til eggstokken blir kuttet.
Før du begynner å bruke dette legemidlet må du informere legen din dersom du:
 • noen gang har hatt ovarialt hyperstimuleringssyndrom OHSS.
 • er gravid eller tror at du kan være gravid.
 • noen gang har hatt en operasjon i magen (buken).
 • noen gang har hatt vridning av en eggstokk.
 • har tidligere eller nåværende cyster på eggstokkene.
Svulster i eggstokkene og andre forplantningsorganer
Svulster i eggstokkene og andre forplantningsorganer har vært rapportert hos kvinner som har fått behandling for infertilitet. Det er ikke kjent om behandling med fertilitetsmedisiner øker risikoen for svulster hos infertile kvinner.
Andre medisinske forhold
Før du begynner å bruke dette legemidlet må du i tillegg informere legen din dersom du:
 • har fått vite av en lege at en graviditet vil være farlig for deg.
Hvis du er mann:
Menn med for mye FSH i blodet
Økte nivåer av FSH i blodet er tegn på testikkelskade. Puregon er vanligvis ikke virksomt i slike tilfeller. For å kunne sjekke effekten av behandlingen, kan legen din be om at en sædprøve analyseres fire til seks måneder etter at behandlingen er startet.
Barn og ungdom
Det er ingen relevant bruk av Puregon hos barn eller unge.
Andre legemidler og Puregon
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Hvis Puregon brukes i kombinasjon med klomifensitrat kan effekten av Puregon øke. Hvis en GnRH agonist (en medisin som brukes til å hindre tidlig eggløsning) har vært gitt, kan det være nødvendig med høyere doser av Puregon.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Du bør ikke bruke Puregon dersom du allerede er gravid eller tror at du kan være gravid.
Puregon kan påvirke melkeproduksjonen. Det er lite trolig at Puregon går over i brystmelk. Dersom du ammer, snakk med legen din før du bruker Puregon.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er lite trolig at Puregon påvirker din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Puregon inneholder benzylalkohol
Dette legemidlet inneholder 10 mg benzylalkohol per ml. Benzylalkohol kan forårsake allergiske reaksjoner.
Snakk med lege eller apotek for råd dersom du har lever- eller nyresykdom. Dette da store mengder benzylalkohol kan hope seg opp i kroppen din og forårsake bivirkninger (kalt metabolsk acidose). Snakk med lege eller apotek for råd dersom du er gravid eller ammer. Dette da store mengder benzylalkohol kan hope seg opp i kroppen din og forårsake bivirkninger (kalt metabolsk acidose).
Puregon inneholder natrium.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per injeksjon, det vil si at det er så godt som «natriumfritt».
 
3. Hvordan du bruker Puregon
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosering til kvinner
Legen din vil bestemme din startdose. Denne dosen kan bli justert i løpet av behandlingen. Nærmere opplysninger finnes i behandlingsskjemaet som er angitt nedenfor.
Det er store individuelle forskjeller på eggstokkenes reaksjon på behandling med FSH. Dette gjør at det er umulig å sette opp et doseringsskjema som passer for alle pasienter. For å finne den riktige dosen vil legen din sjekke follikkelveksten ved hjelp av ultralydundersøkelse og ved måling av mengden østradiol (kvinnelig kjønnshormon) i blodet.
 • Kvinner som ikke har eggløsning
  En startdose bestemmes av din lege. Denne dosen opprettholdes i minst 7 dager. Hvis det ikke oppnås en reaksjon fra eggstokkene, øker man den daglige dosen gradvis inntil tilveksten av follikler og/eller målinger av østradiol i blodet viser at man har fått riktig respons t. Den daglige dosen opprettholdes da til man har en follikkel av passe størrelse. Vanligvis er det tilstrekkelig med 7 til 14 dagers behandling. Da avsluttes behandlingen med Puregon og eggløsningen vil settes igang ved å gi humant koriongonadotropin (hCG).
 • Medisinsk assistert befruktning, for eksempel IVF
  En startdose bestemmes av din lege. Denne dosen opprettholdes i hvert fall de fire første dagene. Deretter kan dosen din justeres basert på reaksjonen fra eggstokkene dine. Når et tilstrekkelig antall follikler av passende størrelse er tilstede, startes den siste modningen av folliklene ved å gi hCG. Uttak av egg gjøres 34 - 35 timer senere.
Dosering til menn
Puregon forskrives vanligvis i en dose på 450 IE per uke, som regel fordelt på 3 doser à 150 IE, i kombinasjon med et annet hormon (hCG) i minst 3 til 4 måneder. Behandlingsperioden tilsvarer utviklingstiden for spermier og den tiden der man kan forvente bedring. Hvis din spermieproduksjon ikke har startet etter denne perioden, kan behandlingen fortsette i minst 18 måneder.
Hvordan injeksjonene blir gitt
Puregon injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampuller er utviklet for å brukes i Puregon Pen. Det er viktig at den separate bruksanvisningen for pennen følges nøye. Bruk ikke sylinderampullen hvis oppløsningen inneholder partikler eller er uklar.
Ved hjelp av pennen kan du selv eller din partner sette injeksjonen like under huden (for eksempel på nedre del av magen). Legen vil gi veiledning i når og hvordan dette gjøres. Hvis du injiserer Puregon selv må du følge instruksjonene nøyaktig for å gi Puregon på en riktig måte og med minst mulig ubehag.
Den aller første injeksjonen med Puregon bør bare gis i nærvær av lege eller sykepleier.
Dersom du tar for mye av Puregon
Rådfør deg umiddelbart med legen din.
For høy dose med Puregon kan føre til hyperstimulering av eggstokkene (OHSS). Dette kan merkes som magesmerter. Hvis du plages av magesmerter, si umiddelbart fra til legen din. Se også avsnitt 4 om mulige bivirkninger.
Dersom du har glemt å ta Puregon
Rådfør deg umiddelbart med legen din.
For høy dose med Puregon kan føre til hyperstimulering av eggstokkene (OHSS). Dette kan merkes som magesmerter. Hvis du plages av magesmerter, si umiddelbart fra til legen din. Se også avsnitt 4 om mulige bivirkninger.
Dersom du har glemt å ta Puregon
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 • Kontakt legen din.
Spør lege dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger hos kvinner
En komplikasjon ved behandling med FSH er hyperstimulering av eggstokkene. Ovarial overstimulering kan utvikle seg til en medisinsk tilstand som kalles ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS), som kan være et alvorlig medisinsk problem. Risikoen kan reduseres ved nøye overvåking av follikkelutviklingen under behandlingen. Legen din vil foreta ultralydundersøkelser av eggstokkene dine for å overvåke antallet follikler som modnes nøye. Legen din kan også sjekke hormonnivåene i blodet. Smerter i magen, kvalme eller diaré er de første symptomene. I mer alvorlige tilfeller kan symptomene være en forstørring av eggstokkene, væskeopphopning i bukhulen og/eller brysthulen (som kan føre til plutselig vektøkning på grunn av væskeansamling) og forekomst av blodpropper i kretsløpet. (Se advarsler og forsiktighetsregler i avsnitt 2.)
 • Kontakt legen din umiddelbart dersom du opplever magesmerter eller noen av de andre symptomene på ovarial hyperstimulering, også om de oppstår noen dager etter den siste injeksjonen.
Hvis du er kvinne:
Vanlige bivirkninger (kan berøre inntil 1 av 10 personer):
 • Hodepine
 • Reaksjoner på injeksjonsstedet (slik som blåmerker, smerter, rødhet, hevelse og kløe)
 • Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)
 • Bekkensmerter
 • Magesmerter og/eller oppblåsthet
Mindre vanlige bivirkninger (kan berøre inntil 1 av 100 personer)
 • Brystplager (inkludert ømhet)
 • Diaré, forstoppelse eller ubehag i magen
 • Forstørrelse av livmoren
 • Sykdomsfølelse
 • Overfølsomhetsreaksjoner (slik som utslett, rødhet, elveblest og kløe)
 • Eggstokkcyster eller forstørrede eggstokker
 • Ovarialtorsjon (vridning av eggstokkene)
 • Vaginalblødning
Sjeldne bivirkninger (kan berøre inntil 1 av 1000 personer):
 • Blodpropper (dette kan også forekomme ved uteblivelse av uønsket overstimulering av eggstokkene, se Hva du må vite før du bruker Puregon i avsnitt 2)
Graviditet utenfor livmoren (en ektopisk graviditet), abort eller flerlingegraviditeter har også vært rapportert. Disse bivirkningene anses ikke å ha sammenheng med bruk av Puregon, men med teknologien ved assistert befruktning eller påfølgende graviditet.
Hvis du er mann:
Vanlige bivirkninger (kan berøre inntil 1av 10 personer):
 • Akne (kviser)
 • Reaksjoner på injeksjonsstedet (slik som hardhet i huden og smerte)
 • Hodepine
 • Utslett
 • Noe utvikling av bryster
 • Testikkelcyster
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Puregon
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevaring i apoteket
Oppbevares ved 2-8ºC (i kjøleskap).
Skal ikke fryses.
Oppbevaring hos pasienten
Du har to valg:
1. Oppbevares ved 2-8ºC (i kjøleskap). Skal ikke fryses.
2. Oppbevares ved eller under 25ºC (i romtemperatur) i én enkelt periode på inntil 3 måneder. Noter deg når lagringen av produktet utenfor kjøleskap starter.
Oppbevar sylinderampullen i ytteremballasjen.
Når nålen er stukket igjennom gummimembranen i sylinderampullen, kan oppløsningen oppbevares i maksimum 28 dager.
Vennligst noter datoen for den første dagen sylinderampullen er tatt i bruk på journalkortet som vist i bruksanvisningen for Puregon Pen.
Bruk ikke Puregon etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter «EXP» og på kartongen etter «Utløpsdato». Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Brukte nåler skal kastes umiddelbart etter bruk.
Ikke tilsett noen andre legemidler i sylinderampullene. Tomme sylinderampuller skal ikke fylles på nytt.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Puregon
 • Hver sylinderampulle inneholder virkestoffet follitropin beta, et hormon kjent som follikkelstimulerende hormon (FSH) i en styrke på 833 IE/ml.
 • Andre innholdsstoffer er sukrose, natriumsitrat, polysorbat 20, L-metionin og benzylalkohol i vann til injeksjonsvæsker. pH kan være justert med natriumhydroksid og/eller saltsyre.
Hvordan Puregon ser ut og innholdet i pakningen
Puregon injeksjonsvæske, oppløsning (injeksjonsvæske)er en klar, fargeløs væske. Den leveres i sylinderampuller av glass. Hver pakke inneholder en sylinderampulle.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem Nederland
Tilvirker
N.V. Organon
Kloosterstraat 6 5349 AB Oss Nederland
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
MSD (Norge) AS Tlf: + 47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.07.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu og på nettstedet til Felleskatalogen (https://www.felleskatalogen.no).

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

assistert befruktning: Befruktning av et egg utenfor kroppen (in vitro-fertilisering) eller ved inseminasjon (innføring av sæd i en kvinne på annen måte en ved samleie).

binyrebarksvikt (binyrebarkinsuffisiens): Tilstand der utskillelsen av steroidhormoner fra binyrebarken er for lav i forhold til kroppens behov.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

follikkelstimulerende hormon (fsh): Hypofysehormon som stimulerer til dannelse av kjønns- og støtteceller i eggstokker og støtteceller i testikler.

fruktbarhet (fertilitet): Evnen til å få barn.

gnrh: (GnRH: Gonadotropin Releasing Hormone) Et hormon som stimulerer til utskillelse av to hormoner, FSH (follikkelstimulerende hormon) og LH (luteiniserende hormon). FSH og LH stimulerer gonadene, det vil si testikler og eggstokker.

gonadotropin: Gonadotropiner er hormoner som påvirker kjønnskjertlenes funksjon. Kjønnskjertlene er eggstokkene hos kvinner og testiklene hos menn. Disse hormonene stimulerer blant annet sædproduksjon hos menn, og eggdannelsen hos kvinner.

hcg (koriongonadotropin): (hCG: human ChorionGonadotropin). Et hormon som ved graviditet lages av cellene som utgjør forstadiene til morkaken. Hormonet kan måles relativt tidlig, og slik måling brukes derfor i graviditetstester.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperprolaktinemi: Ved hyperprolaktinemi er det forhøyede nivåer av hormonet prolaktin i blodet. Prolaktin utskilles normalt når barnet suger på morens bryst, og gjør at brystene produsere mer melk.

hypotyreose (hypotyreoidisme, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

ivf (in vitro-fertilisering, prøverørsbefruktning): Befruktning utenfor kroppen. Modne egg hentes ut av eggstokkene, befruktes på laboratoriet, og tilbakeføres til livmoren etter noen få dager.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.