PAKNINGSVEDLEGG: Informasjon til brukeren

Prospan mikstur

Ekstrakt av eføyblad/ bergfletteblad

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Prospan mikstur brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres innen én uke.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Prospan er, og hva det brukes mot
 2. . Hva du må ta hensyn til før du bruker Prospan
 3. Hvordan du bruker Prospan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Oppbevaring av Prospan mikstur
 6. Ytterligere opplysninger
 
1. Hva Prospan er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Prospan er et plantebasert legemiddel til bruk som slimløsende middel ved slimhoste hos voksne og barn over 6 år.
Merk:
Ved vedvarende plager eller ved kortpustethet, feber samt varig eller blodig oppspytt, skal lege kontaktes umiddelbart.
Et plantebasert legemiddel er et legemiddel til egenbehandling. Som virkestoff inngår oftest bestanddeler fra planteriket, sjeldnere fra dyreriket, i visse tilfeller også mikroorganismer, salter og mineraler i sin opprinnelige form og/eller i bearbeidet form. Krav til godkjenning av et plantebasert legemiddels kvalitet er de samme som for vanlige legemidler. Krav til godkjenning med hensyn på sikkerhet og effekt bygger i stor grad på tradisjonell bruk i folkemedisinen i Europa eller Nord-Amerika over lang tid. De stoffer som er virksomme i plantebaserte legemidler er ikke alltid kjente.
 
2. . Hva du må ta hensyn til før du bruker Prospan
Bruk ikke Prospan:
 • hvis du er allergisk overfor virkestoffet, andre planter i eføy/bergflettefamilien eller mot noen av de andre innholdsstoffene i Prospan (se avsnitt 6).
Barn under 2 år skal ikke bruke dette legemidlet på grunn av risikoen for at luftveisplagene deres forverres.
Vis forsiktighet ved bruk av Prospan:
Dersom du blir kortpustet, får feber eller seigt, pusslignende oppspytt, skal du kontakte lege eller apotek.
Vis forsiktighet ved bruk av Prospan dersom du har magekatarr eller magesår.
Bruk av andre legemidler sammen med Prospan
Ingen forskning har vært utført. Ingen interaksjoner er kjent så langt. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Du bør ikke ta hostestillende midler som kodein og dekstrometorfan samtidig med Prospan mikstur med mindre legen din råder deg til å gjøre det.
Graviditet og amming:
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Skal ikke brukes ved graviditet eller amming på grunn av mangelfull dokumentasjon hos gravide kvinner og ammende mødre.
Bilkjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Det har ikke vært undersøkt om Prospan mikstur påvirker evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Prospan mikstur:
Inneholder sorbitol.
Når det brukes som anbefalt, inneholder hver dose Prospan opptil 1,9 mg sorbitol.
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Prospan
Bruk alltid Prospan nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Med mindre legen din har foreskrevet noe annet, er den vanlige dosen:

Alder

Enkeltdose

Total daglig dose

Barn 6-12 år

5 ml tilsvarende 35 mg tørrekstrakt av blad fra eføy/bergflette

10 ml (2 × 5 ml) tilsvarende 70 mg tørrekstrakt fra eføy/bergflette

Barn fra 12 år og voksne

5 ml tilsvarende 35 mg tørrekstrakt av blad fra eføy /bergflette

15 ml (3 × 5 ml) tilsvarende 105 mg tørrekstrakt fra eføy /bergflette

Beskrivelse av bruk
Skal tas gjennom munnen. Bruk vedlagt målebeger.
Ta miksturen om morgenen, (ved lunsjtider) og om kvelden.
Rist alltid flasken før bruk.
Hvor lenge du skal fortsette å ta Prospan
Hvor lenge behandlingen skal vare er avhengig av typen og alvorlighetsgraden på tilstanden din. Hvis symptomene varer mer enn en uke ved bruk av dette legemidlet, bør du kontakte lege eller apotek.
Hvis du har inntrykk av at effekten av Prospan mikstur er for sterk eller for svak, kontakt legen eller apoteket.
Dersom du tar for mye av Prospan:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ikke ta mer enn anbefalt daglig dose. Overdose kan utløse kvalme, oppkast, diaré og agitasjon.
Hvis du glemmer å ta Prospan:
Ikke ta dobbelt dose for å gjøre opp for en glemt dose. Bare fortsett å ta Prospan som foreskrevet av lege eller som beskrevet i dette pakningsvedlegget.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Prospan ha bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende frekvensangivelser brukes ved vurdering av bivirkninger:
Svært vanlige: Flere enn 1 av 10 pasienter
Vanlige: 1 til 10 av 100 pasienter
Mindre vanlige: 1 til 10 av 1000 pasienter
Sjeldne: 1 til 10 av 10 000 pasienter
Svært sjeldne: Færre enn 1 av 10 000 pasienter
Ikke kjent: Frekvensen kan ikke måles basert på tilgjengelige data
Vanlige
Mage-/tarmproblemer som kvalme, oppkast og diaré har vært rapportert.
Mindre vanlige
Allergiske reaksjoner som urtikaria (neslefeber), hudutslett, sprengte blodkar og kortpustethet har vært rapportert.
Legemidlet inneholder sorbitol, som kan ha en lakserende (avførende) virkning.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Oppbevaring av Prospan miksturOppbevares utilgjengelig for barn.
Dette preparatet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser
Bruk ikke Prospan etter utløpsdatoen som er angitt på ytterkartongen og på flasken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Holdbarhetstid etter anbrudd
Produktet er holdbart i 3 måneder etter at flasken er åpnet.
Av miljø- og sikkerhetshensyn bør ubrukte, for gamle eller rester av legemidler leveres til apotek for destruksjon.
 
6. Ytterligere opplysninger
Sammensetning av Prospan mikstur:Virkestoff:
Tørret ekstrakt av eføyblad/ bergfletteblad.
1 ml mikstur inneholder 7 mg tørret ekstrakt av Hedera helix L. folium (tilsvarende 35-53 mg tørret eføyblad/ bergfletteblad).
Ekstraksjonsløsning: Etanol 30 % (m/m).
Hjelpestoffer:
Kaliumsorbat (konserveringsmiddel)(E 202), sitronsyre, vannfri (E 330), xantangummi (E 415), aroma, sorbitol, flytende (krystalliserende) (E 420), renset vann.
Hvordan Prospan ser ut og innholdet i pakningen
Prospan finnes i pakninger med 100 ml mikstur i brun glassflaske.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG, Niederdorfelden, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 23.05.2012
 
Merk:
Prospan inneholder et plantebasert virkestoff. På grunn av dette planteekstraktet kan Prospan enkelte ganger være noe uklar eller smake litt annerledes. Dette har imidlertid ingen effekt på kvaliteten av produktet.
Planteekstrakter lages av den tørkede planten, som omtales som "legemiddel". Tørkede blad fra eføy/bergflette blir først trukket ut i en blanding av vann og alkohol, dvs. innholdsstoffene blir vasket ut av bladene. Denne prosessen kalles ekstraksjon. Under den påfølgende tørkingen blir alkoholen fjernet fullstendig fra ekstraktet. Produktet er derfor alkoholfritt.
Et viktig begrep som beskriver kvaliteten til ekstrakter er den såkalte "Drug to Extract Ratio" (DER).
(Forholdet mellom legemiddel og ekstrakt).
En DER på 5-7,5:1 betyr at 1 del ekstrakt lages av 5-7,5 deler legemiddel.
Kjære pasient.
Legende eføy/bergflette - naturens kraft
I hundrevis av år har mange mennesker stolt på den helbredende kraften til medisinsk eføy/bergflette i naturen for behandling av infeksjonssykdommer i luftveiene. Engelhard Arzneimittel har tatt kunnskapen som er overlevert om denne naturkraften og utviklet den videre gjennom mange år med intensiv forskning. Resultatet er et originalt ekstrakt av eføy/bergflette som produseres ved hjelp av spesielle prosesser og som finnes i Prospan. Med dette ekstraktet kan kraften til medisinsk eføy/bergflette komme til best anvendelse på en moderne måte.
Prospan mikstur ved hoste
Prospan gjør tykt slim mer flytende slik at det blir lettere å hoste opp. Samtidig blir trangen til å hoste redusert. På denne måten bekjemper Prospan de typiske symptomene på bronkitt: overproduksjon av tykt slim, kortpustethet og trangen til å hoste, slik at pasienten igjen kan puste fritt.
Prospan er alkohol- og glutenfri.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

sprengte blodkar (telangiektasi, teleangiektasi): Vanlig hudforandring med utvidede og små blodårer.