Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Probecid 500 mg tabletter

probenecid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Probecid er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Probecid
 3. Hvordan du bruker Probecid
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Probecid
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Probecid er og hva det brukes mot
Probecid inneholder virkestoffet probenecid og brukes for å lindre giktbesvær. Brukes også i kombinasjon med penicillinholdige preparater for å forsterke effekten av penicillin.
Probecid fremmer utskillelsen av urinsyre gjennom å hindre at den gjenopptas i nyrene. Dermed synker blodets innhold av urinsyre, noe som fører til mindre giktbesvær. Preparatet har ingen direkte smertelindrende effekt. Ved akutte giktanfall må derfor smertelindrende preparater tas i tillegg.
Probecid hemmer også utskillelsen av penicillin (et antibiotikum) via nyrene. Hvis Probecid tas sammen med penicillin opprettholdes derfor en høyere mengde penicillin i kroppen over lengre tid.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Probecid
Bruk ikke Probecid:
 • dersom du er allergisk overfor probenecid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har alvorlige nyreskader.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Probecid:
 • dersom du har nyreskade eller magesår.
 • dersom du har porfyri.
 • ved akutte urinsyregiktanfall. Behandlingen bør ikke påbegynnes før anfallet har avtatt.
 • dersom urinsyregikten skyldes kreft eller kjemoterapi.
Andre legemidler og Probecid:
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturlegemidler.
Følgende kombinasjoner med probenecid bør unngås:
 • metotreksat (legemidler mot kreft og forstyrrelser i immunsystemet)
 • acetylsalisylsyre (legemidler mot smerte og feber)
Følgende legemidler kan få økt sin effekt ved samtidig bruk av probenecid:
 • aciklovir, ganciklovir, valaciklovir, zidovudin (virushemmende legemidler)
 • cefalosporiner, meropenem, penicilliner, sulfonamider, tetracycliner, ciprofloksacin (legemidler mot bakterieinfeksjoner)
 • enalapril, kaptopril (blodtrykkssenkende legemidler)
 • indometacin, ketoprofen, naproksen (legemidler mot betennelsestilstander og smerte)
 • lorazepam (legemidler mot angst)
 • nitrofurantoin (legemidler mot urinveisinfeksjon)
 • paracetamol (legemidler mot smerte og feber)
 • rifampicin (legemidler mot tuberkulose)
 • mykofenolsyre (legemidler for transplantasjoner)
 • tiazider (vanndrivende og blodtrykkssenkende legemidler)
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Det er liten erfaring med bruk av Probecid under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før
bruk av Probecid dersom du er gravid.
Amming
Det er ukjent om Probecid går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk av
Probecid ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Probecid har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Probecid
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den vanlige dosen for voksne ved gikt er: Første uken gis 1/2 tablett 2 ganger daglig, deretter gis 1 tablett 2 ganger daglig.
Man bør drikke mye under behandlingen.
Vanlig dose for voksne gitt i kombinasjon med penicillinholdige preparater er: 2 tabletter 2 ganger daglig.
Hvis du mener at virkningen av Probecid er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Probecid:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fatt i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fatt i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Probecid:
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 100 personer): Kvalme
Sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 personer): Allergiske reaksjoner som f.eks. hudutslett.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Probecid
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Probecid
 • Virkestoff er probenecid 500 mg
 • Andre hjelpestoffer er gelatin, potetstivelse, kolloidal vannfri silika, stearinsyre, talkum og magnesiumstearat.
Hvordan Probecid ser ut og innholdet i pakningen
Pakningsstørrelse: Plastboks, 50 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
BioPhausia AB, Nybrokajen 7, SE-11148 Stockholm, Sverige
Tilvirker
Recipharm Stockholm AB, Jordbro, Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 24.02.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.