Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Priligy 30 mg filmdrasjerte tabletter

Priligy 60 mg filmdrasjerte tabletter

dapoksetin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Priligy er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Priligy
 3. Hvordan du bruker Priligy
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Priligy
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Priligy er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Priligy inneholder et virkestoff som kalles ‘dapoksetin’. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles ‘selektive serotonin-reopptakshemmere’ (SSRIer). Priligy kan også kalles et ‘urologisk’ legemiddel.
Priligy forlenger tiden til seksuell utløsning (ejakulasjon) og kan gi bedre kontroll over utløsningen. Dette kan redusere frustrasjonen over eller bekymringen for rask utløsning.
Priligy blir brukt til behandling av for tidlig utløsning (prematur ejakulasjon) hos voksne menn i alderen 18 til 64 år.
En mann har prematur ejakulasjon når han får utløsning etter lite seksuell stimulering og før han ønsker det. Dette kan være problematisk for mannen og kan forårsake problemer i seksuelle forhold.
 
2. Hva du må vite før du bruker Priligy
Bruk ikke Priligy:
 • dersom du er allergisk overfor dapoksetin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har hjerteproblemer, som hjertesvikt eller problemer med hjerterytmen
 • dersom du tidligere har besvimt
 • dersom du noen gang har lidd av mani (symptomer omfatter unormal opprømthet, irritabilitet eller manglende evne til å tenke klart) eller alvorlig depresjon
 • dersom du bruker:
  • Legemidler mot depresjon som kalles ‘monoaminoksidase-hemmere’ (MAO-hemmere)
  • Tioridazin - mot schizofreni
  • Andre legemidler mot depresjon
  • Litium - et legemiddel mot bipolar lidelse
  • Linezolid - et antibiotikum som blir brukt til behandling av infeksjoner
  • Tryptofan - et legemiddel mot søvnvansker
  • Johannesurt - et plantebasert legemiddel
  • Tramadol - blir brukt til behandling av sterke smerter
  • Legemidler mot migrene.
Bruk ikke Priligy samtidig med noen av legemidlene som er oppgitt ovenfor. Dersom du har brukt noen av disse legemidlene, må du vente i 14 dager etter at du har sluttet med dem, før du begynner å bruke Priligy. Når du har sluttet å bruke Priligy, må du vente i 7 dager før du begynner å bruke noen av legemidlene som er oppgitt ovenfor. Dersom du ikke er sikker på hva du skal gjøre, bør du snakke med legen din eller apoteket før du tar dette legemidlet. (se avsnittet “Andre legemidler og Priligy”)
 • Visse legemidler mot soppinfeksjon, deriblant ketokonazol og itrakonazol (se avsnittet “Andre legemidler og Priligy”)
 • Visse legemidler mot HIV, deriblant ritonavir, sakinavir, nelfinavir og atazanavir (se avsnittet “Andre legemidler og Priligy”)
 • Visse typer antibiotika for behandling av infeksjoner, deriblant telitromycin (se avsnittet “Andre legemidler og Priligy”)
 • Nefazodon - et legemiddel mot depresjon (se avsnittet “Andre legemidler og Priligy”)
 • dersom du har moderate eller alvorlige leverproblemer.
Bruk ikke dette legemidlet dersom noe av det ovenstående gjelder deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Priligy dersom:
 • du ikke har fått diagnosen prematur ejakulasjon (for tidlig utløsning)
 • du også har andre seksuelle problemer, som erektil dysfunksjon (impotens)
 • du har/har hatt svimmelhet på grunn av lavt blodtrykk
 • du bruker rusmidler som ecstasy, LSD, narkotiske midler eller benzodiazepiner
 • du drikker alkohol (se avsnittet “Inntak av Priligy sammen mat, drikke og alkohol”)
 • du noen gang har hatt et psykisk helseproblem, som depresjon, mani (symptomer omfatter unormal opprømthet, irritabilitet eller manglende evne til å tenke klart), bipolar lidelse (symptomer omfatter kraftige humørsvingninger mellom mani og depresjon) eller schizofreni (en psykisk sykdom)
 • du har epilepsi
 • du har/har hatt blødningsforstyrrelser eller problemer med blodlevring/koagulering
 • du har nyreproblemer
 • du har, eller har økt risiko for, høyt trykk i øyet (glaukom).
Dersom noe av det ovennevnte gjelder deg (eller du ikke er sikker), bør du rådføre deg med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet.
Før du begynner å bruke dette legemidlet, bør legen din gjøre en test for å sjekke at blodtrykket ditt ikke faller for mye når du reiser deg opp fra liggende stilling.
Barn og ungdom
Dette legemidlet bør ikke brukes av barn eller ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Priligy
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette omfatter reseptfrie legemidler, som plantebaserte legemidler. Dette skyldes at Priligy kan påvirke måten noen andre legemidler virker på. Noen andre legemidler kan også påvirke måten
Priligy virker på. Bruk av andre legemidler kan derfor ha innvirkning på den maksimale dosen av Priligy som du kan ta.
Bruk ikke Priligy samtidig med noen av de følgende legemidler:
 • Legemidler mot depresjon som kalles ‘monoaminoksidase-hemmere’ (MAO-hemmere)
 • Tioridazin - mot schizofreni
 • Andre legemidler mot depresjon
 • Litium - et legemiddel mot bipolar lidelse
 • Linezolid - et antibiotikum som blir brukt til behandling av infeksjoner
 • Tryptofan - et legemiddel mot søvnvansker
 • Johannesurt - et plantebasert legemiddel
 • Tramadol - blir brukt til behandling av sterke smerter
 • Legemidler mot migrene.
Bruk ikke Priligy samtidig med noen av legemidlene som er oppgitt ovenfor. Dersom du har brukt noen av disse legemidlene, må du vente i 14 dager etter at du har sluttet med dem, før du begynner å bruke Priligy. Når du har sluttet å bruke Priligy, må du vente i 7 dager før du begynner å bruke noen av legemidlene som er oppgitt ovenfor. Dersom du ikke er sikker på hva du skal gjøre, bør du snakke med legen din eller apoteket før du tar dette legemidlet.
 • Visse legemidler mot soppinfeksjon, deriblant ketokonazol og itrakonazol
 • Visse legemidler mot HIV, deriblant ritonavir, sakinavir, nelfinavir og atazanavir
 • Visse typer antibiotika for behandling av infeksjoner, deriblant telitromycin
 • Nefazodon - et middel mot depresjon.
Informer lege eller apotek dersom du tar noen av de følgende legemidlene:
 • Legemidler mot andre psykiske helseproblemer enn depresjon
 • Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler som ibuprofen eller acetylsalisylsyre
 • Blodfortynnende legemidler som warfarin
 • Visse legemidler som blir brukt for behandling av erektil dysfunksjon (impotens), som sildenafil, tadalafil eller vardenafil, siden disse legemidlene kan senke blodtrykket, spesielt når du reiser deg opp i stående stilling
 • Visse legemidler som blir brukt for å behandle høyt blodtrykk og brystsmerte (angina) (som verapamil og diltiazem), eller forstørret prostata, siden disse legemidlene også kan senke blodtrykket, spesielt når du reiser deg opp i stående stilling
 • Visse andre legemidler mot soppinfeksjon, som flukonazol
 • Visse andre legemidler mot HIV, som amprenavir og fosamprenavir
 • Visse andre typer antibiotika for behandling av infeksjoner, som erytromycin og klaritromycin
 • Aprepitant - som blir brukt for å behandle kvalme.
Dersom du er usikker på om noe av det ovennevnte gjelder deg, bør du rådføre deg med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet.
Inntak av Priligy sammen med mat, drikke og alkohol
 • Ikke drikk grapefruktjuice innen 24 timer før du tar dette legemiddelet, da dette kan øke nivået av legemiddelet i kroppen.
 • Dette legemidlet kan tas med eller uten mat.
 • Du bør ta dette legemidlet med minst ett fullt glass vann.
 • Unngå alkohol mens du bruker dette legemidlet.
 • Effektene av alkohol, som svimmelhet, søvnighet og nedsatt reaksjonsevne, kan bli forsterket i kombinasjon med dette legemidlet.
 • Dersom du drikker alkohol mens du bruker dette legemidlet, kan det øke risikoen for at du skader deg på grunn av besvimelse eller øke risikoen for andre bivirkninger.
Graviditet, amming og fertilitet
Dette legemidlet skal ikke brukes av kvinner.
Kjøring og bruk av maskiner
Det kan hende at du føler deg søvnig, svimmel eller matt eller opplever konsentrasjonsproblemer eller tåkesyn mens du bruker dette legemidlet. Dersom du opplever noen av disse bivirkningene eller lignende bivirkninger, bør du ikke kjøre bil eller betjene farlige maskiner. Effektene av alkohol kan bli forsterket i kombinasjon med dette legemidlet, og du kan ha høyere risiko for andre bivirkninger eller for å skade deg på grunn av besvimelse dersom du bruker dette legemidlet sammen med alkohol.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Priligy inneholder laktose
Dette legemidlet inneholder laktose (en type sukker). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor (ikke tåler) noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
 
3. Hvordan du bruker Priligy
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Den anbefalte dosen er 30 mg. Det kan hende at legen din øker dosen til 60 mg.
 • Legemidlet skal bare brukes 1 til 3 timer før forventet seksuell aktivitet.
 • Bruk ikke dette legemidlet mer enn én gang i døgnet.
 • Svelg tablettene hele for å unngå bitter smak, og med minst ett fullt glass vann. Dette kan bidra til å redusere risikoen for besvimelse (se ‘Besvimelse og lavt blodtrykk’ under pkt. 4).
 • Dette legemidlet kan tas med eller uten mat.
 • Dette legemidlet bør ikke brukes av menn under 18 år eller menn fra 65 år og eldre.
 • Diskuter Priligy-behandlingen med legen din etter de første 4 ukene eller etter 6 doser for å vurdere hvorvidt du bør fortsette behandlingen. Dersom behandlingen blir fortsatt, bør du oppsøke legen din igjen hver sjette måned for å diskutere dette.
Dersom du tar for mye av Priligy
Informer lege eller apotek dersom du har tatt flere tabletter enn du skulle. Det kan hende at du blir kvalm eller kaster opp.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) om du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du avbryter behandling med Priligy
Rådfør deg med legen din før du slutter med dette legemidlet. Det kan hende at du får søvnproblemer og føler deg svimmel etter at du har sluttet med dette legemidlet, selv om du ikke har tatt det hver dag.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å bruke Priligy og oppsøk legen din umiddelbart dersom:
 • du får kramper (epileptisk anfall)
 • du besvimer eller blir ør når du reiser deg opp
 • du legger merke til endringer i humøret
 • du får tanker om selvmord eller å skade deg selv.
Dersom du opplever noe av det ovennevnte, må du slutte å ta dette legemidlet og oppsøke lege umiddelbart.
Besvimelse og lavt blodtrykk
Dette legemidlet kan føre til at du besvimer eller at blodtrykket faller når du reiser deg opp. For å redusere risikoen for dette skal du:
 • ta dette legemidlet med minst ett fullt glass vann.
 • ikke ta dette legemidlet dersom du er dehydrert (ikke har nok vann i kroppen).
Dette kan skje dersom:
 • du ikke har drukket noe de siste 4 til 6 timer
 • du har svettet lenge
 • du har en sykdom som medfører feber, diaré eller oppkast.
Dersom det føles som om du skal besvime (du kan bli kvalm, svimmel, ør, forvirret, svett eller få unormale hjerteslag), eller føler deg ør når du reiser deg opp, bør du umiddelbart legge deg ned med hodet lavere enn resten av kroppen, eller sitte ned med hodet mellom knærne, inntil du føler deg bedre. Dette vil hindre at du faller og skader deg dersom du besvimer.
 • Ikke reis deg opp raskt etter at du har sittet eller ligget i lengre tid.
 • Ikke kjør bil eller bruk verktøy dersom du føler deg ør mens du bruker dette legemidlet.
 • Informer legen dersom du besvimer mens du bruker dette legemidlet.
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 menn):
 • Svimmelhet
 • Hodepine
 • Kvalme.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 menn):
 • Irritabilitet, nervøsitet, uro/opphisselse eller rastløshet
 • Nummenhet eller en fornemmelse av prikking eller stikking
 • Vansker med å få eller beholde ereksjon
 • Kraftigere svetting enn normalt eller rødming
 • Diaré, forstoppelse eller tarmgass
 • Magesmerte, oppblåsthet eller oppkast
 • Søvnproblemer eller merkelige drømmer
 • Tretthet eller søvnighet, gjesping
 • Nesetetthet
 • Høyere blodtrykk
 • Konsentrasjonsvansker
 • Skjelving eller risting
 • Mindre interesse for sex
 • Ringing i ørene
 • Tåkesyn
 • Fordøyelsesbesvær
 • Munntørrhet.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 menn):
 • Besvimelse eller svimmelhet når du reiser deg opp i stående stilling (se rådene ovenfor)
 • Endret humør, unormal oppstemthet eller paranoia
 • Forvirring, desorientering eller manglende evne til å tenke klart
 • Langsomme eller uregelmessige hjerteslag eller økt puls
 • Manglende sexdrift, problemer med å få orgasme
 • Svakhet, søvnighet, sløvhet eller utmattelse
 • Nedstemthet, nervøsitet eller likegyldighet
 • Varmefølelse, anspenthet eller følelse av å være unormal eller full
 • Synsproblemer, øyesmerte eller utvidete pupiller
 • Lavt eller høyt blodtrykk
 • Kløe eller kaldsvetting
 • Fornemmelse av å snurre rundt
 • Unormal smak
 • Skjæring av tenner.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 menn):
 • Svimmelhet etter anstrengelse
 • Søvnanfall (faller plutselig i søvn)
 • Sterk trang til å tømme tarmen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Priligy
 • Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter "EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Priligy
Virkestoffet er dapoksetin. Hver tablett inneholder 30 mg eller 60 mg dapoksetin som hydrokloridsaltet.
Andre innholdsstoffer er:
 • Tablettkjerne: laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, kolloidal og vannfri silika, magnesiumstearat.
 • Tablettdrasjering: laktosemonohydrat, hypromellose, titandioksid (E171), triacetin, svart jernoksid (E172), gult jernoksid (E172).
Hvordan Priligy ser ut og innholdet i pakningen
 • Priligy 30 mg filmdrasjerte tabletter er lysegrå, runde, konvekse, omtrent 6,5 mm i diameter og er preget med “30” i en trekant på den ene siden.
 • Priligy 60 mg filmdrasjerte tabletter er grå, runde, konvekse, omtrent 8 mm i diameter og er preget med “60” i en trekant på den ene siden.
Tablettene er pakket i blistere i praktiske foldepakninger som inneholder 1, 2, 3 og 6 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125 D-12489 Berlin Tyskland
Tilvirker
JanssenCilag S.p.A., Via C. Janssen, 04010 Borgo S. Michele, Italia
Eller
Menarini - Von Heyden GmbH, Leipziger Strasse 7-13, 01097 Dresden, Tyskland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike: Priligy
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.01.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

monoaminoksidase (mao): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.