Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Precosa 250 mg kapsel hard

Precosa 250 mg pulver i dosepose

Saccharomyces boulardii CNCM I-745

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Precosa er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Precosa
 3. Hvordan du bruker Precosa
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Precosa
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Precosa er og hva det brukes mot
Precosa brukes for å forebygge tarminfeksjoner/diarétilstander som er forårsaket av antibiotikabehandling. Kan også brukes samtidig med antibiotikabehandling for 3 forhindre bivirkninger i form av diaré.
Precosa består av en gjærsopp (Saccharomyces boulardii) i frysetørket form.
Brukes ved tarminfeksjoner. Precosa virker på flere måter, bl.a. ved å blokkere visse toksinreseptorer i tarmen, som kan forårsake diaré, samt ved å ha en veksthemmende effekt på visse sykdomsfremkallende bakterier.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Precosa
Bruk ikke Precosa:
 • Dersom du er allergisk overfor Saccharomyces boulardii eller gjær eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Dersom du har immunsvikt eller er lagt inn på sykehus (på grunn av alvorlig sykdom eller svekket immunsystem).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Precosa.
Andre legemidler og Precosa
Effekten av behandlingen kan påvirkes dersom Precosa brukes samtidig med visse antisoppmiddel. Rådfør deg med leg, apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ukjent om preparatet går over i morsmelk.
 
3. Hvordan du bruker Precosa
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som lege har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er: 4 kapsler/dosepulver pr. døgn. Dosepulveret skal røres ut i vann eller annen drikke. Kan også strøs på maten.
Skal ikke blandes med iskalde eller varme drikker.
Dersom du tar for mye av Precosa
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fatt i dag for mye legemiddel. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Precosa
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Precosa
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlig (forkommer hos færre enn 1 av 100, men hos flere enn 1 av 1000 pasienter):
Allmenne bivirkninger: allergiske reaksjoner.
Hud: urtikaria.
Mage/tarm: forstoppelse, tørst.
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter):
Gjærsopp som går over i blodet (fungemi).
Enkelttilfeller av "blodforgiftning" med Saccharomyces boulardii har forekommet hos svært syke pasienter.
Informer legen hvis det oppstår andre bivirkninger enn det som star i pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Precosa
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares tørt, i romtemperatur. Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Precosa
Kapsel, hard:
Virkestoff er Saccharomyces boulardii CNCM I-745 (frysetørket) 250 mg.
Øvrige: Laktosemonohydrat 32,5 mg, magnesiumstearat, gelatin, titandioksid (E171).
Dospulver:
Virkestoff: Saccharomyces boulardii CNCM I-745 (frysetørket) 250 mg.
Andre innholdsstoffer er: Laktosemonohydrat 32,5 mg, fruktose 472 mg, kolloidal silika, smakstilsetning (tuttifrutti).
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
BIOCODEX
7 avenue Gallieni
94250 Gentilly
Frankrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Biocodex AS
Lysaker Torg 12
1326 Lysaker
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.01.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.