Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Praluent 75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Praluent 150 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

alirokumab

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Praluent er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Praluent
 3. Hvordan du bruker Praluent
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Praluent
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Praluent er og hva det brukes motHva Praluent er
 • Praluent inneholder virkestoffet alirokumab.
 • Praluent er et monoklonalt antistoff (et spesielt protein som er utformet slik at det binder seg til ett unikt stoff i kroppen). Monoklonale antistoffer er proteiner som gjenkjenner og binder seg til andre unike proteiner. Alirokumab binder seg til PCSK9.
Hvordan Praluent virker
Praluent brukes for å redusere nivået av «dårlig» kolesterol (også kalt LDL-kolesterol). Praluent hemmer et protein som heter PCSK9:
 • PCSK9 er et protein som utskilles av leverceller.
 • Dårlig kolesterol fjernes vanligvis fra blodet gjennom binding til LDL-reseptorer i leveren.
 • PCSK9 reduserer antallet av disse reseptorene i leveren, noe som gjør at det dårlige kolesterolet er høyere enn det bør være
 • Ved å hemme PCSK9, øker Praluent antall reseptorer som er tilgjengelig for å fjerne det dårlige kolesterolet, og dette senker nivået ditt av dårlig kolesterol.
Hva Praluent brukes mot
 • Høyt kolesterol i blodet hos voksne (hyperkolesterolemi [heterozygot familiær og ikke-familiær] eller blandet dyslipidemi).
 • Høyt kolesterol i blodet hos voksne med hjerte- og karsykdom for å senke risikoen for ytterligere hjerte- og karsykdommer.

 

 • Det gis:
  • sammen med et statin (et mye brukt legemiddel mot høyt kolesterol) eller andre kolesterolsenkende legemidler hvis maksimal dose av et statin alene ikke senker kolesterolet nok, eller
  • alene eller sammen med andre kolesterolsenkende legemidler hvis statiner ikke tåles, eller ikke kan brukes.
 • Du må fortsatt følge en kolesterolsenkende diett når du tar dette legemidlet.
 
2. Hva du må vite før du bruker Praluent
Bruk ikke Praluent:
 • dersom du er allergisk overfor alirokumab eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Praluent.
Dersom du får en alvorlig allergisk reaksjon, må du slutte med Praluent og ta kontakt med lege straks. Noen ganger har alvorlige allergiske reaksjoner inntruffet, som overfølsomhet, inkludert angioødem (vanskelig å puste, eller hevelse i ansiktet, lepper, hals eller tunge), nummulat eksem (rødlige flekker på huden, noen ganger med blemmer) og overfølsomhetsvaskulitt (en spesifikk overfølsomhetsreaksjon med symptomer som diaré, med utslett eller purpurfargede flekker på huden). Se avsnitt 4 for allergiske reaksjoner som man kan få når man bruker Praluent.
Hvis du har nyre- eller leversykdom, må du fortelle det til legen før du bruker dette legemidlet, fordi Praluent bare har blitt studert hos noen få pasienter med alvorlig nyresykdom og ikke hos pasienter med alvorlig leversykdom.
Barn og ungdom
Gi ikke dette legemiddelet til barn og ungdom under 18 år, fordi man mangler erfaring med bruk av legemidlet i disse aldersgruppene.
Andre legemidler og Praluent
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Praluent er ikke anbefalt under graviditet eller amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Dette legemidlet påvirker vanligvis ikke evnen til å kjøre eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Praluent
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din, sykepleieren eller apoteket fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Mengde som skal injiseres
Legen vil fortelle deg hvilken dose som er den rette for deg og hvor ofte du skal injisere (75 mg eller 150 mg én gang hver andre uke eller 300 mg hver fjerde uke/månedlig). Legen vil sjekke kolesterolet ditt og kan justere dosen opp eller ned i løpet av behandlingen.
Sjekk alltid etiketten på pennen for å forsikre deg om at du tar riktig legemiddel og riktig styrke.
Tidspunkt for injeksjon
Injiser Praluent én gang hver andre uke (for 75 mg eller 150 mg dosen), eller én gang hver fjerde uke/månedlig (for 300 mg dosen). For å ta dosen på 300 mg, injiser to doser på 150 mg etter hverandre på to forskjellige injeksjonssteder.
Før du injiserer
Praluent bør få tid til å nå romtemperatur før bruk.
Les den detaljerte bruksanvisningen før du injiserer Praluent.
Hvor injeksjonen skal settes
Praluent injiseres under huden på låret, i magen eller overarmen.
Les den detaljerte bruksanvisningen for informasjon om hvor du skal injisere.
Opplæring i bruk av ferdigfylt penn
Før du bruker pennen første gang, vil lege, apotek eller sykepleier vise deg hvordan du injiserer Praluent.
 • Les alltid bruksanvisningen som ligger i esken.
 • Bruk alltid pennen som beskrevet i bruksanvisningen.
Dersom du tar for mye av Praluent
Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du har tatt for mye av Praluent.
Dersom du har glemt å ta Praluent
Dersom du har glemt å ta en dose av Praluent, skal du injisere dosen så snart som mulig. Deretter tar du neste dose til vanlig tid. Dermed kommer du inn i den opprinnelige tidsplanen igjen. Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du ikke er sikker på når du skal injisere Praluent.
Dersom du avbryter behandling med Praluent
Avbryt ikke behandlingen med Praluent uten å kontakte legen. Dersom du slutter å ta Praluent, kan kolesterolverdiene dine øke.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du får en alvorlig allergisk reaksjon, må du slutte med Praluent og ta kontakt med lege straks. Noen ganger har alvorlige allergiske reaksjoner inntruffet (kan inntreffe hos opptil 1 av 1000 personer), som overfølsomhet (vanskelig å puste), nummulat eksem (rødlige flekker på huden, noen ganger med blemmer) og overfølsomhetsvaskulitt (en spesifikk overfølsomhetsreaksjon med symptomer som diaré, med utslett eller purpurfargede flekker på huden).
Andre bivirkninger er:
Vanlige (kan inntreffe hos opptil 1 av 10 personer)
 • Rødhet, kløe, hevelse, smerter/ømhet i området der legemidlet ble injisert (lokale reaksjoner på injeksjonsstedet)
 • Tegn og symptomer i de øvre luftveiene, som sår hals, rennende nese og nysing
 • Kløe (pruritus).
Sjeldne (kan inntreffe hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Røde og kløende blemmer eller elveblest (urticaria)
Ikke kjent
Følgende bivirkninger er rapportert etter markedsføring av Praluent, men hyppigheten er ikke kjent:
 • Influensalignende sykdom
 • Vanskelig å puste, eller hevelse i ansiktet, lepper, hals eller tunge (angioødem)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Praluent
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2ºC til 8ºC). Skal ikke fryses.
Oppbevar pennen i esken for å beskytte mot lys.
Ferdigfylte penner kan oppbevares utenfor kjøleskap under 25ºC i maksimalt 30 dager. Skal beskyttes mot lys. Etter at Praluent er tatt ut av kjøleskapet skal det brukes innen 30 dager eller kastes.
Bruk ikke dette legemidlet hvis oppløsningen er misfarget eller uklar, eller hvis du oppdager synlige flak eller partikler.
Legg pennen i en beholder som beskytter mot stikkskader (f.eks. en kanylebøtte) etter bruk. Spør legen, apoteket eller sykepleier hvordan du skal kaste beholderen. Beholderen skal ikke resirkuleres.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Praluent
Virkestoff er alirokumab.
Praluent 75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Hver penn til engangsbruk inneholder 75 milligram alirokumab
Praluent 150 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Hver penn til engangsbruk inneholder 150 milligram alirokumab
Andre innholdsstoffer er histidin, sukrose, polysorbat 20 og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Praluent ser ut og innholdet i pakningen
Praluent er en klar og fargeløs til svakt gul injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn.
Praluent 75 mg injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn
Hver ferdigfylte penn med grønn knapp inneholder 1 ml oppløsning og gir én enkelt dose på 75 milligram alirokumab.
Pakningsstørrelser på 1, 2 eller 6 ferdigfylte penner.
Praluent 150 mg injeksjonsvæske, oppløsning i en ferdigfylt penn
Hver ferdigfylte penn med grå knapp inneholder 1 ml oppløsning og gir én enkelt dose på 150 milligram alirokumab.
Pakningsstørrelser på 1, 2 eller 6 ferdigfylte penner.
Ikke alle varianter og pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
sanofi-aventis groupe
54, rue La Boétie
F – 75008 Paris Frankrike
Tilvirker:
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Industriepark Höchst
Brüningstraße 50
65926 Frankfurt am Main Tyskland
Eller
Genzyme Ireland Ltd IDA Industrial Park Old Kilmeaden Road Waterford
Irland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
sanofi-aventis Norge AS Tlf: +47 67 10 71 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.06.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/, og på nettstedet til www.felleskatalogen.no.
 
BruksanvisningPraluent ferdigfylt penn
alirokumab
De forskjellige delene av Praluent penn er vist på dette bildet.
Mangler tekstalternativ for bilde
Viktig informasjon
 • Legemidlet injiseres under huden din og kan injiseres av deg selv eller en omsorgsperson.
 • Pennen kan kun brukes én gang og skal kastes etter bruk.
Pass på
 • Oppbevar Praluent penn utilgjengelig for barn.
 • Les alle instruksjonene nøye før du bruker Praluent penn.
 • Følg instruksjonene hver gang du bruker en Praluent penn.
Du må ikke
 • Ta ikke på det gule sikkerhetsdekslet.
 • Bruk ikke pennen hvis den har falt ned eller er skadet.
 • Bruk ikke pennen hvis den blå hetten mangler eller ikke sitter fast.
 • Bruk ikke pennen flere ganger.
 • Pennen skal ikke ristes.
 • Pennen skal ikke fryses.
 • Pennen skal ikke utsettes for direkte sollys.
Ta vare på denne bruksanvisningen. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du har spørsmål, eller ring til sanofi-aventis på telefonnummeret som er oppgitt i pakningsvedlegget.TRINN A: Forberedelse til injeksjonFør du begynner trenger du:
 • Praluent penn
 • desinfiserende våtservietter
 • bomull eller gasbind
 • en sikkerhetsbeholder (kanylebøtte) som beskytter mot stikkskader (se trinn B, 8).
1. Kontroller etiketten på pennen.
 • Kontroller at det er riktig legemiddel og riktig dose.
 • Kontroller utløpsdatoen: ikke bruk pennen etter utløpsdatoen.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Se på vinduet.
 • Kontroller at væsken er klar og fargeløs til svakt gul og uten partikler (se bilde A). Bruk ikke pennen hvis dette ikke er i orden.
 • Du kan kanskje se en luftboble, dette er i orden.
 • Bruk ikke pennen hvis vinduet er helt gult (se bilde B).
Mangler tekstalternativ for bilde
3. La pennen ligge i romtemperatur i 30 til 40 minutter.
 • Varm ikke opp pennen, la den bli varm av seg selv.
 • Legg ikke pennen tilbake i kjøleskapet.
4. Gjør injeksjonsstedet klart.
 • Vask hendene med såpe og vann og tørk med et håndkle.
 • Du kan sette injeksjonen i:
  • magen (unntatt i området innenfor 5 cm fra navlen)
  • låret
  • yttersiden av overarmen
   (Se bilde).
 • Du kan injisere deg selv stående eller sittende.
 • Vask huden på injeksjonsområdet med en desinfiserende våtserviett.
 • Ikke injiser i hud som er øm, hard, rød eller varm.
 • Ikke injiser i nærheten av en synlig blodåre.
 • Skift injeksjonssted for hver injeksjon.
 • Ikke injiser Praluent samtidig med andre legemidler på samme injeksjonssted.
Mangler tekstalternativ for bilde
TRINN B: Hvordan du injiserer1. Etter at du har fullført alle trinnene i “Trinn A: Forberedelse til injeksjon” tar du av den blå hetten
 • Ikke ta av hetten før du er klar til å sette injeksjonen.
 • Ikke sett den blå hetten på igjen.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Hold Praluent penn slik som dette.
 • Ikke berør det gule sikkerhetsdekslet.
 • Pass på at du kan se vinduet.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Trykk det gule sikkerhetsdekslet mot huden i ca. 90° vinkel.
 • Trykk og hold pennen fast mot kroppen til det gule sikkerhetsdekslet ikke er synlig lenger. Pennen virker ikke dersom det gule sikkerhetsdekslet ikke er trykket helt inn.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Lag en hudfold med fingrene hvis nødvendig for å sikre at injeksjonsstedet er fast.
4. Trykk inn den grønne knappen med tommelen og slipp den straks.
 • Du vil høre et klikk. Injeksjonen har nå startet.
 • Vinduet begynner å bli gult.
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Fortsett å holde pennen mot huden etter at du har sluppet knappen.
 • Injeksjonen kan ta opptil 20 sekunder.
Mangler tekstalternativ for bilde
6. Pass på at vinduet har blitt helt gult før du fjerner pennen fra huden.
 • Ta ikke bort pennen før hele vinduet har blitt gult.
 • Injeksjonen er ferdig når hele vinduet har blitt gult. Du kan kanskje høre et nytt klikk.
 • Dersom vinduet ikke blir helt gult, kan du ringe sanofi-aventis for å få hjelp. Du må ikke gi deg selv en ny dose uten å snakke med lege, sykepleier eller apotek.
Mangler tekstalternativ for bilde
7. Trekk pennen bort fra huden.
 • Ikke gni huden etter injeksjonen.
 • Trykk en bomullsdott eller gasbind på injeksjonsstedet hvis det blør, til blødningen har stoppet.
Mangler tekstalternativ for bilde
8. Kast pennen og hetten
 • Ikke sett den blå hetten på pennen igjen.
 • Kast pennen i en beholder som beskytter mot stikkskader (f.eks. en kanylebøtte) med en gang etter bruk.
 • Spør legen, sykepleieren eller apoteket hvordan du skal kaste beholderen.
 • Beholderen skal alltid oppbevares utilgjengelig for barn.
Mangler tekstalternativ for bilde
BruksanvisningPraluent ferdigfylt penn
alirokumab
De forskjellige delene av Praluent penn er vist på dette bildet.

Mangler tekstalternativ for bilde
Viktig informasjon
 • Legemidlet injiseres under huden din og kan injiseres av deg selv eller en omsorgsperson.
 • Pennen kan kun brukes én gang og skal kastes etter bruk.
Pass på
 • Oppbevar Praluent penn utilgjengelig for barn.
 • Les alle instruksjonene nøye før du bruker Praluent penn.
 • Følg instruksjonene hver gang du bruker en Praluent penn.
Du må ikke
 • Ta ikke på det gule sikkerhetsdekslet.
 • Bruk ikke pennen hvis den har falt ned eller er skadet.
 • Bruk ikke pennen hvis den blå hetten mangler eller ikke sitter fast.
 • Bruk ikke pennen flere ganger.
 • Pennen skal ikke ristes.
 • Pennen skal ikke fryses.
 • Pennen skal ikke utsettes for direkte sollys.
Ta vare på denne bruksanvisningen. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du har spørsmål, eller ring til sanofi-aventis på telefonnummeret som er oppgitt i pakningsvedlegget.TRINN A: Forberedelse til injeksjonFør du begynner trenger du:
 • Praluent penn
 • desinfiserende våtservietter
 • bomull eller gasbind
 • en sikkerhetsbeholder (kanylebøtte) som beskytter mot stikkskader (se trinn B, 8).
1. Kontroller etiketten på pennen.
 • Kontroller at det er riktig legemiddel og riktig dose.
 • Kontroller utløpsdatoen: ikke bruk pennen etter utløpsdatoen.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Se på vinduet.
 • Kontroller at væsken er klar og fargeløs til svakt gul og uten partikler (se bilde A). Bruk ikke pennen hvis dette ikke er i orden.
 • Du kan kanskje se en luftboble, dette er i orden.
 • Bruk ikke pennen hvis vinduet er helt gult (se bilde B).
Mangler tekstalternativ for bilde
3. La pennen ligge i romtemperatur i 30 til 40 minutter.
 • Varm ikke opp pennen, la den bli varm av seg selv.
 • Legg ikke pennen tilbake i kjøleskapet.
4. Gjør injeksjonsstedet klart.
 • Vask hendene med såpe og vann og tørk med et håndkle.
 • Du kan sette injeksjonen i:
  • magen (unntatt i området innenfor 5 cm fra navlen)
  • låret
  • yttersiden av overarmen

  (Se bilde).
 • Du kan injisere deg selv stående eller sittende.
 • Vask huden på injeksjonsområdet med en desinfiserende våtserviett.
 • Ikke injiser i hud som er øm, hard, rød eller varm.
 • Ikke injiser i nærheten av en synlig blodåre.
 • Skift injeksjonssted for hver injeksjon.
 • Ikke injiser Praluent samtidig med andre legemidler på samme injeksjonssted.
Mangler tekstalternativ for bilde
TRINN B: Hvordan du injiserer1. Etter at du har fullført alle trinnene i “Trinn A: Forberedelse til injeksjon” tar du av den blå hetten
 • Ikke ta av hetten før du er klar til å sette injeksjonen.
 • Ikke sett den blå hetten på igjen.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Hold Praluent penn slik som dette.
 • Ikke berør det gule sikkerhetsdekslet.
 • Pass på at du kan se vinduet.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Trykk det gule sikkerhetsdekslet mot huden i ca. 90° vinkel.
 • Trykk og hold pennen fast mot kroppen til det gule sikkerhetsdekslet ikke er synlig lenger. Pennen virker ikke dersom det gule sikkerhetsdekslet ikke er trykket helt inn.
 • Lag en hudfold med fingrene hvis nødvendig for å sikre at injeksjonsstedet er fast.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Trykk inn den grå knappen med tommelen og slipp den straks.
 • Du vil høre et klikk. Injeksjonen har nå startet.
 • Vinduet begynner å bli gult.
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Fortsett å holde pennen mot huden etter at du har sluppet knappen.
 • Injeksjonen kan ta opptil 20 sekunder.
Mangler tekstalternativ for bilde
6. Pass på at vinduet har blitt helt gult før du fjerner pennen fra huden.
 • Ta ikke bort pennen før hele vinduet har blitt gult.
 • Injeksjonen er ferdig når hele vinduet har blitt gult. Du kan kanskje høre et nytt klikk.
 • Dersom vinduet ikke blir helt gult, kan du ringe sanofi-aventis for å få hjelp. Du må ikke gi deg selv en ny dose uten å snakke med lege, sykepleier eller apotek.
Mangler tekstalternativ for bilde
7. Trekk pennen bort fra huden.
 • Ikke gni huden etter injeksjonen.
 • Trykk en bomullsdott eller gasbind på injeksjonsstedet hvis det blør, til blødningen har stoppet.
Mangler tekstalternativ for bilde
8. Kast pennen og hetten
 • Ikke sett den blå hetten på pennen igjen.
 • Kast pennen i en beholder som beskytter mot stikkskader (f.eks. en kanylebøtte) med en gang etter bruk.
 • Spør legen, sykepleieren eller apoteket hvordan du skal kaste beholderen.
 • Beholderen skal alltid oppbevares utilgjengelig for barn.
Mangler tekstalternativ for bilde

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyslipidemi: Ugunstig sammensetning av blodlipidene. Blodlipider består av HDL, LDL og triglyserider. HDL er det "gode kolesterolet". LDL og triglyserider er ikke like bra for kroppen, og det fins derfor retningslinjer for behandling ved et bestemt nivå. Ved dyslipidemi kan totalkolesterolverdien være normal, mens fordelingen mellom godt og dårlig kolesterol er i ubalanse.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

ldl (low density lipoprotein): (LDL: Low Density Lipoprotein) LDL er et protein i blodet som transporterer kolesterol og andre blodfettstoffer. Høye nivåer av LDL kan føre til hjertesykdom.

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

Praluent ferdigfylt penn