Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pixuvri 29 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

piksantron

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege.
 • Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pixuvri er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Pixuvri
 3. Hvordan du bruker Pixuvri
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Pixuvri
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Pixuvri er og hva det brukes mot
Pixuvri tilhører den farmakoterapeutriske gruppen av legemidler som kalles “antineoplastiske midler”. Disse brukes til behandling av kreft.
Pixuvri brukes til behandling av voksne pasienter med multiple residiverende eller refraktære aggressive non-Hodgkin lymfomer. Pixuvri dreper kreftcellene ved å bindes til DNA, noe som fører til celledød. Det brukes til pasienter hvis kreft ikke responderer eller har kommet tilbake etter at de har hatt annen kjemoterapeutisk behandling.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Pixuvri
Bruk ikke Pixuvri:
 • dersom du er allergisk overfor piksantrondimaleat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du nylig har fått en vaksine
 • dersom du har blitt fortalt at du over lang tid har hatt vedvarende lavt antall av røde blodceller, hvite blodceller og blodplater.
 • dersom du har alvorlige leverproblemer.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Pixuvri:
 • dersom du har blitt fortalt at du har veldig lavt antall hvite blodceller.
 • dersom du har en hjertesykdom eller ukontrollert høyt blodtrykk, spesielt dersom du har blitt fortalt at du har hjertesvikt eller dersom du har hatt et hjerteinfarkt i løpet av de siste seks månedene.
 • dersom du har en infeksjon.
 • dersom du allerede har gjennomgått kreftbehandling.
 • dersom du følger en spesiell natriumfattig diett.
 • dersom du tar andre legemidler som kan interagere med Pixuvri (se ”Andre legemidler og Pixuvri” nedenfor).
Hudens sensitivitet overfor sollys
Under behandling med piksantron bør du minimere eller unngå eksponering for naturlig eller kunstig sollys (solarium eller UVA/B-stråler). Dersom du vil bli eksponert for sollys, må du bruke solbeskyttende klær og solkrem som gir en effektiv absorbering av UV-A-stråler.
Barn og ungdom
Dette legemidlet skal ikke gis til barn under 18 år, da det ikke foreligger informasjon om behandling med Pixuvri hos barn og ungdom.
Andre legemidler og Pixuvri
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er veldig viktig da bruk av mer enn ett legemiddel på samme tid kan styrke eller svekke effekten av disse. Pixuvri må ikke brukes sammen med andre legemidler med mindre legen din har fortalt deg at du trygt kan gjøre det.
Du må spesielt informere legen din dersom du bruker eller nylig har brukt ett av følgende legemidler:
Informer legen din dersom du bruker legemidler som:
 • Warfarin for å forebygge blodpropper
 • Teofyllin for behandling av lungeproblemer som emfysem eller astma
 • Amitriptylin til behandling av depresjon
 • Olanzapin, klozapin til behandling av schizofreni eller manisk-depressiv sykdom
 • Haloperidol til behandling av angst og søvnløshet
 • Ondansetron til behandling av kvalme og oppkast under kjemoterapi
 • Propranolol til behandling av høyt blodtrykk
Inntak av Pixuvri sammen med mat og drikke
Du trenger ikke legge om kostholdet ditt etter behandling med Pixuvri, med mindre din lege forteller deg noe annet.
Graviditet, amming og fertilitet
Pixuvri skal ikke gis til gravide kvinner da det kan skade ufødte barn. Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det skal brukes sikker prevensjon under behandling med Pixuvri og i 6 måneder etter behandlingen. Dette gjelder kvinner og menn som er fruktbare og som blir behandlet med Pixuvri.
Amming skal opphøre ved behandling med Pixuvri.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ikke kjent om Pixuvri har påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Informasjon til pasienter som er på en saltfattig diett
Legemidlet inneholder ca.1000 mg (43 mmol) natrium per dose etter fortynning. Dette må tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker PixuvriHvor mye Pixuvri blir gitt
Mengden (dosen) Pixuvri som blir gitt til deg, er avhengig av kroppsoverflaten din i kvadratmeter (m2). Dette fastsettes ut fra høyde og vekt. Det blir også tatt hensyn til resultatene av blodprøver og helsetilstanden din. Anbefalt dose er 50 mg/m². Om nødvendig vil legen din justere dosen under behandlingen.
Legen din vil gjennomføre noen tester før du får behandling med Pixuvri.
Hvor ofte får du Pixuvri
Pixuvri gis på dag 1, 8, og 15 i hver 28‑dagssyklus i opptil 6 sykluser.
Før infusjonen kan det hende at du får legemidler som skal forebygge eller redusere mulige reaksjoner på behandlingen med Pixuvri, som legemidler som motvirker kvalme.
Hvordan du får Pixuvri
Pixuvri gis som drypp i en vene (blodåre) (intravenøs infusjon). Dette gjøres av en sykepleier eller en lege.
Hvor lang tid tar infusjonen
Det tar ca. en time med mindre noe annet har blitt oppgitt.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Reaksjoner på infusjonen
Smerte/rødhet på injeksjonsstedet kan i sjeldne tilfeller oppstå under infusjon med Pixuvri. Dersom du merker smerte eller dersom injeksjonsstedet blir rødt, må du gjøre personen som gir deg infusjonen oppmerksom på dette øyeblikkelig. Det kan hende at infusjonen må utføres langsommere eller må stoppes. Når disse symptomene opphører eller blir bedre, kan infusjonen fortsette.
Pixuvri har en mørkeblå farge, og i flere dager etter behandling med Pixuvri, kan det hende at hud og øyne får en blåaktig misfarging, og urinen kan også bli blåaktig. Misfargingen av huden vil vanligvis forsvinne etter et par dager eller uker, etter hvert som legemidlet utskilles.
Infeksjoner
Kontakt legen dersom du får symptomer på en infeksjon (for eksempel feber, frysninger, pustebesvær, hoste, sår i munnen, problemer med å svelge, eller alvorlig diaré) etter behandling med Pixuvri. Det kan hende at du lettere blir utsatt for infeksjoner etter behandling med Pixuvri.
Hjertet
Det kan hende at hjertets pumpefunksjon blir redusert som et resultat av behandlingen, og det kan også skje at du utvikler en alvorlig tilstand som kalles hjertesvikt, spesielt dersom hjertets funksjon allerede var redusert da behandlingen med Pixuvri startet. Legen din vil kontrollere hjertefunksjonen dersom det foreligger tegn eller symptomer på at hjertet har blitt påvirket.
Informer legen dersom du mener du har en av følgende reaksjoner
Svært vanlige: kan berøre flere enn 1 av 10 personer
 • kvalme, oppkast
 • misfarging av huden
 • tynnere hår eller tap av hår
 • unormal farge på urinen
 • fysisk svakhet
 • lavt antall av hvite blodceller, lavt antall av røde blodceller (anemi) og lavt antall av blodplater (kan kreve blodoverføring).
Vanlige: kan berøre inntil 1 av 10 personer
 • infeksjoner som lungeinfeksjoner, hudinfeksjoner, infeksjoner med lavt antall av hvite blodceller, trøske
 • feber
 • alvorlig blodforgiftning (sepsis)
 • smaksforstyrrelser
 • unormal fornemmelse i huden, som nummenhet, kribling, prikking (parestesi)
 • hodepine
 • søvnighet
 • tretthet
 • øyebetennelse (konjunktivitt)
 • diaré
 • magesmerter
 • betennelse og/eller sår i svelg og munn
 • tørr munn, forstoppelse, fordøyelsesbesvær, dårlig matlyst
 • hudendringer som rødhet og kløe i huden, endringer i neglene
 • hjerteskade, redusert pumpefunksjon for hjertet, blokkering av elektriske signaler i hjertet, ujevn eller rask hjerterytme.
 • lavt blodtrykk
 • misfarging av blodårer, blek hud
 • kortpustethet, hoste
 • blod i urinen
 • høyt proteininnhold i urinen
 • oppsvulming av ben eller ankler, eller andre deler av kroppen
 • skjelettsmerter
 • brystsmerter
 • lavt fosfatnivå i blodet
 • unormal blodtest av lever- og nyrefunksjon
Mindre vanlige: kan berøre inntil 1 av 100 personer
 • alvorlige infeksjoner som septisk sjokk, bronkitt, lungebetennelse, candida-infeksjon, bindevevsbetennelse (cellulitt), hjernehinnebetennelse (meningitt), mage-tarmkatarr (gastroenteritt)
 • virusinfeksjoner som helvetesild eller reaktivering av andre virus som munnherpes
 • nervøsitet, søvnighet
 • energimangel
 • svimmelhet, vertigo (spinnende følelse)
 • tørre øyne
 • nummenhet i munnen
 • hornhinneinfeksjon
 • allergi overfor legemidlet
 • redusert kalsium- og natriumnivå i blodet, økt urinsyrenivå i blodet
 • betennelse eller væskeansamling rundt lungene
 • rennende nese
 • blødning, blant annet fra tarmene, fiolette flekker på kroppen som skyldes ødelagte blodkar
 • åreirritasjon
 • nattesvette
 • uregelmessig hjerterytme
 • spontan ereksjon
 • utslett og/eller sårdannelse på huden
 • smerte, hovenhet, slapphet eller stivhet i ledd og muskler
 • redusert urinmengde
 • vekttap
 • økt bilirubin i blod eller urin
 • betennelse i spiserøret
 • smerter i nakke, rygg, ekstremiteter
 • negleinfeksjon
 • utvikling (progresjon) av svulst
 • ny kreft i beinmarg eller blod, slik som akutt myeloid leukemi (AML) eller myelodysplastisk syndrom (MDS)
 • leverskade
 • benmargssvikt
 • økt mengde av en type hvite blodceller (eosinofiler)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Pixuvri
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten på hetteglasset og på esken etter Utløpsdato/“EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Pixuvri inneholder ikke noe som kan forhindre vekst av bakterier, og det anbefales derfor å bruke legemidlet umiddelbart etter oppløsning (rekonstituering). Dersom legemidlet ikke blir brukt umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og betingelser før bruk. Skal ikke oppbevares lengre enn 24 timer ved 2-8ºC.
Rekonstituert piksantron-oppløsning er stabil i opptil 24 timer ved romtemperatur (15-25ºC) i standard infusjonsposer.
Pixuvri er til engangsbruk. Ikke anvendt legemiddel samt avfall, inkludert materiale som brukes til rekonstituering, fortynning og administrering, bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Pixuvri
 • Virkestoff er piksantron. Hvert hetteglass inneholder 50 mg piksantrondimaleat (tilsvarende 29 mg piksantron). Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, natriumhydroksid, saltsyre og natriumklorid.
Hvordan Pixuvri ser ut og innholdet i pakningen
Pixuvri er et pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. Det er et mørkeblått pulver som leveres i hetteglass med 29 mg piksantron. Pakningsstørrelse: 1 hetteglass
Innehaver av markedsføringstillatelsen
CTI Life Sciences Deutschland GmbHUniversitätsstraβe 71Koln, 50931Tyskland
Tilvirker
Catalent UK Packaging Limited
Lancaster Way, Wingates Industrial Estate
Westhoughton, Bolton,
Lancashire BL5 3XX
Storbritannia
Les Laboratoires Servier Industrie
905 Route de Saran
45520 Gidy
Frankrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Servier Danmark A/S
Tlf: +45 36 44 22 60
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02/2019
Dette legemidlet er gitt betinget godkjenning, i påvente av ytterligere dokumentasjon for legemidlet. Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) vil, minst en gang i året, evaluere ny informasjon om legemidlet og oppdatere dette pakningsvedlegget etter behov.
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu. Dette pakningsvedlegget er tilgjengelig på alle EU/EØS-språk på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency).
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Detaljert bruksanvisningLESE HELE PREPARASJONSINSTRUKSJONEN FØR REKONSTITUERINGSpesielle forholdsregler ved bruk
Pixuvri er et legemiddel mot kreft som virker ved å skade cellene. Man skal derfor utvise forsiktighet ved håndtering. Unngå kontakt med øyne og hud. Bruk hansker, maske og vernebriller ved håndtering og under dekontamineringsprosedyrene. Dersom Pixuvri (lyofilisert pulver eller rekonstituert oppløsning) kommer i kontakt med huden, vask huden øyeblikkelig og skyll slimhinner godt med vann.
Rekonstituering/tilberedning for intravenøs administrasjon
Hvert engangshetteglass med Pixuvri inneholder piksantrondimaleat som tilsvarer 29 mg piksantron. Etter rekonstituering med 5 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning, vil hver ml konsentrat inneholde piksantrodimaleat, tilsvarende 5,8 mg piksantron.
Ved sterile prosedyrer skal hvert 29 mg hetteglass rekonstitueres med 5 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning. Pulveret skal oppløses fullstendig på 60 sekunder ved virvling. Dette gir en mørkeblå oppløsning med en piksantron-konsentrasjon på 5,8 mg/ml.
Bruk sterile prosedyrer og trekk opp det volum som trengs for den påkrevde dose (basert på en konsentrasjon på 5,8 mg/ml) og overfør til en 250 ml infusjonspose med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning. Forlikelighet med andre fortynningsmidler har ikke blitt fastslått. Etter overføring skal innholdet i infusjonsposen blandes godt. Blandingen skal være en mørkeblå oppløsning.
Ved administrering av den fortynnede Pixuvri-oppløsningen skal det brukes in-line-filtre som har en porestørrelse på 0,2 mikrom og er fremstilt av polyetersulfon.
Oppbevaringsbetingelser
Pixuvri inneholder ikke noe som kan forhindre vekst av bakterier, og det anbefales derfor å bruke legemidlet umiddelbart etter rekonstituering. Dersom legemidlet ikke blir brukt umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og betingelser før bruk. Skal ikke oppbevares lenger enn 24 timer ved 2-8ºC.
Rekonstituert og fortynnet oppløsning er stabil i opptil 24 timer ved romtemperatur (15ºC til 25ºC) og i standard infusjonsposer av polyetylen (PE) eksponert for dagslys.
Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering
Pixuvri er en cytotoksisk substans. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Anordninger og flater som utilsiktet blir kontaminert med Pixuvri skal behandles med en oppløsning av natriumhypokloritt (100 mikrol vann og 20 mikrol natriumhypokloritt [7 ± 2 % av tilgjengelig klor] for 0,58 mg Pixuvri)
Utstyr som hetteglass, nåler og sprøyter som brukes til administrering av Pixuvri skal behandles som giftig avfall.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

aml (akutt myelogen leukemi): Akutt myelogen leukemi (AML) er den vanligste formen for blodkreft hos voksne. Faktorer som kan bidra til at sykdommen utvikles er arvelighet, stråling og enkelte kjemikalier. Vanlige symptomer er tretthet og blekhet. Sykdommen behandles med kraftig cellegift.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

emfysem: Sykdomstilstand der alveolene i lungene blir ødelagt. Lungene mister sin elastisitet og det blir vanskeligere å puste. Dette fører til at utvekslingen av oksygen fra luften og karbondioksid (et avfallsstoff fra kroppen) forverres og oksygenmangel kan oppstå. Emfysem er ofte forårsaket av røyking, men kan også være arvelig. Lungemfysem og kronisk bronkitt gir sammen opphav til sykdommen kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gastroenteritt (mage-tarmkatarr, mage-tarmbetennelse): Fellesnavn for ulike infeksjoner i mage-tarmkanalen. Forårsakes vanligvis av bakterier eller virus. En gastroenteritt inkluderer ofte kvalme, oppkast og/eller diaré, og kroppen mister dermed mye væske. Ved behandling vil man derfor forsøke å erstatte væsketapet. Skyldes infeksjonen bakterier kan den behandles med antibiotika.

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hodgkins lymfom (hodgkins sykdom, lymfogranulomatose): Ondartede svulster i lymfevevet. Sjelden sykdom som rammer unge mennesker. De vanligste symptomene er først hovne lymfeknuter, og senere, feber, nattesvette og vekttap. Takket være strålebehandling og kjemoterapi kureres de fleste i dag.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

konjunktivitt (øyekatarr, øyebetennelse): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

meningitt (hjernehinnebetennelse): Betennelse i hinnene rundt hjerne og ryggmarg, forårsaket av bakterier eller virus. Sykdommen forårsaker alvorlig hodepine, feber og er en betydelig belastning for kroppen. Hjernehinnebetennelse som er forårsaket av bakterier er svært alvorlig og kan noen ganger føre til døden, selv om antibiotikabehandling igangsettes. Hjernehinnebetennelse forårsaket av virus er som regel ikke så alvorlig.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.