Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Piroxicam Mylan 20 mg tabletter

piroksikam

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Piroxicam Mylan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Piroxicam Mylan
 3. Hvordan du bruker Piroxicam Mylan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Piroxicam Mylan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Piroxicam Mylan er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Før piroksikam blir forskrevet, vil legen vurdere din nytte av dette legemidlet mot din risiko for å utvikle bivirkninger. Det kan hende at legen vil undersøke deg igjen. Legen vil da fortelle deg hvor ofte du skal til kontroll mens du bruker piroksikam.
Piroxikam Mylan brukes til å lindre enkelte symptomer forårsaket av artrose (en sykdom som bryter ned leddene), leddgikt (revmatoid artritt) eller Bektherevs sykdom (revmatisme i ryggraden). Disse symptomene kan være hevelser, stivhet og leddsmerte. Legemidlet helbreder ikke sykdommen din, og vil kun være til hjelp så lenge du bruker det.
Legen din vil kun forskrive piroksikam til deg når du ikke har oppnådd tilfredsstillende smertelindring med andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs).
 
2. Hva du må vite før du bruker Piroxicam Mylan
Bruk ikke Piroxicam Mylan
 • dersom du er allergisk overfor piroksikam, acetylsalisylsyre eller andre legemidler med tilsvarende virkning, eller overfor noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du tidligere har hatt sår, blødning eller hull (perforasjon) i mage-/tarmkanalen.
 • dersom du for tiden har sår, blødning eller en betennelsestilstand (inflammatorisk sykdom) i mage-/tarmkanalen.
 • dersom du eller noen i din familie har eller har hatt mage-/tarmsykdommer som gjør deg mer utsatt for blødninger, som f.eks. ulcerøs kolitt, Crohns sykdom, kreft i mage-/tarmkanalen, divertikulitter (betente eller infiserte utposninger på tykktarmen).
 • dersom du tar andre NSAIDs, inkludert koksiber og acetylsalisylsyre, som finnes i mange legemidler brukt til smertelindring og febernedsettelse.
 • dersom du tar legemidler for å forebygge blodpropper (f.eks. warfarin).
 • dersom du tidligere har hatt hudreaksjoner (uansett alvorlighetsgrad) ved bruk av piroksikam, andre NSAIDs eller andre legemidler.
 • dersom du tidligere har hatt alvorlige allergiske reaksjoner ved bruk av legemidler, spesielt alvorlige hudreaksjoner som erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse (se "Advarsler og forsiktighetsregler").
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt og/eller nyresvikt.
 • hvis du er mer enn 6 måneder gravid.
Dersom noe av dette gjelder deg, skal du ikke bruke piroksikam. Informer legen din umiddelbart.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Piroxicam Mylan.
Bivirkninger kan reduseres ved å bruke legemidlet i kortest mulig tid og i laveste effektive dose som gir lindring av symptomer.
Piroxicam Mylan kan, som alle ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs), forårsake alvorlige bivirkninger i mage og tarm slik som smerter, blødning, sår og hull. Disse alvorlige bivirkningene kan være livstruende og kan oppstå på et hvilket som helst tidspunkt av behandlingen. Du må umiddelbart slutte med piroksikam og gi beskjed til legen din hvis du har magesmerter eller andre tegn på blødninger i mage eller tarm, slik som forbigående svart eller blodig avføring, eller blodig oppkast.
Risikoen for bivirkninger i mage eller tarm er større dersom du er over 70 år.
Du bør ikke bruke piroksikam dersom du er over 80 år.
Dersom du har økt risiko for å få alvorlige bivirkninger i mage og tarm, f.eks. dersom du er over 70 år eller du tar andre legemidler som kortison, spesielle legemidler mot depresjon kalt selektive seretoninreopptakshemmere (SSRIer) eller såkalte platehemmere for å unngå blodpropp (f.eks. lave doser med acetylsalisylsyre), kan det være at legen din vil gi deg et legemiddel som beskytter mage og tarm i tillegg til Piroxicam Mylan.
Du må umiddelbart slutte med piroksikam og gi beskjed til legen din dersom du får en allergisk reaksjon som f.eks. utslett, hevelser i ansiktet, hvesende pust eller pustevansker.
Dersom du har eller har hatt andre medisinske problemer eller allergier, eller ikke er sikker på om du kan bruke piroksikam, skal du snakke med legen din før du bruker dette legemidlet.
Potensielt livstruende hudutslett (eksfoliativ dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) har blitt rapportert i svært sjeldne tilfeller ved bruk av piroksikam. Utslettene viser seg først som røde flekker på overkroppen, sentralt i flekkene vil huden ha en tendens til å løsne fra underlaget, noe som fører til dannelse av en blemme. Andre tegn å se etter omfatter sår i munn, hals, nese og kjønnsorganer samt betennelse i øyets bindehinne (konjunktivitt) som gir røde og hovne øyne.
Disse potensielt livstruende hudutslettene kommer ofte sammen med influensalignende symptomer. Utslettet kan utvikle seg og gi utstrakt blemmedannelse eller avskalling av huden. Det er høyest risiko for alvorlige hudreaksjoner den første måneden etter behandlingsstart.
Om du har fått Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse ved bruk av piroksikam, må du ikke på noe tidspunkt begynne å bruke piroksikam igjen.
Dersom du får utslett eller hudsymptomer, avslutt behandlingen med piroksikam, ta umiddelbart kontakt med lege og fortell at du bruker dette legemidlet.
Legemidler som Piroxicam Mylan kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag, spesielt i høye doser og ved langtidsbehandling. Det er derfor viktig at du ikke tar Piroxicam Mylan i lengre perioder enn anbefalt, og ikke tar mer enn anbefalt dose.
Hvis du har hjerteproblemer, har hatt hjerneslag eller tror du er i risikogruppen for få slike problemer (f.eks. dersom du har forhøyet blodtrykk, diabetes (sukkersyke), forhøyet kolesterol eller hvis du røyker), bør du rådføre deg med lege eller apotek før oppstart av behandling.
Brukes med forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon og/eller hjertefunksjon, leversykdom, blodlevringsforstyrrelser og sykdommen systemisk lupus erythematosus.
Dersom du får synsforstyrrelser bør du du undersøkes hos øyespesialist.
Piroksikam kan skjule infeksjoner. Det er mulig at bruk av Piroxicam Mylan over lang tid kan forsinke sårtilheling og tilheling av benbrudd.
Ved langtidsbruk (mer enn 3 måneder) av Piroxicam Mylan med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Piroxicam Mylan bør lege kontaktes.
Piroxicam Mylan bør ikke brukes av barn under 5 år.
Andre legemidler og Piroxicam Mylan
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Legemidler kan av og til påvirke effekten av hverandre. Legen kan bestemme at du må begrense bruken av piroksikam eller av andre legemidler, eller at du kanskje må ta et annet legemiddel. Det er spesielt viktig at du forteller legen din dersom du bruker:
 • acetylsalisylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) til smertelindring.
 • kortikosteroider, brukes til behandling av en rekke tilstander som f.eks. allergier og ubalanse i kroppens hormoner.
 • visse legemidler mot depresjon, kalt SSRIer (selektive serotoninreopptakshemmere).
 • litium, brukes til behandling av bipolar lidelse.
 • legemidler som brukes til forebygging og behandling av blodpropper, f.eks. warfarin og acetylsalisylsyre.
 • legemidler til behandling av hjerteproblemer eller høyt blodtrykk, inkludert vanndrivende legemidler, betablokkere og ACE-hemmere.
 • legemidler til behandling av diabetes.
 • metotreksat, brukes til behandling av blant annet flere typer leddgikt, psoriasis og kreft.
 • ciklosporin, som hemmer immunforsvaret.
 • probenecid, brukes til behandling av urinsyregikt.
 • cimetidin, brukes til behandling av magesår og halsbrann/sure oppstøt.
 • kolestyramin, brukes til å senke kolesterolinnholdet i blodet.
Dersom noe av dette gjelder deg, informer legen din umiddelbart.
Inntak av Piroxicam Mylan sammen med alkohol
Samtidig inntak av alkohol og Piroxicam Mylan øker blødningsfaren.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Piroxicam Mylan kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Fortell legen din om du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det.
Som for alle legemidler som inneholder acetylsalisylsyre eller andre NSAIDs, må du dersom du er gravid informere legen din før du bruker Piroxicam Mylan. Bruk ikke Piroxicam Mylan dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten.
Legemidlet går over i morsmelk i små mengder. Rådfør deg derfor med lege før du bruker Piroxicam Mylan under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas normalt ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Piroxicam Mylan kan gi svimmelhet og tretthet, særlig i begynnelsen av behandlingen, noe som kan nedsette reaksjonsevnen. Dersom du opplever dette bør du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Piroxicam Mylan inneholder laktose
Dette legemidlet inneholder laktose. Dersom du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte lege før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Piroxicam Mylan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen vil følge deg opp jevnlig for å være sikker på at du tar optimal dose av piroksikam. Legen vil justere behandlingen til den laveste dosen som best lindrer dine symptomer.
Du må under ingen omstendigheter endre dosen uten først å snakke med legen din.
Barn over 5 år og som veier over 46 kg, voksne og eldre:
Maksimal daglig dose av piroksikam er 20 mg, som tas én gang daglig.
Dersom du er over 70 år kan det være at legen vil forskrive en lavere daglig dose og redusere behandlingstiden.
Legen kan forskrive piroksikam sammen med et legemiddel som beskytter mage-/tarmkanalen mot mulige bivirkninger.
Tablettene kan svelges hele eller utrørt i et 1/4 glass vann.
Du må ikke selv øke dosen. Dersom du mener at legemidlet ikke er effektivt nok, må du snakke med legen din.
Dersom du tar for mye av Piroxicam Mylan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Piroxicam Mylan
Ta tabletten så snart du husker det. Dersom det nesten er tid for din neste dose, skal du ikke ta den glemte dosen, men ta den neste ved riktig tid. Du må ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt tablett.
Spør legen dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100 personer):
 • Hodepine
 • Lav blodprosent (redusert mengde av hemoglobin i blodet) og reduksjon i den relative andelen av røde blodceller i blodet (hematokrit)
 • Kvalme, smerte i mellomgulvet, fordøyelsesbesvær, betennelse i munnhulen, forstoppelse, diaré.
Mindre vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 1000):
 • Trøtthet, svimmelhet
 • Hevelse på grunn av væskeansamling (ødem), hevelser (ødemer) i anklene
 • Blødning i mage- tarmsystemet med eller uten magesår
 • Kløe, eksem
 • Økning i leververdier (transaminaser).
Sjeldne (forekommer hos flere enn 1 av 10 000):
 • Kraftige allergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner), betennelse i en blodåre, allergisk reaksjon som kan gi elveblest, feber, leddsmerter, ødemer og ømme lymfeknuter (serumsykdom)
 • Reduksjon av røde blodceller og/eller blodplater, hemming av blodplatenes evne til å klumpe seg, neseblødning
 • Hjertebank
 • Hull i mage-tarmsystemet, betennelse i bukspyttkjertelen
 • Hevelse i leppe, tunge og svelg (angionevrotisk ødem), håravfall, elveblest, lysfølsomhetsreaksjoner, blemmer i huden (vesicobulløs reaksjon), løsning av negler
 • Depresjon, å se eller høre noe som ikke eksisterer (hallusinasjoner), nervøsitet, humørforandringer, drømmeforstyrrelser, mental forvirring, svimmelhet (vertigo), prikking/nummenhet i huden
 • Gulsott (gulfarging av hud, slimhinner og øyeepler), leverbetennelse (hepatitt)
 • Kramper/sammentrekninger i luftveiene
 • Nyrebetennelse, nyresykdom, akutt nyresvikt, forbigående forandringer i laboratorieverdier for nyrefunksjonen
 • Synsforstyrrelser, tåkesyn
 • Øresus (tinnitus), nedsatt hørsel.
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000), hyppighet ikke kjent:
 • Potensielt livstruende hudutslett (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, Lyells syndrom) (se "Advarsler og forsiktighetsregler")
 • Oppkast, luft i magen, magesmerter, svart avføring, blodig oppkast, forverring av tarmsykdommer, magekatarr
 • Høyt blodtrykk
 • Hjertesvikt.
Legemidler som Piroxicam Mylan kan være forbundet med en liten økning i risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag, spesielt ved høye doser og ved langtidsbruk.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Piroxicam Mylan
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Piroxicam Mylan
 • Virkestoff er piroksikam. Hver tablett inneholder 20 mg.
 • Hjelpestoffer er laktosemonohydrat 375 mg, mikrokrystallinsk cellulose, hydroksypropylcellulose og natriumstearylfumarat.
Hvordan Piroxicam Mylan ser ut og innholdet i pakningen
Hvite til lysegule kapselformede tabletter, 17 mm×6 mm i diameter, med delestrek på én side.
Piroxicam Mylan leveres i blisterpakninger med 20 tabletter eller bokser med 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Mylan AB
Box 23033
104 35 Stockholm
Sverige
E-post: inform@mylan.se
Tilvirker
Gerard Lab.
Baldoyle Ind. Estate
Dublin 13
Irland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.05.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angionevrotisk ødem (angioødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

artrose (osteoartrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

divertikulitt (betennelse i divertikler): Betennelse i vevet rundt en divertikkel.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

lyells syndrom (toksisk epidermal nekrolyse, ten): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.