Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pinex Forte brusetabletter

paracetamol og kodeinfosfat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pinex Forte brusetabletter er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Pinex Forte brusetabletter
 3. Hvordan du bruker Pinex Forte brusetabletter
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Pinex Forte brusetabletter
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Pinex Forte brusetabletter er og hva det brukes mot
Pinex Forte brusetabletter er et smertestillende middel.
Brukes ved moderate til sterke smerter hos voksne.
Pinex Forte kan brukes hos barn i alderen 12 år eller eldre til kortvarig lindring av moderate smerter som ikke lindres med andre smertestillende legemidler som paracetamol eller ibuprofen alene.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Pinex Forte brusetabletter
Bruk ikke Pinex Forte brusetabletter
 • dersom du er allergisk overfor paracetamol eller kodeinfosfat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har akutt leverbetennelse.
 • dersom du har alvorlig nedsatt leverfunksjon, eller gallegangsspasmer.
 • til smertelindring hos barn (i alderen 0-18 år) etter at de har fjernet mandler eller falske mandler på grunn av pustebesvær under søvn (obstruktiv søvnapné).
 • dersom du ammer.
 • dersom du vet at du svært raskt omdanner kodein til morfin
 • dersom barn har Føllings sykdom, fordi brusetablettene inneholder aspartam.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Pinex Forte brusetabletter.
 • Ved langtidsbruk i mer enn 3 måneder av Pinex Forte med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Pinex Forte, bør lege kontaktes.
 • Hvis du har nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon. Langvarig bruk kan gi nyre- og leverskade.
 • Hvis du har anoreksi, misbruker alkohol eller er feilernært. Vedvarende bruk eller høye doser øker risiko for leverskade.
 • Pinex Forte brusetabletter kan være vanedannende, særlig ved kontinuerlig bruk over lengre tid. Bruk derfor ikke mer Pinex Forte brusetabletter enn avtalt med legen.
 • Et enzym omdanner kodein til morfin i leveren. Morfin er det stoffet som forårsaker smertelindringen. Noen mennesker har en variant av dette enzymet, som kan påvirke mennesker på forskjellige måter. Hos noen mennesker dannes ikke morfin eller det dannes kun i svært små mengder, og gir ikke tilstrekkelig smertelindring. Andre mennesker har større sannsynlighet for å få alvorlige bivirkninger fordi det dannes svært store mengder morfin. Hvis du opplever noen av de nedenstående bivirkningene skal du avbryte behandlingen med dette legemidlet og søke medisinsk hjelp umiddelbart: langsom eller overfladisk pust, forvirring, søvnighet, små pupiller, kvalme, oppkast, forstoppelse, manglende appetitt.
 • Dersom du har åndenød og akutt astmaanfall, fordi kodein kan ha en hemmende effekt på respirasjonen.
 • Opioidavhengige pasienter
 • Dersom du har forhøyet trykk i hjernen eller blitt utsatt for en hjerneskade
 • Samtidig bruk av sentralhemmende midler
 • Dersom du har lavt stoffskifte
 • Forstørret prostata eller forsnevring av urinrøret
 • Nedsatt funksjon i binyrebarken
 • Akutte magesmerter
 • Eldre og svake pasienter.
Barn og ungdom
Bruk hos barn og ungdom etter operasjon:
Kodein skal ikke brukes til smertelindring hos barn og ungdom etter at de har fjernet mandlene eller falske mandler på grunn av pustebesvær under søvn (obstruktiv søvnapnésyndrom).
Bruk hos barn med pustebesvær:
Kodein anbefales ikke til barn med pusteproblemer da symptomene på morfinforgiftning kan bli verre hos disse barna.
Andre legemidler og Pinex Forte brusetabletter
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Rådfør deg med lege før samtidig bruk av andre legemidler.
Ta ikke andre legemidler som inneholder paracetamol samtidig med Pinex Forte brusetabletter uten etter avtale med legen.
Det er viktig å informere legen din dersom du bruker:
 • Kolestyramin/kolestipol (brukes til behandling av høyt kolesterol) fordi legemidlet reduserer virkningen av Pinex Forte. Pinex Forte bør tas en eller flere timer før eller noen timer etter inntak av kolestyramin/kolestipol.
 • Metoklopramid og domperidon (kvalmestillende) fordi det øker opptaket av Pinex Forte.
 • Warfarin og andre blodfortynnende fordi Pinex Forte kan øke virkningen til legemidlene og gi økt risiko for blødninger.
 • Legemidler som virker beroligende og muskelavslappende fordi ved samtidig bruk med Pinex Forte kan det gi redusert pusteevne.
 • Legemidler som brukes til behandling av epilepsi (karbamazepin eller fenytoin) fordi samtidig bruk kan medføre større risiko for leverskade.
 • Probenecid – brukes til behandling av urinsyregikt.
 • Samtidig bruk av alkohol bør unngås fordi det kan gi redusert pusteevne, tretthet og risiko for leverskade da det øker virkningen av Pinex Forte.
 • Rifampicin (brukes til behandling av tuberkulose) fordi det reduserer effekten av Pinex Forte.
Samtidig bruk av Pinex Forte brusetabletter og beroligende medisiner, som benzodiazepiner eller lignende legemidler, øker risikoen for døsighet, pusteproblemer (respirasjonsdepresjon), koma og kan være livstruende. På grunn av dette bør samtidig bruk kun vurderes når andre behandlingsalternativer ikke er mulige.
Hvis legen din forskriver Pinex Forte brusetabletter sammen med beroligende medisiner, bør dosen og varigheten av samtidig bruk begrenses av legen din.
Fortell legen din om alle beroligende medisiner du tar, og følg legens doseanbefaling nøye. Det kan være nyttig å informere venner eller slektninger om å være oppmerksom på tegnene og symptomene nevnt ovenfor. Kontakt legen din dersom du opplever slike symptomer.
Inntak av Pinex Forte brusetabletter sammen med mat og drikke
Unngå samtidig bruk av alkohol og Pinex Forte brusetabletter, da dette kan nedsette reaksjonsevnen.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Pinex Forte skal ikke brukes under graviditet hvis ikke legen anbefaler det. Regelmessig bruk under graviditet kan forårsake abstinenssymptomer hos det nyfødte barnet. Hvis legemidlet brukes, skal du bruke den lavest mulige dosen som lindrer smertene og bruke det i kortest mulig tid. Snakk med lege hvis smerten ikke går over eller hvis du har behov for å ta medisinen oftere.
Pinex Forte brusetabletter skal ikke brukes under amming. Kodein og morfin går over i morsmelken og kan påvirke barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Pinex Forte brusetabletter kan gi døsighet og kan nedsette reaksjonsevnen. Dette bør en tenke på i tilfelle hvor det kreves skjerpet oppmerksomhet, f.eks. ved bilkjøring eller presisjonsbetont arbeid.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil snakk med lege eller apotek.
Pinex Forte brusetabletter inneholder natrium
Den maksimale anbefalte daglige dosen av dette legemidlet inneholder 3008 mg natrium (finnes i bordsalt). Dette tilsvarer omtrent 150 % av anbefalt maksimal daglig diettinntak av natrium for voksne. Snakk med legen din eller apoteket hvis du trenger to eller flere Pinex Forte brusetabletter daglig over en lengre periode, spesielt om du går på en saltfattig (natriumfattig) diett. Dette legemidlet er av samme grunn ikke egnet til bruk av personer med nedsatt nyrefunksjon.
 
3. Hvordan du bruker Pinex Forte brusetabletter
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk av Pinex Forte brusetabletter hos voksne over 18 år
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Bruk av Pinex Forte brusetabletter hos barn og ungdom over 12 år
Barn 12 år eller eldre bør ta 1 brusetablett Pinex Forte maksimalt hver 6. time etter behov. Ta ikke mer enn 4 brusetabletter totalt i løpet av 24 timer.
Pinex Forte bør ikke brukes i mer enn 3 dager hos barn. Hvis smertene fortsetter etter 3 dager bør du på nytt rådføre deg med legen din.
Brusetabletten skal løses i 1/2-1 glass vann og bør drikkes så snart tabletten er oppløst eller brusingen er slutt.
Brusetabletten løser seg raskt opp i vann og gir en frisk grapefruktsmak.
Legemidler som inneholder kodein, slik som Pinex Forte, bør ikke tas av barn under 12 år på grunn av risikoen for alvorlige pusteproblemer.
Dersom du tar for mye av Pinex Forte brusetabletter
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Tegn på overdose:
Paracetamol: blekhet, kvalme oppkast, ingen appetitt og magesmerter. Men pasienter kan også være symptomfrie.
Kodein: kramper, oppkast, tretthet, åndenød, blålig misfarging av huden og til slutt koma.
Dersom du har glemt å ta Pinex Forte brusetabletter
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige: Tretthet, døsighet, hodepine, kvalme, oppkast, forstoppelse og svettetokter.
Mindre vanlige: Smertefulle sammentrekninger i galleveiene (galleveiskolikk hos spesielt disponerte), svimmelhet, synsforstyrrelser (i høye doser), munntørrhet.
Sjeldne: Allergiske reaksjoner, hudutslett, sykdomsfølelse, feber, døsighet, leverskade og forandringer i blodet (trombocytopeni, hemolytisk anemi, leukopeni, agranulocytose, blodplateforstyrrelser, sykdom i stamcellene og neutropeni), skjelvinger, magesmerter, apné, blødninger, søvnforstyrrelser, depresjon, forvirring, hallusinasjoner, overdose og forgiftning.
Svært sjeldne: Lavt blodsukker, nyreskader (kan opptre ved langtidsbruk), uklar urin, akutt betennelse i bukspyttkjertel, mangel på røde, hvite blodceller og trombocytter (pancytopeni), overfølsomhetsreaksjoner (som fører til behandlingsavbrudd).
Ikke kjent (Kan ikke anslås ut i fra tilgjengelig data): Eufori: Sterk følelse av oppstemthet og velbefinnende.
 • Det har blitt rapportert om svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Pinex Forte brusetabletter
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved romtemperatur.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Pinex Forte brusetabletter
 • Virkestoffer er paracetamol og kodeinfosfat. En brusetablett inneholder 500 mg paracetamol og 30 mg kodeinfosfat.
 • Andre innholdsstoffer er 300 mg sorbitol (E 420), aspartam (E 951), dioktylnatriumsulfosuccinat, grapefruktaroma, natriumbenzoat (E 211), natriumkarbonater (E 500), povidon og sitronsyre (E 330).
Hvordan Pinex Forte brusetabletter ser ut og innholdet i pakningen
Brusetablettene er hvite, runde tabletter med delestrek.
Strip 20 stk.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Actavis Group PTC ehf,
Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island.
Tilvirker:
Actavis Nordic A/S,
Ørnegårdsvej 16, DK-2820 Gentofte, Danmark
Actavis Group PTC ehf
Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Øvrig informasjon
Pinex Forte finnes også som tabletter og stikkpiller.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.10.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

apné: Pause eller total stans i lungenes ventilasjon.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

føllings sykdom (fenylketonuri, pku): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

neutropeni (nøytropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

trombocytter (blodplater): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.