Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pinex 24 mg/ml mikstur, oppløsning

paracetamol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pinex er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite til før du bruker Pinex
 3. Hvordan du bruker Pinex
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer pinex
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Pinex er og hva det brukes mot
Pinex er et middel med smertestillende og febernedsettende effekt som ikke virker irriterende på mage-tarmslimhinnen.
Brukes ved kortvarige, lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og leddsmerter, f.eks. ved forkjølelse og feber.
Brukes ved ubehag ved feber.
Kan også forskrives av lege for andre bruksområder som ved høy feber for å forebygge komplikasjoner og ved langvarige hodesmerter og muskel- og leddplager.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite til før du bruker Pinex
Bruk ikke Pinex
 • dersom du er allergisk overfor virkestoff eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har akutt leverbetennelse.
Advarsler og forsiktighetsregler
Vis forsiktighet ved bruk av Pinex.
 • Ved langtidsbruk i mer enn 3 måneder av Pinex med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Pinex, bør lege kontaktes.
 • Dersom du har nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon.
 • Dersom du har et høyt alkoholforbruk, da det kan medføre økt fare for leverskade.
 • Hvis du har en alvorlig infeksjon som blodforgiftning, da dette kan øke risikoen for såkalt metabolsk acidose. Tegn på metabolsk acidose inkluderer: dyp, rask, anstrengt pust, kvalme oppkast, tap av appetitt. Kontakt lege umiddelbart hvis du får en kombinasjon av disse symptomene.
Rådfør deg med lege før bruk av Pinex. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk av Pinex kan gi alvorlig leverskade. Spesielt utsatt er personer som har spisevegring (anoreksi), misbruker alkohol, er feilernærte og barn.
For å unngå risiko for overdosering bør det kontrolleres at medisin som eventuelt inntas samtidig, ikke inneholder paracetamol.
Behandling av febertilstander hos barn bør helst være kortvarig. Feber og smerter av ukjent årsak må ikke behandles på egen hånd i mer enn et par dager. Rådfør deg med lege ved fortsatt medisinering. Nyreskade ved langvarig bruk av Pinex kan ikke utelukkes.
Andre legemidler og Pinex
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Visse andre legemidler kan påvirke eller påvirkes av Pinex. Noen av disse legemidler er nevnt nedenfor:
 • Medisin mot epilepsi
 • Blodfortynnende medisin (midler mot blodpropp), f.eks. warfarin
 • Kloramfenikol (antibiotika), men ikke ved lokal anvendelse med øyedråper
 • Probenecid (giktmedisin)
 • Metoklopramid eller domperidon (mot kvalme og oppkast)
 • Kolestyramin (mot høyt kolesterol)
Bruk ikke andre legemidler som inneholder paracetamol (f.eks. Paracet, Panodil, Pinex Forte, Paralgin forte) samtidig med Pinex uten etter avtale med lege.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Hvis nødvendig kan Pinex brukes under graviditet. Du bør bruke lavest mulig dose for å redusere dine smerter og/eller din feber, og bruke den over kortest mulig tid. Kontakt lege hvis smertene og/eller feberen ikke reduseres, eller hvis du trenger å ta medisinen oftere.
Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Pinex inneholder natrium, sorbitol og natriummetabisulfitt
Pinex inneholder 0,08 mmol (eller 1,7 mg) natrium per ml. Må tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett og som veier 25 kg eller mer (dose på 12,5 ml eller mer).
Pinex inneholder sorbitol (140 mg/ml). Sorbitol er en kilde til fruktose. Hvis legen din har fortalt deg at du (eller barnet ditt) har en intoleranse overfor noen sukkertyper, eller du har fått diagnosen medfødt fruktoseintoleranse, en sjelden, arvelig sykdom, som gjør at du ikke kan bryte ned fruktose, må du snakke med legen din før du (eller barnet ditt) tar eller mottar dette legemidlet. Sorbitol kan forårsake ubehag i magetarmkanalen og kan virke lett avførende (lakserende).
Pinex inneholder natriummetabisulfitt. Kan i sjeldne tilfeller forårsake alvorlige overfølsomhetsreaksjoner og bronkospasmer.
 
3. Hvordan du bruker Pinex
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Barn:
Til barn anbefales generelt en enkeltdose på 10‑15 mg pr. kg kroppsvekt. Den vanlige anbefalte døgndose er 30‑45 mg/kg, og maksimal døgndose er 60-75 mg/kg. Pinex kan gis 3 ganger daglig og det bør gå minst 4-5 timer mellom hver dose. Anbefalt dose er angitt nedenfor:
3-6 kg (0-4 måneder): 2 ml 3 ganger i døgnet
6-10 kg (4 måneder-1 år): 5 ml 3 ganger i døgnet
10-14 kg (1-3 år): 8 ml 3 ganger i døgnet
14-20 kg (3-5 år): 10 ml 3 ganger i døgnet
20-25 kg (5-7 år): 15 ml 3 ganger i døgnet
Over 25 kg anbefales Pinex 500 mg tabletter.
Pinex skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 48 timer til barn under 12 år med mindre det er avtalt med lege. Bruk til barn under 1 år skal skje i samråd med lege.
Ikke gi høyere doser enn det som er anbefalt. Da øker risikoen for at barnet får alvorlig leverskade.
Ved andre bruksområder: Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Bruksanvisning
Bruk den vedlagte doseringssprøyten.
Dersom du tar for mye av Pinex
Ved overdosering av Pinex, kan det oppstå livstruende leverskade. Med overdose menes ca. 6-10 ganger høyere dose enn anbefalt. Inntak av over 10 gram paracetamol til voksne gir stor risiko for leverskade. Symptomer kan først komme etter 2 døgn eller mer. Det er derfor av størst betydning at motgiften gis så tidlig som mulig hvis leverskade skal kunne forhindres.
Kontakt straks lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell, slik at motgift kan bli gitt. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Pinex
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Pinex ha bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne bivirkninger (rammer 1-10 av 10 000 pasienter):
Allergiske reaksjoner, utslett.
Svært sjeldne bivirkninger (rammer færre enn 1 av 10 000 pasienter):
Alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi), kløe, hevelser i hud og slimhinner, krampe i bronkienes muskulatur, som fører til pustebesvær, reduksjon av blodlegemer og en form for blodfattighet (anemi), leverpåvirkning.
Det har blitt rapportert om svært sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer pinex
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Pinex etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Pinex
Virkestoff er 24 mg/ml paracetamol.
Hjelpestoffer er 140 mg sorbitol (E420), glyserol (E422), natriummetabisulfitt (E223), natriumsitrat (E331), kaliumsorbat, povidon, sakkarinnatrium (E954), sitronsyremonohydrat (E330), jordbæraroma og vann.
Smak: Jordbær.
Hvordan Pinex ser ut og innholdet i pakningen
Klar, fargeløs til svakt farget løsning.
Pakningsstørrelser:
Brun glassflaske, 60 ml. Doseringssprøyte er vedlagt.
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island.
Tilvirkere:
Inpac AS,
Gjellebekkstubben 10, 3420 Lierskogen
Balkanpharma –Troyan AD
1 Krayrechna Str., 5600 Troyan, Bulgaria
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.10.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).