PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Phenergan 25 mg tabletter

(prometazin)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Phenergan er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Phenergan
 3. Hvordan du bruker Phenergan
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Phenergan
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Phenergan er og hva det brukes mot
Phenergan har sterk og langvarig effekt mot allergi og virker beroligende.
Phenergan har god virkning mot brekninger.
Phenergan brukes ved behandling av allergiske lidelser og anafylaktiske reaksjoner når det ønskes spesielt kraftig og langvarig virkning. Brukes også som tilleggsbehandling ved narkose, og ved forebyggelse og behandling av brekninger.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og /eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Phenergan
Bruk ikke Phenergan:
 • dersom du er allergisk overfor prometazin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Phenergan skal ikke brukes til barn under 2 år.
Vis forsiktighet ved bruk av Phenergan:
 • Phenergan har en søvndyssende effekt
 • Phenergan må ikke brukes til barn under 2 år grunnet mistenkt fare for åndedrettsstans
 • Bruk av Phenergan bør unngås av barn og unge som viser tegn og symptomer på Reye syndrom
 • Brukes med forsiktighet av astmatikere og ved bronkitt da virkestoffet kan gjøre lungeslimet tykkere og derved minske opphosting
 • Ved langtidsbehandling kan munntørrhet føre til skade på tenner og munnslimhinne
 • Nedsatt tåreproduksjon kan føre til problemer for kontaktlinsebrukere
 • Forsiktighet ved prostatabesvær, magetømmingsbesvær, myasthenia gravis, gulsott, nedsatt nyrefunksjon, alvorlig koronararteriesykdom, grønn stær og epilepsi
Andre legemidler og Phenergan
Forsiktighet bør vises ved bruk av Phenergan sammen med sterke smertestillende, narkosemidler, alkohol, de fleste midler som brukes ved psykiatriske lidelser og sove- og beroligende midler.
Graviditet, amming og fertilitet
Phenergan bør ikke brukes av gravide, spesielt ikke i siste del av graviditeten. Rådfør deg alltid med lege eller apotek før bruk av Phenergan under graviditet. Det er ukjent hvorvidt Phenergan går over i morsmelk. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid
Kjøring og bruk av maskiner
Phenergan har en søvndyssende virkning og ved start av behandling med Phenergan må sjåfører og andre som betjener maskiner være oppmerksom på dette. Startdosen bør være lav.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Phenergan inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Phenergan
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den forskrevne dosen må ikke overskrides. Det er rapportert tilfeller av misbruk av Phenergan. Den vanlige dosen er: en startdose på 1 tablett (25 mg) om kvelden, deretter en eventuell økning til 2-4 tabletter (50-100 mg) de påfølgende kvelder.
Dersom du tar for mye av Phenergan
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger av Phenergan er: døsighet, svimmelhet, munntørrhet og kriblende følelse i bena ("restless legs"). Mindre vanlige bivirkninger er hodepine, mareritt, forstoppelse, hindret urinlating, bevegelsesforstyrrelser, lavt blodtrykk, forandringer i blodet, minsket tåreproduksjon og lysømfintlighet.
Svært sjeldne bivirkninger er: allergiske reaksjoner som elveblest, utslett, kløe og alvorligere allergiske reaksjoner forekommer.
En meget alvorlig, og i noen tilfeller dødelig bivirkning som heter malignt nevroleptikasyndrom kan oppstå. Avbryt behandlingen og kontakt lege umiddelbart dersom du opplever høy feber, kramper eller stivhet i musklene, svimmelhet, meget sterk hodepine, rask puls, forvirring, urolighet, hallusinasjoner og sterk svette.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Phenergan
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Phenergan etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Phenergan
 • Virkestoff er prometazin.
 • Andre innholdsstoffer er laktose, maisstivelse, magnesiumstearat, povidon, hypromellose, makrogol 200, indigotin (E132) og titandioksid (E171).
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker.
Tilvirker:
Famar Healthcare Services Madrid S.A.U., Alcorcón, Spania
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 29.10.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

malignt nevroleptikasyndrom (mns, nevroleptisk malignt syndrom): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.