Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pevisone 1 mg/g + 10 mg/g krem

triamcinolonacetonid

ekonazolnitrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pevisone er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Pevisone
 3. Hvordan du bruker Pevisone
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Pevisone
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Pevisone er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Pevisone krem er et kombinasjonspreparat som inneholder triamcinolonacetonid (et middels sterkt kortikosteroid med effekt mot inflammasjonssymptomer) og ekonazolnitrat (hemmer soppinfeksjon).
Pevisone krem brukes til behandling av visse typer eksemliknende soppinfeksjoner i huden (med kløe og irritasjon).
 
2. Hva du må vite før du bruker Pevisone
Bruk ikke Pevisone dersom:
 • du er allergisk overfor triamcinolonacetonid, ekonazolnitrat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du har ulike virusinfeksjoner i huden, f.eks. herpes simplex, vannkopper, kukopper eller på hudområder hvor det nylig er satt vaksine
 • du har tuberkuløse hudreaksjoner
 • du har rosacea (blodfylt, rødlig hudforandring f.eks. på nesen)
 • du har du har betennelser i huden rundt munnen (perioral dermatitt)
 • du gjennomgår sårbehandling
Advarsler og forsiktighetsregler
Pevison krem er kun til utvendig bruk. Unngå kontakt mellom kremen og øyne eller munn. Hvis du får Pevisone i øynene, vask umiddelbart med vann. Oppsøk lege hvis symptomer vedvarer.
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Avbryt behandlingen hvis du opplever reaksjoner som tyder på overfølsomhet eller en kjemisk reaksjon.
Kremen inneholder et kortikosteroid (triamcinolonacetonid) og du bør derfor utvise forsiktighet ved:
 • behandling av barn
 • bruk i ansiktet og spesielt rundt øyet, siden gjentatt bruk og/eller langvarig behandling med kortikosteroider rundt øynene kan forårsake grå stær (uklart syn), økt trykk i øynene eller økt risiko for grønn stær (med symptomer som hodepine, kvalme, nedsatt syn og regnbuesyn)
 • bruk i armhulen og lysken hvor det lett blir gnisninger
 • påføring på store hudområder eller på skadet hud, under tette klær eller heldekkende bandasjer og bruk over lang tid, siden dette kan øke opptaket av legemidlet
Behandling med kortikosteroider kan gi bivirkninger som tynnere hud og skjør hud, stripeliknende merker i huden (striae), blodfylte røde forandringer i huden f.eks. på nesen, betennelser i huden rundt munnen, kviser, synlige små blodårer, små blødninger i hud og slimhinner, økt hårvekst hos kvinner, forsinket sårheling og en økt risiko for alvorlige infeksjoner i huden.
Andre legemidler og Pevisone
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Virkestoffet ekonazolnitrat kan innvirke på antikoagulasjonsbehandling. Hvis du bruker blodfortynnende middel (f.eks warfarin/Marevan eller acenokumarol) kan samtidig bruk av Pevisone forsterke effekten av disse midlene og lege må derfor konsulteres før bruk.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid, eller planlegger å bli gravid.
Pevisone krem bør ikke brukes de første tre månedene av svangerskapet, med mindre legen din mener det er helt nødvendig. Etter avtale med lege kan Pevisone krem brukes med forsiktighet de siste seks månedene av svangerskapet og ved amming.
Pevisone inneholder
Pevisone inneholder benzosyre (E210) og butylhydroksyanisol (E320) som kan være lett irriterende for hud, øyne og slimhinner.
 
3. Hvordan du bruker Pevisone
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Den anbefalte dosen er: påsmøres tynt på tørr hud på angrepne hudområder og gnis godt inn to ganger daglig, fortrinnsvis morgen og kveld. Behandlingstiden bør ikke overskride 14 dager. Deretter behandling i 1-2 uker med et soppmiddel for å forhindre tilbakefall av infeksjonen.
Dersom du tar for mye av Pevisone
Pevisone krem er kun til bruk på huden. Kortikosteroider som brukes på huden kan absorberes i tilstrekkelige mengder til å gi effekter også på andre steder i kroppen.
Hvis du har svelget kremen ved et uhell skal symptomer behandles deretter. Oppsøk lege hvis symptomer vedvarer.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Pevisone
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt påføring. Fortsett behandlingen som angitt av legen.
Dersom du avbryter behandling med Pevisone
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet. Dersom du avbryter behandlingen for tidlig kan infeksjonen blusse opp igjen.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 100 og færre enn 1 av 10 brukere) er brennende følelse i huden, irritasjon og rødhet i huden (erytem).
Bivirkninger uten kjent forekomst (frekvens kan ikke angis): overfølsomhet, utslett (elveblest) og hevelser, kontakteksem, skjør og tynn hud, kløe, avskalling, striae (stripeliknende merker i huden), utvidede små blodårer, smerter og/eller hevelse på applikasjonsstedet, tåkesyn.
Behandling med kortikosteroid kan også maskere, aktivere og forverre en hudinfeksjon.
Behandling under forbinding over store hudområder kan gi virkning ellers på kroppen, først og fremst hos barn.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Pevisone
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og tuben etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Pevisone
 • Virkestoffer er triamcinolonacetonid og ekonazolnitrat.
 • Hjelpestoffer er Pegoxol.7 stearat (PEG-6- (og) PEG-32 (og) glykol-stearat), oleoylmakrogolglyserider, flytende parafin, butylhydroksyanisol (E 320), benzosyre (E210), natriumedetat og renset vann.
Hvordan Pevisone ser ut og innholdet i pakningen
Pevisone er en hvit krem.
Pakningen inneholder 15 eller 30 gram krem.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Janssen-Cilag AS
Drammensveien 288
0283 Oslo
Telefon 2412 6500, fax 2412 6510
Tilvirker
Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, Belgia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.03.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.