Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Petidin 100 mg stikkpiller

petidinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Petidin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Petidin
 3. Hvordan du bruker Petidin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Petidin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Petidin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Petidin er et opioid med smertestillende effekt. Petidin virker hovedsakelig på sentralnervesystemet og brukes ved sterke smerter.
 
2. Hva du må vite før du bruker Petidin
Bruk ikke Petidin dersom:
 • du er allergisk overfor petidin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du har alvorlig pustebesvær (respirasjonsvansker)
 • du er i koma
 • du bruker, eller har brukt såkalte MAO-hemmere i løpet av de siste 14 dagene (se avsnitt "Andre legemidler og Petidin")
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Petidin. Legen din må vite om du:
 • har pustebesvær (respirasjonsvansker)
 • har hjerterytmeforstyrrelser
 • har hodeskader eller forhøyet trykk i hjernen,
 • har hatt krampetilstander,
 • har nedsatt lever- eller nyrefunksjon,
 • har forstørret prostata og forsnevring i urinrøret.
Informer legen din om du tror noe av dette gjelder deg.
Legen vil utvise spesiell aktsomhet ved bruk av Petidin til nyfødte, små barn, eldre og svekkede pasienter.
Petidin er et vanedannende narkotikum. Brukes vanligvis bare i korte perioder. Pasienter kan utvikle redusert smertelindring (toleranse), fysisk eller psykologisk avhengighet dersom Petidin brukes over lengre tid. Langtidsbehandling øker også risikoen for kramper.
Andre legemidler og Petidin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Du må informere legen din hvis du bruker noen av følgende legemidler:
 • monoaminoksidasehemmere (MAO hemmere), en type legemidler som brukes til behandling av depresjon eller Parkinsons sykdom. Du må ikke bruke Petidin dersom du bruker eller har brukt slike legemidler de siste 2 ukene
 • smertestillende medisiner av typen opiater, sovemedisin, beroligende midler og andre legemidler som virker dempende på sentralnervesystemet
 • selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI), en gruppe legemidler som brukes mot depresjoner og angstlidelser (antidepressiva)
 • ritonavir (til behandling av virusinfeksjoner)
 • cimetidin (mot for mye magesyre og magesår)
 • klorpromazin (mot psykotiske lidelser)
 • fenytoin (til behandling av epilepsi)
 • opioid antagonister, inkl. naltrekson (legemidler mot visse typer avhengighet og overdoser)
Samtidig bruk av Petidin og beroligende legemidler som benzodiazepiner eller lignende legemidler øker risikoen for døsighet, pusteproblemer (respirasjonsdepresjon) og koma og kan være livstruende. Derfor skal samtidig bruk kun vurderes når andre behandlingsalternativer ikke er mulig.
Hvis legen din likevel forskriver Petidin sammen med beroligende legemidler, skal doseringen og varigheten av samtidig behandling begrenses av legen din.
Vennligst informer legen din om alle beroligende legemidler du tar, og følg legens doseringsanbefaling nøye. Det kan være nyttig å informere venner eller pårørende slik at de er oppmerksomme på tegnene og symptomene som er beskrevet ovenfor. Kontakt legen din når du opplever slike symptomer.
Inntak av Petidin sammen med alkohol
Kombinasjon med alkohol skal unngås fordi pustefunksjonen kan bli dårligere.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er mulighet for at fosteret påvirkes. Petidin skal derfor ikke brukes under graviditet med mindre legen har bestemt det.
Petidin skilles ut i små mengder i morsmelk. Det er mulig at barn som ammes blir påvirket, og petidin skal derfor ikke brukes under amming. Legen vil avgjøre om ammingen skal opphøre eller om behandlingen med Petidin skal avsluttes.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Petidin kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Petidin
Bruk alltid Petidin slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Doseringen er individuell og bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Den anbefalte dosen er:
Voksne
1 stikkpille (innføres i endetarmen). Dosen kan om nødvendig gjentas med 3-4 timers intervall inntil 6 ganger i døgnet.
Eldre
På grunn av at det tar lenger tid å bryte ned og skille ut petidin hos eldre (redusert eliminasjonshastighet) kan det være nødvendig å redusere den totale daglige dosen hos eldre som får gjentatte doser petidin.
Nedsatt lever- eller nyrefunksjon
Petidin må brukes med forsiktighet hos personer som har nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Du bør få en lavere døgndose. Legen din vil tilpasse doseringen til deg.
Dersom du tar for mye av Petidin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdose kan være kvalme, forstoppelse, blek og fuktig hud, nedsatt kroppstemperatur, pustebesvær, små sammentrukne pupiller, kramper, nedsatt blodsirkulasjon, opphopning av syre i blodet, nedbrytning av skjelettmuskulatur, nyresvikt, oppjaget sinnstilstand, hallusinasjoner, utvidet pupille, munntørrhet og problemer med å late vannet.
Dersom du har glemt å ta Petidin
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
Kvalme, brekninger.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer):
Besvimelsesanfall, døsighet, svimmelhet, pustebesvær, smertefulle kramper i galleveiene, elveblest.
Ikke kjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
Overfølsomhetsreaksjoner, oppstemthet, døsighet/søvnighet (sedasjon), unormalt rask eller langsom puls, hjertebank, lavt blodtrykk, ansiktsrødme, forstoppelse, munntørrhet, problemer med å late vannet (urinretensjon), kløe, svetting, fysisk og psykisk avhengighet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Petidin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Petidin
 • Virkestoff er petidinhydroklorid
 • Andre innholdsstoffer er hardfett.
Hvordan Petidin ser ut og innholdet i pakningen
Hvite stikkpiller.
Ettersom Petidin stikkpiller inneholder hardfett, kan det over tid vises et typisk belegg på overflaten av stikkpillene forårsaket av endringer i fettkrystallene. Dette påvirker ikke kvaliteten til produktet.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Tilvirker
Takeda GmbH, Singen, Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Tlf. 800 800 30
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.02.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

opiat (opioid): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

utvidede pupiller (mydriasis, mydriase, pupilldilatasjon, store pupiller): Utvidet pupill.